REGULAMIN KONKURSU OFERT NA ZBYCIE WYBRANYCH

advertisement
REGULAMIN KONKURSU OFERT NA ZBYCIE WYBRANYCH NIERUCHOMOŚCI
TESCO (POLSKA) Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie
I.
Postanowienia ogólne.
1
Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady przeprowadzania
konkursu ofert pisemnych na sprzedaż przez TESCO (POLSKA) Sp z o.o. z
siedzibą w Krakowie praw do nieruchomości określonych w ogłoszeniach o
konkursie, które powołują się na niniejszy Regulamin.
2
Celem konkursu ofert jest wybór nabywcy praw do poszczególnych nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży przez TESCO (POLSKA) Sp. z o.o.
3
Organizatorem konkursu ofert w imieniu TESCO (POLSKA) Sp. z o.o. jest spółka
Cushman & Wakefield Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Plac Piłsudskiego
1, 00-078 Warszawa, tel (22) 820 20 20, fax (22) 820 20 21, zwany dalej
„Organizatorem”.
II.
Podstawa prawna.
Konkurs ofert jest przeprowadzany na podstawie przepisów kodeksu cywilnego oraz
niniejszego Regulaminu.
III.
Przedmiot.
1
Przedmiotem konkursu ofert są prawa własności lub użytkowania wieczystego
nieruchomości, zwanych dalej „Nieruchomościami”, co do których ogłoszono ich
sprzedaż w ogłoszeniu powołującym się na niniejszy Regulamin, bądź ich sprzedaż
jest promowana przez Organizatora w inny sposób, w tym poprzez tablice
informacyjne na wybranych Nieruchomościach, bezpośredni kontakt z potencjalnymi
oferentami oraz na stronie internetowej www.nieruchomosci-tesco.pl itp.
2
Podstawowe dane dotyczące danej Nieruchomości są ujawniane w ogłoszeniu oraz
zawsze
są
one
dostępne
u
Organizatora
oraz
na
stronie
www.nieruchomosci-tesco.pl.
3
Wizje lokalne
Organizatorem.
4
Organizator zapewnia dostęp do wszelkich dostępnych danych o Nieruchomościach
oraz będą one dostępne w Internecie pod adresem www.nieruchomosci-tesco.pl.
5
W zakresie w jakim poszczególne Nieruchomości wymagają podziałów,
ustanowienia służebności, innych przekształceń, bądź zmian decyzji
administracyjnych – informacje te będą dostępne u Organizatora, jednakże w
znacznej mierze będą przedmiotem ustaleń pomiędzy wybranym oferentem a
TESCO (POLSKA) Sp. z o.o. co będzie uregulowane w umowie przedwstępnej,
przy czym nabywca odpowiedzialny będzie za przeprowadzenie wszelkich procedur
mających na celu wyodrębnienie danej Nieruchomości i dokonania wszelkich innych
wymaganych formalności na swój własny koszt, przy wsparciu TESCO (POLSKA)
Nieruchomości
możliwe
są
po
uprzednim
umówieniu
z
Sp. z o.o. jedynie w niezbędnym zakresie, jak udzielenie niezbędnych
pełnomocnictw lub danych i informacji oraz w zakresie wymaganym przez prawo.
IV.
Warunki i zasady uczestnictwa.
1.
Termin nadsyłania ofert w odniesieniu do danej Nieruchomości określany jest w
ogłoszeniu. W przypadku uzyskania informacji o sprzedaży danej Nieruchomości z
innych źródeł niż ogłoszenie, o terminie składania ofert i innych szczegółach
dotyczących sprzedaży danej Nieruchomości należy dowiadywać się u
Organizatora.
2.
Ofertę mogą składać osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie
posiadające osobowości prawnej, o ile zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
mogą skutecznie nabywać dla siebie własność Nieruchomości.
3.
Wyłącza się możliwość składania ofert przez :
a. osoby wchodzqce w skład Komisji Konkursowej i ich małżonkowie, rodzice
oraz dzieci,
b. Organizator, członkowie jego organów, pracownicy oraz stali
współpracownicy oraz osoby uczestniczące w przeprowadzeniu konkursu i
ich małżonkowie, rodzice oraz dzieci.
4.
