PROPONOWANE ZASADY NADZORU

advertisement
DEFINICJE I KLASYFIKACJA PRZYPADKÓW
ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM - Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus
(MERS-CoV)
Pacjent objęty dochodzeniem – osoba spełniająca poniższe kryteria:
 osoba z ostrą infekcją dróg oddechowych przebiegającą z gorączką (≥ 38ºC) i kaszlem,
objawami wskazującymi na chorobę śródmiąższową płuc (np. zapalenie płuc lub zespół
ostrej niewydolności oddechowej) w obrazie klinicznym lub radiologicznym
ORAZ wymagająca przyjęcia do szpitala
ORAZ bez potwierdzono innego czynnika etiologicznego
ORAZ co najmniej jedno z poniższych:
- która w okresie 14 dni przed wystąpieniem pierwszych objawów
przebywała/podróżowała na teren Bliskiego Wschodu, w szczególności na
tereny gdzie odnotowano przypadki zakażenia MERS-CoV lub do krajów
gdzie udokumentowano* krążenie wirusa wśród wielbłądów
jednogarbnych (dromaderów)
- miała w okresie 14 dni przed wystąpieniem pierwszych objawów bliski
kontakt z przypadkiem potwierdzonym lub prawdopodobnym w czasie gdy
wspomniany przypadek miał objawy kliniczne
- chory jest częścią klastra dwóch lub więcej przypadków choroby układu
oddechowego o ciężkim przebiegu, które wystąpiły w okresie 14 dni, i u
których jest rozważane zakażenie MERS-CoV.
- pracownik opieki medycznej, zajmujący się pacjentami z ostrymi
zakażeniami układu oddechowego, w szczególności wymagającymi
intensywnej opieki medycznej, niezależnie od miejsca zamieszkania i
historii podróży.
LUB
 osoba z ostrą chorobą układu oddechowego, niezależnie od jej przebiegu, która w okresie
14 dni przed początkiem objawów spełniała co najmniej jedno z poniższych kryteriów):
- miała bliski kontakt z przypadkiem potwierdzonym lub prawdopodobnym
w czasie gdy wspomniany przypadek miał objawy kliniczne.
- była pracownikiem opieki medycznej w kraju gdzie odnotowano
transmisję zakażenia MERS-CoV w jednostkach ochrony zdrowia.
- miała bliski kontakt z wielbłądami jednogarbnymi lub była narażona np.
poprzez spożycie na produkty pochodzące od wielbłąda (w tym surowe
mięso, niepasteryzowane mleko lub mocz) w krajach gdzie stwierdzono
krążenie wirusa wśród wielbłądów jednogarbnych (dromaderów) lub
krajów gdzie odnotowano przypadki zakażenia MERS-CoV wśród ludzi.
*
zgodnie z opracowaniem WHO (http://www.who.int/csr/disease/coronavirus_infections/mers-5-february-2015.pdf)
przygotowanym na podstawie dostępnych publikacji krążenie wirusa wśród wielbłądów udokumentowano w Arabii
Saudyjskiej, Egipcie, Sudanie i Somalii.
Ostatnie uaktualnienie 05.06.2015
Przypadek prawdopodobny
• Osoba z radiologicznym lub histopatologicznym potwierdzeniem choroby płuc (np.
śródmiąższowego zapalenia płuc) lub zespołem ostrej niewydolności oddechowej; bez
potwierdzenia laboratoryjnego
ORAZ która miała bliski kontakt z przypadkiem potwierdzonym laboratoryjnie
ORAZ przyczyna choroby nie została wcześniej określona jako spowodowana innym
czynnikiem etiologicznym.
Przypadek potwierdzony
• Osoba z laboratoryjnym potwierdzeniem zakażenia MERS-CoV
Ostatnie uaktualnienie 05.06.2015
Download