Analiza korzy*ci finansowych i zagro*e* zwi*zanych z realizacj

advertisement
Koncesja i fundusze UE – Jak łączyć ?
System zagospodarowania odpadów
komunalnych w Olsztynie.
Budowa Zakładu
Unieszkodliwiania
„ANALIZA
KORZYŚCI
FINANSOWYCH I ZAGROŻEŃ
Odpadów”
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PROJEKTÓW
WSPÓŁFINANSOWANYCH PRZEZ
Olsztyn, 29 stycznia 2008 r.
KONCESJONARJUSZA”
Warszawa, 4 listopada 2009r.
SOCOTEC Polska Sp. Z O.O.
Ryszard Strzelecki, Marcin Zembrzuski
1
Plan Prezentacji
•
Dlaczego warto o tym mówić !!!?
•
Analiza ryzyka i jego podział
•
Zakres wymaganych analiz finansowych
•
Analiza wariantów instytucjonalnych
•
Korzyści i zagrożenia dla beneficjenta projektu
współfinansowanego z POIiŚ realizowanego z udziałem
Koncesjonariusza
SOCOTEC Polska Sp. Z O.O.; Marcin
Zembrzuski;
2
Dlaczego
warto o tym mówić !!!?
SOCOTEC Polska Sp. Z O.O.; Marcin
Zembrzuski;
3
Gminy biorące udział w przedsięwzięciu
na tle woj. warmińsko-mazurskiego
40 gmin
Liczba
mieszkańców wg
GUS - 554 tys.
SOCOTEC Polska Sp. Z O.O.; Marcin
Zembrzuski;
Prognozowana
liczba turystów –
ponad 700 tys. 4
SOCOTEC Polska Sp. Z O.O.; Marcin
Zembrzuski;
5
ZUOK w Olsztynie
ZUOK w Olsztynie będzie zlokalizowany na terenie 2 oddziałów:
Na terenie Oddziału nr 1 ZUOK (teren wskazany w pzp)
zlokalizowana będzie nowo wybudowana:
• instalacja do termicznego unieszkodliwiania odpadów z odzyskiem energii
– 120 000 Mg/rok
• instalacja do waloryzacji żużli wraz z placem dojrzewania żużli ,
• kompostowania odpadów zielonych - 4000 Mg/rok
• instalacja do demontażu odpadów wielkogabarytowych –
1300 Mg/rok
• instalacja do kruszenia gruzu oraz plac magazynowania odpadów gruzu –
15 000 Mg/rok
• magazyn odpadów niebezpiecznych – 4000 Mg/rok
• Punkt Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów
Oddział nr 2 ZUOK - teren należący do ZGOK Sp. z o.o. w Olsztynie (obecnie
stacja przeładunkowa oraz instalacja do sortowania odpadów frakcji suchej
pochodzącej z selektywnego zbierania odpadów przy ul. Lubelskiej)
SOCOTEC Polska Sp. Z O.O.; Marcin
Zembrzuski;
6
Plan finansowania Projektu [tys PLN]
Lp.
Wyszczególnienie
Razem
Struktura
I
Razem płatności dla Projektu
521 603
100%
1
Dotacja (metoda luki finans)
289 490
55,5%
2
Wkład beneficjenta
232 113
44,5%
Lp.
