MBA 1(54) styczeń/luty 2002

advertisement
MBA 1(54) styczeń/luty 2002











Witold Kieżun V-lecie Seminarium Krytycznej Teorii Organizacji. Próba analizy dorobku i perspektywy rozwoju

Jerzy Kisielnicki Anglojęzyczne podręczniki i monografie z zakresu MIS (zastosowań informatyki w
zarządzaniu)

Beata Glinka, Przemysław Hensel Najciekawsze publikacje "Harvard Business Review" i "European
Management Journal"

Aleksander Chrostowski Kiedy optymizm?
Jerzy Kisielnicki Informacyjna Infrastruktura Zarządzania - miejsce Polski w Europie
Bogusław Skuza Zarządzanie kapitałem intelektualnym na przykładzie grupy SKANDIA
Bogdan Wawrzyniak Od koncepcji do praktyki zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie
Renata Trochimiuk Konferencja "Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie"
Lech W. Zacher Globalne problemy społeczeństwa informacyjnego
Mieczysław Dobija Pieniądz w teorii rachunkowości
Michael Thomas Can marketing become a profession?
Krzysztof Obłój Strategia, Andy Grove i samotność
Marcin Kula Historia za oknem. Treści historyczne w reklamie
Anna Lewicka-Strzałecka Etyka biznesu w działaniu: inicjatywy, programy, kodeksy. Sprawozdanie z
konferencji
MBA 2(55) marzec/kwiecień 2002






Medal im. Tadeusza Kotarbińskiego III edycja





Dariusz Jemielniak Kultura: odkrywana czy konstruowana?
Cezary Kosikowski Uruchomienie studiów prawniczych w WSPiZ
Apel do świata polskiego biznesu
Julita Łuczak Dylematy pomiaru rozwoju gospodarczego i dobrobytu społecznego PKB a GPI
Alojzy Z. Nowak Polska gospodarka w procesie integracji. Analiza scenariuszowa
Andrzej Cieślik, Leszek Morawski Ocena polityki regulacyjnej wobec telefonii lokalnej. Czy zarzuty Brukseli są
uzasadnione
Ewa Karpowicz Nowa rola komunikacji?
Karolina Bogusławska, Marcin Awdziej Promocja gminy. Szansa na rozwój
Svetlana Gudkova Dydaktyczne treści podręczników przedsiębiorczości w Europie oraz Ameryce Północnej
Wojciech Nasierowski "Globalizacja. Wyzwania dla zarządzania strategicznego". Recenzja
MBA 3(65) maj/czerwiec2002






Izabela Koładkiewicz Warszawskie Zakłady Farmaceutyczna Polfa. Wczoraj, dziś i jutro





Joseph F. Coates Future and Technology Assessment Research for Business Clients




Henryk Król Z. Janowska "Zarządzanie zasobami ludzkimi". Recenzja
Jan Woroniecki OECD – Przeszłość, reformy, perspektywy
Leszek Pasieczny Jak wzmacniać postawy przedsiębiorcze i osłabiać lokalne bariery rozwoju małych firm?
Nikolay Kirov Negocjacje bez negocjacji
Stefan Kwiatkowski Wiedza o gospodarce opartej na wiedzy oraz jej praktyczna przydatność
Bogdan Wawrzyniak Lekcja dla kandydatów do UE. Wnioski z konferencji pn.: Using Knowledge for
Development in EU Accession Countries
Marcin Piątkowski "Nowa gospodarka" a rozwój krajów posocjalistycznych
Michał Sztokfisz Prywatyzacja sektora bankowego w Polsce: przesłanki, konsekwencje, propozycje
Piotr Wolfram W jaki sposób może zostać zaatakowany nasz komputer oraz jak można się przed tym obronić?
Jerzy Kisielnicki Rekomendacje anglojęzycznych podręczników i monografii z zakresu E-MIS-u, czyli
zastosowania informatyki w e-biznesie i e-handlu
Beata Glinka Przegląd Czasopism
Marcin Kula Historia za oknem. Zachodnie... Ale nasze!
Marcin Piątkowski 'Nowa gospodarka' i stare problemy – konferencja TIGERA
MBA lipiec/sierpień 4(57) 2002



