pobierz - Cmolas

advertisement
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
DO II ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINY CMOLAS
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
DO
II ZMIANY
STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINY CMOLAS
Autor opracowania:
mgr Agata Dulska-Jeż
listopad - grudzień 2012 r.
1
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
DO II ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINY CMOLAS
Zawartość opracowania:
1.
WPROWADZENIE
1.1. Podstawy formalno - prawne prognozy oddziaływania na środowisko
1.2. Metody, cel i zawartość opracowania.
1.3. Materiały wyjściowe.
2.
CHARAKTERYSTYKA TERENÓW OBJĘTYCH II ZMIANĄ STUDIUM UWARUNKOWAŃ
I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY CMOLAS.
2.1. Charakterystyka środowiska przyrodniczego terenu objętego II zmianą studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Cmolas.
2.2. Stan środowiska i zagrożenia terenu objęte tych II zmianą studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Cmolas.
2.3. Potencjalne zmiany przy braku realizacji dokumentu planistycznego
2.4. Stan istniejący środowiska w obszarze znaczące oddziaływania
3.
ISTOTNE PROBLEMY OCHRONY ŚRODOWISKA
3.1. Istniejące elementy i obszary chronione
3.2. Cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym
istotne z punktu widzenia II zmiany studium oraz sposoby, w jakich te cele i inne problemy
środowiska zostały uwzględnione podczas opracowania dokumentu.
4.
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
4.1. Przewidywane znaczące oddziaływania na środowisko
4.1.1. Oddziaływanie na środowisko
4.1.2. Oddziaływanie na obszary Natura 2000
4.2. Rozwiązania zapobiegawcze i ograniczające negatywne skutki.
4.3. Propozycje analizy skutków realizacji postanowień II zmiany studium.
4.4. Informacja o możliwym tras granicznym oddziaływaniu.
5.
STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM.
6.
DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA
7.
ZAŁACZNIK GRAFICZNY
2
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
DO II ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINY CMOLAS
1. WPROWADZENIE
1.1.Podstawy formalno - prawne prognozy oddziaływania na środowisko
Niniejsza prognoza oddziaływań na środowisko dotyczy projektu II zmiany studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Cmolas. Analizowana
zmiana dotyczy terenu położonego po północnej stronie drogi powiatowej Nr 1162 R,
w zachodniej części miejscowości Ostrowy Tuszowskie.
Przedmiot prognozy oddziaływania na środowisko jest opracowany na podstawie:
 Uchwały Nr XXI/126/12 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 19 września 2012r.
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy uchwalonego uchwałą Nr III/26/02 z dnia
27 grudnia 2002r.
Zmiana studium obejmuje tereny oznaczone na rysunkach do zmiany II studium.
Podstawa prawną opracowania prognozy oddziaływania na środowisko stanowią:
 Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)
 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. nr 2008 Nr
25, poz. 150 z późniejszymi zmianami);
Zgodnie z art. 46, ust. 1 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wymagają między innymi
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Ponadto obowiązek
przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko jest również wymagany
w przypadku wprowadzenia zmian do przyjętych już dokumentów (art. 50 ww ustawy).
3
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
DO II ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINY CMOLAS
Prognoza oddziaływania na środowisko nie posiada mocy prawnej i nie stanowi
przedmiotu uchwalenia. Jest natomiast częścią składową dokumentacji planistycznej, bez której
nie może być uchwalony przedmiotowy dokument; prognoza ma charakter kontrolnej opinii
zapisu ustaleń opracowania planistycznego w zakresie skuteczności ochrony środowiska
i zdrowia mieszkańców oraz pełni pomocniczą funkcję przy podejmowaniu uchwały przez radę
gminy w sprawie uchwalenia studium.
