Publikacja w czasopiśmie Komunikacja marketingowa w usługach

advertisement
Publikacja w czasopiśmie
Komunikacja marketingowa w usługach profesjonalnych / Chłodnicki Marcin. - Forum Doradców
Podatkowych 2004 nr 4 - Kraków : Fundacja Na Rzecz Wspierania Doradztwa Podatkowego. s. 4142
Kompetencje wyróżniające jako element budowania przewagi konkurencyjnej, cz.1 / Chłodnicki
Marcin. - Forum Doradców Podatkowych 2003 nr 8 - Kraków : Fundacja Na Rzecz Wspierania
Doradztwa Podatkowego. s. 42-43
Kompetencje wyróżniające jako element budowania przewagi konkurencyjnej, cz.2 / Chłodnicki
Marcin. - Forum Doradców Podatkowych 2003 nr 9 - Kraków : Fundacja Na Rzecz Wspierania
Doradztwa Podatkowego. s. 41-43
PIK - silna karta w rozgrywce o lojalność klientów / Chłodnicki Marcin. - Firma i Rynek 2002 nr 3
- Szczecin : Zachodniopomorska Szkoła Biznesu. s. 1-2
Kompetencje jako kluczowy czynnik sukcesu biura rachunkowego / Chłodnicki Marcin. - Firma i
Rynek 2001 nr 4(21)/ - Szczecin : Zachodniopomorska Szkoła Biznesu. s. 1-2
Jakość usług profesjonalnych / Chłodnicki Marcin. - MARKETING W PRAKTYCE 2000 nr 3(31)
- Warszawa : Grupa Wydawnicza HELION SA Onepress.pl. s. .
Publikacja w zeszytach naukowych
Kształtowanie relacji rynkowych jako podstawowy proces marketingu usług profesjonalnych /
Chłodnicki Marcin. // W : Źródła konkurencyjności przedsiębiorstw i instytucji w warunkach
globalizacji rynków - Poznań : Wydaw. AE, 2003. S. 1-2 ISBN 8389224194
Kompetencje jako kluczowy czynnik sukcesu biura rachunkowego / Chłodnicki Marcin. Marketingowe zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem. - Radom : Wyższa Szkoła
Finansów i Bankowości w Radomiu, 2001. s. 223-231
Komputeryzacja w usługach / Chłodnicki Marcin. - Transformacja w usługach : sektor usług w
Polsce w latach 1990-1999. - Wydaw. AE, 2001.
Usługi leasingowe / Chłodnicki Marcin. - Transformacja w usługach : sektor usług w Polsce w
latach 1990-1999. - Wydaw. AE, 2001. s. 170-175
Usługi profesjonalne / Chłodnicki Marcin. - Transformacja w usługach : sektor usług w Polsce w
latach 1990-1999. - Wydaw. AE, 2001. s. 176-178
Wykorzystanie techniki przypadków krytycznych jako metody badania jakości usług
profesjonalnych / Chłodnicki Marcin. // W : Dylematy zatrudnienia w warunkach postępującej
integracji Polski z Unią Europejską. - Poznań : Wydaw. AE, 2001. ISBN 83-88222-38-4
Publikacja w materiałach konferencyjnych
Istota relacji w marketingu sportowym na przykładzie Lecha Poznań. / Chłodnicki Marcin, Zeller
Paweł. // W : Marketing sportowy - teoria i praktyka. / red. Henryk Mruk - Poznań : Impact
Consulting Sp. z o.o., 2004. S. 281-294 ISBN 83-920556-0-8
The process of successfully adopting and implementing a relationship marketing strategy - a case
study of a Polish Football Club - Lech Poznan / Zeller Paweł, Chłodnicki Marcin, Nicholls .
Richard. // W : AMA SERVSIG Services Research Conference : Materiały konferencji z 2003 roku /
red. Denis Lapert - Reims : American Marketing Association, 2003. 18 s. - Summ. - Bibliogr.
Komunikacja marketingowa jako narzędzie kształtowania relacji w usługach profesjonalnych /
Chłodnicki Marcin. // W : Marketing usług profesjonalnych : wpisanie marketingu w strukturę
organizacji usługowej. Materiały z czwartej konferencji, 20-21 maja 2002 r. : Materiały konferencji
z 2002 roku / red. Kazimierz Rogoziński - Akademia Ekonomiczna (AE) w Poznaniu - Katedra
Usług, 2002. S. 48-58 ISBN 83-87005-00-3
Czy firmy świadczące usługi profesjonalne muszą tracić wartościowych klientów / Chłodnicki
Marcin. // W : Marketing usług profesjonalnych : kultura organizacji : osobowość profesjonalisty.