Oferty nadsyłane w ramach konkursu ofert, powinny zawierać co najmniej:
a. imię, nazwisko, nazwę lub firmę i adres (adres siedziby) oferenta, dane
identyfikujące oferenta: nr właściwego rejestru i oznaczenie organu
rejestrowego, nr NIP, REGON, wraz z dokumentami potwierdzającymi te
informacje (zaświadczenia, wypis z KRS) wpis do właściwego rejestru.
b. datę sporządzenia oferty,
c. oświadczenie, że oferent zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego
warunki i postanowienia bez zastrzeżeń,
d. oferowaną cenę netto, wraz z oświadczeniem, iż oferent posiada środki
pieniężne na nabycie przedmiotu oferty za oferowaną cenę i zapłatę kwoty
podatku, o jaką cena zostanie powiększona stosownie do obowiązujących
przepisów lub jaki będzie należny w związku z transakcją.
e. oświadczenie o ważności oferty przez okres 90 dni od daty jej
sporządzenia,
f. oznaczenie Nieruchomości, której dotyczy oferta,
g. Oświadczenie o zachowaniu poufności wg wzoru stanowiącego załącznik
do Regulaminu.
h. W przypadku oferentów będących osobami fizycznymi - oświadczenie o
wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów
prowadzenia konkursu ofert i realizacji procedury nabycia praw do
Nieruchomości, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych
osobowych (tekst jednolity Dz.U.z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zmianami).
i. Podpis oferenta; O ile umocowanie osoby składającej podpis pod ofertą do
działania za oferenta i składania oświadczeń woli nie wynika z przepisów
prawa i dokumentów złożonych stosownie do części IV pkt. 4 lit. a)
Regulaminu, należy załączyć dokumenty potwierdzające umocowanie.
5.
Oferty należy składać na piśmie na adres Organizatora, najpóźniej do ostatniego
dnia roboczego poprzedzającego termin na składanie ofert wskazany w ogłoszeniu
lub podany przez Organizatora w odniesieniu do danej Nieruchomości.
6.
Oferty powinny być złożone w zaklejonej kopercie, w sposób uniemożliwiający
zapoznanie się z ofertą bez jej otwarcia.
7.
Na zakup każdej Nieruchomości należy składać odrębne oferty, chyba że oferta
opiewa na zakup kilku Nieruchomości jednocześnie tj. jedna cena za kilka
Nieruchomości, zwana dalej „Ofertą Łączoną”.
V.
Komisja Konkursowa.
1. Czynności związane z wyborem oferty wykonuje Komisja Konkursowa w składzie co
najmniej 4 osób, z czego dwie osoby będą przedstawicielami Organizatora, a
pozostałe osoby wyznaczone zostaną przez TESCO (POLSKA) Sp. z o.o.
2. Komisja Konkursowa działa na
obowiązujących przepisów prawa.
podstawie
niniejszego
Regulaminu
oraz
3. Komisja Konkursowa zobowiązana jest działać obiektywnie, wnikliwie i starannie,
mając na względzie dobre imię TESCO (POLSKA) Sp. z o.o.
4. Obrady Komisji Konkursowej są niejawne dla oferentów i publiczności.
VI.
Konkurs.
1. Obrady Komisji Konkursowej odbywają się w terminach wyznaczonych przez
Organizatora w porozumieniu z TESCO (POLSKA) Sp. z o.o., o ile tylko zostanie
złożona jedna oferta zakupu na daną Nieruchomość.
2. Po zebraniu Komisji Konkursowej Przewodniczący stwierdza prawidłowość
dotychczas przeprowadzonych czynności i działań w toku konkursu oraz ogłasza
liczbę otrzymanych ofert w odniesieniu do danej Nieruchomości.
3. Komisja Konkursowa:
a. otwiera koperty z ofertami, dokonuje szczegółowej analizy ofert
b. odrzuca oferty nie odpowiadające warunkom, z zastrzeżeniem lit. d)
c. selekcjonuje oferty w zakresie wyboru najkorzystniejszych,
d. ustala ewentualną listę kwestii do doprecyzowania przez poszczególnych
oferentów, w szczególności w przypadku Ofert Łączonych, może wezwać
oferentów do złożenia wyjaśnień, jeśli oferta budzi wątpliwości, a także do jej
uzupełnienia, jeśli jest niekompletna,
e. sporządza protokół zawierający rekomendacje wyselekcjonowanych ofert pod
obrady zarządu TESCO (POLSKA) Sp. z o.o., wraz z dodatkowymi pytaniami
wystosowanymi do oferentów.
