MBA 1(72) styczeń/luty 2005

advertisement
MBA 1(72) styczeń/luty 2005






Jerzy Dietl Jerzy Altkorn (1931-2004). Wspomnienie



Wojciech Matuszczak Finanse behawioralne

Justyna Sztukowska: "Najlepsze praktyki zarządzania ludźmi w małych i średnich przedsiębiorstwach".
Sprawozdanie z konferencji.



Beata Glinka M. Błoński, K. Kondracki (red.) "Zarządzanie na przełomie wieków". Recenzja.
Piotr Pilch Krystyna Bolesta-Kukułka (1941-2004). Wspomnienie
Stefan Kwiatkowski Leon Koźmiński – kontynuacje
Dorota Dobija, Mieczysław Dobija O istnieniu i prawach zachowania kapitału
Marian Dobrzyński Nowe tendencje w zarządzaniu a budowanie kariery
Zofia Skrzypczak, Józef Haczyński Wydatki gospodarstw domowych na ochronę zdrowia w Polsce w latach
1995-2002
Grzegorz Tchorek Bancassurance a rozwój form dystrybucji produktów finansowych w Polsce.
Renata Trochimiuk, Justyna Sztukowska Rola działu personalnego w zarządzaniu wiedzą w wybranych
przedsiębiorstwach.
Beata Glinka, Svetlana Gudkova Przegląd Czasopism
Marcin Kula Socjologia na co dzień. Dojrzałość to sprawa umowna
MBA 2(73) marzec/kwiecień 2005







Cezary Kosikowski Wiedza ekonomiczna oraz o zarządzaniu w strukturze studiów prawniczych





Piotr Kobosko Kontrowersje wokół marketingu w Polsce. Konferencja okiem studenta
Nikolay Kirov Negocjowanie wspólnego przedsięwzięcia z partnerem zagranicznym
Jacek Ruszkowski, Kazimierz Ryć, Zofia Skrzypczak Polski sektor farmaceutyczny w latach 1996-2002
Łukasz Lutostański Studium przypadku jako metoda badawcza. Dylematy metodologii i praktyki
Jozef Medved Marketing in the Process of Strategic Management
Grażyna Niegowska Marketing zorientowany na kobietę
Marcin Awdziej, Paweł de Pourbaix, Jolanta Tkaczyk "Kontrowersje wokół marketingu w Polsce".
Sprawozdanie z konferencji
Wojciech Wrzosek Kontrowersje wokół marketingu w Polsce – tożsamość, etyka, przyszłość. Recenzja.
Beata Glinka, Svetlana Gudkova Przegląd Czasopism.
Jolanta Szaban Pochwała norm. Polemika z felietonem prof. Marcina Kuli
Marcin Kula Socjologia na co dzień. Czas pobrać się
MBA 3(74) maj/czerwiec 2005







Witold Kieżun: Elementy nauki społecznej Jana Pawła II






Jacek Pasieczny Zróżnicowanie ekonomiczne regionów
Centrum Etyki Biznesu patronuje etyce biznesu
Wojciech Gasparski Wszyscy jesteśmy obywatelami…
Elżbieta Szymańska Skuteczność radia jako medium reklamy w dotarciu do młodych konsumentów.
Urszula Kłosiewicz-Górecka Procesy integracji w handlu polskim
Andrzej K. Koźmiński Polish Economic Perspectives in the Context of the EU Enlargement.
Dyskusja o książce Hernando de Soto Tajemnica kapitału. Dlaczego kapitalizm triumfuje na Zachodzie a
zawodzi gdzie indziej?
Ewa M. Kwiatkowska Specyfika RTS – rosyjskiego rynku pozagiełdowego
Weronika Dusza, Ewelina Wojtasik Kupony rabatowe jako forma promocji w środowisku studenckim
Jacek Tomkiewicz Finanse publiczne a wzrost gospodarczy. Sprawozdanie z konferencji
Beata Glinka, Svetlana Gudkowa Przegląd Czasopism
Marcin Kula Autorytety w nauce. Obserwacje z historią w tle
MBA 4(75) lipiec/sierpień 2005






