5. odpowiedzi na pytania

advertisement
Dotyczy:
przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa
farmaceutycznych” - nr sprawy ZP7/PN/2017
leków
i
produktów
Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje
treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z
wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:
Pytanie nr 1: część 2 pozycja 227
„Czy Zamawiający dopuści do postępowania produkt Citra-Lock™S (cytrynian sodu) w
stężeniu 4% w postaci ampułko-strzykawki x 2,5ml stosowany w celu utrzymania
prawidłowej drożności dostępu naczyniowego jako skuteczne i bezpieczne rozwiązanie
przeciwzakrzepowe i przeciwbakteryjne?”
Odp. Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 2: część 2 pozycja 227
„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na opakowanie typu Twin Pack zawiera dwie ampułkostrzykawki Citra-Lock S 4% x 2,5ml zamknięte aseptycznie papier-folia z przeliczeniem
zamawianej ilości?”
Odp. Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 3: część 3 pozycja 45
„Czy Zamawiający dopuści produkt Citra-Lock™ ( cytrynian sodu ) w stężeniu 4% w
postaci bezigłowej ampułki x 5ml z systemem Luer Slip, Luer Lock skuteczność
potwierdzona wieloma badaniami klinicznymi w porównaniu
do Heparyny,
stosowany w celu utrzymania prawidłowej drożności cewnika i/lub portu dożylnego
ograniczając krwawienia ( pacjenci z HIT ), zastosowanie środków trombolitycznych jako
skuteczne i bezpieczne rozwiązanie przeciwzakrzepowe i przeciwbakteryjne?”
Odp. Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 4: część 3 pozycja 45
„Czy Zamawiający dopuści produkt pakowany po 20 szt. w kartonie z przeliczeniem
zamawianej ilości?”
Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza
Pytanie nr 5: Część nr 2, ilość pozycji 279, pozycja 227
a)„Czy Zamawiający dopuści produkt Citra-Flow™ ( cytrynian sodu ) w stężeniu 4% w
postaci ampułko- strzykawki 3ml x 2 Twin Pack (objętość łączna 6ml) stosowany w celu
utrzymania prawidłowej drożności dostępu naczyniowego o wysokiej czystości chemicznej
brak działań niepożądanych do przepłukiwania dostępu naczyniowego zapewnia skuteczne i
bezpieczne rozwiązanie przeciwzakrzepowe oraz przeciwbakteryjne potwierdzone klinicznie.
Nr kat.: 38543-1. Opakowanie typu Twin Pack zawiera dwie ampułko-strzykawki aseptycznie
zamknięte papier-folia 100 sztuk w opakowaniu z przeliczeniem zamawianej ilości
Odp. Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ
b)Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę 1ml cytrynianu sodu w stężeniu 4% ze względu
na większą łączna objętość ampułko-strzykawek, która wynosi 6ml”
Odp. Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 6: Część nr 2, ilość pozycji 279, pozycja 227
„Czy Zamawiający dopuści produkt Praxi-Flow™ Praxiject 0,9 NaCl x 10ml do płukania
dostępu naczyniowego i CitraFlow 4% x 3ml (objętość 5ml) stosowany w celu utrzymania
prawidłowej drożności dostępu naczyniowego o najwyższej czystości chemicznej brak
działań niepożądanych zapewnia skuteczne i bezpieczne rozwiązanie przeciwzakrzepowe
oraz przeciwbakteryjne potwierdzone klinicznie. Opakowanie zawiera dwie ampułkostrzykawki Citra-Flow™ i Praxiject™ w ilości 75 sztuk z przeliczeniem zamawianej ilości.
Nr kat.: 3255”
Odp. Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 7: Część nr 3, ilość pozycji 115, pozycja 45
a)„Czy Zamawiający dopuści produkt Citra-Flow™ ( cytrynian sodu ) w stężeniu 4% w
postaci ampułko- strzykawki 3ml x 2 Twin Pack (objętość łączna 6ml) stosowany w celu
utrzymania prawidłowej drożności dostępu naczyniowego o wysokiej czystości chemicznej
brak działań niepożądanych do przepłukiwania dostępu naczyniowego zapewnia skuteczne i
bezpieczne rozwiązanie przeciwzakrzepowe oraz przeciwbakteryjne potwierdzone klinicznie.
