konspekt lekcji języka polskiego

advertisement
mgr Zofia Walczak
KONSPEKT LEKCJI JĘZYKA POLSKIEGO
W KLASIE IV
TEMAT: Inni czy tacy sami? – na podstawie opowiadania J. Kiersta „Radość”.
(tekst jest zamieszczony w podręczniku M. Nagajowej „Słowo za słowem”)
Cele lekcji:
 Zapoznanie uczniów z opowiadaniem „Radość” J. Kiersta .
 Kształcenie umiejętności krótkiego przekazywania treści przeczytanego tekstu.
 Doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat świata przedstawionego
w utworze, wyrażania własnego zdania na temat odczuć bohaterów .
 Bogacenie słownictwa.
 Kształcenie kultury wypowiedzi.
 Uczenie postawy tolerancji wobec innych.
 Rozwijanie umiejętności współpracy uczniów w grupie.
Metody i formy :
 Praca z tekstem.
 Heureza.
 Psychodrama.
 Praca w grupach.
PRZEBIEG LEKCJI:
I
OGNIWO WSTĘPNE
1. Sprawdzenie obecności.
2. Odczytanie pracy domowej.
3. Podanie tematu lekcji.
II OGNIWO ZASADNICZE
1. Przeczytanie opowiadania „Radość” J. Kiersta.
2 .Krótkie przedstawienie treści utworu.
3. Wypowiedzi uczniów na temat sytuacji, w jakiej znaleźli się bohaterowie opowiadania:
– Co czuli, oglądając przedstawienie?
-Dlaczego chłopcy, mimo że niewidomi, mogli przeżywać radość z pobytu w teatrze?
- Czy ludzie, którzy nie widzą, tak samo odbierają przedstawienie jak widzący?
4.Zapisanie notatki.
Bohaterowie opowiadania byli niewidomi, ale tak jak my wszyscy przeżywali
przedstawienie, cieszyli się z wyjścia do teatru. Sztukę odbierali „oczyma wyobraźni”.
5.Zaproponowanie uczniom wykonania zadań, które przybliżą im sytuację i odczucia osób
niepełnosprawnych(np. wyszukanie z zamkniętymi oczami gumki, pióra lub długopisu
w piórniku; dojście z zasłoniętymi oczami do wskazanej osoby lub miejsca, napisanie czegoś
na tablicy lewą ręką itp.)
6.Odniesienie do naszej rzeczywistości – nauka w szkole podstawowej z oddziałami
integracyjnymi.
- Czy my też mamy do czynienia na co dzień z dziećmi niepełnosprawnymi?
- Jak należy traktować osoby niepełnosprawne?
7.Układanie zasad odnoszenia się do osób niepełnosprawnych (praca w grupach).
8.Przedstawienie wyników pracy.
9.Rozdanie przygotowanych przez nauczyciela kartek(np. w kształcie serca) z wypisanymi
zasadami zachowania się wobec niepełnosprawnych; wklejenie ich do zeszytów (można
również wywiesić je w klasie).
Jak należy odnosić się do osób niepełnosprawnych?
- Trzeba być tolerancyjnym.
- Należy im pomagać pokonać trudności, przeszkody.
- Nie wolno się z nich śmiać, dokuczać im, przezywać.
- Trzeba z nimi rozmawiać, bawić się, nie odrzucać ich.
- Traktować tak, jak wszystkich innych ludzi.
III OGNIWO KOŃCOWE
1.Podsumowanie lekcji – odpowiedź na pytanie, czego nauczyliśmy się na lekcji, o czym
będziemy pamiętać w codziennym życiu, w kontaktach z osobami niepełnosprawnymi, jak
również ze wszystkimi innymi.
2.Zadanie i objaśnienie pracy domowej:
Podręcznik, str.212, ćw.3. (Co cię w opowiadaniu najbardziej zainteresowało? Co
wzruszyło? Opowiedz o tym swoim kolegom.)
3.Nagrodzenie aktywnych uczniów pochwałą i wpisaniem im plusów lub ocen do dziennika.
mgr Zofia Walczak
KONSPEKT LEKCJI WYCHOWAWCZEJ
W KLASIE IV
TEMAT: Wybieramy się do teatru. Co daje człowiekowi uczestnictwo w spektaklach
teatralnych i muzycznych ?
Cele lekcji:
 Zapoznanie uczniów z niektórymi pojęciami związanymi z teatrem.
 Upowszechnianie wiedzy na temat teatrów na Śląsku ( edukacja regionalna).
