Dako Uti-Lyse™ Erythrocyte Lysing Reagent Nr kodu

advertisement
Dako
Uti-Lyse™
Erythrocyte Lysing
Reagent
Nr kodu S3325
Gotowy do uŜycia
Przeznaczenie
Do stosowania w diagnostyce in vitro.
Uti-Lyse jest specjalnie opracowanym, gotowym do uŜycia produktem do prowadzenia lizy erytrocytów.
Dostarczane odczynniki
Nr kodu S3325
Ilość
25 ml
Opis
Uti-Lyse Reagent A (odczynnik Uti-Lyse A)
25 ml (wystarcza na 250 badań, gotowy do uŜycia, nie rozcieńczać)
250 ml
Uti-Lyse Reagent B (odczynnik Uti-Lyse B)
250 ml (wystarcza na 250 badań, gotowy do uŜycia, nie rozcieńczać)
Środki ostroŜności
1. Odczynnik przeznaczony dla przeszkolonych UŜytkowników.
2. Opisywany produkt zawiera silnie toksyczny związek — azydek sodu (NaN3), w czystej postaci. StęŜenie NaN3 występujące w
produkcie nie jest klasyfikowane jako niebezpieczne. Niemniej jednak w wyniku reakcji NaN3 z ołowiem lub miedzią wchodzącymi w
skład instalacji kanalizacyjnych mogą powstawać silnie wybuchowe azydki metali. Przy usuwaniu resztek odczynnika uŜywać duŜych
ilości wody do przepłukiwania, aby uniknąć gromadzenia się azydków w instalacji kanalizacyjnej.
3. Unikać zanieczyszczeń mikrobiologicznych odczynnika. W przeciwnym razie moŜe nastąpić nasilenie nieswoistego odczynu.
4. Tak jak w wypadku kaŜdego produktu otrzymywanego z materiału biologicznego, naleŜy stosować odpowiednie procedury
postępowania.
5. NaleŜy stosować właściwe wyposaŜenie ochronne, zabezpieczające przed kontaktem odczynnika ze skórą bądź oczami.
6. Niewykorzystany odczynnik naleŜy usuwać zgodnie ze stosownymi przepisami lokalnymi i krajowymi.
7. Karta Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej jest dostępna na Ŝądanie UŜytkowników.
Przechowywaniei trwałość
Przechowywać w temperaturze pokojowej. Przy prawidłowym przechowywaniu, odczynnik Uti-Lyse zachowuje stabilność przez okres
wskazany na etykietach. Nie naleŜy stosować odczynnika w przypadku wystąpienia osadu lub przebarwienia.
Zastosowanie
Opisywane odczynniki powodują całkowitą, łagodną lizę erytrocytów po wykonaniu odczynu immunofluorescencyjnego komórek z krwi
pełnej lub szpiku kostnego, przed wykonaniem badania metodą cytometrii przepływowej. Ze względu na właściwości optyczne buforu
odczynnika do lizy, w większości próbek nie ma konieczności usuwania pozostałości erytrocytów przez odwirowanie, dzięki czemu
odczynnik nadaje się do stosowania zarówno podczas barwienia z etapem płukania, jak i bez. Oprócz lizy erytrocytów, odczynnik Uti-Lyse
powoduje utrwalanie i stabilizację leukocytów. Opisywane odczynniki nadają się do stosowania z przeciwciałami firmy Dako oraz z
większością dostępnych w handlu cytometrów przepływowych.
Materiały wymagane, ale niedostarczane
Probówki polistyrenowe o wymiarach 12 x 75 mm (jednorazowe)
Pipety i mikropipety z końcówkami jednorazowymi
Mieszadło wirowe
Wirówka (tylko do procedur obejmujących płukanie)
Phosphate Buffered Saline (bufor fosforanowy, PBS)
Przeciwciała Dako do cytometrii przepływowej
(128097-001)
P04058PL_01/S3325/2015.07 s. 1/2
Procedura
Odczyn bez płukania
1. Dodać 100 µl krwi pełnej z dodatkiem środka przeciwkrzepliwego (EDTA, ACD) oraz związane przeciwciała do probówki polistyrenowej
o wymiarach 12 x 75 mm, zgodnie z instrukcjami na ulotce producenta dołączonej do produktu. Wymieszać za pomocą mieszadła i
inkubować chroniąc przed dostępem światła, w temperaturze pokojowej, przez określony czas.
2. Dodać do kaŜdej próbki po 100 µl odczynnika A i wymieszać. Inkubować przez 10 minut w temperaturze pokojowej, w zacienionym
pomieszczeniu.
3. Dodać do kaŜdej próbki po 1 ml odczynnika B i wymieszać. Inkubować przez 10 minut w zacienionym pomieszczeniu.
4. Wykonać badanie próbki za pomocą cytometru przepływowego lub przechowywać próbkę w temperaturze 2–8°C chroniąc przed
dostępem światła do czasu wykonania badania. (Próbki nadają się do badania przez okres do 24 godzin po wykonaniu lizy.)
Odczyn z płukaniem
1. Dodać 100 µl krwi pełnej z dodatkiem środka przeciwkrzepliwego oraz związane przeciwciała do probówki polistyrenowej o wymiarach
12 x 75 mm, zgodnie z instrukcjami na ulotce producenta dołączonej do produktu. Wymieszać za pomocą mieszadła i inkubować
chroniąc przed dostępem światła, w temperaturze pokojowej, przez określony czas.
2. Dodać do kaŜdej próbki po 100 µl odczynnika A i wymieszać. Inkubować przez 10 minut w temperaturze pokojowej, w zacienionym
pomieszczeniu.
3. Dodać do kaŜdej próbki po 1 ml odczynnika B i wymieszać. Inkubować przez 10 minut w zacienionym pomieszczeniu.
4. Odwirować próbkę z prędkością 300 x g przez 5 minut. Zlać nadsącz i ponownie zawiesić próbkę w 1 ml PBS lub buforu barwiącego.
5. Odwirować próbkę z prędkością 300 x g przez 5 minut. Zlać nadsącz i ponownie zawiesić próbkę w 300 µl PBS lub buforu barwiącego.
Roztwór powinien zawierać 1% paraformaldehyd jako środek konserwujący do próbek, które nie będą badane tego samego dnia.
6. Wykonać badanie próbki za pomocą cytometru przepływowego lub przechowywać próbkę w temperaturze 2–8°C chroniąc przed
dostępem światła do czasu wykonania badania. (Próbki nadają się do badania przez okres do 24 godzin po wykonaniu lizy.)
Ograniczenia metody
1. Przed rozpoczęciem barwienia naleŜy usunąć wszystkie pozostałości krwi znajdujące się na ściankach probówki po umieszczeniu w
niej porcji próbki. W przeciwnym wypadku moŜe dojść do zafałszowania wyników.
2. W niektórych sytuacjach klinicznych wraŜliwość erytrocytów na lizę moŜe być podwyŜszona lub obniŜona. W tych przypadkach naleŜy
odpowiednio dostosować czas przeznaczony na lizę.
3. W przypadku zastosowania bramkowania z rozpraszaniem światła stwierdzono, Ŝe rozdzielenie pozostałości erytrocytów od limfocytów
było niewystarczające w niektórych badanych próbkach. Płukanie po lizie elektrolitów nie pozwala usunąć tego zjawiska.
4. W przypadku komórek z krwi pełnej przeznaczonych do wykrywania immunoglobulin powierzchniowych, konieczne jest płukanie przed
wykonaniem barwienia.
Edition 07/15
(128097-001)
P04058PL_01/S3325/2015.07 s. 2/2
Download