Załącznik nr 2

advertisement
Załącznik nr 3 do SWK
REGULAMIN ORGANIZOWANIA KONKURSÓW OFERT
NA WYNAJEM/DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI
W WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ
im. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO
§1
1. W zakresach swoich umocowań konkurs ofert ogłasza Kanclerz lub Zastępca
Kanclerza Szef Logistyki.
2. W jednym ogłoszeniu można zamieścić informacje o konkursach ofert na jedną
lub więcej nieruchomości.
3. Konkurs ofert ma na celu wybór najkorzystniejszej oferty najmu/dzierżawy
z uwzględnieniem wysokości czynszu oraz innych korzyści dla Akademii
związanych z ofertą.
§2
1. Ogłoszenie o konkursie ofert powinno zawierać:
1) informacje dotyczące nieruchomości,
2) zaproszenie do składania pisemnych ofert,
3) określenie warunków jakim powinna odpowiadać składana oferta
oraz informacji jakie powinny znaleźć się w ofercie,
4) termin i miejsce, w którym można zapoznać się z dodatkowymi warunkami
konkursu ofert,
5) termin i miejsce składania ofert,
6) minimalną stawkę miesięcznego czynszu najmu/dzierżawnego netto,
7) wysokość wadium oraz formę, termin i miejsce jego wniesienia,
8) informację o możliwości zamknięcia postępowania bez podania przyczyny,
9) informację o sposobie zawiadomienia o wynikach konkursu lub zamknięcia
postępowania.
2. W przypadku gdy wartość przedmiotu rozporządzenia przekracza 250.000 EURO:
1) informację, że umowa zostanie zawarta po wyrażeniu zgody przez ministra
właściwego ds. Skarbu Państwa,
2) informację, że w przypadku nie wyrażenia zgody przez ministra właściwego
ds. Skarbu Państwa na zawarcie umowy, umowa nie zostanie zawarta i z tego
tytułu nie przysługują oferentowi żadne roszczenia.
§3
1. W konkursie ofert mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli wpłacą
wadium w terminie, miejscu i formie wyznaczonych w ogłoszeniu konkursu ofert
oraz spełnią inne warunki podane w ogłoszeniu.
2. W konkursie nie mogą uczestniczyć osoby wchodzące w skład Komisji
konkursowej.
3. Celem każdego konkursu ofert jest wybór najkorzystniejszej oferty,
odpowiadającej warunkom konkursowym.
§4
W siedzibie jednostki organizacyjnej organizującej konkurs ofert dostępne są:
1
Załącznik nr 3 do SWK
1) materiały konkursowe, zawierające dane o nieruchomości i możliwym
sposobie jej zagospodarowania,
2) druki dokumentów konkursowych,
3) regulamin organizowania konkursów ofert na wynajem/dzierżawę
nieruchomości.
§5
Ogłoszenie o konkursie ofert podaje się do publicznej wiadomości w terminie
co najmniej 14 dni przed upływem terminu do składania ofert, zamieszczając je
na stronie internetowej Akademii.
§6
Czynności związane z przeprowadzeniem konkursu ofert wykonuje Komisja
konkursowa, działająca według zasad określonych w Rozdziale 3 załącznika
do zarządzenia.
§7
1. Za datę wniesienia wadium uznaje się datę jego uznania na koncie bankowym
Akademii.
2. Po zakończeniu prac Komisji konkursowej i ogłoszeniu wyników konkursu ofert,
wadium:
1) zwraca się oferentom, których oferta nie została wybrana, w terminie 14 dni
roboczych od ogłoszenia jego wyniku,
2) zalicza się na poczet należnych opłat wnoszonych przez oferenta,
którego oferta została wybrana.
3. Wadium ulega przepadkowi w razie nie przystąpienia oferenta, którego oferta
została wybrana, do zawarcia umowy.
§8
Warunkiem przystąpienia oferenta do konkursu ofert jest:
1) złożenie prawidłowej oferty - zgodnej z terminem i wymaganiami określonymi
w Regulaminie konkursu ofert,
2) wpłacenie wadium w określonej wysokości, formie oraz wyznaczonym terminie.
§9
Oferta pisemna powinna zawierać:
1) imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta,
2) oferowaną wysokość czynszu,
3) oświadczenie oferenta, że zapoznał się z przedmiotem konkursu ofert, w tym
z Zasadami wynajmu i dzierżawy nieruchomości Wojskowej Akademii
Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego,
4) koncepcję prowadzenia działalności w wynajmowanej/wydzierżawianej
nieruchomości wraz z informacją o sytuacji finansowej oferenta umożliwiającej
należyte prowadzenie tej działalności,
5) inne dane wymagane przez organizatora konkursu ofert, określone
2
Załącznik nr 3 do SWK
w ogłoszeniu konkursu ofert.
§ 10
1. Komisja konkursowa zwana dalej „komisją” ocenia oferty.
2. Po zakończeniu konkursu ofert sporządzany jest protokół z przebiegu
postępowania konkursowego oraz rozstrzygnięcie wraz z jego uzasadnieniem,
który podpisują członkowie komisji oraz osoba protokołująca.
3. Protokół, o którym mowa w ust. 2, komisja przedstawia Kanclerzowi
do zatwierdzenia rozstrzygnięcia konkursu ofert. Kanclerzowi przysługuje prawo
zamknięcia postępowania konkursowego bez wyboru którejkolwiek z ofert.
4. O wyniku konkursu ofert lub zamknięciu postępowania Akademia informuje
poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej Akademii. Oferenta,
którego oferta została wybrana zawiadamia się dodatkowo na piśmie.
5. Oferty nie podlegają zwrotowi.
6. Oferty są niszczone komisyjnie – po zakończonym konkursie ofert
§ 11
Konkurs ofert uznaje się za nierozstrzygnięty, jeżeli:
1) nie wpłynęła żadna oferta konkursowa,
2) żaden z uczestników konkursu ofert nie zaoferował co najmniej minimalnej
wysokości czynszu,
3) komisja odrzuciła wszystkie oferty lub nie wybrała żadnej oferty.
§ 12
Konkurs ofert przeprowadza się, jeżeli wpłynęły chociaż dwie oferty konkursowe.
§ 13
1. Zawarcie umowy najmu/dzierżawy następuje w terminie nie dłuższym niż 30 dni
od daty ogłoszenia wyniku konkursu ofert z zastrzeżeniem ust. 2.
2. W przypadku, gdy wartość przedmiotu rozporządzenia przekracza 250.000 euro
zawarcie umowy nastąpi w terminie 40 dni od daty otrzymania ostatecznej zgody
Ministra właściwego do spraw skarbu państwa na dokonanie ww. czynności.
3. Nie przystąpienie przez oferenta do podpisania umowy w terminie, o którym
mowa w ust.1 i 2, upoważnia Akademię do odstąpienia od zawarcia umowy
oraz powoduje przepadek wpłaconego przez oferenta wadium.
3
Download