Szczegółowy opis wykonania poszczególnych rodzajów robót

advertisement
Część nr 2 – obiekt Piła
Załącznik nr 10.2 do SIWZ
WYTYCZNE WYKONANIA I ODBIORU PRAC UTRZYMANIOWYCH
Przedmiotem niniejszych wytycznych jest ustalenie warunków i wymagań dotyczących
konserwacji rzek, kanałów i wałów przeciwpowodziowych. Wytyczne zawierają podstawowe
ustalenia i kryteria oceny wykonania prac w zakresie konserwacji rzek i kanałów.
I. Część ogólna
1. Określenie przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie konserwacji rzek, kanałów i wałów
przeciwpowodziowych na terenie działania Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń
Wodnych w Poznaniu Rejonowego Oddziału w Pile – Obiekt Piła:
 Rzeka Kotunianka
km 1+200-9+200
8,000 km
 Rzeka Pokrzywnica
km 1+200-1+950, 3+450-6+000
3,300 km
 Rzeka Młynówka Pilska
km 0+000-1+500
1,500 km
 Kanał Motylewski
km 0+000-10+454
10,454 km
 Wał Motylewo
km 0+000-2+410
2,410 km
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Razem:
2,410 km
23,254 km
Celem wykonania konserwacji na ciekach jest ich udrożnienie umożliwiające swobodny
przepływ wód. Na wałach konserwacja ma za zadanie utrzymanie roślinności trawiastej w celu
wytworzenia darni chroniącej wał przed rozmyciem.
Gmina: Piła, Szydłowo
Powiat: pilski
Województwo: wielkopolskie
1.1 Kod CPV – 77310000-6
1.2





Termin wykonania robót:
Rzeka Kotunianka
Rzeka Pokrzywnica
Rzeka Młynówka Pilska
Kanał Motylewski
Wał Motylewo
17.09.2015÷30.11.2015
17.08.2015÷30.09.2015
01.09.2015÷30.09.2015
17.08.2015÷30.09.2015
01.09.2015÷30.09.2015
1.2 Zamawiający – Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu
Rejonowy Oddział w Pile
2. Charakterystyka przedsięwzięcia.
2.1 Dokumentacja projektowa.
2.1.1 Mapki poglądowe w skali 1 : 25 000 z naniesioną lokalizacją robót:
 Rzeka Kotunianka
 Rzeka Pokrzywnica
 Rzeka Młynówka Pilska
 Kanał Motylewski
 Wał Motylewo
2.1.2 Przedmiar robót z obmiarem.
2.2 Zakres robót:
2.2.1 Rzeka Kotunianka
− wykoszenie ręcznie porostów gęstych miękkich ze skarp w km 1+200 - 9+200 wraz
z wygrabieniem,
− ręczne odmulenie dna warstwą grubości 20 cm przy szerokości dna do 1,4 m
(z wyrzuceniem namułu na pobocze lub odłożeniem na uszkodzonych skarpach)
w km 1+200-3+300,
− ręczne odmulenie dna warstwą grubości 20 cm przy szerokości dna do 1,2 m
(z wyrzuceniem namułu na pobocze lub odłożeniem na uszkodzonych skarpach)
w km 3+300-3+500,
− ręczne odmulenie dna warstwą grubości 10 cm przy szerokości dna do 1,0 m
(z wyrzuceniem namułu na pobocze lub odłożeniem na uszkodzonych skarpach)
w km 3+500-7+000,
2.2.2 Rzeka Pokrzywnica
− wykoszenie ręcznie porostów gęstych twardych ze skarp w km 1+200 - 1+950, 3+450
- 6+000 wraz z wygrabieniem,
− ręczne ścinanie i karczowanie gęstych krzaków i podszycia.