Wyszczególnienie
Razem
Struktura
I
Razem płatności dla Projektu
521 603
100%
1
Dozwolona pomoc publiczna
178 545
34,2%
2
Wkład beneficjenta
343 058
65,8%
SOCOTEC Polska Sp. Z O.O.; Marcin
Zembrzuski;
7
Dylematy Beneficjenta
•
Ograniczone zasoby fiansowe JST (limitowane ustawowo)
•
Ograniczona zdolność kredytowa (brak zabezpieczeń)
•
Inne potrzeby inwestycyjne JST
•
Brak szczegółowej wiedzy technologicznej
•
Brak standardów i praktyk w zarządzaniu tego typu
infrastrukturą
•
Niechęć do podejmowania ryzyka
•
Brak czasu – zobowiązania prawne
SOCOTEC Polska Sp. Z O.O.; Marcin
Zembrzuski;
8
Analiza ryzyka
A
n
a
l
i
z
a
r
y
z
y
k
a
Identyfikacja
1) ryzyka związane z budową - ryzyka powodujące zmiany kosztów i terminów związanych z
realizacją budowy, przebudowy lub rozbudowy w ramach przedsięwzięcia, jak również z
funkcjonowaniem udostępnionych już składników majątkowych, w szczególności ryzyko:
B
K
a) opóźnienia w zakończeniu robót budowlanych,
WT
N
b) niezgodności z warunkami dotyczącymi ustalonych standardów wykonania robót,
WT
N
c) wzrostu kosztów w stosunku do Decyzji FS,
WT
W
d) wystąpienia nieścisłości w specyfikacji wyboru partnera,
W
W
e) związane z wpływem czynników zewnętrznych,
W
W
f) wystąpienia nieadekwatnych do celu przedsięwzięcia rozwiązań w dokumentacji projektowej,
WT
N
g) związane z pojawieniem się lub zastosowaniem do realizacji przedsięwzięcia nowych
technologii,
WT
N
W
W
h) wystąpienia wad fizycznych lub prawnych zmniejszających wartość lub użyteczność składnika
majątkowego;
SOCOTEC Polska Sp. Z O.O.; Marcin
Zembrzuski;
9
Analiza ryzyka
A
n
a
l
i
z
a
r
y
z
y
k
a
Identyfikacja
2) ryzyka związane z dostępnością - ryzyka wpływające na sposób, jakość lub ilość
dostarczanych w ramach realizacji umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym usług, w
szczególności ryzyko:
B
K
a) związane z niemożliwością dostarczenia zakontraktowanej ilości usług,
WT
W
b) związane z niemożliwością dostarczenia usług o określonej jakości,
WT
N
c) braku zgodności z normami bezpieczeństwa lub innymi normami branżowymi,
WT
N
d) wzrostu kosztów,
WT
WT
e) związane ze sposobem i jakością prac wykonywanych w celu dostarczenia usług,
WT
N
f) nieodpowiedniej kwalifikacji pracowników,
WT
N/
W
g) związane z dostępnością i jakością nakładów lub składników majątkowych potrzebnych do
realizacji przedsięwzięcia,
WT
N
h) wystąpienia zmian technologicznych;
WT
W
SOCOTEC Polska Sp. Z O.O.; Marcin
Zembrzuski;
10
Analiza ryzyka
A
n
a
l
i
z
a
r
y
z
y
k
a
Identyfikacja
3) ryzyka związane z popytem - ryzyka powodujące zmianę popytu na określone
usługi, w szczególności ryzyko: (Ryzyka związane z popytem są identyczne dla wszystkich
opcji. Wynika to z obecnej organizacji prawną systemu gospodarki odpadami)
B
K
a) związane z pojawieniem się konkurencji,
WT
W
b) cykliczności popytu,
WT
W
c) zmiany cen,
WT
W
d) zastosowania przestarzałych technologii,
WT
N
e) pojawienia się nowych trendów rynkowych;
WT
WT
a) związane z dostępnością informacji dotyczących planowanej realizacji
przedsięwzięcia,
W
W
b) wprowadzania zmian do specyfikacji wyboru partnera,
W
W
c) związane ze sposobem i jakością prowadzenia postępowania o wybór partnera,
pozostałych postępowań
WT
N
d) rezygnacji z realizacji przedsięwzięcia;
