(Instrukcja stosowania i przechowywania nawozu organicznego…)

advertisement
Korzystne jest nawożenie uzupełniające azotem mineralnym dla
przyspieszenia i poprawy rozwoju roślin w okresie bezpośrednio po
wysadzeniu do gruntu.
Instrukcja stosowania i przechowywania nawozu organicznego
„EKO-KOMP” zgodnie z decyzją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 17.10.2006
Zakres zastosowania „EKO-KOMP”:
• jako nawóz organiczny w rolnictwie, warzywnictwie i roślinach
ozdobnych,
• jako składnik podłoża do uprawy kwiatów rabatowych,
• w parach, ogrodach i ogródkach działkowych,
• do rekultywacji gleb.
Sposób i terminy stosowania oraz wielkość dawek nawozu:
I. Kwiaty rabatowe
Na uprzednio przygotowaną glebę należy „EKO-KOMP” rozsypać w dawce
1,5-3 litry/m2, a następnie wymieszać z glebą za pomocą bron, kultywatora
czy norkrosu. Pogłównie uzupełnić nawozem potasowym.
II. Trawniki
Na glebę przeznaczoną do założenie trawnika rozłożyć 20 litrów nawozu
„EKO-KOMP” na 1 m2, wymieszać z wierzchnią warstwą gleby
glebogryzarką lub innymi narzędziami, wyrównać i siać trawę. Na
trawnikach starszych po każdym pokosie rozsypać równomiernie 2-4 litry
nawozu na 1 m2.
III. Uprawy polowe
W uprawie polowej „EKO-KOMP” może być stosowany pod wszystkie
rośliny w dawkach 30-40 ton/ha. „EKO-KOMP” należy stosować
jednorazowo w okresie 3-4 lat przed siewem lub sadzeniem roślin, wiosną
lub jesienią. Nawóz należy rozprowadzić równomiernie na powierzchni
pola i wymieszać z glebą przy pomocy narzędzi uprawowych.
IV. Uprawy warzywne
W uprawie warzyw w polu i pod osłonami stosować przedwegetacyjnie w
ilości 15-30 ton/ha. Nawóz należy rozprowadzić równomiernie na
powierzchni pola i wymieszać z glebą przy pomocy narzędzi uprawowych.
V.
Rekultywacja terenów rolniczych
„EKO-KOMP” należy stosować w ilości do 100 ton/ha w zależności od
stopnia zdegradowania terenu. „EKO-KOMP” można stosować w całym
okresie wegetacji roślin.
Przechowywanie nawozu:
• w opakowaniach jednostkowych – w suchym i zacienionym miejscu
z dala od cieków wodnych,
• luzem – w pryzmach formowanych na utwardzonym i
nieprzepuszczalnym
podłożu
zabezpieczonym
przed
przemywaniem wodami opadowymi i zalewowymi
Środki ostrożności:
• przy pracy z nawozem należy stosować rękawice ochronne i
przestrzegać zasad higieny jak przy pracy z obornikiem,
• po pracy z nawozem umyć się wodą z mydłem i zdezynfekować
ręce,
• w razie kontaktu nawozu z uszkodzoną tkanką ciała należy ranę
obficie przemyć wodą i zastosować środki opatrunkowe, w razie
potrzeby skontaktować się z lekarzem
Zapraszamy do zakupu
Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o.
Ul. Komunalna 5
75-724 Koszalin
Dział Obsługi Klienta
Tel. 094 348-44-22
094 348-44-45
[email protected]
Download