Metody badań minerałów i skał

advertisement
Strona 1 z 3
Z1-PU7
Wydanie N1
KARTA PRZEDMIOTU
(pieczęć wydziału)
1. Nazwa przedmiotu:
2. Kod przedmiotu:
Metody badań minerałów i skał
SII-GGiP/9
3. Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego: 2012/2013
4. Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia / studia drugiego stopnia1
5. Forma studiów: studia stacjonarne, niestacjonarne (wieczorowe/zaoczne)1
6. Kierunek studiów: GIG
7. Profil studiów: ogólnoakademicki
8. Specjalność: GGIP
9. Semestr: I (VIII)
10. Jednostka prowadząca przedmiot: Instytut Geologii Stosowanej
11. Prowadzący przedmiot: dr hab. Zdzisław Adamczyk, prof. nzw. w Pol. Śl.
12. Przynależność do grupy przedmiotów: przedmioty wspólne przedmioty specjalnościowe inne1
13. Status przedmiotu: obowiązkowy wybieralny inny1
14. Język prowadzenia zajęć: polski
15. Przedmioty wprowadzające oraz wymagania wstępne:
Geologia ogólna, Mineralogia i petrografia, Geochemia środowiska
16. Cel przedmiotu:
Celem kształcenia jest nabycie przez studentów szczegółowej wiedzy w zakresie technik i sposobów pobierania
próbek do badań, dobór odpowiednich metod badawczych dla osiągnięcie celu.
17. Efekty kształcenia:2
1
2
3
4
5
6
Metoda sprawdzenia efektu
kształcenia
Opis efektu kształcenia
Nr
Ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę z matematyki w zakresie
rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej
oraz metod numerycznych
Zna zasady projektowania i prowadzenia badań dla
rozpoznania budowy geologicznej kraju, szczególnie
poszukiwania i rozpoznawania złóż kopalin, rozpoznawania
zasobów wód podziemnych, warunków hydrogeologicznych,
warunków geologiczno-inżynierskich i warunków
geologicznych dla pozyskiwania ciepła Ziemi
Potrafi przygotować i opracować dokumentację dotyczącą
realizacji zadania inżynierskiego z zakresu górnictwa i
geologii oraz przygotować omówienie wyników realizacji
własnych badań w języku polskim i obcym
Potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym
pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane
wyniki i wyciągać wnioski
Potrafi prowadzić badania metodami mineralogicznymi i
petrograficznymi, interpretować ich wyniki i na tej podstawie
wyciągać wnioski dotyczące cech i genezy minerałów, skał i
odpadów mineralnych oraz możliwości ich wykorzystan
Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi
inspirować i organizować proces uczenia się innych osó
Forma
prowadzenia
zajęć
Egzamin ustny
Odniesienie do
efektów dla
kierunku studiów
K_W01+
Wykład
Egzamin ustny, sprawdzian Wykład,
pisemny i sprawozdania
laboratorium,
pisemne,
projekt
K_W12++
Sprawdzian pisemny i
sprawozdania pisemne,
Laboratorium, K_U03+++
projekt
Egzamin ustny, sprawdzian
pisemny i sprawozdania
pisemne,
Egzamin ustny, sprawdzian
pisemny i sprawozdania
pisemne,
Wykład,
K_U08++
Laboratorium,
projekt
Wykład,
K_U15+++
laboratorium,
projekt
Egzamin ustny,
sprawozdania pisemne,
Wykład,
projekt
K_K01++
18. Formy zajęć dydaktycznych i ich wymiar (liczba godzin)
Wykład
1
2
Ćwiczenia
wybrać właściwe
należy wskazać ok. 5 – 8 efektów kształcenia
Laboratorium
Projekt
Seminarium
Strona 2 z 3
30
30
30
19. Treści kształcenia: (oddzielnie dla każdej z form zajęć dydaktycznych W./Ćw./L./P./Sem.)
Wykład
Planowanie procesu badawczego, opróbowanie obiektów geologicznych i antropogenicznych, sposoby pobierania
próbek. Przygotowanie próbek do badań oraz wybór metod badawczych. Pomiary oraz źródła i rodzaje błędów,
rozdzielanie minerałów, analiza granulometryczna. Oddziaływanie promieniowania elektromagnetycznego z
materią, absorbancja i transmitacja, metody spektroskopowe. Promieniowanie rentgenowskie i jego zastosowanie
w badaniach mineralogicznych i geochemicznych (identyfikacja faz, skład chemiczny, skład chemiczny w
mikroobszarze). Mikroskopia elektronowa – podstawy fizyczne metody, zastosowanie. Podstawy fizyczne i
zastosowanie metod ICP.