WT
W
4) ryzyka związane z przygotowaniem przedsięwzięcia - ryzyka wpływające na koszt i
czas trwania procesu przetargowego, w szczególności ryzyko:
SOCOTEC Polska Sp. Z O.O.; Marcin
Zembrzuski;
11
Analiza ryzyka
A
n
a
l
i
z
a
r
y
z
y
k
a
Identyfikacja
5) ryzyka rynkowe związane z dostępnością nakładów na realizację przedsięwzięcia - ryzyka
wpływające na koszt, ilość, jakość i terminy dostarczania nakładów niezbędnych do realizacji
przedsięwzięcia, w szczególności ryzyko:
B
K
a) związane z niemożliwością pozyskania nakładów o określonej jakości,
WT
N
b) związane z niemożliwością pozyskania nakładów w określonej ilości,
WT
N
W
W
b.2 związane z niejasnością, co do możliwości zastosowania art. 86 ust. 2 UŚwOIG (SGEI) i
ryzyko wystąpienia pomocy publicznej
WT
N
c) związane z niemożliwością pozyskania nakładów w określonym terminie,
WT
N
c.1 związane ze skróconym terminem na dostarczenie kompletnego wniosku o dofinansowanie
do 30/06/2010
WT
N
d) zmiany cen, (w wyniku tego odstąpienia od umowy)
W
W
e) związane z pojawieniem się konkurencji,
N
N
f) związane z logistyką,
W
N
g) związane z rynkiem pracy;
W
N
6) ryzyko o charakterze politycznym - ryzyko wystąpienia zmian w sferze polityki, której kierunki
związane są z rozwojem przedsięwzięć realizowanych w ramach partnerstwa publicznoprywatnego;
W
W
6.1 Brak wsparcia w Instytucjach Zarządzających i Pośredniczących dla koncepcji DBFO
W
W
b.1 związane z koniecznością zagwarantowania efektu ekologicznego na poziomie systemu a nie
instalacji
SOCOTEC Polska Sp. Z O.O.; Marcin
Zembrzuski;
12
Analiza ryzyka
A
n
a
l
i
z
a
r
y
z
y
k
a
Identyfikacja
B
K
6.2. Zmiany warunków i kryteriów dofinansowania POiŚ
W
W
7) ryzyko o charakterze legislacyjnym - ryzyko wystąpienia zmian w przepisach
prawnych, mających wpływ na realizację przedsięwzięć w ramach partnerstwa
publiczno-prywatnego;
W
W
8) ryzyka makroekonomiczne - ryzyka wpływające na sytuację ekonomiczną, w
szczególności ryzyko:
WT
W
a) inflacji,
WT
W
b) zmian wysokości stóp procentowych,
WT
W
c) kursowe,
WT
W
d) zmian demograficznych,
WT
W
e) związane z tempem wzrostu gospodarczego;
WT
W
9) ryzyko regulacyjne - ryzyko wystąpienia zmian w regulacjach dotyczących
systemów opłat w ramach danej dziedziny usług użyteczności publicznej, które
mają wpływ na koszty realizacji przedsięwzięcia lub w wyniku których zmianie
ulegnie zakres praw i obowiązków stron w ramach przedsięwzięcia;
WT
W
9.1 Zmiany systemowej w ramach sektora gospodarki odpadami
W
W
SOCOTEC Polska Sp. Z O.O.; Marcin
Zembrzuski;
13
Analiza ryzyka
A
n
a
l
i
z
a
r
y
z
y
k
a
Identyfikacja
10) ryzyka związane z przychodami z przedsięwzięcia - ryzyka mające wpływ na poziom
przychodów uzyskiwanych w ramach realizacji przedsięwzięcia, w szczególności ryzyko:
WT
W
a) związane z funkcjonowaniem wynagradzania partnera prywatnego w ramach
przedsięwzięcia,
W
W
b) zmian w obowiązującym mechanizmie cenowym,
W
W
c) związane z wdrożeniem mechanizmu poboru opłat związanych z przedsięwzięciem;
W
W
11) ryzyko związane z wystąpieniem siły wyższej;
W
W
12) ryzyka związane z rozstrzyganiem sporów - ryzyka, których wystąpienie wpływa na
sposób i efektywność rozstrzygnięcia sporu powstałego na tle realizacji umowy o
partnerstwie publiczno-prywatnym;
