Ogłoszenie o konkursie

advertisement
Załącznik Nr1 do Zarządzenia NR3/2016
WÓJTA GMINY SADKOWICE
z dnia 12 stycznia 2016r.
OGŁOSZENIE
O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH
GMINY SADKOWICE W 2016 ROKU
WÓJT GMINY SADKOWICE
Działając na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. w Dz. U. z 2014r. poz. 1118 z późniejszymi
zmianami) oraz uchwały Nr XII/78/2015 Rady Gminy Sadkowice z dnia 30 listopada 2015 r.
w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Sadkowice z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie na rok 2016
Ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji następujących zadań
publicznych:
Zadanie 1
Zadanie publiczne z zakresu szerzenia kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego - na realizację tego zadania zaplanowano środki publiczne w kwocie 8.000,00 zł;
Środki publiczne na realizację tego zadania w poprzednich latach wynosiły:
- w 2014r. – 0,00zł
- w 2015r.- 5 000zł
Zadanie 2
Zadanie publiczne z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, w
szczególności poprzez:
1) organizowanie szkolenia z zakresu dyscyplin biegowych oraz wspieranie
dyscyplin biegowych – na realizacje tego zadania zaplanowano środki publiczne w
kwocie 9.000,00zł;
2) organizowanie i prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych z piłki nożnej dla
dzieci i młodzieży szkolnej oraz udział w rozgrywkach - na realizacje tego zadania
zaplanowano środki publiczne w kwocie 28.000,00zł,
3) organizowanie szkolenia sportowego oraz udział w rozgrywkach – za realizację tego
zadania zaplanowano środki publiczne w kwocie 16.000,00zł
Środki publiczne na realizację tego zadania w poprzednich latach wynosiły:
- w 2014r. – 37.000zł
- w 2015r. – 53 000 zł.
Zadanie 3
Zadanie publiczne z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, w
szczególności poprzez podejmowanie działań mających na celu poprawę zdrowia u osób
niepełnosprawnych, w szczególności niepełnosprawnych dzieci i młodzieży.
Na realizację tego zadania zaplanowano środki publiczne w kwocie 7.000zł.
Środki publiczne na realizację tego zadania w poprzednich latach wynosiły:
- w 2014r. – 7.000zł
- w 2015r. -7.000 zł
Zadanie 4
Zadanie publiczne z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, w
szczególności poprzez:
1) organizowanie działań polegających na przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i
pomocy ofiarom przemocy w rodzinie - na realizację tego zadania publicznego
zaplanowano środki publiczne w kwocie – 3.000,00zł;
2) Działania polegające na pomocy osobom uzależnionym i współuzależnionym od
alkoholu – na realizacje tego zadania zaplanowano środki publiczne w kwocie –
1.000,00zł.
Środki publiczne na realizację tego zadania wynosiły:
- w 2014r. – 4.000zł
- w 2015r. – 4 000 zł
Każde zadanie należy traktować jako odrębne postępowanie konkursowe.
Oferty należy składać odrębnie na każde zadanie.
Spotkanie informacyjne
W dniu 28 stycznia 2016r. o godz. 11.00, w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w
Sadkowicach, odbędzie się spotkanie w celu wyboru przedstawicieli organizacji
pozarządowych do komisji konkursowej do oceny ofert w konkursie na realizację zadań
publicznych w 2016 roku.
Zasady zgłaszania kandydatur:
1) Kandydatem nie może być osoba reprezentująca organizację pozarządową biorącą
udział w otwartym konkursie ofert,
2) Zgłoszenia dokonuje się pisemnie najpóźniej na trzy dni przed wyznaczonym terminem
spotkania,
3) Każda organizacja pozarządowa może być reprezentowana podczas spotkania przez
maksymalnie jedną osobę,
4) Zgłoszenia dokonuje się na formularzu będącym załącznikiem do niniejszego
ogłoszenia,
5) Osoby zgłoszone jako przedstawiciele organizacji pozarządowych powinny posiadać
odpowiednią wiedze merytoryczną i doświadczenie w zakresie realizacji zadań
publicznych będących przedmiotem konkursu.
Zasady wyboru kandydatów:
1) Przedstawiciele organizacji pozarządowych do komisji konkursowej wybierani są w
drodze publicznego losowania, jeśli liczba zgłoszonych kandydatów jest większa od
trzech,
2) W przypadku braku zgłoszenia kandydatów podczas zwołanego w tym celu spotkania,
przedstawicieli organizacji pozarządowych w komisji konkursowej może wyznaczyć
Wójt Gminy Sadkowice,
3) Komisję powołuje Wójt Gminy Sadkowice w drodze zarządzenia.
I. Zasady przyznawania dotacji.
1. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz inne
podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, które łącznie spełniają następujące warunki:
- zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców Gminy Sadkowice,
- prowadzą działalność statutową w zakresie objętym konkursem,
- dysponują odpowiednio wyszkoloną kadrą zdolną do realizacji zadania,
- posiadają doświadczenie niezbędne do realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu,
a także zasoby rzeczowe w postaci bazy materialno – technicznej lub dostęp do takiej bazy,
- przedstawią poprawnie sporządzoną ofertę, zgodną z ogłoszeniem o konkursie, na właściwym
formularzu wraz z wymaganymi załącznikami.
2. Zlecenie realizacji zadania przez Gminę Sadkowice nastąpi w trybie art. 11 ust. 1 pkt 1
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
3. Zadanie nie może być realizowane przez podmiot niebędący stroną umowy.
4. Dotacja jest przeznaczona na realizację zadań, o których mowa w ogłoszeniu o konkursie.
5. Podmioty ubiegające się o dofinansowanie składają swoje oferty oddzielnie na każde
zadanie.