Zbigniew Malara, Andrzej Stankiewicz Wspomnienie o Profesorze Leszku Krzyżanowskim
Wojciech Gasparski Prakseologia Jerzego Kurnala: od procesów integracyjnych do procesów decyzyjnych
Witold Kieżun Dzieło Jerzego Kurnala
Halina Wasilewska-Trenkner Koordynacja polityki fiskalnej i monetarnej prze przystąpieniem do strefy euro
Katarzyna Urbankowska-Bąk Metody pomiaru ryzyka operacyjnego w Nowej Umowie Kapitałowej
Elżbieta Królikowska Tworzenie rezerw celowych na ryzyko w bankach – propozycja zmian








Chen Ping, Tang Xian Jie The Theory of Space Value of Money
Andrzej Bolesta Chińska droga do rynku
Paweł de Pourbaix Internet – narzędzie tworzenia więzi rynkowych z młodymi nabywcami
Mariola Ciszewska Szpitale w warunkach reformy sektora opieki zdrowotnej
Robert Rządca Na marginesie ksiązki A. K. Koźmińskiego "Zarządzanie w warunkach niepewności"
Antoni Kamiński Witold Kieżun, Jerzy Kubin (red.) "Dobre Państwo". Recenzja
Beata Glinka, Svetlana Gudkova: Przegląd Czasopism
Marcin Kula: Socjologia na co dzień. No to do ślubu!
MBA 5(76) wrzesień/październik 2005

Jubileusz 80-lecia Akademii Ekonomicznej w Krakowie

Jerzy Hausner Jak uwolnić Polskę i Europę od brzemienia państwa socjalnego?

Jerzy Oniszczuk Wolności i prawa socjalne w Konstytucji dla Europy

Lech W. Zacher Wdrażanie koncepcji zrównoważonego i trwałego rozwoju

Is China’s Growth Real and Sustainable? – interview with Professor Justin Yifu Lin

Maria Aluchna Przydatność technik zarządzania japońskiego w Polsce

Jerzy S. Czarnecki, T. Bartosz Kalinowski, Zbigniew Matyjas Metafory przedsiębiorstwa – w stronę hologramu

Marcin Dąbrowski Geneza i charakterystyka e-edukacji

Przemysław Baliński Dwunastu gniewnych ludzi –wiarygodność a realizm narracji

Agnieszka Stewart Przegląd modeli satysfakcji klienta

Andrzej Kuśmierz, Andrzej Mitas, Szymon Wierciński Teoria w praktyce –wygrywające strategie w branży
szkół rodzenia

Konrad Kacpura, Joanna Węgrzynowska Strategia „Ekskluzywna szkołą rodzenia”

Kamila Nowowiejska, Katarzyna Łagowska Strategia „Szeroki profil”

Andrzej Mitas, Szymon Wierciński Strategia „Masowej szkoły rodzenia”

Jolanta Szaban Bolesław R. Kuc „Od zarządzania do przywództwa”. Recenzja

Beata Glinka, Svetlana Gudkova Przegląd Czasopism

Marcin Kula Socjologia na co dzień. Gdzieś trzeba mieszkać
MBA listopad/grudzień 2005

Maria Jarosz Plusy i minusy transformacji

Witold Kieżun Benchmarking – świat nie na niby – obserwacja uczestnicząca

Katarzyna Stabryła Zmiany w strukturze budżetu wspólnotowego UE

Witold T. Bielecki, Marcin Wardaszko Kreowanie dynamicznego środowiska nauczania przy pomocy
symulacyjnych gier decyzyjnych

Jacek Pasieczny Pułapki krótkookresowej racjonalności

Konrad Trzonkowski, Jacek Pogorzelski VIRGIN – strategia rozszerzania marki

Magdalena Koczuba-Sobieraj Kształtowanie płac nauczycieli akademickich

Tadeusz Winkler-Drews Integracja, korelacja, inflacja…, wariacja?

Jacek Mrówczyński Obecne i przyszłe zmiany w zakresie nadzoru bankowego

Wojciech Matuszczak Gerard Zaltman „Jak myślą klienci. Podróż w głąb umysłu rynku”. Recenzja

Anna Zorska Katarzyna Żukrowska, Joanna Stryjek (red.) „Polska w Unii Europejskiej”. Recenzja

Beata Glinka, Svetlana Gudkowa Przegląd Czasopism

Marcin Kula Socjologia na co dzień. Tam, gdzie nawet król podobno chodzi piechotą
Download