1.2. Metody, cel i zawartość prognozy
Zgodnie z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu i informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) projekt studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego wymaga strategicznej oceny oddziaływania na
środowisko. Ponadto organ opracowujący projekt dokumentu, który jest przedmiotem
postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ma obowiązek
uzgodnienia zakresu i stopnia szczegółowości z właściwym Regionalnym Dyrektorem Ochrony
Środowiska oraz właściwym Państwowym Wojewódzkim Inspektoratem Sanitarnym zgodnie
z art. 53 oraz 58, punkt. 2. Obowiązek ten dostał dopełniony. W wyniku czego Regionalny
Dyrektor
Ochrony
Środowiska
oraz
Państwowy
Wojewódzki
Inspektorat
Sanitarny
odpowiedzieli pismem o wymaganych zawartościach poniższej prognozy.
Podstawowa rola niniejszej prognozy jest ustalenie, czy proponowane kierunki rozwoju
Gminy Cmolas zawarte w zmianie studium są zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju
i odpowiadają interesom środowiska przyrodniczego. Ma ona również wykazać, czy przyjęte
w zmianach studium rozwiązania uwzględniają zapobieganie i ograniczenie negatywnych
oddziaływań na środowisko, chronią przed powstawaniem konfliktów i zagrożeń oraz w jakim
stopniu warunki realizacji rozwiązań mogą oddziaływać na środowisko.
Zgodnie z art. 51, ust. 2 ww. ustawy prognoza oddziaływania na środowisko powinna
zawierać:
a) informacje o zawartości, głównych celach projektowanego dokumentu oraz jego
powiązaniach z innymi dokumentami,
4
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
DO II ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINY CMOLAS
b) informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy,
c) propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowień
projektowanego dokumentu oraz częstotliwości jej przeprowadzania,
d) informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko,
e) streszczenie sporządzone w języku niespecjalistycznym;
Ponadto prognoza powinna określać, analizować i oceniać:
a) istniejący stan środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu w przypadku braku realizacji
projektowanego dokumentu,
b) stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem,
c) istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji projektowanego
dokumentu, w szczególności dotyczące obszarów podlegających ochronie na podstawie
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,
d) cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym i
krajowym, istotne z punktu widzenia projektowanego dokumentu, oraz sposoby, w jakich te
cele i inne problemy środowiska zostały uwzględnione podczas opracowywania dokumentu,
e) przewidywane znaczące oddziaływania, w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie,
wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe i
chwilowe oraz pozytywne i negatywne, na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000
oraz integralność tego obszaru, a także na środowisko, a w szczególności na:
– różnorodność biologiczną,
– ludzi,
– zwierzęta,
– rośliny,
– wodę,
– powietrze,
– powierzchnię ziemi,
– krajobraz,
– klimat,
– zasoby naturalne,
5
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
DO II ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINY CMOLAS
– zabytki,
– dobra materialne
– z
uwzględnieniem
zależności
między
tymi
elementami
środowiska
i
między
oddziaływaniami na te elementy;
Prognoza powinna również przedstawiać:
a) rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą
negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem realizacji projektowanego
dokumentu, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz
integralność tego obszaru,
b) biorąc pod uwagę cele i geograficzny zasięg dokumentu oraz cele i przedmiot ochrony
obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru - rozwiązania alternatywne do rozwiązań
zawartych w projektowanym dokumencie wraz z uzasadnieniem ich wyboru oraz opis metod
dokonania oceny prowadzącej do tego wyboru albo wyjaśnienie braku rozwiązań
alternatywnych, w tym wskazania napotkanych trudności wynikających z niedostatków
techniki lub luk we współczesnej wiedzy.
Prognoza oddziaływania na środowisko do II zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Cmolas stawia wskazane studium jako główne źródło
informacji o tym terenie. Ustalenia zawarte w studium stanowią podstawę do określenia
potencjalnych zmian jakie mogą wystąpić w środowisku obszaru objętego opracowaniem.