W
W
13) ryzyka związane ze stanem środowiska naturalnego - ryzyka powodujące powstanie
obowiązku podjęcia działań, mających na celu poprawę stanu środowiska naturalnego przed
rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia, lub ryzyka pogorszenia się stanu środowiska
naturalnego w wyniku realizacji przedsięwzięcia;
WT
W
SOCOTEC Polska Sp. Z O.O.; Marcin
Zembrzuski;
14
Analiza ryzyka
A
n
a
l
i
z
a
r
y
z
y
k
a
Identyfikacja
14) ryzyka związane z lokalizacją przedsięwzięcia - ryzyka wpływające na dostępność
terenu przeznaczonego do realizacji przedsięwzięcia, w szczególności ryzyko:
B
K
a) związane ze stanem prawnym nieruchomości,
W
W
b) odkryć archeologicznych lub innych związanych z dziedzictwem kulturowym,
W
W
c) wynikające z właściwości istniejącej infrastruktury,
W
W
d) dostępności siły roboczej;
W
W
15) ryzyka związane z przekazywaniem składników majątkowych - ryzyka wpływające na
warunki i terminy przekazywania składników majątkowych w ramach realizacji
przedsięwzięcia, w szczególności ryzyko:
W
W
a) związane ze stanem składników majątkowych przed ich przekazaniem,
W
W
b) związane z przepływem informacji dotyczących składników majątkowych
zaangażowanych w przedsięwzięcie,
W
W
c) związane z wykonaniem obowiązków i egzekucją praw związanych z dokonaniem
przekazania,
W
W
d) wystąpienia wierzytelności lub innego prawa związanego z danym składnikiem
majątkowym,
W
W
e) konieczności transferu siły roboczej;/ryzyko zasobów ludzkich
W
W
SOCOTEC Polska Sp. Z O.O.; Marcin
Zembrzuski;
15
Analiza ryzyka
A
n
a
l
i
z
a
r
y
z
y
k
a
Identyfikacja
B
K
16) ryzyko związane z końcową wartością składników majątkowych - ryzyko wartości
materialnej składników majątkowych na dzień zakończenia realizacji umowy o partnerstwie
publiczno-prywatnym lub okresu eksploatacji (Technicznego Okresu Użytkowania);
W
W
17) ryzyko związane z brakiem społecznej akceptacji - ryzyko protestów i sprzeciwów
społeczności lokalnych, w szczególności podczas wdrażania i realizacji projektów
infrastrukturalnych w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.
W
W
SOCOTEC Polska Sp. Z O.O.; Marcin
Zembrzuski;
16
Rozwiązanie
D – Projektuj
B – Buduj
F - Finansuj
O – Eksploatuj
SOCOTEC Polska Sp. Z O.O.; Marcin
Zembrzuski;
17
Korzyści i zagrożenia
Wymagania partnerów transakcji PPP dla DBFO
Wymagania Sektora Prywatnego
Koncesje DBFO
Sprawiedliwy/godziwy zysk
Wymagane
Wynagrodzenie za łagodzenie ryzyka
Wymagane
Uporządkowany stan prawny/ Struktura regulacji
Wymagane
Potencjalny rozwój
Wskazane
Wsparcie polityczne
Wymagane
Stabilność polityczna
Wskazane
Wymagania Beneficjenta
Wykorzystujące efekt dźwigniowy finansowania
Ważne
Przyśpieszona realizacja projektu
Ważne
Poprawa poziom usług
Tak
Poprawa obszaru usług
Tak
Wzrost/ podniesienie wydajności/ skuteczności
Łatwość realizacji
Ważne
Wskazane
SOCOTEC Polska Sp. Z O.O.; Marcin
Zembrzuski;
Źródło „Guidelines for successful Public Private Partnership” European Commission; March 2003
18
Korzyści i zagrożenia
Wymagania partnerów transakcji PPP dla DBFO
Wymagania Komisji
Koncesje DBFO
Osiągacie europejskich standardów
Istotne
Maksymalizacja korzyści społecznych
Ważne
Przejrzystość / Konkurs otwarty
Ważne
Racjonalna kontrola dotacji
Wymagane
Unikanie nadmiernych korzyści prywatnych