Materiały z trzeciej międzynarodowej konferencji. Poznań 21-22.05.2001 : Materiały konferencji z
2001 roku / red. Kazimierz Rogoziński - Wydaw. AE, 2001. S. 284-303 ISBN 83-87005-00-2
Guarantees and Complaint Management in Process of Building Customer Loyalty / Chłodnicki
Marcin. // W : Economy in Transition : Problems, Ideas, Solutions. Lubniewice 2000. : Materiały
konferencji z 2001 roku / red. Alfred Janc - Wydaw. AE, 2001. ISBN 83-88222-61-9
Usługi profesjonalne w aspekcie gwarancji jakości / Chłodnicki Marcin. // W : Marketing usług
profesjonalnych : jakość usług profesjonalnych. Materiały z drugiej konferencji, Poznań 2223.05.2000 : Materiały konferencji z 2000 roku / red. Kazimierz Rogoziński - Poznań : Wydaw. AE,
2000. ISBN 83-88222-77-5
Wiedza na temat marketingu relacyjnego i jej wykorzystanie w usługach doradztwa gospodarczoprawnego w Polsce / Chłodnicki Marcin, Dymek Joanna. // W : Marketing usług profesjonalnych.
Materiały z konferencji, 17-18 maja 1999r. : Materiały konferencji z 1999 roku / red. Kazimierz
Rogoziński - Poznań : Wydaw. AE, 1999. S. 3-4 ISBN 83-87152-92-7
Zintegrowane zarządzanie zleceniem, jako droga do budowania lojalności klientów w usługach
profesjonalnych / Chłodnicki Marcin. // W : Marketing usług profesjonalnych. Materiały z
konferencji, 17-18 maja 1999r. : Materiały konferencji z 1999 roku / red. Kazimierz Rogoziński Poznań : Wydaw. AE, 1999. S. 1-2 ISBN 83-87152-92-7
Monografia naukowa
Usługi profesjonalne. Przez jakość do lojalności klientów. / Chłodnicki Marcin. - Poznań : Wydaw.
AE, 2004. 195 s. - Bibliogr. ISBN 83-7417-008-5
Rozdział w monografii naukowej
Etyczny i ekonomiczny wymiar lojalności w marketingu usług / red. Kazimierz Rogoziński. [Aut.]
Chłodnicki Marcin, Rogoziński Kazimierz. // W : Zarządzanie relacjami w usługach - Warszawa :
Difin, 2006. S. 44-69 ISBN 83-7251-602-2
Wprowadzenie do zarządzania relacjami usługowymi / red. Kazimierz Rogoziński. [Aut.] Zeller
Paweł, Chłodnicki Marcin. // W : Zarządzanie relacjami w usługach - Warszawa : Difin, 2006. S. 70
- 119 ISBN 83-7251-602-2
Rozwój usług profesjonalnych / red. prof. Marian Stróżycki. [Aut.] Chłodnicki Marcin. // W :
Usługi w rozwoju społeczno-gospodarczym - Warszawa : Instytut Rynku Wewnętrznego i
Konsumpcji, 2005. S. 195-200 - Summ. - Bibliogr. ISBN 83-60028-07-9
Rola doświadczeń klienta w budowaniu brandu usługowego. / red. Aleksandra Grzesiuk. [Aut.]
Chłodnicki Marcin. // W : Rola marketingu w rozwoju sektora usług - Szczecin :
Zachodniopomorska Szkoła Biznesu, 2003. S. 209-216 ISBN 83-85809-84-8
Akademickie Centrum Badawcze. Czynniki sukcesu na wolnym rynku wiedzy / red. Zofia Kędzior.
[Aut.] Chłodnicki Marcin. // W : Marketing w dydaktyce szkół wyższych - teraźniejszość i
przyszłość - Katowice : Akademia Ekonomiczna (AE) w Katowicach, 2002. S. 151-157 ISBN 8389072-03-3
Materiały dydaktyczne
Transformacja w usługach. Sektor usług w Polsce w latach 1990 – 1999. / Zeller Paweł, Nicholls .
Richard, Fazlagic Amir, Chłodnicki Marcin, Dobska Monika, Rogoziński Kazimierz. - Poznań :
Wydaw. AE, 2001.
Praca doktorska
Gwarancja jakości jako podstawa budowania marketingowych programów lojalności w usługach
profesjonalnych.
Badania statutowe
Nowy paradygmat marketingowego zarządzania w organizacjach usługowych
Download