Nr kat.: 38543-1. Opakowanie typu Twin Pack zawiera dwie ampułko-strzykawki aseptycznie
zamknięte papier-folia 100 sztuk w opakowaniu z przeliczeniem zamawianej ilości
Odp. Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ
b)Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę 1ml cytrynianu sodu w stężeniu 4% ze względu
na większą łączna objętość ampułko-strzykawek, która wynosi 6ml”
Odp. Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 8: Część nr 3, ilość pozycji 115, pozycja 45
a)„Czy Zamawiający dopuści produkt Praxi-Flow™ Praxiject 0,9 NaCl x 10ml do płukania
dostępu naczyniowego i CitraFlow 4% x 3ml (objętość 5ml) stosowany w celu utrzymania
prawidłowej drożności dostępu naczyniowego o najwyższej czystości chemicznej brak
działań niepożądanych zapewnia skuteczne i bezpieczne rozwiązanie przeciwzakrzepowe
oraz przeciwbakteryjne potwierdzone klinicznie. Opakowanie zawiera dwie ampułkostrzykawki Citra-Flow™ i Praxiject™ w ilości 75 sztuk z przeliczeniem zamawianej ilości.
Nr kat.: 3255.
Odp. Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ
b)Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 227 z Części nr 2 oraz pozycji 45 z
Części nr 3 i stworzy osobny pakiet?”
Odp. Zamawiającego: NIE
Pytanie nr 9:
„Czy w części Nr 1 poz. 76, 77 i 78 (Pulmicort, Nebbud/Budesonide 125, 250 i 500 mcg/ml)
Zamawiający wymaga produktu, po którego zastosowaniu poprawa stanu klinicznego może
nastąpić już w ciągu kilku godzin od rozpoczęcia leczenia?”
Odp. Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 10:
„Czy Zamawiający w części Nr 1 poz. 76, 77 i 78 (Pulmicort, Nebbud/Budesonide 125, 250 i
500 mcg/ml) wyraża zgodę na wycenę leku, którego zawartości po otwarciu pojemnika nie
można, zgodnie z obowiązującą Charakterystyką Produktu Leczniczego, przechowywać do 12
godzin ?”
Odp. Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ
2
Pytanie nr 11:
„Czy Zamawiający w pakiecie części Nr 1 poz. 76, 77 i 78 (Pulmicort, Nebbud/Budesonide
125, 250 i 500 mcg/ml) dopuszcza wycenę leku, którego nie można mieszać z Berodualem
ani z acetylocysteiną?”
Odp. Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 12:
„Czy Zamawiający w pakiecie części Nr 1 poz. 76, 77 i 78 (Pulmicort, Nebbud/Budesonide
125, 250 i 500 mcg/ml) aby leki o tej samej nazwie międzynarodowej lecz w różnych
dawkach pochodziły od tego samego producenta ?”
Odp. Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 13:
„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w części nr 4 poz. 1 leku Adenocor
(Adenosine) w postaci fiolki gdyż tylko taka postać zarejestrowana jest na rynku polskim?”
Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza
Pytanie nr 14:
„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w części nr 4 poz. 18 leku Acodin 15 mg
tabl. w opakowaniu zawierającym 10 tabl. z jednoczesnym przeliczeniem ogólnej ilości
opakowań?”
Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza
Pytanie nr 15:
„Czy Zamawiający wykreśli z części nr 4 poz. 24 lek Dydrogesterone (Duphaston)?”
Odp. Zamawiającego: Zgodnie z modyfikacją z dnia 01-03-2017 r.
Pytanie nr 16:
„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w części nr 4 poz. 48 leku Biosotal 80 mg
w opakowaniu zawierającym 30 tabl. przeliczając ogólną ilość opakowań do pełnego
opakowania w górę?”