Wymagane
Wzrost/podniesienie wydajności/ skuteczności
Ważne
Wykorzystujący kapitał prywatny
Tak
Wymagania Pożyczkodawcy
Rygorystyczna analiza finansowa
Wymagane
Bezpieczne koszty/Założone dochody
Wymagane
Pewność dotacji i Urzędów finansujących
Wymagane
Uporządkowany stan prawny/ Struktura regulacji
Wymagane
Umiejętności techniczne Właściciela
Wymagane
Stabilność polityczna
Wskazane
SOCOTEC Polska Sp. Z O.O.; Marcin
Zembrzuski;
Źródło „Guidelines for successful Public Private Partnership” European Commission; March 2003
19
Korzyści i zagrożenia
Skuteczność alternatywnych struktur PPP
Udoskonalo
na usługa
Ulepszona
wydajność
operacyjna
Zwiększo
ny
podział
ryzyka
Analiza
cen/Kosztu w
okresie
użytkowania
Przyspiesze
nie
realizacji
Efekt
dźwigniowy
dla funduszy
publicznych
Ogranicz
enia
realizacji
Prywatny Outsourcing
Kontrakty na
usługi
Możliwa
Tak
Nie
Nie
Nie
Nie
Niskie
Kontrakty na
zarządzanie
Tak
Tak
Nie
Nie
Nie
Nie
Umiarkow
ane
Leasing
Możliwa
Tak
Po części
Możliwy
Nie
Nie
Umiarkow
ane
Zintegrowane Inwestycje Prywatne
BOT
Tak
Tak
Po części
Tak
Wysokie
Inwestycja Prywatna
Koncesje
DBFO
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Bardzo
wysokie
Źródło
„Guidelines for successful Public Private Partnership” European Commission; March 2003
SOCOTEC Polska Sp. Z O.O.; Marcin
Zembrzuski;
20
SWOT
Mocne Strony (S)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Efekt dźwigni w obszarze sektora finansów publicznych,
Możliwość zangażowania środków publicznych w realizację zadań bardziej wrażliwych
społecznie,
Możliwość uzyskania zewnętrznego źródła finansowania projektu bez konieczności budowy
skomplikowanych inżynierii finansowych,
Zdecydowanie niższe nakłady inwestycyjne,
Możliwość uzyskania dotacji wynikającej z kalkulacji „luki finansowej” (eliminacja zagadnień
pomocy publicznej),
Niższe koszty eksploatacyjne,
Niższe opłaty na bramie,
minimalizacja ryzyk związanych z odbiorem instalacji, kwestiami usterek i wad (w tym wad
ukrytych),
Ograniczenie ryzyka związanego ze wzrostem cen robót budowlanych,
Optymalizacja kosztów budowy,
Niższe koszty organizacyjne i administracyjne (koszty osobowe),
Niższe koszty nadzoru bezpośredniego robót,
SOCOTEC Polska Sp. Z O.O.; Marcin
Zembrzuski;
21
SWOT
Słabe Strony (W)
•
•
•
Długotrwała procedura wyboru koncesjonariusza wynikająca z konieczności negocjacji
długoterminowej umowy o skomplikowanym zakresie,
Brak możliwości przewidzenia wszystkich okoliczności, które mogą zagrozić prawidłowej realizacji
umowy,
Niewystarczające doświadczenia w Polsce w zakresie DBFO.
Szanse (O)
•
•
Stały rozwój myśli technicznej i technologicznej, których nośnikiem jest sektor prywatny,
Doskonalenie standardów świadczonych usług,
Zagrożenia (Z)
•
•
•
•
•
•
Zmiany w systemie prawnym rzutujące na istotne warunki umowy,
Zbyt wygórowane oczekiwania, co do korzyści z zaangażowanego kapitału sektora prywatnego,
Brak możliwości zapewnienia strumienia odpadów,
Odstąpienie od umowy, bądź przekazanie praw wynikających z umowy na innego
koncesjonariusza,
Realizacja inwestycji niezgodnie z zakresem opisanym w decyzji i wytycznymi Komisji
Europejskiej,
Konieczność poniesienia dodatkowych nakładów inwestycyjnych w trakcie realizacji umowy
koncesji.
