Granbial - Wodociągi Białostockie

advertisement
Zdjęcia z upraw traw, zbóż i roślin ozdobnych na nawozie GRANBIAL
badania przeprowadzone w 2011 r. przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa
(IUNG) w Puławach oraz Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach.
Wpływ nawożenia na wzrost kukurydzy
1 – bez nawożenia 2 – GRANBIAL 3 – GRANBIAL 150 g
Wpływ nawożenia na wzrost trawy (I pokos)
1 – bez nawożenia 2 – GRANBIAL 100 g 3 – GRANBIAL 150 g
Ż enis ze k
żeniszek, próbka kontrola
żeniszek, próbka GRANBIAL
S z a łwia
szałwia - próbka kontrola
szałwia - próbka GRANBIAL 3 kg
Wodociągi Białostockie Sp. z o.o.
ul. Młynowa 52/1, 15-950 Białystok
tel. +48 85 745 83 51, fax +48 85 745 83 50
e-mail: [email protected]
www.wobi.pl
Instrukcja stosowania i przechowywania
nawozu organicznego GRANBIAL
Zakres stosowania nawozu GRANBIAL:
Nawóz organiczny GRANBIAL nadaje się do stosowania na wszystkich rodzajach
gleb. Szczególnie polecany jest na gleby słabe, mineralne o niskiej zwartości
substancji organicznej. Może być stosowany w uprawie roślin rolniczych (zboża,
kukurydza, rzepak, rośliny przemysłowe), do zakładania trawników, placów zieleni, do nawożenia drzew, krzewów i roślin ozdobnych uprawianych w gruncie.
Nawóz organiczny GRANBIAL został wprowadzony do obrotu na mocy zezwolenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi, decyzją Nr 229/12 z dn. 10.09.2012 r., na podstawie
art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach
i nawożeniu.
Zastosowanie
• rolnictwo – w uprawie roślin rolniczych (zbóż, kukurydzy,
rzepaku, roślin przemysłowych),
• sadownictwo – do nawożenia drzew i krzewów,
• ogrodnictwo – do nawożenia drzew, krzewów i roślin ozdobnych uprawianych w gruncie oraz zakładania trawników,
placów zieleni.
rolnictwo
Nie przewiduje się stosowania nawozu łącznie ze środkami
ochrony roślin.
Dawki nawozu:
Dawki nawozu GRANBIAL ustala sie na podstawie zawartości przyswajanego
fosforu w glebie.
Wymagania jakościowe nawozu GRANBIAL
z decyzji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
• zawartość azotu całkowitego (N), co najmniej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,5% (m/m),
• zawartość fosforu w przeliczeniu na P2O5, . . . . . . . . . . . . . .co najmniej 3,8% (m/m),
• zawartość substancji organicznej w suchej masie, co najmniej . . . . 40,0%(m/m),
• postać . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . stały, granulowany, od 2 do 6mm
Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach:
„Rośliny bardzo dobrze wykorzystują nawóz Granbial podczas prawie 3-miesięcznej uprawy gruntowej. Uwagę zwraca
łatwość i wygoda zastosowania oraz długotrwały okres uwalniania składników nawozu Granbial do gleby.”
Nie należy stosować nawozu na łąkach i pastwiskach.
Nie stosować nawozu w okresie wegetacji roślin przeznaczonych do bezpośredniego spożycia przez ludzi.
Stosować podczas przygotowywania gleby pod zasiew lub pod
sadzenie roślin, niezbyt głęboko, pod kultywator lub bronę
uprawową.
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa (IUNG) w Puławach:
„Nawóz GRANBIAL jest źródłem przyswajalnego dla roślin azotu i fosforu. Stosowanie nawozu wpłynęło korzystnie na wzrost
roślin, stan odżywienia azotem i fosforem oraz plonowanie.
Nawóz GRANBIAL wzbogacał glebę w przyswajalny fosfor.”
Nie stosować nawozu na terenach zalanych wodą, przykrytych
śniegiem, zamarzniętych do głębokości 30 cm oraz podczas
opadów deszczu.
Zawartość fosforu
w glebie
sadownictwo
Dawka nawozu
GRANBIAL t/ha
BARDzO NISk A
3,5
NISk A
3
ŚReDNIA
1,5 - 2
WYSOk A
BARDzO WYSOk A
1
NIe STOSOWAĆ
W przypadku stosowania pod rośliny rabatowe, krzewy ozdobne liściaste i trawniki w zależności od rodzaju gleby (od zwięzłej do lekkiej) nawóz rozsypywać
w ilości 5 ÷ 10 dm3/m2.
Sposób i terminy stosowania nawozu:
Nawóz GRANBIAL stosuje się wiosną lub jesienią przed siewem lub sadzeniem
roślin. Nawóz należy równomiernie rozprowadzić na powierzchni pola i wymieszać z glebą przy pomocy narzędzi uprawowych.
Przechowywanie nawozu:
Luzem – w pryzmach uformowanych na utwardzonym i nieprzepuszczalnym
podłożu, zabezpieczonych przed przemywaniem wodami opadowymi i innymi.
W opakowaniach jednostkowych, w suchych i zacienionych miejscach z dala od
cieków wodnych.
ogrodnictwo
Środki ostrożności przy przechowywaniu i stosowaniu nawozu:
Przy pracy z nawozem należy stosować rękawice ochronne i przestrzegać zasad
higieny i ogólnych zasad BHP jak przy pracy z obornikiem. W razie kontaktu
nawozu z uszkodzoną tkanką ciała należy zastosować środki opatrunkowe,
a w razie potrzeby zasięgnąć porady lekarza.
Download