20150619131745-Zalacznik Nr 1

advertisement
Wersja
formularza
F/BIP/01/1/08
strona / stron
Biuletyn Informacji Publicznej
WNIOSEK NR 1/2015
o wprowadzenie / usunięcie* informacji do BIP PSSE w Olsztynie
SEKCJA
EPIDEMIOLOGII
1/1
Skrócone ozn.
Sekcja / Dział
Olsztyn, dnia
19.06..2015
Wprowadzenie / Usunięcie*(* niepotrzebne skreślić)
Temat: MERS-CoV
Treść:
Informacja dla lekarzy dotycząca postepowania w przypadku zakażenia układu
oddechowego wywołanego przez MERS-CoV.
W związku z rosnącą liczbą zakażeń układu oddechowego wywołanych przez MERS-CoV na terenie państw
Bliskiego Wschodu m.in. Arabii Saudyjskiej, Egiptu, Jordanii, Kuwejtu, Jemenu, Libanu, oraz w Korei Południowej oraz
częstymi wyjazdami mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego do państw, w których występują zachorowania
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie zwraca się z prośbą o zapoznanie się „Definicją i klasyfikacją
przypadków zakażenia koronawirusem – Midle East Respiratory Syndrome Coronavirus ( MERS)” oraz „Wymaganiami
dotyczącymi pobrania i transportu materiału do badan metodą RT-PCR w kierunku zakażeń układu oddechowego wirusem
MERS-CoV”. Informacje na temat bieżącej sytuacji w sprawie ww. dostępne są na stronie internetowej Państwowego
Zakładu Higieny w zakładce „MERS” .
Zgodnie z informacjami podanymi przez WHO MERS-CoV wystąpił w ponad 25 krajach (m.in. Wielkiej Brytanii,
Francji, Włoszech, Niemczech, Grecji, Holandii, Austrii, Tunezji, Algierii, Malezji, Filipinach i USA), zarejestrowano 1271
potwierdzonych laboratoryjnie przypadków, w tym odnotowano 453 zgony (w Korei Południowej 162 przypadki, 19 zgonów16.06.2015r), 6 czerwca w Niemczech zmarł 65 letni mężczyzna zakażony wirusem MERS.
Najczęstszymi objawami zakażenia wirusem MERS jest gorączka, kaszel, duszności, większość zakażonych
chorowała na ciężkie zapalenie płuc wymagające hospitalizacji. U chorych pojawiały się również objawy ze strony układu
pokarmowego jak ból brzucha, wymioty, biegunka, u części chorych wystąpiła niewydolność nerek. Okres wylęgania -14 dni.
Zasady postępowania p/epidemicznego w przypadku podejrzenia /stwierdzenia zachorowania na ciężką infekcję dróg
oddechowych wywołaną koronawirusem MERS jest identyczne jak w przypadku podejrzenia/stwierdzenia zachorowania na
gorączki krwotoczne (EBOLA).
UWAGA!
Lekarz pierwszego kontaktu, podczas przeprowadzania wywiadu z chorymi z objawami ciężkiej infekcji dróg oddechowych
powinien zwrócić uwagę czy w okresie ostatnich dwóch tygodni osoby te nie przebywały na terenie państw wymienionych
powyżej i czy nie miały kontaktu z osobami powracającymi z tych krajów.
DEFINICJE I KLASYFIKACJA PRZYPADKÓW
ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM - Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus (MERS-CoV)
Pacjent objęty dochodzeniem – osoba spełniająca poniższe kryteria:
wskazującymi na chorobę śródmiąższową płuc (np. zapalenie płuc lub zespół ostrej niewydolności
oddechowej) w obrazie klinicznym lub radiologicznym
ORAZ wymagająca przyjęcia do szpitala
ORAZ bez potwierdzenia innego czynnika etiologicznego
ORAZ co najmniej jedno z poniższych:
- która w okresie 14 dni przed wystąpieniem pierwszych objawów przebywała/podróżowała na teren Bliskiego
Wschodu, w szczególności na tereny gdzie odnotowano przypadki zakażenia MERS-CoV lub do krajów gdzie
udokumentowano* krążenie wirusa wśród wielbłądów jednogarbnych (dromaderów).