SOCOTEC Polska Sp. Z O.O.; Marcin
22
Zembrzuski;
Zakres wymaganych analiz finansowych
• Wymagania formalno-prawne
– Prawne (Polskie i Europejskie)
– Wytyczne i ich interpretacja
• Wymagania biznesowe
– Optymalizacja rentowności
– Analiza ryzyka
SOCOTEC Polska Sp. Z O.O.; Marcin
Zembrzuski;
23
Zakres wymaganych analiz finansowych
•
Analiza opcji (technicznych i instytucjonalnych)
–
–
•
Analiza wskaźników efektywności finansowej i ekonomicznej
–
–
–
–
–
–
–
•
FNPV/C – Finansowa bieżąca wartość netto inwestycji
FRR/C – Finansowa wewnętrzna stopa zwrotu z inwestycji
FNPV/K – Finansowa bieżąca wartość netto kapitału
FRR/C – Finansowa wewnętrzna stopa zwrotu z kapitału
ENPV – Ekonomiczna bieżąca wartość netto,
ERR – Ekonomiczna wewnętrzna stopa zwrotu
B/C – Wskaźnik korzyści - koszty
Analiza poziomu dofinansowania
–
–
–
•
Analiza kosztów i korzyści CBA
Analiza DGC (kosztów netto)
Analiza „luki finansowej”
Analiza wielkości pomocy publicznej w rozumieniu art. 87 TWE
Analiza wielkości pomocy publicznej w rozumieniu art. 86 TWE („Metoda luki
finansowej”)
Analiza wrażliwości (BEP)
Źródło
„Wytyczne w zakresie wybranych zagadnień z przygotowania projektów generujących dochód”; MRR; Warszawa 15 Stycznia 2009.
SOCOTEC Polska Sp. Z O.O.; Marcin
Zembrzuski;
24
Zakres wymaganych analiz finansowych
Analiza kosztów i korzyści CBA
Wartość bieżąca netto (Net Present Value -NPV )
n
CFn
CFt
CF1
CF2
NPV  CF0 

 ... 

,
1
2
n
t
(1  k ) (1  k )
(1  k ) t 0 (1  k )
Wewnętrzna stopa zwrotu (Internal Rate of Return -NPV )
n
CFn
CFt
CF1
CF2
NPV  0  CF0 

 ... 

1
2
n
t
(1  IRR ) (1  IRR )
(1  IRR )
(
1

IRR
)
t 0
CF (Finansowy) ≠CF (Ekonomiczny)
CFF – salda przepływów pieniężnych
CFE – salda strumieni ekonomicznych kosztów i korzyści
k - przyjęta stopa dyskonta
n - ilość lat objętych analizą.
_25
Źródło
SOCOTEC Polska Sp. Z O.O.; Marcin
Zembrzuski;
„Wytyczne w zakresie wybranych zagadnień z przygotowania projektów generujących dochód”; MRR; Warszawa 15 Stycznia 2009.
25
Zakres wymaganych analiz finansowych
Analiza „Luki finansowej”
Krok 1.
Określenie wskaźnika luki finansowej (R):
R = Max EE/DIC
gdzie: Max EE jest maksymalnym wydatkiem kwalifikowanym = DIC-DNR (art. 55)
•
DIC jest zdyskontowanym kosztem inwestycyjnym
•
DNR jest zdyskontowanym przychodem netto = zdyskontowane przychody – zdyskontowane koszty
operacyjne + zdyskontowana wartość rezydualna
Krok 2.
Określenie „kwoty decyzji” (decision amount: DA), tzn. „kwoty, dla
której ma zastosowanie stopa współfinansowania dla danej osi priorytetowej” (art. 55.2):
DA = EC*R
•
gdzie:
EC jest kosztem kwalifikowanym.