 Bogacenie słownictwa.
 Kształcenie kultury wypowiedzi.
 Wyrabianie nawyku kulturalnego zachowania się w teatrze.
 Rozwijanie umiejętności współpracy uczniów w grupie.
Metody i formy:
 Pogadanka.
 Heureza.
 Psychodrama.
 Praca w grupach.
PRZEBIEG LEKCJI:
I
OGNIWO WSTĘPNE
1. Sprawdzenie obecności.
2. Sprawy bieżące.
3. Podanie tematu lekcji.
II OGNIWO ZASADNICZE
1. Nawiązanie do sytuacji (planowane wyjście do teatru; utwory omawiane na języku
polskim tematycznie związane z teatrem).
2. Skojarzenia uczniów ze słowem „teatr”(zapis na tablicy).
3. Wymienianie różnic między przedstawieniem teatralnym a innymi rodzajami sztuki,
np. filmem. Próba odpowiedzi na pytanie, co nam daje uczestnictwo w spektaklach.
4. Rodzaje teatrów:
 teatr dramatyczny
 teatr muzyczny
 opera
 teatr lalki i aktora
5. Podanie nazw teatrów znajdujących się na Śląsku .
 Teatr Śląski im. S. Wyspiańskiego w Katowicach
 Teatr Rozrywki w Chorzowie
 Opera Śląska w Bytomiu
 Teatr Muzyczny w Gliwicach
 Śląski Teatr Lalki i Aktora „Ateneum” w Katowicach
 Teatr Zagłębia w Sosnowcu
 Teatr Dzieci Zagłębia w Będzinie
6. Objaśnienie, co to jest repertuar i program (prezentacja przykładowych programów
i repertuaru teatrów).
Repertuar – ogół utworów granych w danej placówce artystycznej (np. w teatrze,
kinie, filharmonii) w określonym czasie; wykaz tych utworów umieszczony na afiszach.
Program – informacje dotyczące sztuki granej w teatrze , przygotowujące widza
do odbioru przedstawienia.
7. Prezentacja scenki dotyczącej niekulturalnego zachowania widzów w teatrze.
8. Wymienianie, co w zachowaniu dzieci było niewłaściwe.
9. Odpowiedź na pytanie: Co się kojarzy z wyjściem do teatru, na co zwracamy uwagę?
10.Układanie w grupach teatralnego regulaminu dla uczniów wybierających się do teatru.
 Każdy widz powinien być ubrany odświętnie, elegancko.
 W czasie przedstawienia nie wolno jeść, pić, szeleścić papierkami, śmiecić.
 W trakcie spektaklu nie należy rozmawiać, gwizdać, tupać, zamieniać się
miejscami.
 Po zakończonej sztuce nagradzamy aktorów brawami, czekamy, aż umilkną
oklaski, zapadnie kurtyna i dopiero wówczas wychodzimy do szatni.
 W czasie antraktu (przerwy) nie biegamy po całym teatrze i nie krzyczymy,
tylko spokojnie spacerujemy i rozmawiamy.
III OGNIWO KOŃCOWE
1.Podsumowanie lekcji – odpowiedź na pytanie, czego nauczyliśmy się na zajęciach.
2.Zacytowanie fragmentów utworów, które mogą służyć jako podsumowanie lekcji.
„ Sztuka jest wieczną wiosną.
Sztuka jest ciepłym wiatrem,
Od którego śniegi topnieją.”
K. I. Gałczyński
„Teatr to aktywna refleksja człowieka nad sobą.”
Novalis
„Teatr jest oknem otwartym na nierzeczywistość.”
Karel Capek
2..Zadanie i objaśnienie pracy domowej:
Przygotuj się duchowo do wyjścia do teatru.
3.Nagrodzenie aktywnych uczniów pochwałą .
TEATRALNY SAVOIR – VIVRE ( REGULAMIN)
 Każdy widz powinien być ubrany odświętnie,
elegancko.
 W czasie przedstawienia nie wolno jeść, pić,
szeleścić papierkami, śmiecić.
 W trakcie spektaklu nie należy rozmawiać,
gwizdać, tupać, zamieniać się miejscami.
 Po zakończonej sztuce nagradzamy aktorów
brawami, czekamy, aż umilkną oklaski,
zapadnie
kurtyna
i
dopiero
wówczas
wychodzimy do szatni.
 W czasie antraktu (przerwy) nie biegamy po
całym teatrze i nie krzyczymy, tylko spokojnie
spacerujemy i rozmawiamy.
Download