Prognoza opiera się na raportach o stanie środowiska, decyzjach, monitoringu zagrożeń
środowiska, rozporządzeniach dotyczących obszarów chronionych, uchwałach Rady Gminy
w Cmolasie i innych materiałach wyszczególnionych w spisie literatury.
W
trakcie
przestrzenne
i
sporządzania
pozostałe
prognozy
ustalenia
II
przeanalizowano
zmiany
studium
rozwiązania
pod
kątem
funkcjonalnoich
zgodności
z uwarunkowaniami określonymi w opracowaniach ekofizjograficznych oraz pod kątem ochrony
walorów środowiska kulturowego.
Analizie poddano także ustalenia dotyczące warunków
zagospodarowania terenu oraz podjęto próbę oceny stanu i funkcjonowania środowiska, jego
walorów i zasobów, określonych w opracowaniach ekofizjograficznych.
6
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
DO II ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINY CMOLAS
Ocenie poddano wszystkie elementy środowiska: powietrze, powierzchnię ziemi wraz
z glebą, wody powierzchniowe i podziemne, powietrze atmosferyczne, klimat akustyczny,
środowisko biotyczne, zasoby naturalne, dziedzictwo kulturowe, krajobraz we wzajemnym ich
powiązaniu z uwzględnieniem stanu środowiska obszarów opracowania, jego wrażliwości
i odporności. Dokonano również identyfikacji, analizy i oceny wpływu projektowanych ustaleń
planu na obszary chronione z mocy ustawy o ochronie przyrody tj.: na cele, przedmiot ochrony
i integralność obszarów Natura 2000 oraz na cele ochrony Mielecko – Kolbuszowsko –
Głogowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.
Przeanalizowano i oceniono również skutki ustaleń studium pod kątem zagrożeń dla zdrowia
i życia ludzi.
Analizowano i oceniono wpływ na środowisko projektowanych ustaleń zmiany studium,
które są przedmiotem analizowanego dokumentu. Należy podkreślić, że na tym etapie
planowania, w zmianie IV studium, nie określa się jeszcze wszystkich inwestycji, które będą
w przyszłości realizowane na tym obszarze. Określa się jedynie teren preferowany do zmiany
zagospodarowania i ogólne warunki, jakie będą musiały być spełnione i zapisane w planie
miejscowego zagospodarowania przestrzennego.
Istota prognozy zawiera się w ocenie:
 na ile ustalenia II zmiany studium pozwolą na zachowanie istniejących wartości
środowiska,
 na ile ustalenia II zmiany studium wzbogacą lub odtworzą obniżone wartości środowiska,
 w jakim stopniu ustalenia II zmiany studium będą potęgować istniejące zagrożenia.
Przy
sporządzaniu
prognozy
posłużono
się
głównie
metodami
analitycznymi
i waloryzacyjnymi. Skutki wpływu realizacji ustaleń zmian studium na obszary NATURA 2000,
Mielecko – Kolbuszowsko – Głogowski Obszar Chronionego Krajobrazu oraz środowisko
zostały oszacowań poprzez prognozowanie zmian poszczególnych elementów środowiska oraz
prognozowanie oddziaływań na cele, przedmiot ochrony i integralność obszarów NATURA 2000
i cele ochrony Obszarów Chronionego Krajobrazu. Punktem odniesienia był aktualny stan
środowiska.
7
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
DO II ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINY CMOLAS
Zawartość projektowanego dokumentu.
Analizowana II zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Cmolas składa się części:
- tekstu zawierającego ustalenia zmian nr II studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Cmolas oraz
- rysunku zmian studium w postaci załącznika graficznego,
stanowiących załączniki do uchwały uchwalającej zmiany studium.
Cel projektowanego dokumentu:
Celem sporządzenia projektu II zmiany studium jest określenie nowych kierunków
zagospodarowania
przestrzennego
obszaru,
dla
którego
obowiązuje
miejscowy
plan
zagospodarowania przestrzennego uchwalony uchwałą Nr XXI/127/12 Rady Gminy w Cmolasie
z dnia 19 września 2012r, w sprawie przystąpienia do miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w miejscowości Ostrowy Tuszowskie. Jest to teren położony po północnej stronie
drogi powiatowej nr 1162 R w zachodniej części miejscowości Ostrowy Tuszowskie.