- miała w okresie 14 dni przed wystąpieniem pierwszych objawów bliski kontakt z przypadkiem
potwierdzonym lub prawdopodobnym w czasie gdy wspomniany przypadek miał objawy kliniczne.
- chory jest częścią klastra dwóch lub więcej przypadków choroby układu oddechowego o ciężkim przebiegu,
które wystąpiły w okresie 14 dni, i u których jest rozważane zakażenie MERS-CoV.
- pracownik opieki medycznej, zajmujący się pacjentami z ostrymi zakażeniami układu oddechowego, w
szczególności wymagającymi intensywnej opieki medycznej, niezależnie od miejsca zamieszkania i historii
podróży.
* Zgodnie
z opracowaniami WHO (http://www.who.int/csr/disease/coronavirus_infections/mers-5-february-2015.pdf;
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/mers-cov/en/) przygotowanymi na podstawie dostępnych publikacji krążenie
wirusa wśród wielbłądów udokumentowano w Arabii Saudyjskiej, Egipcie, Omanie, Katarze, Sudanie i Somalii.
LUB
początkiem objawów spełniała co najmniej jedno z poniższych kryteriów:
- miała bliski kontakt z przypadkiem potwierdzonym lub prawdopodobnym w czasie gdy wspomniany
przypadek miał objawy kliniczne.
- była pracownikiem opieki medycznej w kraju gdzie odnotowano transmisję zakażenia MERS-CoV w
jednostkach ochrony zdrowia.
- miała bliski kontakt z wielbłądami jednogarbnymi lub była narażona np. poprzez spożycie na produkty
pochodzące od wielbłąda (w tym surowe mięso, niepasteryzowane mleko lub mocz) w krajach gdzie
stwierdzono krążenie wirusa wśród wielbłądów jednogarbnych (dromaderów) lub w krajach gdzie
odnotowano przypadki zakażenia MERS-CoV wśród ludzi.
Ostatnie uaktualnienie 09.06.2015
Przypadek prawdopodobny
• Osoba z radiologicznym lub histopatologicznym potwierdzeniem choroby płuc (np. śródmiąższowego
zapalenia płuc) lub zespołem ostrej niewydolności oddechowej; bez potwierdzenia laboratoryjnego
ORAZ która miała bliski kontakt z przypadkiem potwierdzonym laboratoryjnie
ORAZ przyczyna choroby nie została wcześniej określona jako spowodowana innym czynnikiem
etiologicznym.
Przypadek potwierdzony • Osoba z laboratoryjnym potwierdzeniem zakażenia MERS-CoV.
Formularz nr PO-02/F06
Obowiązuje od dnia: 2015.03.25
ZLECENIE nr ........................../......................... w NIZP - PZH
rok
Klient:
A. Zleceniodawca: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Adres: |__|__|-|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
/kod pocztowy/ /miejscowość/
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
/ulica, numer domu, numer mieszkania/
Oddział:..|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
B. Płatnik : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
NIP:|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Adres: |__|__|-|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
/kod pocztowy/ /miejscowość/
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
/ulica, numer domu, numer mieszkania/
C. Dane Pacjenta
Imię: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Nazwisko: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
PESEL: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| nr telefonu |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Adres zamieszkania:
|__|__|-|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
/kod pocztowy/ /miejscowość/
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
/ulica, numer domu, numer mieszkania/
Data urodzenia. |__|__|-|__|__|-|__|__|__|__| płeć: K M
/dd-mm-rrrr/
D. Dane lekarza zlecającego badanie:
Imię i Nazwisko:: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
nr telefonu: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
E. Dane osoby pobierającej materiał do badania:
Imię i Nazwisko: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
1. Wskazanie do wykonania badania (istotne kliniczne dane pacjenta)..................................................................
2. Opis materiału i zakres badania:
Lp.
Rodzaj materiału
Data i godzina
Uwagi
Oczekiwany
pobrania próbki
kierunek
badania w NIZP PZH
Data i godzina
przyjęcia próbki
(wypełnia PPM w
NIZP - PZH)
Wymagania dotyczące pobrania i transportu materiału do badań metodą RT-PCR w
kierunku zakażeń układu oddechowego wirusem MERS-CoV (hCoV-EMC/2012).