Ćwiczenia
Laboratorium
Analiza glinokrzemianów: oznaczanie wilgoci, strat prażenia, krzemionki, , sumy tlenków glinu i żelaza, całkowitej
zawartości żelaza, tlenku glinowego, tlenku wapniowego i tlenku magnezowego.
Projekt
Ustalanie na podstawie analizy chemicznej stanowiska systematycznego skały magmowej zgodnie z
międzynarodową klasyfikacją skał magmowych na schemacie klasyfikacyjnym skał wulkanicznych.
Ustalanie na podstawie analizy chemicznej stanowiska systematycznego skały osadowej węglanowej wg
klasyfikacji najpospolitszych skał osadowych wg K. Smulikowskiego (1954) oraz J. Czermińskiego (1957).
Projekcja w układzie FeO-CaO-MgO minerałów węglanowych podanych analiz chemicznych.
Ustalanie składu mineralnego odpadów powęglowych, pohutniczych i pochodzących z przeróbki rud Pb-Zn na
podstawie analiz mikroskopowych w świetle przechodzącym i odbitym, rentgenowskiej analizy fazowej i analizy
termicznej.
Klasyfikacja węgla na podstawie analizy chemiczno-technologicznej i petrograficznej próbek bruzdowych.
Określanie zależności pomiędzy parametrami jakości węgla, a stopniem uwęglenia.
Seminarium
…
20. Egzamin: TAK NIE1
21. Literatura podstawowa:
1. Bolewski W, Żabiński S. - Metody badań minerałów i skał. Wyd. Geologiczne, Warszawa 1988
2. Chodyniecka L., Kapuściński T. - Podstawowe metody rozpoznawania minerałów i skał. Skrypt Politechniki
Śląskiej, Gliwice 1994
3. Cygański A. – Metody spektroskopowe w chemii analitycznej. WNT, Warszawa 1997
4. Cygański A. – Chemiczne metody analizy ilościowej. WNT Warszawa 1994
5. Kryściak J. – Chemiczna analiza instrumentalna. Wyd. Lek. Warszawa 1999
22. Literatura uzupełniająca:
1. Eckschlager K. – Błędy w analizie chemicznej. PWN, warszawa 1974
2. Poradnik chemika analityka, Tom 1 i 2, pod red. J. Ciba. WNT Warszawa1998
23. Nakład pracy studenta potrzebny do osiągnięcia efektów kształcenia
Lp.
Liczba godzin
kontaktowych / pracy studenta
Forma zajęć
1.
Wykład
30/15- w tym zapoznanie się ze wskazaną literaturą (7h), przygotowanie się do wykładów i egzaminu (7h)
oraz udział w egzaminie (1h)
2.
Ćwiczenia
-/-
3.
Laboratorium
30/7 – w tym przygotowanie się do ćwiczeń laboratoryjnych (4h), zajęcia praktyczne z pomocami
dydaktycznymi (1), udział w konsultacjach (1), kolokwium praktyczne (1)
4.
Projekt
30/8 - w tym przygotowanie materiałów do projektu (3h), wykonanie projektu (4), udział w konsultacjach (1)
5.
Seminarium
-/-
6.
Inne
-/-
Suma godzin:
90/30
24. Suma wszystkich godzin:
120
Strona 3 z 3
25. Liczba punktów ECTS:3
4
26. Liczba punktów ECTS uzyskanych na zajęciach z bezpośrednim udziałem
nauczyciela akademickiego:
3
27. Liczba punktów ECTS uzyskanych na zajęciach o charakterze praktycznym
(laboratoria, projekty):
3
28. Uwagi:
Zatwierdzono:
………………………….….
(data i podpis prowadzącego)
3
1 punkt ECTS – 30 godzin
…………………………………………………....
(data i podpis Dyrektora Instytutu/Kierownika Katedry/
Dyrektora Kolegium Języków Obcych/Kierownika lub
Dyrektora Jednostki Międzywydziałowej)
Download