2.2.3 Rzeka Młynówka Pilska
− wykoszenie ręcznie porostów gęstych twardych ze skarp w km 0+000 - 1+500 wraz
z wygrabieniem,
− ręczne odmulenie dna warstwą grubości 20 cm przy szerokości dna do 1,2 m
(z wyrzuceniem namułu na pobocze lub odłożeniem na uszkodzonych skarpach)
w km 0+000-0+360,
− ręczne odmulenie dna warstwą grubości 20 cm przy szerokości dna do 1,0 m
(z wyrzuceniem namułu na pobocze lub odłożeniem na uszkodzonych skarpach)
w km 0+360-0+700 (-21 mb przepusty),
− ręczne odmulenie dna warstwą grubości 20 cm przy szerokości dna do 1,0 m
(z wyrzuceniem namułu na pobocze lub odłożeniem na uszkodzonych skarpach)
w km 0+700-0+880,
− ręczne odmulenie dna warstwą grubości 20 cm przy szerokości dna do 0,6 m
(z wyrzuceniem namułu na pobocze lub odłożeniem na uszkodzonych skarpach)
w km 0+880-1+500 (-5 mb przepusty),
2.2.4 Kanał Motylewski
− wykoszenie ręcznie porostów gęstych twardych ze skarp w km 0+000 – 10+454 wraz
z wygrabieniem,
− wykoszenie porostów gęstych twardych z dna w km j.w. wraz z wygrabieniem,
2.2.5 Wał Motylewo
− ręczne koszenie porostów rzadkich twardych ze skarp i korony wału w km
0+000 ÷ 2+410 wraz z wygrabieniem,
− ręczne ścinanie i karczowanie gęstych krzaków i podszycia.
II. Prowadzenie robót
1. Ogólne zasady wykonania robót.
Przyjęte w przedmiarze roboty winne być realizowane z zachowaniem następujących
wymogów: wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z opisami w przedmiarach
i zaleceniami inspektora nadzoru potwierdzonymi wpisem do dziennika budowy.
2. Wymagane kwalifikacje Wykonawcy.
Pracownicy Wykonawcy muszą posiadać wszystkie (jeśli są wymagane prawem)
uprawnienia do wykonywania określonych w Specyfikacji Technicznej robót, jak również
być przeszkoleni w zakresie BHP obejmującym tego typu prace.
3. Ochrona środowiska.
W trakcie realizacji robót, wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska.
4. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.
Wykonawca zapewni na swój koszt wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia
i zdrowia pracowników.
5. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i tymczasowych.
Nie przewiduje się prac towarzyszących i tymczasowych.
6. Teren budowy.
Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z warunkami występującymi w terenie
6.1 Charakterystyka terenu budowy.
Roboty w zakresie konserwacji rzek, kanałów i wałów przeciwpowodziowych są robotami
liniowymi. Wykonawca przemieszcza się wzdłuż konserwowanego obiektu bez potrzeby
jego wygrodzenia, konieczności posiadania zaplecza budowy, posiadania projektu
organizacji ruchu. Roboty konserwacyjne na ciekach należy bezwzględnie rozpocząć od
ujścia umożliwiając swobodny odpływ wody. W czasie trwania robót należy na bieżąco
usuwać zbierające się w dnie porosty traw i inne zanieczyszczenia.
6.2 Ochrona własności urządzeń.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych
i podziemnych znajdujących się w obrębie robót konserwacyjnych, takich jak kable,
rurociągi etc.
Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest zapoznać się z terenem –
szczególnie z oznakowaniem instalacji technicznych występujących w obrębie
konserwowanego obiektu.
6.3 Zapewnienie jakości.
Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość wykonanych robót.
III. Wymagania dotyczące wykonania poszczególnych rodzajów robót.
1. Wykoszenie porostów.
Przez wykoszenie porostów ze skarp cieku, korony i skarp wału rozumie się wykoszenie
technicznie możliwie najniżej tj. max wysokość pozostawionego porostu 8 cm z usunięciem
roślinności skoszonej od stopy skarpy do wysokości koszonego pasa lub do korony skarpy.