W projekcie zmiany studium obszar tej jest wskazany do przeznaczenia pod wykorzystywanie
złóż piasku dla potrzeb budownictwa, a następnie jego rekultywacji terenu w kierunku zalesień.
W projekcie II zmiany studium wyznaczono całkowicie nowy obszar funkcjonalny. Są to:
Symbol terenu
PE
Przeznaczenie terenu
Obszar występowania złoża piasku
8
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
DO II ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINY CMOLAS
Ustalenia projektu II zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Cmolas:
PE- dla tego obszaru studium ustaliło następujące kierunki zagospodarowania i zabudowy:

dopuszczenie eksploatacji złóż piasku w graniach terenu, jeśli postępowanie
w sprawie oceny oddziaływania na środowisko nie wykaże znaczącego oddziaływania
na środowisko oraz po uzyskaniu zgody właściwego organu na przeznaczenie
gruntów leśnych na cele nieśne.
1.3.Materiały wyjściowe.
Punktem wyjściowym do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko były II
zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Cmolas.
Poza tym, do głównych materiałów mających istotne znaczenie dla niniejszej prognozy
należą:
- „Opracowanie ekofizjograficzne dla potrzeb Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego dla działek nr: 594/1, 595, 596/1, 596,/ położonych w miejscowości Ostrowy
Tuszowskie g. Cmolas” – autor opracowania dr hab. Inż. B. Radwanek – Bąk, Kraków,
30.07.2012r;
- „Raport o oddziaływanie na środowisko przedsięwzięcia eksploatacji piasku ze złoża
Ostrowy Tuszowskie –Guźda w miejscowości Ostrowy Tuszowskie” – autor opracowania mgr
inż. Marian Machowski, czerwiec 2010r.;
- Uzupełnienie Raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia eksploatacji piasku
ze złoża Ostrowy Tuszowskie –Guźda” – autor opracowania: mgr inż. Marian Machowski,
wrzesień 2010r.;
- „Uzupełnienie Raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia eksploatacji piasku
ze złoża Ostrowy Tuszowskie –Guźda” – autor opracowania: mgr inż. Marian Machowski, maj
2011r.;
- Aneks (uzupełniony) do Raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia
eksploatacji piasku ze złoża Ostrowy Tuszowskie –Guźda” – autor opracowania: dr inż. Damian
9
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
DO II ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINY CMOLAS
G. Wiehle, grudzień 2011r
- „Uzupełnienie do Raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia eksploatacji
piasku ze złoża Ostrowy Tuszowskie –Guźda”- autor opracowania dr hab. Inż. B. Radwanek –
Bąk, Kraków, 06.02.2012r;
Przy opracowaniu prognozy wykorzystano również inne podstawowe materiały merytoryczne
oraz specjalistyczne, a w szczególności:
-
J. Kondracki „Geografia fizyczna Polski” – Warszawa 1988r.;
-
„Uproszczony Plan Urządzenia Lasu wieś Ostrowy Tuszowskie gmina Cmolas” na okres
od 1 stycznia 2005r. do 31 grudnia 2014 r. - Biuro Urządzenia Lasu o Geodezji Leśnej
Oddział w Przemyślu, Przemyśl.;
-
„Baza danych hydrogeologicznych – mapa głównych zbiorników wód podziemnych
w skali 1:500000” – Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa 2000r.;
Podstawą przy analizowaniu prognozy posłużono się również następującymi aktami prawnymi:
-
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
Nr 80, poz. 717 z 2003r. , z późniejszymi zmianami);
-
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 62 poz.
627 z późn. zm.);
-
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2007 Nr 39 poz.
