Edudu.pl - Wnętrze Ziemi

advertisement
Ściąga eksperta
Wnętrze Ziemi
Na lądzie oraz pod powierzchnia mórz i oceanów za pomocą platform wiertniczych dokonuje się wierceń i pobiera się próbki. Dostarczają
one informacji o warunkach, jakie panują na danej głębokości oraz jaki jest skład chemiczny znajdujących się tam skał. Najgłębszego
wiercenia dokonano obecnie na Półwyspie Kolskim i ma ono głębokość 13 km. To oczywiście metoda bardzo dokładna ale również tylko
powierzchowna.
Największą ilość informacji uzyskuje się przez tzw. badania geofizyczne. Polegają one na analizowaniu fal sejsmicznych wywoływanych
przez trzęsienia ziemi. Bierze się wtedy pod uwagę m.in. czas z jakim poszczególne fale docierają do kolejnych stacji sejsmicznych.
Prędkość przemieszczania się fal, zależy od tego przez jaki materiał muszą przejść, czy stały, plastyczny czy też płynny. Po dokonaniu
analizy kilku trzęsień ziemi na przełomie lat stworzono obraz jej wewnętrznej budowy. Pomocna w badaniach jest także lawa
wulkaniczna, która wydobywając się na powierzchnię w łatwy sposób dostarcza materiału do badań.
Nasza planeta składa się z kilku warstw przypominających nieco budowę kurzego jaja. Spójrzcie na schemat ukazujący budowę wnętrza
Ziemi. Najbardziej zewnętrzna najcieńsza warstwa to skorupa – odnieśmy ją do cienkiej i kruchej skorupki jajka, głębiej znajduje się
płaszcz zimie – w przypadku jajka będzie to białko, a we wnętrzu jądro ziemi – czyli nasze żółtko.
Najbliższa nam i najbardziej znana jest skorupa Ziemska. Buduje ona lądy oraz dna mórz i oceanów. Wyróżnia się skorupę
kontynentalną i oceaniczną. Skorupa kontynentalna jest grubsza, szczególnie na obszarach górzystych, gdzie jej grubość przekracza
nawet 50 km. Cieńsza natomiast skorupa oceaniczna ma max. 12 km grubości. Skorupa, wraz z górną warstwą płaszcza Ziemi tworzy
litosferę.
Płaszcz Ziemi jest największy ze wszystkich warstw i stanowi on ponad 80% objętości. Skały występujące w skorupie ziemskiej w stanie
stał tutaj zaczynają przechodzić w płynny. Wyróżniać będziemy płaszcz wewnętrzny i płaszcz zewnętrzny. W płaszczu zewnętrznym
powstają tzw. prądy cieplne. W wyniku różnicy temperatur pomiędzy jądrem a płaszczem Ziemi magma niejako krąży pomiędzy środkiem
Ziemi a warstwą powierzchniową. Niekiedy magma wydostaje się na zewnątrz poprzez spękania w skorupie ziemskiej, takie miejsca to
właśnie wulkany. Płaszcz wewnętrzny sąsiaduje już bezpośrednio z jądrem Ziemi, temperatura sięga tam aż 4000°C
W samym środku Ziemi znajduje się jądro, którego masa stanowi 31% ogólnej masy naszej planety. O jego ciężarze decyduje obecność
ciężkich pierwiastków głównie metali. Jądro także podzielimy na zewnętrzne i wewnętrzne. Zewnętrzne ma charakter ciekły, wewnętrzne
natomiast ma cechy ciała stałego na które składają się przede wszystkim żelazo i nikiel. Naukowcy uważają, że jądro Ziemi wykonuje
ruch obrotowy szybszy niż część zewnętrzna globu Ziemskiego czyli skorupa i między innymi dlatego mamy do czynienia ze zjawiskiem
pola magnetycznego. Są to oczywiście tylko przypuszczenia, gdyż jak już wiecie nie da się dokładnie zbadać tej głęboko ukrytej części
naszej planety.
www.edudu.pl - filmy edukacyjne on-line
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Strona 1/1
Download