Krok 3.
Określenie (maksymalnej) dotacji UE:
Dotacja UE = DA*Max CRpa
gdzie:
•
Max CRpa to maksymalna stopa współfinansowania określona dla osi priorytetowej w decyzji Komisji
przyjmującej program operacyjny (art. 51.7).
Źródło
„Wytyczne w zakresie wybranych zagadnień z przygotowania projektów generujących dochód”; MRR; Warszawa 15 Stycznia 2009.
SOCOTEC Polska Sp. Z O.O.; Marcin
Zembrzuski;
26
Zakres wymaganych analiz finansowych
Analiza „Luki finansowej”
DNR = DOR+ DRV - DOC
Jeżeli CWI < CSPOD
to
DOR= SWI – SW0
Jeżeli CWI > CSPOD
to
DOR= SSPOD – SW0
DIC = KOWI – KOW0
DOR – Zdyskontowane przychody operacyjne,
DRV – Zdyskontowana wartość rezydualna,
CWI
DOC – Zdyskontowane koszty operacyjne,
S- sprzedaż w PLN, C – cena,
KO – Koszty operacyjne bez amortyzacji,
KI – Nakłady na środki trwałe,
a
Zasada Zanieczyszczający Płaci
i – kolejny rok analizy
SPOD- dla odpadów 0,75% dochodu do dyspozycji
SOCOTEC Polska Sp. Z O.O.; Marcin
Zembrzuski;
27
Zakres wymaganych analiz finansowych
Analiza poziomu dofinansowania w przypadku dopuszczalnej
pomocy publicznej w rozumieniu Art. 87 TWE
Maksymalna wartość regionalnej pomocy inwestycji udzielanej na
realizację dużego projektu inwestycyjnego ustala się zgodne z
wzorem:
I = R x (50 mln euro + 0,5 x B + 0,34 x C)
Gdzie poszczególne symbole oznaczają :
I – maksymalna wartość pomocy dla dużego projektu inwestycyjnego,
R – intensywność pomocy (zgodnie z mapą pomocy regionalnej),
B – wielkość kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą powyżej
równowartości 50.000.000 euro – nieprzekraczająca równowartości
100.000.000 euro,
C- wielkość kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą
przekraczającą równowartość 100.000.000 euro,
SOCOTEC Polska Sp. Z O.O.; Marcin
Zembrzuski;
28
Analiza wariantów instytucjonalnych
•
Metodyka
–
DGC – Minimalny koszty dla usługobiorcy
–
Ustalenie kosztów netto
–
–
–
–
Kosztów inwestycyjnych,
Kosztów operacyjnych,
Kosztów finansowych,
Sprzedaż produktów z działalności nie podstawowej
(utylizacja odpadów)
SOCOTEC Polska Sp. Z O.O.; Marcin
Zembrzuski;
29
Analiza wariantów instytucjonalnych
•
Założenia
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Efekt Ekologiczny,
Okres analizy 30 lat = TOU,
Bazowa dynamika realizacji Projektu i jego finansowania (Zmienna),
Bazowa wartość robót budowlano montażowych (Zmienna),
Koszty nadzoru podczas realizacji (Zmienne);
•
JRP,
•
Inżyniera kontraktu.
Koszty podania do wiadomości (Promocja);
Koszty inwestycji odtworzeniowych
Koszty finansowe (koszt kapitału, dostępna dotacja),
Koszty utraconych możliwości
Koszty operacyjne (Zmienne)
•
Amortyzacja
•
Zużycie materiałów i energii
•
Wynagrodzenia
•
Usługi obce
SOCOTEC Polska Sp. Z O.O.; Marcin
Zembrzuski;
30
Konieczność przekazania
kompletnego wniosku do
30 czerwca 2010.
SOCOTEC Polska Sp. Z O.O.; Marcin
Zembrzuski;
31
DZIĘKUJĘ
ZA
UWAGĘ
SOCOTEC Polska Sp. Z O.O.
Ryszard Strzelecki, Marcin Zembrzuski
32
Download