6. Złożenie oferty o dotację nie gwarantuje przyznania środków w wysokości, o jaką występuje
oferent. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na realizację
zadania otrzyma podmiot, którego oferta zostanie wybrana w postępowaniu konkursowym.
II. Termin i warunki realizacji zadania.
1. Realizacja zadania obejmuje okres od podpisania umowy do 31 grudnia 2016 roku.
2. Szczegółowe terminy, warunki realizacji zadania, sposób rozliczania dotacji, zostaną
określone każdorazowo w wiążącej strony umowie.
3. Zadanie winno być realizowane z najwyższą starannością, przy oszczędnym i celowym
wydatkowaniu środków publicznych, zgodnie z zawartymi umowami i obowiązującymi
przepisami.
III. Kryteria, tryb i termin rozpatrywania i wyboru ofert.
1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 7 dni od dnia upłynięcia terminu składania
ofert.
2. Oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert oraz ich kwalifikacji do otrzymania dotacji
dokona Komisja Konkursowa powołana przez Wójta Gminy Sadkowice.
3. Dokonując wyboru najkorzystniejszych ofert, Komisja Konkursowa ocenia:
a) zakres realizacji zadania (w tym adekwatność wnioskowanej kwoty dotacji do zakresu
podejmowanych działań i ilości beneficjentów, zakładane efekty ilościowe i jakościowe,
trwałość efektów po zakończeniu realizacji zadania itp.) – od 0 do 10 punktów;
b) znaczenie dla społeczności lokalnej (w tym zgodność ze zdefiniowanymi np. w dokumentach
programowych, potrzebami społeczności lokalnych, ranga przedsięwzięcia itp.) – od 0 do 10
punktów;
c) możliwość realizacji założonego zadania (w tym celowość realizacji zadania, adekwatność
działań do założonych celów, spójność poszczególnych elementów oferty itp.) – od 0 do 10
punktów;
d) jakość zadania (w tym zaplanowane zasoby rzeczowe i kadrowe, dostępność dla
beneficjentów, poziom realizowanych usług itp.) – od 0 do 10 punktów;
e) udział finansowy środków własnych (niepochodzących z dotacji) organizacji pozarządowej
w odniesieniu do łącznej kwoty przeznaczonej na realizację zadania z uwzględnieniem zakresu
planowanych działań – od 0 do 10 punktów;
f) świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków organizacji – od 0 do 10 punktów;
g) sposób realizacji dotychczasowych zadań publicznych zleconych organizacji pozarządowej
(w tym rzetelność i terminowość realizacji i rozliczenia zadania publicznego itp.) – od 0 do 10
punktów. Jeśli organizacja pozarządowa dotychczas nie realizowała zleconych zadań
publicznych i nie ma żadnego doświadczenia w tym zakresie – otrzyma 10 punktów.
4. Odrzuceniu podlegają oferty:
a) złożone na formularzach, których treść nie odpowiada wzorowi oferty, stanowiącemu
załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w
sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego
oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011r. Nr 6, poz. 25),
b) nie podpisane lub podpisane przez osoby nieuprawnione do reprezentowania podmiotu,
c) złożone po terminie,
d) niezgodne z wymogami dotyczącymi sposobu realizacji zadania publicznego zawartymi w
ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert, w tym oferty obejmujące realizację zadania
niewskazanego w ogłoszeniu lub oferty niespełniające warunków realizacji zadania
wskazanych w ogłoszeniu.
Oferty odrzucone nie podlegają ocenie merytorycznej.
5. Komisja Konkursowa w przypadku stwierdzenia braków formalnych, innych niż
wymienione w punkcie III.4. , wzywa do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, wskazując
występujące braki. Po bezskutecznym upływie terminu na uzupełnienie braków oferta nie
podlega dalszej ocenie.
6. Konkurs rozstrzyga Wójt Gminy Sadkowice po zapoznaniu się z opinią Komisji
Konkursowej. Do decyzji Wójta Gminy nie stosuje się trybu odwoławczego.
7. Z postępowania konkursowego sporządzony zostanie protokół odrębnie dla każdego zadania.
8. Wyniki konkursu ogłasza się poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń w
Urzędzie Gminy w Sadkowicach, oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej
www.bip.gminasadkowice.pl oraz na stronie internetowej Gminy www.gminasadkowice.pl , w
terminie 7 dni od rozstrzygnięcia konkursu.
Oferta powinna być czytelnie wypełniona i podpisana przez osoby uprawnione do składania
oświadczeń woli w imieniu reprezentowanego podmiotu i opatrzona jego pieczęcią.
IV. Termin i miejsce składania ofert.
Oferty należy składać do dnia 4 lutego 2016 roku do godziny 15.00 w sekretariacie Urzędu
Gminy w Sadkowicach, Sadkowice 129A, pokój nr 1 – decyduje data wpływu.
Oferty należy złożyć w zamkniętych kopertach z dopiskiem:
„Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Sadkowice w
2016 roku – Zadanie nr …”
Na kopercie muszą znajdować się dane podmiotu składającego ofertę, m.in. takie jak: nazwa,
adres, numer telefonu a także nr zadania (np. zadanie nr 2.2, zadanie nr 4.1, zadanie nr 3
itp.) , na które składana jest oferta.
Szczegółowe informacje o konkursie ofert, jak również wymagane formularze ofert wraz
z załącznikami są dostępne w Urzędzie Gminy w Sadkowicach pokój nr 5 – u Sekretarza
Gminy, a także na stronie internetowej www.bip.gminasadkowice.pl
oraz
www.gminasadkowice.pl
Wójt Gminy Sadkowice
Karolina Kowalska
Sadkowice, 12 stycznia 2016r.
Download