251 z późniejszymi zmianami)
-
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. Nr 151, poz
1220 z późn. zm.);
-
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity Dz. U. z
2005 r. Nr 228, poz. 1947 z późniejszymi zmianami)
-
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. Nr 121, poz.
1266, z późniejszymi zmianami);
-
Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o lasach (Dz. U. Nr 45, poz. 435, z późniejszymi
zmianami);
10
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
DO II ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINY CMOLAS
-
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2005 Nr 239, poz.
2019 z późniejszymi zmianami);
-
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.
Nr 236, poz. 2008, z późniejszymi zmianami);
-
Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U.
z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z późniejszymi zmianami).
-
Rozporządzenie rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych
uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu
o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późniejszymi zmianami);
-
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999, poz. 430 z późniejszymi zmianami);
-
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie poziomów
niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 47, poz. 281)
-
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826);
-
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie
należy spełnić przy wprowadzeniu ścieków do wód i ziemi, oraz w sprawie substancji
szczególnie szkodliwych dla środowiska (Dz. U. Nr 137, poz. 984);
oraz inne przepisy, rozporządzenia i zarządzenia wymagane w zakresie tego typu opracowań.
11
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
DO II ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINY CMOLAS
2. CHARAKTERYSTYKA
UWARUNKOWAŃ
TERENÓW
I
OBJĘTYCH
KIERUNKÓW
II
ZMIANĄ
STUDIUM
ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO GMINY CMOLAS .
2.1.Charakterystyka środowiska przyrodniczego terenu objętego II zmianą studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Cmolas.
Położenie geograficzne
Według Kondrackiego obszar położony jest w obrębie makroregionu Kotlina
Sandomierska i mezoregionu Płaskowyżu Kolbuszowskiego. Jest to obszar o niezbyt silnie
zróżnicowanej morfologii terenu, w większości równinny tylko w zachodniej części bardziej
pofałdowany, ze względu na obecność form wydmowych. Są to głównie rozległe, nieraz rozmyte
w swych kształtach wały wydmowe. Wydmy o innym charakterze np. paraboliczne występują
rzadko.
Budowa geologiczna i rzeźba terenu
Teren położony jest w obrębie Zapadliska Przedkarpackiego. Obszar działek zbudowany
jest z czwartorzędowych piasków wydmowych. Morfologicznie jest to fragment wału
wydmowego, który znajduje się w obrębie rozległego pola tzw. nawianych piasków pochodzenia
eolicznego, o łącznej powierzchni około 7 km2. Rozciąga się na zachód od miejscowości
Ostrowy Tuszowskie. W pobliżu występuje jeszcze kilka podobnych pól piasków eolicznych,
zawierających mniejsze formy wydmowe. Ich obecność jest typowym rysem budowy
geologicznej tego terenu. Piaski te są najmłodszymi osadami geologicznymi. Ich miąższość
wynosi przeważnie kilkanaście metrów, miejscami przekracza 20 m. Piaski są najczęściej drobno
lub średnioziarnsite. Cechuje je dobre wysortowanie, wysoka czystość i dobry stopień obtoczenia
i wysortowania. Zalegają one na utworach morenowych zlodowacenia krakowskiego, które są
wykształcone w postaci glin zwałowych, niekiedy zapiaszczonych. Ich miąższość wynosi
zazwyczaj do kilka metrów. W niektórych fragmentach terenu piaski eoliczne leżą na piaskach
i żwirach rzecznych i rzeczno-peryglacjalnych z okresu zlodowaceń środkowo-polskich. Pod
12
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
DO II ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINY CMOLAS
tymi utworami leżą osady morskie wieku trzeciorzędowego, reprezentowane przez grubą,
kilkusetmetrową monotonnie wykształcona serię tzw. iłów krakowieckich, powszechnie
rozprzestrzenionych na terenie całego Zapadliska Przedkarpackiego. Na terenie iły te zalegają na
głębokościach od 6,5 m do 23 m.
