Zapytanie ofertowe

advertisement
RG 6332.1.2014
Zapytanie ofertowe
Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych
/ Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn.zm. /
I. Zamawiający: Gmina Kunice
Adres do korespondencji: 59-216 Kunice ul. Gwarna 1
tel. 76 8575 - 322 , faks 76 8575- 482
Zaprasza do złożenia ofert cenowych na-„Remont rowu Jaśkowice Legnickie 2014”
II. Opis przedmiotu zamówienia
1. - Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp
- 408 m2,
- Wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp o szer. ponad 2,0m - 408 m2,
- Ręczne ścinanie gęstych krzaków i podszycia wsp.04
- 0.02 ha,
- Ścinanie drzew piłą mechaniczną –wiatrołomy ( śr. 36-45cm )
3 szt.
- Ręczne karczowanie pni (śr. 36-45 cm)
3 szt.
- Ścinanie drzew piłą mechaniczną ( śr. 66-75cm ) wierzby rosnące
w dnie
2 szt.
- Mechaniczne karczowanie pni
(śr. 66-75 cm)
2 szt.
- Ścinanie drzew piłą mechaniczną ( śr. 16-25cm )
16 szt.
- Ręczne karczowanie pni
(śr. 16-25cm)
- 16 szt.
- Wywożenie gałęzi na odległość do 2km , spalenie na miejscu.
analogia wywóz bez transportu.
- 374 mp.
- Odmulenie koparko-odmularkami cieków o szer. dna do 0.8 m.
Grubość warstwy odmulanej 40 cm
- 65m
- Rozplantowanie urobku po mechanicznym odmuleniu cieków o
szer. dna do 0.8 m. Urobek ułożony jednostronnie przy grub .warstwy
namułu 40 cm.
- 65m
- Ręczne wykoszenie porostów gęstych miękkich ze skarp 56 mb x 6 m- 336m.kw.
- Odmulenie rowu dno 0.8 zam.0.4gł. 1.5 mb 56
- 56 m
- Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych o śr.1.0 m przy stosunku
głębokości zamulenia do 1/3
66 m
- Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp i dna średnia
szerokość koszenia 5 m x 261 mb
- 1305 mkw.
- Wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp szer. 2.0 m
- 1305 mkw.
- Ręczne ścinanie rzadkich krzaków i podszycia
- 0.1420 ha
-Odmulenie koparko-odmularkami cieku o szer.dna do 0.8 m grubość
warstwy odmulanej 40 cm.
- 261 m
- Rozplantowanie urobku po mechanicznym odmuleniu cieku
o szer. dna 0.8 urobek ułożony jednostronnie przy grubości warstwy
namułu 40 cm.
– 261m
2.
3.
4.
5.
Projekt umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
Przedmiot zamówienia opisany został wg. następujących kodów CPV – 45.24.00.00-1
Wykonawca związany jest ofertą 15 dni.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminy składania ofert.
III. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:
1. Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty:
1) wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz cenowo-ofertowy – wg.
załączonego
wzoru
formularza
ofertowego,
2) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania oferty cenowej – w postaci oryginału lub
kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do
podpisywania oferty.
2. Dokument, o którym mowa w pkt. 1.2, może być dostarczony przed podpisaniem umowy.
3. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim
IV. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów.
Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy
mogą przekazywać pisemnie, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.
V. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami
1. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień
dotyczących
postępowania
w
jest
Pani
Władysława
Zdziarska
pod nr tel. 76 8575 -322 Faks: 76 8575-482 e-mail [email protected]
2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków
udzielenia zamówienia w godzinach pracy urzędu tj.: 7ºº – 14ºº
VI. Miejsce składania ofert
Ofertę cenową należy złożyć w siedzibie Zamawiającego : Urząd Gminy w Kunicach
w terminie do dnia 11.07.2014r lub faksem na nr 76 8575 482
lub drogą elektroniczną adres e-mail [email protected]
VII. Opis sposobu obliczania ceny
1. Na załączonym formularzu cenowo-ofertowym, należy przedstawić cenę netto i brutto
za wykonanie / udzielenie przedmiotu zamówienia oraz podać wysokość stawki podatku
VAT.
2. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą – z dokładnością do dwóch miejsc
po przecinku oraz słownie.
3. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
4. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych
polskich.
VIII. Informacje o formalnościach
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich
Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia..
2. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia
o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy,
Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez
przeprowadzania ich ponownej oceny.
4. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej
określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. protest, odwołanie,
skarga.
5. Niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych
uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają tu zastosowania przepisy
Ustawy Prawo zamówień publicznych.
Załączniki:
1. Formularz ofertowo-cenowy
2. Projekt umowy
ZATWIERDZIŁ:
Download