Odp. Zamawiającego: TAK
Pytanie nr 17:
„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w części nr 4 poz. 49 leku Biosotal 40 mg
w opakowaniu zawierającym 60 tabl. przeliczając ogólną ilość opakowań do pełnego
opakowania w górę?”
Odp. Zamawiającego: TAK
Pytanie nr 18:
„Czy Zamawiający w par. 3.2 odstąpi od wymogu informowania o terminie dostawy? Przy
tak krótkich terminach (1 lub 2 dni) termin dostawy jest w zasadzie oczywisty, zatem
informowanie o nim nie wydaje się być niezbędne”
Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie nr 19:
„Czy Zamawiający w par. 3.5 zmieni zapis w ten sposób, aby Wykonawca nie był
zobowiązany ani do dostarczania produktu zamiennego, ani do ‘umożliwienia zakupu’ takich
produktów? Wykonawca może oferować towary tylko ze swego asortymentu. Biorąc pod
3
uwagę powyższe oraz treść par. 3.6 Wykonawca wnioskuje o wykreślenie par. 3.5.
Wykonawca oferuje towary wskazane w ofercie i tylko one są przedmiotem zamówienia
publicznego w niniejszym postępowaniu. Zdefiniowanie przedmiotu zamówienia powoduje,
że tylko co do niego strony zawierają umowę objętą obowiązkiem dostaw. Wykonawca nie
jest w stanie zapewnić, że w każdym przypadku zaoferuje produkt zamienny, tym bardziej,
że może się to wiązać z rażącą stratą po stronie Wykonawcy.”
Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie nr 20:
„Czy Zamawiający w par. 4.1 odstąpi od wymogu asystowania Wykonawcy przy odbiorach?
Taki obowiązek opóźnia wszystkie kolejne dostawy przewidziane na dany dzień.
Nieobecność Wykonawcy nie narusza żadnych praw Zamawiającego dotyczących zgłaszania
reklamacji”
Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie nr 21:
„Czy Zamawiający wykreśli w par. 6.2 frazę: „po przejęciu zamówionej ilości towaru bez
zastrzeżeń.”? Faktura Wykonawcy towarzysz dostawie jako jedyny dokument dostawy.”
Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie nr 22:
„Czy Zamawiający zmieni wartość kary umownej określonej w par. 7.1 z 10 % do wartości
max 5%? Obecna kara umowna jest rażąco wygórowana”
Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie nr 23:
„Czy Zamawiający zmieni wartość kary umownej określonej w par. 7.3 z 0,5% do wartości
max 0,2%? Obecna kara umowna jest rażąco wygórowana”
Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie nr 24:
„Czy Zamawiający zmieni wartość kary umownej określonej w par. 7.4 z 0,5% do wartości
max 0,2%? Obecna kara umowna jest rażąco wygórowana”
Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie nr 25:
„Czy Zamawiający w par. 8.3.b na końcu dopisze frazę: „Zmiana umowy nie nastąpi jeżeli
ceny oferowane w ramach umowy są niższe od urzędowych”?”
Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie nr 26: do części I poz. 248
a)„Czy Zamawiający - mając na względzie bezpieczeństwo pacjentów – wymaga, aby
oferowany produkt (zawierający antybiotyk) posiadał rejestrację jako produkt leczniczy
(lek)?”
Odp. Zamawiającego: TAK
b)„Czy Zamawiający wymaga, aby oferowany produkt posiadał zarejestrowane wskazania w
leczeniu i zapobieganiu zakażeń kości oraz tkanek miękkich?””
Odp. Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ
4
Pytanie nr 27:
„Czy Zamawiający w części nr 7 poz. 1 dopuści lek Cefazolin-MIP 2g z jednoczesnym
przeliczeniem ilości?”
Odp. Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 28:
„Zwracam się z uprzejmym zapytaniem czy Zamawiający w postępowaniu przetargowym
ZP7/PN/2017, w pakiecie (części) Część nr 2, w pozycji 17 dotyczącej „Sudocrem 250
g/Krem z tlenkiem cynku” dopuszcza możliwość zaoferowania kremu ochronnoregenerującego o nazwie handlowej Zudolan 150g – z przeliczeniem na takiej wielkości
opakowania, producenta Novascon Pharmaceuticals?
Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza
Pytanie nr 29:
„Zwracam się z uprzejmym zapytaniem czy Zamawiający w postępowaniu przetargowym
ZP7/PN/2017, w pakiecie (części) Część nr 2, w pozycjach 166 oraz 167 dotyczących
„Lacidofil/Probiotyk
(Lactobacillus
acidophilus
+
Lactobacillus
rhamnosus)/Lakcid/Probiotyk
(Lactobacillus
rhamnosus)”
dopuszcza
możliwość
zaoferowania preparatu równoważnego o nazwie handlowej Floractin x 20 kapsułek lub
Floractin Box x 300 (20 blistrów x 15 kapsułek – z przeliczeniem na takiej wielkości
opakowania) producenta Novascon Pharmaceuticals?
Odp. Zamawiającego:, Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 30:
„Zwracam się z uprzejmym zapytaniem czy Zamawiający w postępowaniu przetargowym
ZP7/PN/2017, w pakiecie (części) Część nr 2, w pozycji 203 dotyczącej „Enterol 250 0,25
g/Saccharomyces boulardii” dopuszcza możliwość zaoferowania preparatu o nazwie
handlowej Floractin Enteric x 15 kapsułek producenta Novascon Pharmaceuticals?”
Odp. Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 31:
Części nr 2 poz. 166
„Prosimy o dopuszczenie jako równoważnego preparatu probiotycznego o nazwie ProbioDr.
będącego dietetycznym środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego,
występującym w takiej samej postaci jak podano w SIWZ, przeznaczonego do stosowania u
niemowląt, dzieci i osób dorosłych, zawierającego w swoim składzie najlepiej przebadany
pod względem klinicznym szczep bakterii probiotycznych Lactobacillus rhamnosus oraz
Lactobacillus helveticus (analog L. acidophilus, gatunek stosowany również w produkcie
oryginalnym) w takim samym stosunku ilościowym jak w produkcie wymienionym w SIWZ i
w identycznym łącznym stężeniu 2 mld CFU/kapsułkę. ”
Odp. Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 32:
Części nr 2 poz. 167
„Z uwagi na umieszczenie w opisie przedmiotu zamówienia zastrzeżonego znaku
towarowego konkretnego producenta, tj. nazwy własnej preparatu, prosimy o wyrażenie
zgody na zaoferowanie jako równoważnego, preparatu probiotycznego o nazwie LactoDr.,
będącego dietetycznym środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego,
występującym również w postaci kapsułek (opakowanie x 30 kaps – po przeliczeniu na
odpowiednią liczbę opakowań), przeznaczonego do stosowania niezależnie od wieku
5
pacjentów, zawierającego w swoim składzie najlepiej przebadany pod względem klinicznym
szczep bakterii probiotycznych Lactobacillus rhamnosus GG w 6 mld CFU/kaps. Oferowane
kapsułki mogą być łatwo otwierane a ich zawartość rozpuszczana w niewielkiej ilości płynów
i przygotowywana do sporządzania doustnej zawiesiny. ”
Odp. Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 33:
Części nr 2 poz. 203
„Prosimy o dopuszczenie równoważnego preparatu probiotycznego o nazwie EnteroDr.,
będącego dietetycznym środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego,
również występującym w postaci kapsułek (opakowanie x 20 kapsułek – po przeliczeniu
kapsułek na odpowiednią ilość opakowań) i z takim samym stężeniem probiotycznych
drożdży Saccharomyces boulardii (250 mg) jak podano w SIWZ. ”
Odp. Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 34:
„dotyczy pakietu 2 poz. 36 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu
produktu równoważnego w ampułkostrzykawkach z podziałką o pojemności 6 ml (7g)”
Odp. Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 35:
„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie poz nr 11 z pakietu 9 (Fraxiparine 0,3 ml)?”