Wody powierzchniowe i podziemne
Obszar leży poza powierzchniowymi ciekami wodnymi. Najbliższy znajduje się około 600 m na
NE od terenu złoża. Jego wody spływają w kierunku północnym. Jest to obszar suchy. Lokalnie
u podnóży wydm, gdzie miąższość piasków jest mała, a tuz pod nimi leżą nieprzepuszczalne
gliny lub iły, tworzą się niewielkie podmokłości lub zatorfienia. Pod względem hydrologicznym
cały obszar gminy należy do regionu Przedkarpackiego.
Topoklimat
Obszar badań charakteryzuje się swoistym topoklimatem. Jest to teren w szczególności leśny.
Na terenach leśnych obserwuje się podwyższona wilgotność względną, wyrównany profil
termiczny. Według klasyfikacji klimatycznej Romera gmina Cmolas, leży w krainie Równin
i Kotlin Podgórskich. Zaznaczają się tu silne wpływy kontynentalne, których cechą SA znaczne
roczne amplitudy temperatur. Przejawia się to krótkimi okresami wiosenno-jesiennymi,
a długimi, ciepłymi, niekiedy upalnymi latami oraz długimi i mroźnymi zimami. Średnie roczne
temperatury wynoszą 6-7oC. Średnia roczna suma opadów wynosi 650 mm. Okres wegetacyjny
trwa tu 200-220 dni.
Gleby
Na omawianym terenie pokrywa glebowa jest cienka. Stanowi ją zapiaszczona warstwa
glebowa o średniej grubości 0,44 m. Są to głównie gleby rdzawe, które wytwarzają się na
luźnych piaskach, a w mniejszości gleby bielicowe. Lokalnie pojawia się warstwa próchnicza
typu mor. Gleby te zakwalifikowano do gruntów leśnych Ls V oraz Ls VI.
13
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
DO II ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINY CMOLAS
Szata roślinna i świat zwierzęcy
Omawiany obszar to tereny głównie leśne. Główne zbiorowisko tworzy zespół
subkontynentalnego boru świeżego i boru mieszanego. Głównym gatunkiem drzew jest sosna,
a w poszyciu brzoza brodawkowata i dąb szypułkowy. Na całym terenie występuje zespół boru
mieszanego, w którym dominuje sosna z niewielką domieszką dębu szypułkowego, brzozy
brodawkowatej i buka. Krzewy reprezentują kruszyna oraz jarzębina. Skąpe runo leśne tworzą:
borówka czarna, borówka brusznica, nawłoć, orlica oraz porosty. Drzewostan na tym terenie jest
zaniedbany i zdegradowany. Przeprowadzona inwentaryzacja w maju 2011 roku wykazała
obecność dwóch taksonów objętych ochroną: pomocnik baldaszkowy (gatunek objęty w Polsce
ścisłą ochroną gatunkową) i chrobotek leśny (gatunek objęty w Polsce ochroną częściową).
Fauna to lisy, dziki, jelenie, sarny oraz ptaki (sikorki, strzyżyki, bociany, kanie, zięby).
Brak występowania gatunków fauny podlegającej ochronie sferowej, ani znajdującej się na
liście gatunków zagrożonych sieci NATURA 2000. Ptaki tu występujące objęte są ochroną
gatunkową. Tereny nie są drogami migracyjnymi zwierząt, ani specjalnymi terenami lęgowymi.
Istniejące zagospodarowanie
Działki będące przedmiotem opracowania oraz sąsiadujące z nimi, położone są w całości
w terenie leśnym. Las ten ma charakter gospodarczy, w znacznym stopniu zdegradowany. Obszar
znajduje się kilkaset metrów od rozproszonej zabudowy wsi. Zabudowania wsi Ostrowy
Tuszowskie –Kolonia znajduje się w odległości ok. 900 m w kierunku północno-wschodnim.
2.2.Stan środowiska i zagrożenia terenu objętego II zmianą studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Cmolas.