Badania diagnostyczne techniką Real-Time RT-PCR w kierunku zakażeń układu oddechowego wirusem
MERS-CoV (hCoV-EMC/2012) wykonywane są w laboratorium Zakładu Wirusologii NIZP-PZH - zgodnie z
rekomendacjami WHO
(http://www.who.int/csr/disease/coronavirus_infections/LaboratoryTestingNovelCoronavirus_21Dec12.pdf) .
Formularz zlecenia badań ogólnie dostępny na stronie: http://www.pzh.gov.pl/page/index.php?id=35
Sekretariat Zakładu Wirusologii NIZP-PZH
Tel. 22 54 21 230
Faks: 22 54 21 385
Materiałem do badań w kierunku MERS-CoV są z wyboru:
1.próbki pobrane z dolnych dróg oddechowych takie jak aspiraty przeztchwicze (TTA), ewentualnie
popłuczyny oskrzelikowo-pęcherzykowe (BAL).
2.plwocina nieindukowana,
3.wymazy z nosogardła* lub aspiraty z nosogardła*
4.Światowa Organizacja Zdrowia zaleca ponadto pobranie do badań retrospektywnych 2 próbek
surowicy/plazmy (pobrane na początku zachorowania oraz po ok. 1-2 tyg.) – do ewentualnych badań w
serologicznych.
* ujemny wynik poszukiwania wirusa MERS-CoV w materiałach z górnych dróg oddechowych (np. w
wymazie) nie wyklucza zakażenia. Wskazane jest badanie materiałów z dolnych dróg oddechowych.
Sposób pobrania, przechowywania i transportu materiału do badań w kierunku hCoV-EMC/2012:
1.Aspiraty przeztchawicze (TTA) - Pobranie zgodnie z procedurami medycznymi. Do laboratorium należy
dostarczyć w ilości 2 – 4 ml w jałowej próbówce - najszybciej jak to możliwe po pobraniu (badanie do 24
godzin), najlepiej w temperaturze chłodni (5 ± 3oC) (transport na lodzie). Jeżeli próbka będzie
przechowywana/transportowana dłużej niż 24 godziny, należy ją zamrozić i dostarczyć do laboratorium w
warunkach uniemożliwiających rozmrożenie (transport na suchym lodzie).
2.Popłuczyny oskrzelowo – pęcherzykowe (BAL) – jak powyżej; możliwość niższego stężenia wirusa w
próbce w stosunku do TTA, ale materiał nadal polecany;
3.Plwocina nieindukowana – przechowywanie i transport jak powyżej; konieczność upewnienia się, że jest
to materiał z dolnych dróg oddechowych (badanie mikroskopowe). a. Nie zaleca się indukowania plwociny ze
względu na ryzyko zakażenia personelu.
4.Aspiraty z nosogardła* – transport i przechowywanie jak powyżej,
• Wymaz* należy pobrać używając zestawów transportowych przewidzianych specjalnie do pobierania
materiału klinicznego w kierunku zakażeń wirusowych (wymazówka + podłoże w próbówce). Jałowa
wymazówka powinna być wykonana w całości ze sztucznego tworzywa, tzn. patyczek plastikowy oraz wacik
wykonany z materiału innego niż wata (dakron, czysta wiskoza, poliester lub sztuczny jedwab), ponieważ
stosowanie innych wymazówek powoduje
inhibicję reakcji PCR. Jałowe podłoże (buforowany roztwór soli fizjologicznej – PBS lub płyn Hanks’a albo
fizjologiczny roztwór soli) powinno być umieszczone w próbówce wolnej od DNA-az i RNA-az.
• Uwaga: Stosowanie innych podłoży transportowych, np. bakteriologicznych uniemożliwia izolację wirusa z
próbki. Przesyłanie próbki w nieodpowiedniej próbówce może spowodować uzyskanie fałszywie ujemnego
wyniku.