4. Protokół podpisują członkowie Komisji Konkursowej.
5. Komisja Konkursowa przekazuje wyselekcjonowane oferty wraz z protokołem pod
obrady Zarządu TESCO (POLSKA) Sp. z o.o.
6. Zarząd TESCO (POLSKA) Sp. z o.o. wedle swobodnego uznania, podejmuje decyzję
o przyjęciu oferty lub też o odrzuceniu wszystkich ofert, zakończeniu konkursu bez
dokonania wyboru oferty bądź też o zaproszeniu wybranego oferenta lub oferentów
do podjęcia negocjacji. Przyjęcie oferty i sprzedaż nieruchomości w drodze negocjacji
wymagają uprzedniego uzyskania zgody zgromadzenia wspólników spółki TESCO
(POLSKA) Sp. z o.o. na sprzedaż nieruchomości za zaoferowaną cenę i na
uzgodnionych warunkach.
7. Po przyjęciu oferty lub przeprowadzeniu i zakończeniu negocjacji w efekcie czego
dojdzie do podpisania umowy sprzedaży lub przedwstępnej umowy sprzedaży danej
Nieruchomości, Organizator powiadomi wszystkich oferentów pisemnie o wyniku
konkursu.
8. Złożone oferty pozostają w mocy przez okres, jaki został określony w ofercie. Oferty
przestają wiązać przed upływem tego terminu jedynie w przypadku odwołania
konkursu, zakończenia konkursu wynikiem negatywnym lub w przypadku
przeniesienia przez TESCO (POLSKA) Sp. z o.o. własności lub innych praw do danej
Nieruchomości na podmiot trzeci.
9. W przypadku zakończenia konkursu ofert na sprzedaż danej Nieruchomości wynikiem
negatywnym, konkurs może być powtarzany.
10. Konkurs ofert w odniesieniu do danej Nieruchomości uważa się za zakończony
wynikiem negatywnym, jeżeli nie wpłynęła ani jedna oferta lub Komisja Konkursowa
stwierdzi, że żadna oferta nie spełnia wymaganych warunków lub Zarząd TESCO
(POLSKA) Sp. z o.o. zakończy konkurs bez dokonania wyboru oferty lub odrzuci
wszystkie oferty.
11. Podmiot, którego oferta zostanie przyjęta zostanie zawiadomiony pisemnie o miejscu i
terminie zawarcia umowy sprzedaży danej Nieruchomości, o ile nie zostało to
wcześniej ustalone między stronami. Jeżeli nabywca nie stawi się bez
usprawiedliwienia w ustalonym miejscu i terminie, bądź podanym w zawiadomieniu,
uznaje się, że uchyla się od zawarcia umowy sprzedaży, w takim przypadku TESCO
(POLSKA) Sp. z o.o. nie jest zobowiązana do zawarcia umowy sprzedaży
nieruchomości i może żądać odszkodowania na zasadach ogólnych.
12. Konkurs ofert może być w każdej chwili odwołany, bez konieczności podawania
przyczyn, jak i każda Nieruchomość może być z niego wycofana w ten sam sposób.
13. Regulamin konkursu i ogłoszenia o konkursie mogą być zmieniane.
VII.
Zawarcie umowy.
1. W odniesieniu do Nieruchomości wymagających przekształceń lub innych działań,
zawarcie umowy sprzedaży będzie poprzedzone zawarciem umowy przedwstępnej w
formie aktu notarialnego określającej warunki dokonania poszczególnych
przekształceń. W pozostałych przypadkach, preferowane jest zawieranie finalnych
umów sprzedaży.
2. Nabywca nieruchomości jest zobowiązany do zapłaty ceny sprzedaży najpóźniej w
dniu zawarcia ostatecznej umowy sprzedaży danej Nieruchomości w sposób
gwarantujący potwierdzenie zapłaty ceny przed podpisaniem aktu notarialnego, o ile
nic innego nie ustalono w efekcie indywidualnych uzgodnień. W przypadku zawierania
umów przedwstępnych, nabywca jest zobowiązany do zapłaty zadatku w wysokości
minimum 30% oferowanej ceny.
3. Koszty zawarcia umowy przedwstępnej jak i umowy sprzedaży obciążają w całości
nabywcę.
4. Nabywcę obciążają wszelkie podatki, jakie należy zapłacić w związku z dokonywaną
transakcją, w tym podatek od czynności cywilnoprawnych i podatek od towarów i
usług Vat, jeśli zgodnie z obowiązującymi przepisami należy go doliczyć do ceny
netto.
