Prezentacja 3

advertisement
Inwestycje w przedsięwzięcia o dużym potencjale wzrostu
Michał Olszewski
Szef LBA
Agenda
Geneza
Zasady działania
Inwestorzy LBA
Doświadczenia
Przyszłość
2/18
Geneza projektu - warunkowania
Trudny dostęp do kapitału jest główną barierą powstawania
innowacyjnych firm
Liczne przypadki projektów o dużym potencjale wzrostu
Rosnąca grupa polskich biznesmanów sprzedających założone przez
siebie firmy
Potwierdzona skuteczność aniołów biznesu we wspieraniu rozwoju
innowacyjnych biznesów
3/18
1
Sponsorzy projektu
POLSKA KONFEDERACJA PRACODAWCÓW PRYWATNYCH LEWIATAN
Wiodąca organizacja biznesowo-lobbingowa w Polsce
Skupia 51 związków pracodawców ze wszystkich regionów w Polsce oraz
nowoczesnych branż, w tym medialnej, firm konsultingowych i instytucji
finansowych
Związki Konfederacji zrzeszają ponad 3 tys. firm dużych i średnich
Silna działalność PR pozawala Konfederacji skutecznie i szybko docierać
z informacją o podejmowanych inicjatywach do różnych odbiorców
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach
Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost
Konkurencyjności Przedsiębiorstw 1.1.2
4/18
Lewiatan Business Angels – podstawowe dane
Grupa nieformalnych inwestorów działająca przy PKPP Lewiatan
(52 obecnie, docelowo max. 70) z różnych branż:
Oprogramowanie, internet, aplikacje mobilne, hardware, biotechnologia
Media i marketing, dystrybucja, gastronomia, rozrywka
Pośrednictwo finansowe, przetwórstwo żywności
Produkcja i inne branże (istniejące firmy, start-upy raczej nie)
Wielkość typowej inwestycji – między 200 tys. zł a 5 mln zł (w
wyjątkowych przypadkach więcej)
Ma na celu kojarzenie właścicieli firm o dużym potencjale wzrostu z
inwestorami
Specjalnością są firmy we wczesnej fazie rozwoju
5/18
Inwestorzy LBA
Business Angel (Inwestor LBA) to:
majętna osoba fizyczna
z doświadczeniem w biznesie
gotowa do podejmowania ryzyka związanego z inwestycjami
w małe, startujące spółki (kilkaset tys. – 5 mln zł)
najczęściej – były przedsiębiorca
aktywnie wspierająca rozwój spółki, w którą inwestuje
Anioł nie jest filantropem - oczekuje wysokiej stopy zwrotu z
zaangażowanego kapitału!
Inwestorzy LBA odnieśli jedne z najbardziej spektakularnych
sukcesów na polskim rynku w budowaniu firm typu start-up
Podobnie jak w innych krajach chronią prywatność
6/18
Źródło: Lund University
2
Business angels a banki i fundusze venture capital
Inwestorzy kapitałowi
Wysoka stopa zwrotu
Innowacja jako źródło przewagi
konkurencyjnej
Finansowanie przedsięwzięć bliskich
rynkowi („close to market”)
Jasna opcja wyjścia
Osobiste zaangażowanie kadry
menedżerskiej
VENTURE CAPITAL FUNDS
Etatowi menedżerowie
zarządzający
Procedury
Wysokie koszty
transakcyjne – możliwość
sfinansowania jedynie
większych przedsięwzięć
BANKI
Możliwość
uzyskania
zabezpieczeń
Zdolność kredytowa
Historia firmy
Rating
Kompetencje kadry
zarządzającej
BUSINESS ANGELS
Inwestują własne pieniądze
Koncentracja (branża,
lokalizacja)
Mniej formalne kryteria oceny
Poza finansowe motywacje
7/18
Rodzaj projektów finansowanych przez business angels
Anioły biznesu finansują jeden z etapów rozwoju firm. Inwestycja anioła to początek drogi.
Wzrost
Potrzeby
kapitałowe
Wysokie
ryzyko
Giełda
Fundusze Venture
Capital
Business
Angels
Niskie ryzyko
Przyjaciele,
rodzina
Zasiew
Czas
Start-up
Wczesny faza
rozwoju
Podtrzymanie
wzrostu
8/18
Korzyści współpracy z aniołem biznesu
Efekty synergii wynikające ze współpracy z inwestorem mogą być bardzo duże a ich osiągnięcie nie jest
obarczone dużym ryzykiem
W przypadku realizacji inwestycji:
Pieniądze – i elastyczność ich wykorzystania (aniołów nie wiążą
sztywne zasady jak w programach UE czy rządowych)
Doświadczenie w rozwijaniu biznesu; na ogół znajomość danej branży
Kontakty
Na ogół: zaangażowanie w tworzenie i realizację strategii wzrostu
wartości biznesu
Jeśli do transakcji nie dochodzi:
Darmowy konsulting
9/18
3
Kryteria wyboru projektów
Podstawowym kryterium wyboru spółki jest oczekiwana stopa zwrotu w relacji do
ryzyka.