• Jałową wymazówką należy pobrać głęboki wymaz z gardła i umieścić w probówce z podłożem (patrz opis
powyżej). Próbówkę należy szczelnie zamknąć (w razie potrzeby uciąć patyczek wymazówki), jednoznacznie
opisać (data pobrania, imię i nazwisko chorego) i przechowywać w temperaturze chłodni (5 ± 3oC).
• Próbkę należy przesłać do Laboratorium jak najszybciej, próbka powinna być umieszczona na lodzie w celu
zapewnienia temperatury chłodni (5 ± 3oC). Jeżeli próbka będzie przechowywana/transportowana dłużej niż
24 godziny, należy ją zamrozić i dostarczyć do laboratorium w warunkach uniemożliwiających rozmrożenie
(na suchym lodzie).
5.Surowica lub plazma w ilości około 1 ml; bez hemolizy, pobrana jałowo do szczelnie zamykanej probówki.
Próbkę należy zamrozić i transportować w warunkach uniemożliwiających rozmrożenie lub przesłać na lodzie
w czasie 24 godzin od pobrania. a. Pierwsza próbka surowicy – w fazie ostrej choroby – w trakcie 1 tygodnia
od wystąpienia objawów
b. Druga próbka surowicy – w fazie ozdrowieńczej – najlepiej 3 lub 4 tygodnie później
6. Pełna krew – po pobraniu d pojemnika z EDTA transportowana na lodzie (bez zamrożenia) –
maksymalnie do 24 godzin od pobrania. a. Zalecane jedynie w pierwszym tygodniu zachorowania
Zalecenia dotyczące pakowania materiałów klinicznych znajdują się na stronie:
http://www.pzh.gov.pl/page/fileadmin/user_upload/zaklady/wirusologia/instrukcja.pdf (poniżej w
załączeniu).
Ze względu na potencjalnie zakaźny charakter próbek materiału klinicznego obowiązują następujące zasady
pakowania próbek (poziom BSL2):
Pojemniki z materiałem do analizy powinny być zapakowane zgodnie z ogólną zasadą pakowania wymaganą
dla czynników biologicznych wywołujących choroby ludzi. Obowiązuje zasada potrójnego opakowaniaA. 1. naczynie zasadnicze zawierające materiał kliniczny,
Naczynie to powinno być:
jednorazowe, z nietłukącego tworzywa sztucznego, odporne na zgniecenie;
zamykane nakrętką z dodatkową uszczelką zapobiegającą wyciekowi materiału;
otwierane i zamykane w nieskomplikowany sposób;
2. wtórne opakowanie
Wykonane z odpornych na zgniecenie materiałów i hermetycznie zamknięte. Dopuszcza się możliwość
umieszczenia w jednym opakowaniu wtórnym kilku naczyń zasadniczych z materiałem klinicznym pod
warunkiem ich jednoznacznego oznakowania. Opakowanie wtórne musi mieć wymiary umożliwiające
otwarcie go w boksie laminarnym (wymaganie BHP). Przed umieszczeniem w opakowaniu transportowym
powierzchnia opakowania wtórnego powinna być wyjałowiona. Dokumentacja dołączona do próbek nie może
być umieszczana w opakowaniu wtórnym.
3. opakowanie zewnętrzne = opakowanie transportowe- w przypadku transportu materiałów w warunkach
specjalnych (suchy lód, lód) powinno być odporne na dany czynnik. Musi być oznakowane i opisane w sposób
identyfikujący klienta i umożliwiający nawiązanie z nim szybkiego kontaktu w przypadkach uszkodzenia
próbek czy innych zdarzeń losowych.
Dokumentacje dołączoną do badań należy umieścić oddzielnie w zamkniętych kopertach i przytwierdzonych
do opakowania zewnętrznego.
1 – probówka z materiałem do badania
2 – opakownie zbiorcze szczelne
3 – opakowanie zewnętrzne termoizolacyjne
Załączniki: TAK / NIE *
………………………………………………………………………………………………………………..……
Przyjął (data, podpis)
19.06.2015r. Dorota Sypko
Zlecił (data, podpis)
Zatwierdził (data, podpis)
Download