Przez wykoszenie porostów z dna cieków rozumie się wykoszenie technicznie możliwie
najniżej na całej powierzchni dna. Koszenie porostu traw ręczne należy przeprowadzić przy
użyciu sprzętu tradycyjnego tj. konwencjonalnej kosy ręcznej lub kosy spalinowej.
2. Wygrabienie wykoszonych porostów.
Przez wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp i dna cieku po ręcznym wykoszeniu
rozumie się wygrabienie skoszonych porostów poza skarpę lub dno i złożenie w pryzmy lub
wałek poza krawędzią skarpy. Przy koszeniu wałów skoszony porost wygrabić do podstawy
wału. Dopuszcza się mulczowanie (tj. skoszenie i rozdrobnienie).
3. Usuwanie namułu z dna cieku.
Przez usuwanie namułu z dna cieku rozumie się ręczne lub mechaniczne za pomocą koparko
– odmularki lub koparki z osprzętem chwytakowym bez uszkodzenia umocnienia
faszynowego wyrzucenie namułu na pobocze lub odłożenie w miejscach uszkodzonych
skarp. Namuł w miejscach uszkodzonych skarp ubić i wyrównać. Rozplanowanie namułu
warstwą do 10-20 cm z nadaniem spadku umożliwiającego spływ wód opadowych lub
w przypadku „wargi” wykonanie rowków spływowych co 10÷20 m. Oczyszczenie pasów
o szerokości 0,5 m wzdłuż krawędzi cieku.
4. Hakowanie dna.
Przez hakowanie dna rozumie się wydobycie z dna cieku porostów roślin korzeniących się
wraz z darnią korzeniową. Wydobycie roślin pływających z pozostałej powierzchni lustra
wody. Odrzucenie roślinności na brzeg i złożenie w pryzmy lub wałki.
IV. Opis działań związanych z kontrolą i odbiorem robót.
Wykonanie robót – Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową
i przedmiarem robót oraz za jakość wykonanych prac.
1. Kontrola wykonania robót.
Pod względem zgodności z przedmiarem robót oraz jakości dokonywana będzie przez
inspektora nadzoru i potwierdzana wpisami do dziennika budowy.
2. Odbiory częściowe.
O gotowości do odbioru częściowego robót Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru
wpisem do dziennika budowy. Po potwierdzeniu przez inspektora nadzoru wpisem
do dziennika budowy osiągnięcia gotowości do odbioru częściowego Wykonawca pisemnie
powiadomi Zamawiającego. Przystąpienie do odbioru nastąpi w terminie do 7 dni od daty
otrzymania przez Zamawiającego pisemnego zgłoszenia.
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót. Odbioru dokonuje
komisja powołana wg zasad jak przy odbiorze końcowym. Z czynności komisyjnego
odbioru spisany zostanie protokół odbioru częściowego robót. Przedmiotem odbioru
częściowego mogą być poszczególne cieki lub ich części w pełni z wykonanymi robotami
na zgłoszonym odcinku. Przy odbiorze całego cieku - przekazanie dziennika budowy.
3. Zasady odbioru końcowego.
Odbiór końcowy polega na ostatecznej ocenie rzeczywistego wykonania zakresu robót
przewidzianego umową w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.
Całkowite zakończenie robót i gotowość do odbioru końcowego Wykonawca zgłasza
stosownym wpisem do dziennika budowy. Po pisemnym potwierdzeniu przez inspektora
nadzoru w dzienniku budowy osiągnięcia gotowości do odbioru końcowego Wykonawca
bezzwłocznie o powyższym powiadomi Zamawiającego. Odbiór końcowy robót nastąpi
w terminie do 14 dni od daty otrzymania pisemnego zawiadomienia o zakończeniu robót.
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego. Komisja
odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie lustracji w terenie oraz po
analizie przedłożonych dokumentów, zgodności wykonania robót z dokumentacją i zapisami
w dzienniku budowy.
W przypadku stwierdzenia niewykonania robót w zakresie przewidzianym umową,
konieczności wykonania robót poprawkowych, uzupełniających bądź wykończeniowych,
komisja przerwie swoje czynności i wyznaczy nowy termin odbioru.