Hierarchia :
Kompetencje zespołu zarządzającego
Duży potencjał wzrostu firmy
Działanie na wzrostowym rynku lub w atrakcyjnej niszy
Posiadanie przewagi konkurencyjnej, najlepiej w postaci patentu
Zaangażowanie założycieli (też finansowe)
Etap rozwoju firmy (preferowane firmy już funkcjonujące)
Zidentyfikowana możliwość wyjścia z inwestycji
Nie są potrzebne zabezpieczenia majątkowe
Biznes plan – zwięzły, ale dobrze przemyślany. Naukowcom z
patentami o jasnym potencjałem rynkowym anioł pomoże także w tym
zakresie
10/18
Business plan
Biznes plan to zwięzły, jasny opis firmy i planowanego biznesu, który
określa plany firmy
pokazuje, że plany te są możliwe do zrealizowania
dowodzi, że efekty spełniają oczekiwania adresata
określa aktualny stan, perspektywy, potrzeby opisywanego
przedsięwzięcia.
Pełni rolę:
źródło oceny przedsięwzięcia
narzędzie planistyczne
podstawa do ubiegania się o zewnętrzne finansowanie
11/18
Zasady działania LBA
LBA ma na celu ułatwianie dokonywania inwestycji w małe przedsięwzięcia o wysokiej stopie zwrotu przez
członków LBA; LBA stoi na straży przestrzegania regulaminu.
Przedsię
Przedsiębiorca
Business Angel
Kontakt z LBA, nadesł
nadesłanie
biznes planu
Zestawienie „podaż
podaży”
projektó
projektów z
„popytem”
popytem”
Wypełnienie formularza
(podsumowania)
Ocena biznes planu przez
LBA
Przepł
Przepływ biznes
planó
planów
Transakcja
Rekrutacja przez LBA i
dział
działają
ających BA
Wprowadzenie w zasady
dział
działania LBA
Ustalenie rodzajó
rodzajów
projektó
ów, w jakie BA
projekt
chciał
chciałby inwestować
inwestować
Dodanie BA do bazy
danych
Stymulowanie rozwoju rynku
12/18
4
Aspekty prawne
Umowa o zachowaniu poufności
Ogólne warunki umowy
Due dilligence
Umowa inwestycyjna
13/18
Propozycja dla przedsiębiorców i inwestorów
Unikalna pozycja PKPP Lewiatan w polskim biznesie, wsparcie środkami UE oraz pełne zaangażowanie
zespołu w proces kojarzenia przedsiębiorców z inwestorami zapewnia szybkie osiągnięcie masy krytycznej
Korzyści z udziału w LBA
Dla przedsiębiorcy
Kontakt do właściwego
inwestor-a/ów
Wskazówki dot. zasad
finansowania projektów inw.
Wspieranie procesu kojarzenia
z inwestorami
Dostęp do firm doradczych
Dla Business Angels
Dopływ atrakcyjnych projektów
inwestycyjnych
Oszczędność czasu
Możliwość zachowania poufności
Baza menedżerów gotowych do
zaangażowania się w startup
14/18
Rozwój LBA
Miarą sukcesu LBA będzie liczba przedsięwzięć uruchomionych/rozwiniętych dzięki pozyskaniu inwestora za
pośrednictwem LBA. Celem pośrednim jest dotarcie do dużej liczby atrakcyjnych projektów i inwestorów
Źródła projektów inwestycyjnych
Rekrutacja business angels
Regionalne organizacje PKPP
Bezpośrednie kontakty z
przedsiębiorcami
Fundusze venture capital (projekty o
wysokim IRR nie spełniające kryteriów
funduszy)
Firmy doradcze, brokerzy
„Poczta pantoflowa”
Środowiska konstruktorów i naukowców
PR adresowany do określonych grup
Osoby współpracujące z PKPP oraz
innymi organizacjami biz.
Przedsiębiorcy i byli przedsiębiorcy
z regionalnych organizacji PKPP
„Poczta pantoflowa”
PR (w II fazie rozwoju)
Oczekiwana liczba projektów inwestycyjnych
– 200
15/18
5
LBA – dotychczasowa działalność
LBA zrealizował cele postawione na okres rozruchu; posiada właściwą liczbę aktywnych
aniołów biznesu i pierwsze sukcesy inwestycyjne
350
Wśród inwestorów LBA są
osoby, które odniosły jedne z
najbardziej spektakularnych
sukcesów w tworzeniu firm
„od zera”.
Przyjętych biznesplanów
Spotkań z autorami
45
Projektów przedłożonych inwestorom
25
LEGIC
5
Zrealizowanych transakcji
16/18
Przyszłość
Znaczenie aniołów biznesu w finansowaniu innowacyjnych start-upów w Polsce
dopiero zaczyna nabierać znaczenia adekwatnego do możliwości i potrzeb
Wzrost liczby przedsiębiorców po udanym wyjściu (IPO, M&A); hossa, Nowy
Rynek i dobre perspektywy wyjścia więcej aniołów biznesu
Fundusze UE na rozwój sieci aniołów biznesu profesjonalizacja,
zwiększenie transparentności
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka poprawa po stronie
popytowej (sektor B+R) i podażowej (wymiana doświadczeń inwestorów)
Powstawanie funduszy kapitału zalążkowego aniołów biznesu gotowość do
angażowania się w najbardziej ryzykowne biznesy
W nadchodzących latach czeka nas dynamiczny wzrost znaczenia
aniołów biznesu na rynku kapitałowym.
17/18
Dziękuję za uwagę
Michał Olszewski
LEWIATAN BUSINESS ANGELS
E-mail: [email protected]
Tel: 022 845 95 96, 845 95 50
Fax: 022 845 95 51
6
Download