Umowa Spółki Jawnej

advertisement
Uwaga! Przygotowany przykład umowy dotyczy programu „Młodzi Przedsiębiorczy”,
w którym uczniowie zakładają hipotetyczne spółki jawne.
UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ
zawarta dnia 6.03.2013 w Lębork pomiędzy:
1. Maciej Cierocki zam. w Lęborku ul. Okrzei 5/4, nr legitymacji szkolnej 129/2011
2. Michał Stefaniak zam. w Lęborku , ul. Legionów Polskich 5c/, nr legitymacji szkolnej
154/2011
3.Paula Bobryk , zam. w Lęborku
ul. Staromiejska 36, nr legitymacji szkolnej 126/2011
4.Olga Czekirda, zam. w Lęborku, ul. I Armii Wojska Polskiego 33e/4 , nr legitymacji
szkolnej 130/2011
5. Jakub Pioch, zam. w Lęborku, ul. Jagiellońska 2c/15, nr legitymacji szkolnej 17/2011
6. Filip Labuda, zam. w Lęborku ul. 10 Marca 19b/13, nr legitymacji szkolnej 107/2011
zwanymi dalej Wspólnikami.
§1
Strony, jednomyślnie oświadczają, że niniejszym powołują spółkę jawną.
§2
1. Spółka działać będzie pod firmą: np. „Enemy Shop„ Cierocki i spółka jawna
2. Siedziba spółki jest . Lębork ul. I Armii Wojska Polskiego 10
3. Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa będą następujące czynności:
a) Sklep
b) Sprzedaż Internetowa
c) Organizacja imprez o charakterze sportowo-rekreacyjnym
4. Czas trwania spółki jest nieograniczony. Jednakże każdemu wspólnikowi przysługuje
prawo do wypowiedzenia umowy Spółki na sześć miesięcy przed końcem roku obrotowego.
5. Spółka może zakładać oddziały i filie o czym muszą zadecydować wspólnicy uchwałą
podjętą jednogłośnie.
Uwaga! Przygotowany przykład umowy dotyczy programu „Młodzi Przedsiębiorczy”,
w którym uczniowie zakładają hipotetyczne spółki jawne.
6. Obszarem działania Spółki jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej i zagranica.
§5
1. Łączny wkład wspólników do spółki wynosi 90,000 zł. (słownie złotych:dziewięćdziesiąt
tysięcy). Przy czym:
a) Maciej Cierocki wnosi w gotówce do kasy spółki 15,000zł (słownie złotych: piętnaście
tysięcy),
b) Michał Stefaniak wnosi w gotówce do kasy spółki 15,000zł (słownie złotych: piętnaście
tysięcy ),
c) Paula Bobryk wnosi w gotówce do kasy spółki 15,000zł (słownie złotych: piętnaście
tysięcy),
d) Olga Czekirda wnosi w gotówce do kasy spółki 15,000zł (słownie złotych: piętnaście
tysięcy),
e) Jakub Pioch wnosi w gotówce do kasy spółki 15,000 zł(słownie złotych: piętnaście
tysięcy),
f) Filip Labuda wnosi w gotówce do kasy spółki 15,000zł (słownie złotych: piętnaście tysięcy.
2. Udziały Wspólników w majątku Spółki jak również w jej zyskach i stratach są
proporcjonalne do wniesionych wkładów.
§6
1. Każdy wspólnik ma prawo reprezentowania Spółki. Do składania oświadczeń woli
i składania podpisów w imieniu Spółki umocowany jest każdy wspólnik samodzielnie.
2. Ustanowienie prokury wymaga zgody wszystkich wspólników, ale odwołać prokurę może
każdy ze wspólników jednoosobowo.
3. Wszyscy wspólnicy łącznie zatrudniają pracowników w spółce, jak i ustalają dla nich
warunki pracy i płacy. Natomiast każdy ze wspólników jednoosobowo może wypowiedzieć
pracownikowi warunki pracy i płacy.