Załącznik do Regulaminu - Oświadczenie O ZACHOWANIU POUFNOŚCI
………………………. (nazwa podmiotu/imię i nazwisko)
ul. …………………..
(adres)
……………………….(kod pocztowy, miejscowość),
Kapitał zakładowy ………………….. zł. (w przypadku spółek akcyjnych proszę wskazać,
czy wpłacony w całości)
NIP: ………………………,
KRS: ……………………….
PESEL (w przypadku osób fizycznych)
Oświadczenie O ZACHOWANIU POUFNOŚCI
My, niżej podpisani członkowie zarządu uprawnieni do składania oświadczeń woli za
………………………………………(nazwa podmiotu j.w.), oświadczamy niniejszym spółce
TESCO (Polska) Sp. z o.o.:
TESCO (Polska) Sp. z o.o. z siedzibą w 30-347 Kraków, ul. Kapelanka 56, wpisaną
do Krajowego Rejestru Sądowego w Rejestrze Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy
dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, pod numerem KRS 0000016108 (TESCO)
że w związku z przeprowadzanym przez Organizatora konkursem ofert w imieniu TESCO
(POLSKA) Sp. z o.o., spółkę Cushman & Wakefield Polska Sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie, Plac Piłsudskiego 1, 00-078 Warszawa na sprzedaż Nieruchomości,
niniejszym zobowiązujemy się wykorzystać otrzymane w związku z konkursem ofert
informacje i dokumenty wyłącznie w celu, w jakim zostały nam przekazane, to jest w celu
rozważenia złożenia i ewentualnego sporządzenia oferty dla TESCO i nie będziemy ich
ujawniać żadnej innej stronie/osobie ani powielać, rozpowszechniać czy wykorzystywać
w jakikolwiek inny sposób.
Zostaliśmy poinformowani przez TESCO, że każdy z w.w. dokumentów stanowi materiał
poufny i tajemnicę przedsiębiorstwa TESCO w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia
1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie może być udostępniany osobom
trzecim. Niniejszym zobowiązujemy się do zachowania w tajemnicy treści otrzymanych
dokumentów, a w szczególności uniemożliwienia dostępu osób trzecich do w.w.
dokumentów, z zastrzeżeniem, że jesteśmy uprawnieni do przekazywania dokumentów
swoim pracownikom i doradcom zatrudnionym do sporządzenia oferty. W powyższym
zakresie zobowiązujemy się za naszych pracowników i wszystkie osoby, którymi
posłużymy się w celu sporządzenia oferty i zobowiązujemy się:
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
nałożyć na takie osoby obowiązek zachowania w tajemnicy
dokumentów/treści dokumentów
dołożyć starań w celu zapewnienia przestrzegania przez takie osoby
obowiązków zachowania w tajemnicy dokumentów/treści dokumentów
nie wykorzystywać ani nie rozpowszechniać dokumentów w ramach własnej
organizacji, z wyjątkiem wykorzystania i/lub rozpowszechniania informacji
wyłącznie w zakresie wymaganym do analizy i sporządzenia oferty;
dołożyć
starań w celu zorganizowania i zachowania odpowiednich
zabezpieczeń chroniących dokumenty przed nieuprawnionym wejściem w
ich posiadanie i wykorzystaniem przez nieuprawnione do tego osoby.
zwrócić otrzymane dokumenty do TESCO, najpóźniej w terminie 7 dni po
ogłoszeniu wyników konkursu.
Oświadczamy, że jesteśmy w pełni odpowiedzialni za jakiekolwiek szkody, jakie TESCO
może ewentualnie ponieść na skutek ujawnienia przez nas lub osoby, którym dokumenty
ujawniliśmy, informacji poufnych także poprzez ich niewłaściwe zabezpieczenie przed
utratą i dostępem dla osób trzecich, obejmujące w szczególności straty rzeczywiste,
utracone korzyści, koszty sądowe i koszty zastępstwa procesowego, jak również wszelkie
inne koszty niezbędne w celu realizacji roszczeń TESCO wynikłe z powodu naruszenia
przez nas zobowiązań objętych niniejszym oświadczeniem
Oświadczamy i zgadzamy się z tym, że bez względu na przyczynę – będziemy związani
treścią niniejszego oświadczenia przez okres 5 lat od jego złożenia.
……………, dnia……………………..
………………………………….
………………………………
Download