KONSPEKT ZAJĘC Z ĆWICZEŃ: „Prawo cywile cz. II” 1. Informacje

advertisement
KONSPEKT ZAJĘC Z ĆWICZEŃ:
„Prawo cywile cz. II”
1. Informacje ogólne o przedmiocie:
 Liczba godzin:
15 h
 Prowadzący:
mgr Piotr Łebek, s. 4.18
 Kontakt:
[email protected]
 Konsultacje:
2. Obecności

Liczba dopuszczalnych nieobecności: 1 ( nie wymaga usprawiedliwienia)
3. Zaliczenie:
 Kolokwium na każdych zajęciach od ”Zajęć II”(tzw. wejściówka): 2 krótkie pytania otwarte
z materiału zadanego przez prowadzącego na ocenę lub +/-.
 Zaliczenie końcowe (20 pytaniowy test jednokrotnego wyboru: 30 minut)
 poprawa na kolejnych zajęciach lub na konsultacjach.
Ocena końcowa będzie średnią ważoną w stosunku: ¼ wejściówki, ¾ zaliczenie końcowe.
UWAGA!!!
Dopuszczalna nieobecność zwalnia zarówno z zajęć jak i z„wejściówki”.
Program zajęć:
ZAJĘCIA I
1. Źródła zobowiązań:
transgraniczność
obowiązywanie
czasowe
i
terytorialne;
prawo
krajowe,
2. Struktura zobowiązania: pojęcie, stosunek zobowiązaniowy, elementy zobowiązania
3. Podmioty zobowiązania: wierzyciel, dłużnik, wielostronność zobowiązania, wielostronne
stosunki zobowiązaniowe, zobowiązania z udziałem osób trzecich, osoby uczestniczące w
wykonaniu zobowiązania, oznaczenie podmiotów w zobowiązaniu
4. Świadczenia: pojęcie, przedmiot, cel, treść, oznaczenie, rodzaje, odsetki, zwrot nakładów i
wydatków
5. Wielość dłużników i wierzycieli: odpowiedzialność solidarna, in solidum, świadczenie
podzielne, świadczenie niepodzielne
6. Naprawienie szkody: odpowiedzialność odszkodowawcza (typy i reżimy, przesłanki,
zasady, naprawienie szkody, czynniki wpływające na wysokość szkody, ustalenie rozmiaru
szkody)
ZAJĘCIA II - ZAJĘCIA III
Zakres kodeksowy: art. 415 – 449 kc.
1. Odpowiedzialność deliktowa
 istota, czyn niedozwolony,
przedawnienie
modyfikacje
odpowiedzialności,
wielość
podmiotów,




odpowiedzialność za własne czyny
odpowiedzialność za wykonawcę powierzonej czynności
odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez małoletniego lub niepoczytalnego
odpowiedzialność za zwierzęta
2.



3.
4.
5.
Odpowiedzialność deliktowa
odpowiedzialność za ruch przedsiębiorstwa
odpowiedzialność za ruch pojazdu mechanicznego
odpowiedzialność za szkody wyrządzone przy wykonywaniu władzy publicznej
Przedawnienie roszczeń deliktowych
Miarkowanie odszkodowania
Roszczenia 444-448 k.c.
ZAJĘCIA IV - ZAJĘCIA V
Zakres kodeksowy: art. 450 – 498 k.c.; 384 – 396 k.c.
1. Charakterystyka ogólna odpowiedzialności kontraktowej:
- porównanie odp. kontraktowej, deliktowej i bezpodstawnego wzbogacenia (różnica
podstaw)
2. Odpowiedzialność kontraktowa:
a. ogólne uprawnienia wierzyciela:
i. wykonanie w naturze
ii. naprawianie szkody (przywrócenie do stanu pierwotnego; odszkodowanie,
odsetki)
b. szczególne uprawnienia wierzyciela:
i. odstąpienie od umowy
ii. wykonanie zastępcze
iii. powstrzymanie się ze spełnieniem świadczenia
3. Przesłanki odpowiedzialności dłużnika
4. Ciężar dowodu (domniemanie winy)
5. Treść umowy:
 Essentialia negotii – zasada swobody umów, klauzula salwatoryjna (art. 58 kc.),
wyzysk, wzór umów, regulaminy,
 Naturalia negotii - ograniczanie odpowiedzialności (wina umyślna i nieumyślna);
 Accidentalia negotii – zadatek, zaliczka, kara umowna, prawo odstąpienia, miejsce
wykonania umowy, lex commissoria
6. Rola i funkcja pokwitowania,
7. Wykonanie i niewykonanie zobowiązania:
- niemożność świadczenia (wtórna i pierwotna), opóźnienie, zwłoka,
- niewykonanie zobowiązań z umów wzajemnych
- odpowiedzialność za negocjacje (art. 72 kc. )
8. Umowa przedwstępna (przedawnienie roszczeń z umowy; roszczenie o zwarcie umowy)
Literatura:
W. Czachórski, Zobowiązania – zarys wykładu, Warszawa 2003
Z. Radwański, A. Olejniczak, Zobowiązania – część ogólna, Warszaw 2010
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Create flashcards