§7
Za zaniechanie czynności odpowiedzialność ponoszą wszyscy wspólnicy. Natomiast za
czynności dokonane ponoszą odpowiedzialność tylko ci wspólnicy, którzy brali w nich udział.
§8
Rok obrachunkowy spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym.
§9
Udziały wspólników w majątku spółki są równe, podobnie jak i ich udziały w zyskach
i stratach spółki.
Uwaga! Przygotowany przykład umowy dotyczy programu „Młodzi Przedsiębiorczy”,
w którym uczniowie zakładają hipotetyczne spółki jawne.
§10
Wszyscy wspólnicy zobowiązani są do świadczenia pracy na rzecz spółki, ze starannością
wymaganą w sprawach danego rodzaju oraz do niepodejmowania innej pracy zarobkowej. Za
świadczoną na rzecz spółki pracę wspólnikom nie przysługuje wynagrodzenie.
§11
Wspólnikom nie wolno zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w
spółce konkurencyjnej jako wspólnikowi lub członkowi jej władz - pod rygorem wydania
pozostałym wspólnikom na rzecz spółki korzyści z działalności konkurencyjnej i
odszkodowania. Wspólnicy mogą również zażądać ustąpienia wspólnika przekraczającego
zakaz konkurencji.
§12
Stosunki wewnętrzne i zewnętrzne wspólnicy regulują zgodnie z podjętymi jednomyślnie
uchwałami. W braku jednomyślności lub udziału w głosowaniu chociaż jednego ze
wspólników - powzięta uchwała nie wiąże ani wspólnika, który nie brał udziału w głosowaniu
lub głosował przeciw, ani spółki.
§13
Proporcjonalnie do posiadanych udziałów wspólnicy zobowiązani są do dopłat w gotówce,
jeżeli okaże się, że jest to niezbędne dla dalszego funkcjonowania spółki, ewentualnie
podjęcia działań zmierzających do pozyskania kredytu bankowego dla spółki.
§14
Wspólnicy odpowiadają solidarnie za zobowiązanie spółki wobec osób trzecich, całym
majątkiem i spółki.
§15
1. Rozwiązanie spółki następuje:
a) w przypadku i w sposób przewidziany niniejszą umową, a w szczególności:
- gdy wspólnik skorzysta z prawa wypowiedzenia umowy spółki, na sześć miesięcy przed
końcem roku obrotowego,
- gdy z ważnych powodów wspólnik zażąda rozwiązania spółki. Do ważnych powodów
zalicza się przede wszystkim okoliczność wszczęcia przeciwko jednemu ze wspólników
egzekucji na sumę powyżej ¼ jego udziału,
b) wskutek zgodnej woli wszystkich wspólników,
c) w przypadku ogłoszenia upadłości spółki,
d) gdy rozwiązanie spółki orzeknie sąd w wyroku,
e) w przypadku ogłoszenia upadłości wspólnika.
2. Mimo upadłości wspólnika albo wypowiedzenia wspólnika lub jego wierzyciela osobistego
- spółka trwa nadal pomiędzy pozostałymi wspólnikami, jeżeli zawrą oni układ bezzwłocznie
po śmierci lub ogłoszeniu upadłości, zaś w przypadku wypowiedzenia przed jego upływem.
Uwaga! Przygotowany przykład umowy dotyczy programu „Młodzi Przedsiębiorczy”,
w którym uczniowie zakładają hipotetyczne spółki jawne.
§16
W razie śmierci Wspólnika Spółka nie ulega rozwiązaniu. Na miejsce zmarłego Wspólnika
wchodzą jego spadkobiercy
§17
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu
spółek handlowych o spółce jawnej.
§18
Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§19
Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem niniejszej umowy oraz związanymi z tą
czynnością opłatami ponosi Spółka.
§20
Umowę sporządzono w 6 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdego
Wspólnika.
Własnoręczne podpisy stron
Maciej Cierocki
Paula Bobryk
Olga Czekirda
Michał Stefaniak
Jakub Pioch
Filip Labuda
Download