Powietrze atmosferyczne
W granicach terenu objętego II zmianą studium nie ma źródeł emitujących do powietrza
zanieczyszczenia pyłowe i gazowe.
14
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
DO II ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINY CMOLAS
Klimat akustyczny
W granicach terenu objętego II zmianą studium brak czynników kształtujących klimat
akustyczny.
Wody powierzchniowe i podziemne
Nie występują żadne cieki wodne ani urządzenia wodne, ani też ujęcia wód i zbiorniki
wodne. Teren znajduje się poza głównymi zbiornikami wód podziemnych. Wody podziemne
należą do jednostki 1aQIII Jednolitych Części Wód Podziemnych.
2.3.Potencjalne zmiany przy braku realizacji dokumentu planistycznego
Realizacja ustaleń projektu II zmiany studium, następować powinna w wyniku,
podejmowanych w gminie, prac planistycznych dotyczących sporządzania miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego, które stanowią prawo miejscowe. II zmiana studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy są wiążące dla
organów gminy, nie są jednak opracowaniami wiążącymi osoby fizyczne lub prawne. Nie są
podstawą jakichkolwiek decyzji w indywidualnych sprawach. Można zatem stwierdzić, że
opracowanie zmian studium jest etapem przejściowym do osiągnięcia celu, jakim jest, między
innymi, aktywna ochrona środowiska.
Brak realizacji w zakresie kształtowania może doprowadzić do niekorzystnych zmian
krajobrazu kulturowego poprzez wprowadzanie elementów dysharmonijnych oraz do zatracenia
uformowanego na przestrzeni wieków regionu.
Pozostawienie kwestii zanieczyszczenia terenu leśnego i terenu przy zbiorniku wodnym
zajmujący obszar II zmiany studium, może doprowadzić do utrwalenia funkcjonowania
potencjalnych źródeł zanieczyszczenia środowiska, w tym głównie gleb oraz wód podziemnych
i powierzchniowych.
Brak regulacji dotyczących ochrony powietrza atmosferycznego oraz ograniczeń
w zakresie inwestycji przemysłowych, może zahamować korzystną tendencję poprawy stanu
15
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
DO II ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINY CMOLAS
czystości powietrza w gminie. Mimo licznych negatywnych zjawisk towarzyszących rozbudowie
układu komunikacyjnego, mniej korzystne okazuje się zupełne zaniechanie inwestycji w tym
zakresie. Pogarszający się stan dróg i ich niedostosowanie do wzrastającej ilości użytkowników,
może doprowadzić do pogorszenia jakości życia mieszkańców.
W przypadku braku realizacji II zmiany studium na obszarach otwartych nastąpi
utrwalenie funkcjonowania przyrodniczych agrocenoz.
2.4.Stan istniejący środowiska w obszarze znaczące oddziaływania
Zgodnie z art. 51 ustęp 2, punkt 2, litery b ustawy OOŚ prognoza oddziaływania na
środowisko m. in. określa, analizuje i ocenia „stan środowiska na obszarach objętych
przewidywanym znaczącym oddziaływaniem”
Położenie analizowanych terenów według opracowań ekofizjograficznych i na podstawie
obserwacji terowych, stwierdzono, o względnie dobrej jakości komponentów środowiska oraz
środowiska jako całości. Pod względem przyrodniczym analizowane obszary nie będą wpływały
negatywnie w sposób szczególny na obszary sąsiednie.
3. ISTOTNE PROBLEMY OCHRONY ŚRODOWISKA
Zgodnie z art. 51 ustęp 2, punkt 2, litery c ustawy OOŚ prognoza oddziaływania na
środowisko m. in. określa, analizuje i ocenia: „istniejące problemy ochrony środowiska istotne
z punktu widzenia realizacji projektowanego dokumentu, w szczególności dotyczące obszarów
podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody”,
a zgodnie z literą c tego przepisu – „cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu
międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym, istotne z punktu widzenia projektowanego
dokumentu, oraz sposoby, w jakich te cele i inne problemy środowiska zostały uwzględnione
podczas opracowania dokumentu”.