W dniu dokonania odbioru Wykonawca przekaże Zamawiającemu dziennik budowy
co należy odnotować w protokole odbioru.
Z czynności odbioru spisany zostanie protokół odbioru końcowego.
Sporządził: K. Macioszek
Część nr 2 – obiekt Piła
Załącznik nr 11.2. do SIWZ
Obiekt Piła - Kanał Motylewski - rozmiar 10,454 km
Przedmiar robót
L.p. Podstawa
opisu
1
2
3
Opis / Przedmiar
Ilość
Jedn.
Kanał Motylewski w km 0+000 - 10+454, L=10,454 km, termin realizacji robót 17.08.2015 30.09.2015 r. m. Ługi Ujskie gm. Ujście, m. Piła gm. Piła
KNR 1501 Wykoszenie ręcznie porostów gęstych twardych ze skarp w km 0+000 –
31362,0000 m2
011410+454
0400
Krotność: 1,0000
KNR 1501 Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szerokości do 2,0 m w km 31362,0000 m2
0115j.w
0100
Krotność: 1,0000
KNR 1501 Wykoszenie ręcznie porostów gęstych twardych z dna cieków w km 0+000 26243,0000 m2
0114- 10+454
0800
Krotność: 1,0000
4
5
KNR 1501 Wygrabianie wykoszonych porostów z dna cieków o szerokości do 2,0 m w 7461,0000
0115km 6+500 - 9+500
0300
Krotność: 1,0000
KNR 1501 Wygrabianie wykoszonych porostów z dna cieków o szerokości ponad 2,0 18772,0000
0115m w km 0+000 - 6+500
0400
Krotność: 1,0000
m2
m2
Obiekt Piła - Rzeka Kotunianka - rozmiar 8,000 km
Przedmiar robót
L.p. Podstawa
opisu
1.
2.
3.
4.
5.
Opis / Przedmiar
Ilość
Jedn.
Rzeka Kotunianka w km 1+200 - 9+200, L = 8,000 km, termin realizacji robót 17.09.2015r. 30.11.2015r., m. Kotuń, Cyk, gm. Szydłowo
KNR 1501 Wykoszenie ręcznie porostów gęstych miękkich ze skarp w km 1+200 26458,0000 m2
01149+200
0300
Krotność: 1,0000
KNR 1501 Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szerokości do 2,0 m w km 26458,0000 m2
0115jw.
0100
Krotność: 1,0000
KNK 2011 Ręczne usuwanie namułu z dna cieku przy szerokości dna do 1,4 m,
2058,0000
m
-1420
zamuleniu do 20 cm oraz głębokości cieku do 1,5 m (z wyrzuceniem
namułu na pobocze lub z odłożeniem na uszkodzonych skarpach) w km:
1+200 - 3+300 (- 42 mb przepusty)
Krotność: 1,0000
KNK 2011 Ręczne usuwanie namułu z dna cieku przy szerokości dna do 1,2 m,
-1220
zamuleniu do 20 cm oraz głębokości cieku do 1,5 m (z wyrzuceniem
namułu na pobocze lub z odłożeniem na uszkodzonych skarpach) w km:
3+300 - 3+500
Krotność: 1,0000
KNK 2011 Ręczne usuwanie namułu z dna cieku przy szerokości dna do 1,0 m,
-102-1020 zamuleniu do 20 cm oraz głębokości cieku do 1,5 m (z wyrzuceniem
namułu na pobocze lub z odłożeniem na uszkodzonych skarpach) w km:
3+500 - 7+000
200,0000
m
3438,0000
m
Krotność: 1,0000
Obiekt Piła - Rzeka Młynówka Pilska - rozmiar 1,500 km
Przedmiar robót
L.p. Podstawa
opisu
1.