Odp. Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 36:
„W przypadku negatywnej odpowiedzi na w/w pytanie – czy ze względów ekonomicznych w
pakiecie nr 9 poz. 1, Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę 140 opakowań Fraxiparine 0,3 ml
x 10 amp.strz. na postać wielodawkową Nadroparine Calcium czyli FRAXIPARINE MULTI
inj 9500 jm/ml x 10 f a 5 ml (w ilości 8 opakowań) + STRZYKAWKA KD-JECTIII 1 ML +
igła 25G x 100(w ilości 8 opakowań) + MINI SPIKE V x 1 szt. (w ilości 80 szt.)”
Odp. Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę w przeliczeniu na 9 opakowań
FRAXIPARINE MULTI inj 9500 jm/ml x 10 f a 5 ml + STRZYKAWKA KD-JECTIII 1
ML + igła 25G x 100(w ilości 9 opakowań) + MINI SPIKE V x 1 szt. (w ilości 90 szt.). Cena
za jedno opakowanie musi zawierać cenę za cały zestaw do podania.
Pytanie nr 37:
„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Części 16 pozycja 5 produktu
leczniczego Fluconazole 100 ml pakowany x 10 szt.?”
Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza
Pytanie nr 38:
„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Części 17 pozycja 5 produktu
leczniczego Geloplasma – roztwór zmodyfikowanej żelatyny 3%
worek 500ml?”
w opakowaniu
Odp. Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 39:
„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Części 17 pozycje 16-19,24-26,28
produktów leczniczych w bezpiecznym opakowaniu z dwoma sterylnymi portami nie
wymagającymi dezynfekcji przed pierwszym użyciem?”
6
Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza
Pytanie nr 40:
„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Części 17 pozycja 31 płyn
wieloelektrolitowy o składzie Na+ - 141 mmol/l, K+ - 5 mmol/l, Ca++ - 2mmol/l, Mg++
- 1 mmol/l, Cl- - 109 mmol/l, Octany 34 mmol/l, Cytryniany - 3 mmol/l?”
Odp. Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 41:
„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Części 17 pozycja 30 produktu
leczniczego Venolyte – płyn wieloelektrolitowy bez jonów Ca zawierający chlorków 110,0
mmol/l, sodu 137,0 mmol/l zbuforowany octanem?”
Odp. Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 42:
„Czy Zamawiający miał na myśli w Części 17 pozycja 32 produkt leczniczy Voluven 6% 6% Hydroxyetyloskrobia m.cz.130/0,38-0,45 zawieszona w NaCl 0,9% 500ml?”
Odp. Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 43:
„Czy Zamawiający miał na myśli w Części 17 pozycja 33 produkt leczniczy Voluven 10%
- 10% Hydroxyetyloskrobia m.cz.130/0,38-0,45 w roztworze izotonicznych elektrolitów
500ml?”
Odp. Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 44:
„Czy Zamawiający wymaga w Części 16 poz . 3,4 Cyprofloxacyny w postaci monowodzianu
chlorowodorku cyprofloksacyny?”
Odp. Zamawiającego: TAK
Pytanie nr 45:
„Czy Zamawiający pozwoli na zaoferowanie w pakiecie 17,pozycja 12-15 wymaganych
produktów w opakowaniach typu worek z dwoma portami , pozostałe parametry zgodnie z
SIWZ”
Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza
Pytanie nr 46:
„Czy Zamawiający wyraża zgodę na wycenę w pak 12: odpowiednio:
poz. 1. Omnipaque, 300 mg J/ml; 20 ml, roztw.d/wst, 6 fiol - 34 op.
Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza
poz. 2. Omnipaque, 300 mg J/ml; 50ml,roztw.d/wst,10but.USB - 40 op.
Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza
poz. 3. Omnipaque, 300 mg J/ml;100ml,roztw.d/wst,10but.USB - 25 op.”
Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza
Powyższa
informacja
w dniu 03-03-2017 r.
została
zamieszczona
na
stronie
internetowej
Zamawiającego
7
Download