Tadeusz Tołłoczko O godziwym życiu i godziwej pracy...
Jarosław Pietras Polska a Unia Europejska - dostosowania i negocjacje
Piotr Winczorek Dobre państwo: kryteria i wskaźniki












Elżbieta Chojna-Duch Integracja Polski z UE – obszar finansów publicznych
Bohdan Jałowiecki Czy można ufać rankingom szkół wyższych?
Krystyna Cholewicka-Goździk Strategiczna Karta Wyników – instrument oceny efektywności organizacji
Bernard Taylor From corporate governance to corporate entrepreneurship
Teresa Szot - Gabryś Drobna przedsiębiorczość. Doświadczenia eksperta Punktu Konsultacyjno-Doradczego
Piotr Łowicki, Dariusz Szczepański Biznes a kultura – czy nastał już czas symbiozy?
Svetlana Gudkova Venture Capital w najnowszej literaturze przedmiotu
Anna Piotrowska H. Król "Szkice z Zarządzania Zasobami Ludzkimi". Recenzja
Małgorzata Kucharczyk Stabilność jednostki rachunkowej w teorii rachunkowości
Jacek Tomkiewicz Globalizacja a odrabianie zaległości rozwojowych
Beata Glinka Przegląd Czasopism
M. Kula Historia za oknem. Historia prawie w domu
MBA 5(58) wrzesień/październik 2002












Wojciech Gasparski Tadeusz Kotarbiński – filozof praktyczności i jego dzieło
Witold Kieżun Prakseologiczna teoria organizacji i zarządzania
Anna Goryńska Nauka i technika – Vigo System S.A
Zbigniew Grabowski O płaco-pieniądzu
Andrzej Dąbkowski Venture Capital – alternatywne źródło kapitału dla małych i średnich przedsiębiorstw
Dirk Pilat Making the New Economy Work: Findings from the OECD Growth Report
Eugeniusz Niedbała Firmy rodzinne – przegląd definicji
Jacek Szaban Ochrona konsumentów w polskim prawie turystycznym
Przemysław Hensel "Szkice z socjologii zarządzania". Recenzja
Anna Lewicka-Strzałecka Etyka Biznesu – od teorii do praktyki
Beata Glinka Przegląd Czasopism
Marcin Kula Historia za oknem. Sąsiedzi
MBA 6(59) listopad/grudzień 2002





Odeszli zbyt wcześnie



Anna Borkowska

Włodzimierz Pańków, Barbara Gąciarz Dialog społeczny w Polsce w okresie adaptacji polskiej gospodarki do
wymogów UE

Witold Morawski Na marginesie książki Barbary Gąciarz i Włodzimierza Pańkowa "Dialog społeczny po polsku fikcja czy szansa"

Maria Romanowska, Michał Trocki Przedsiębiorstwo partnerskie – w poszukiwaniu równowagi pomiędzy
rywalizacją i współdziałaniem

Lechosław Garbarski Krzysztof Obłój "Tworzywo skutecznych strategii. Na styku starych i nowych reguł
konkurowania". Recenzja


Beata Glinka Przegląd Czasopism
Witold Szwajkowski Mikrodotacje
Łukasz Lutostański Czy Dawid może pokonać Goliata?
Elżbieta Wesołowska Wartości kulturowe a rozwój przedsiębiorczości
Anna Lewicka-Strzałecka Prakseologia a etyka: od filozofii praktycznej Tadeusza Kotarbińskiego do
dylematów etyki życia gospodarczego Integracja organizacji związkowych w Grupie Żywiec
Jacques de Larosiere A Global Government Is Not A Solution
Agnieszka Kijak Compare and contrast the interest group and public interest approaches to legislative
behaviour
Marcin Kula Historia za oknem. Prezent w złym guście
Download