Zobacz - Instytut Historyczny

advertisement
OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)
1.
Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim
2.
Egipt w okresie Nowego Państwa. Polityka, społeczeństwo, kultura
Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim
3.
Jednostka prowadząca przedmiot
4.
Instytut Historyczny
Kod przedmiotu/modułu
5.
2012/13-L 22-HI-NH-S1-ĆwiPie
Rodzaj przedmiotu/modułu (obowiązkowy lub fakultatywny)
6.
Fakultatywny
Kierunek studiów
7.
Historia
Poziom studiów (I lub II stopień lub jednolite studia magisterskie)
8.
I stopień
Rok studiów (jeśli obowiązuje)
9.
Semestr (zimowy lub letni)
Letni
10. Forma zajęć i liczba godzin
Ćwiczenia, 30 godzin
11. Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy osoby prowadzącej zajęcia
Bożena Gustowska, dr
12. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji
społecznych dla przedmiotu/modułu oraz zrealizowanych przedmiotów
Wiedza z zakresu historii starożytnej wymagana w ramach przedmiotu „Historia
starożytna” dla studentów I roku historii
13. Cele przedmiotu
Poszerzenie wiedzy z zakresu historii starożytnego Egiptu w okresie Nowego
Państwa. Dalsze kształcenie umiejętności analizy i interpretacji źródeł
historycznych i archeologicznych.
14. Zakładane efekty kształcenia
Symbole kierunkowych
efektów kształcenia, np.:
K_W01*, K_U05, K_K03
Posiada zaawansowaną wiedzę ogólną z zakresu historii starożytnego Egiptu
Zna różne kierunki badań historycznych takich jak historia polityczna, społeczna,
gospodarcza, kultury, rodziny, gender history itp. w zakresie historii starożytnego
Egiptu.
K_W01
K_W02
Opanował fachową terminologię z zakresu historii starożytnej, jak też
podstawową terminologię z zakresu archeologii i historii sztuki.
Zna wybrane zagadnienia historii starożytnego Egiptu w ujęciu chronologicznym i
tematycznym
Ma podstawową wiedzę o specyfice przedmiotowej i metodologicznej historii
starożytnego Egiptu
Zna podstawowe metody badawcze i narzędzia warsztatu historyka starożytnego
Egiptu oraz podstawowe metody upowszechniania wiedzy historycznej
Posiada podstawową wiedzę pozwalającą na analizę i interpretację źródeł
historycznych, oraz innych wytworów cywilizacji przydatnych dla poznania
cywilizacji starożytnego Egiptu
Zdaje sobie sprawę z różnorodności źródeł informacji. Rozumie ich przydatność
w badaniach nad historią starożytnego Egiptu.
Definiuje miejsce historii wśród innych nauk, rozumie cele prowadzenia badań z
zakresu historii starożytnego Egiptu. Rozumie i objaśnia pozycję i znaczenie nauk
historycznych w obszarze nauk humanistycznych i społecznych
Rozumie powiązania interdyscyplinarne historii i nauk pokrewnych (archeologia,
historia sztuki, egiptologia, historia religii). Dostrzega i rozumie obecność
elementów innych dyscyplin naukowych w pracy historyka
Ma podstawową wiedzę na temat dorobku historiografii starożytnego Egiptu.
Zna na poziomie podstawowym główne kierunki rozwoju badań historycznych i
archeologicznych, a zwłaszcza najnowsze osiągnięcia w tej dziedzinie.
Rozumie, że badania i debata historyczna są procesem stałym, który niesie ze
sobą nieustanne zmiany i rozwój poglądów na tematy związane z historią
starożytnego Egiptu w okresie Nowego Państwa
Wie o istnieniu w naukach historycznych i archeologii różnych punktów
widzenia, determinowanych różnym podłożem narodowym i kulturowym
Rozpoznaje i zna różnice w ujęciach historiograficznych w okresie od XIX wieku
do współczesności
Orientuje się w działalności muzeów dysponujących zbiorami z czasów
Starożytnego Egiptu oraz polskich archeologów w Egipcie
Samodzielnie zdobywa i utrwala wiedzę dotyczącą starożytnego Egiptu w
sposób uporządkowany i systematyczny przy zastosowaniu nowoczesnych
technik pozyskiwania, klasyfikowania i analizowania informacji
Potrafi wskazać, udowodnić i omówić wzajemne relacje różnych kierunków
badań historycznych takich jak historia polityczna, społeczna, gospodarcza,
kultury, rodziny, gender history itp. w zakresie historii starożytnego Egiptu
Opanował i stosuje podstawowe umiejętności badawcze w zakresie nauk
historycznych korzystając z zaleceń i wskazówek opiekuna naukowego.