Opis / Przedmiar
Ilość
Rzeka Młynówka Pilska w km 0+000 - 1+500, L = 1,500 km, termin realizacji robót
1.09.2015r. - 30.09.2015r., m. Piła, gm. Piła
KNR 1501 Wykoszenie ręcznie porostów gęstych twardych ze skarp w km 0+000 4422,0000
01141+500
0400
Krotność: 1,0000
Jedn.
m2
2.
3.
4.
5.
6.
KNR 1501 Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szerokości do 2,0 m w km
0115jw.
0100
Krotność: 1,0000
KNK 2011 Ręczne usuwanie namułu z dna cieku przy szerokości dna do 1,2 m,
-1220
zamuleniu do 20 cm oraz głębokości cieku do 1,5 m (z wyrzuceniem
namułu na pobocze lub z odłożeniem na uszkodzonych skarpach) w km:
0+000 - 0+360
Krotność: 1,0000
KNK 2011 Ręczne usuwanie namułu z dna cieku przy szerokości dna do 1,0 m,
-1020
zamuleniu do 20 cm oraz głębokości cieku do 1,5 m (z wyrzuceniem
namułu na pobocze lub z odłożeniem na uszkodzonych skarpach) w km:
0+360 - 0+700 (- 21 mb przepusty)
Krotność: 1,0000
KNK 2011 Ręczne usuwanie namułu z dna cieku przy szerokości dna do 1,0 m,
-101-1010 zamuleniu do 20 cm oraz głębokości cieku do 1,5 m (z wyrzuceniem
namułu na pobocze lub z odłożeniem na uszkodzonych skarpach) w km:
0+700 - 0+880
Krotność: 1,0000
KNK 2011 Ręczne usuwanie namułu z dna cieku przy szerokości dna do 0,6 m,
-0610
zamuleniu do 10 cm oraz głębokości cieku do 1,5 m (z wyrzuceniem
namułu na pobocze lub z odłożeniem na uszkodzonych skarpach) w km: w
km 0+880 - 1+500 (- 5mb przepusty)
4422,0000
m2
360,0000
m
319,0000
m
180,0000
m
615,0000
m
Krotność: 1,0000
Obiekt Piła - Rzeka Pokrzywnica - rozmiar 3,300 km
Przedmiar robót
L.p. Podstawa
opisu
1.
2.
5.
Opis / Przedmiar
Ilość
Jedn.
Rzeka Pokrzywnica w km 1+200 - 1+950 , 3+450 - 6+000, L = 3,300 km, termin realizacji
robót 17.08.2015r. - 30.09.2015r., m. Leżenica gm. Szydłowo
KNR 1501 Wykoszenie ręcznie porostów gęstych twardych ze skarp w km 1+200 15540,0000 m2
01141+950 , 3+450 - 6+000
0400
Krotność: 1,0000
KNR 1501 Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szerokości do 2,0 m w km 15540,0000 m2
0115jw.
0100
Krotność: 1,0000
KNR 0201 Ręczne ścinanie i karczowanie średnio gęstych krzaków i podszycia.
0,1500
ha
0109odcinkowo , pasem 1,5m x 1000m
0500
Krotność: 1,0000
Obiekt Piła - Wał Motylewo - rozmiar 2,410 km
Przedmiar robót
L.p. Podstawa
opisu
1.
2.
3.
Opis / Przedmiar
Ilość
Jedn.
Wał Motylewo w km 0+000 - 2+410, L = 2,410 km, termin realizacji robót 1.09.2015r. 30.09.2015r., m. Piła, gm. Piła
KNR 1501 Wykoszenie ręcznie porostów gęstych twardych ze skarp - 2,410 km
19340,0000 m2
01140400
Krotność: 1,0000
KNR 1501 Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szerokości do 2,0 m i
19340,0000 m2
0115korony w km jw.
0100
Krotność: 1,0000
KNR 0201 Ręczne ścinanie i karczowanie gęstych krzaków i podszycia.
0,2864
ha
01090400
Krotność: 1,0000
Piła, dnia 22.05.2015 r.
Opracował:
K. Macioszek
Download