Definiuje, objaśnia i stosuje poprawnie w mowie i w piśmie podstawowe terminy
fachowe właściwe dla historii starożytnej, archeologii, historii sztuki i historii
religii w pracy nad wybranymi tematami.
Rozpoznaje, wykorzystuje i analizuje teksty historiograficzne, teksty źródłowe
oraz źródła archeologiczne przydatne w pracy i warsztacie historyka
starożytnego Egiptu. Streszcza, zapisuje i kataloguje uzyskane tą drogą
informacje
Stosuje podstawowe elementy warsztatu badań historyka starożytnego Egiptu
dobierając metody i narzędzia właściwe dla wybranego problemu.
Prowadzi krytyczną analizę źródeł historycznych i interpretuje je stosując
podstawowe metody badawcze i wybrane elementy warsztatu historyka.
Wyszukuje i systematyzuje informacje dotyczące historii i archeologii
starożytnego Egiptu
Prezentuje efekty swojej pracy w przejrzystej, usystematyzowanej i przemyślanej
formie
Formułuje tezy i argumentuje z wykorzystaniem poglądów różnych autorów prac
historyków, archeologów, historyków sztuki w zakresie znanej mu literatury
fachowej.
Komunikuje się w języku ojczystym z zastosowaniem profesjonalnej terminologii
K_W03
K_W05
K_W10
K_W11
K_W12
K_W13
K_W14
K_W15
K_W16
K_W17
K_W18
K_W19
K_W22
K_U01
K_U02
K_U03
K_U05
K_U06
K_U07
K_U08
K_U09
K_U11
K_U14
K_U17
właściwej dla nauk historycznych i pokrewnych (archeologia, historia sztuki)
Określa i ocenia krytycznie stan swojej wiedzy fachowej w zakresie historii
starożytnego Egiptu.
Korzysta z technologii informacyjnej, multimediów i zasobów Internetu. Potrafi
je oceniać i opracowywać.
Rozumie konieczność przestrzegania norm etycznych w pracy historyka i
popularyzacji wiedzy historycznej.
Ma świadomość zakresu swojej wiedzy historycznej i umiejętności
warsztatowych i rozumie potrzebę dalszego, ciągłego rozwoju kompetencji w
zakresie fachowym, ogólno humanistycznym, jak też kompetencji personalnych i
społecznych.
Podejmuje próby uczestnictwa w dyskusjach historycznych
Rozwija swoje zainteresowania fachowe, społeczne i kulturalne
Wykazuje niezależność i samodzielność myśli, szanując jednocześnie prawo
innych osób do wykazywania tych samych cech.
Jest zdolny do okazywania empatii w stosunku do ludzi w starożytnym Egipcie
K_U20
K_U21
K_K01
K_K03
K_K05
K_K06
K_K08
K_K09
15. Treści programowe
Historia polityczna Egiptu w okresie Nowego Państwa: polityka zagraniczna i
wewnętrzna. Społeczeństwo egipskie, sytuacja kobiet. Religia starożytnego
Egiptu. Reforma amarneńska. Świątynie egipskie. Wiara w życie pozagrobowe.
Mumifikacja. Grobowce. Pismo. Literatura
16. Zalecana literatura (podręczniki)
Grimal N., Dzieje starożytnego Egiptu, Warszawa 2004.
H.A.Schlögl, Starożytny Egipt, Warszawa 2009.
Lipińska J., Sztuka starożytnego Egiptu, Warszawa 2008.
17. Forma zaliczenia poszczególnych komponentów przedmiotu/modułu, sposób
sprawdzenia osiągnięcia zamierzonych efektów kształcenia:
ćwiczenia: aktywność na zajęciach, ocena wartości merytorycznej
wypowiedzi
18. Język wykładowy
Polski
19. Obciążenie pracą studenta
Forma aktywności studenta
Godziny zajęć (wg planu studiów) z
nauczycielem:
- ćwiczenia:
Średnia liczba godzin na
zrealizowanie aktywności
30
Praca własna studenta np.:
- przygotowanie do zajęć:
- opracowanie wyników:
- czytanie wskazanej literatury:
30
Suma godzin
60
Liczba punktów ECTS
2
*objaśnienie symboli:
K (przed podkreśleniem) - kierunkowe efekty kształcenia
W - kategoria wiedzy
U - kategoria umiejętności
K (po podkreśleniu) - kategoria kompetencji społecznych
01, 02, 03 i kolejne - numer efektu kształcenia
Download