16
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
DO II ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINY CMOLAS
3.1.Istniejące elementy i obszary chronione
Gmina Cmolas posiada cenne obszary przyrodnicze. Część gminy stanowią lasy, pozostała
część to tereny otwarte. Gmina położona jest na terenie prastarej Puszczy Sandomierskiej, po
której pozostały nieliczne kompleksy leśne.
Przedmiotowy obszar objęty II zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Cmolas położony jest poza zasięgiem wód zalewowych. Na jego terenie
nie występują przyrodnicze obiekty objęte ochroną prawną w formie pomnika przyrody i użytku
ekologicznego. Stwierdzono gatunki chronione, brak miejsc lęgowych ptaków i rozrodu zwierząt
chronionych w myśl ustawy o ochronie przyrody. Teren objęty jest siecią Natura 2000 –
specjalnym obszarze ochrony ptaków o nazwie „Puszcza Sandomierska”, kod PLB 180005, typ
ostoi A.
Cały teren znajduje się w granicach Mielecko – Kolbuszowsko – Głogowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu.
Mielecko – Kolbuszowsko – Głogowski Obszar Chronionego Krajobrazu
Utworzony rozporządzeniem Wojewody Podkarpackiego Nr 79/05 z dnia 31 października
2005 roku, ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego Nr 138 z dnia
07.11.2005 r. poz. 2105. Obszar zajmujący około 50 tys. ha, obejmujący miejscowości: Przyłęk,
Ostrowy Tuszowskie, Cmolas, Świerczów, Siedlanka, Niwiska, Trześń, Domatków, Bukowiec,
Poręby Kupieńskie. Rzeźba terenu to wytworzone z piasków wydmy tworzące "górki" np. Góra
Biesiadna (222 m n.p.m.), Góra Cygańska (279 m n.p.m.). Dominują lasy sosnowe bogate
w cenne runo leśne, a w okolicach Przyłęku również występuje las bukowy. W cennych
ekologicznie biocenozach podmokłych, wodnych i bagiennych, występuje wiele roślin objętych
ochroną, np. rosiczka okrągłolistna, długosz królewski, grzybień biały, gniadosz rozesłany oraz
zwierząt i ptaków, np. łoś, bóbr europejski, wilk, czapla biała oraz bocian czarny. Fragmenty
rodzimej przyrody chronione są tutaj w rezerwatach: "Buczyna", "Jaźwina Góra", "Zabłocie",
a także jako pomniki przyrody np. dąb szypułkowy (600 lat) rosnący we wsi Leszcze.
Obszar specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 „Puszcza Sandomierska” (PLB180005) –
oddalony około 10,0 km od granic złoża.. Obszar stanowi bardzo cenna ostoję ptaków, położony
17
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
DO II ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINY CMOLAS
jest w południowo-wschodniej części Polski w widłach Widły i Sanu. Obejmuje znaczna część
jednego z większych leśnych kompleksów w Polsce ciągnącego się południkowo na terenie
Kotliny sandomierskiej pomiędzy Tarnobrzegiem i Stalową Wolą na północy i Rzeszowem na
południe. Przez puszczę przepływają rzeki Łęg i Trześniówka, prawobrzeżne dopływy Wisły.
Obszar cenny z punktu widzenia liczebności bociana czarnego, białego, ptaków drapieżnych
i derkacza. W przypadku kraski, podgorzałki i czapli białej stanowi miejsce gniazdowania ponad
10% populacji gatunków w Polsce, jest więc jedną z kluczowych ostoi dla ich zachowania.
Ponadto obszar jest miejscem licznego występowania w okresie lęgowym świergotka polnego,
lelka, dudka, dzięciołów (średniego, czarnego, białoszyjego, zielonosiwego i zielonego),
gąsiorka, skowronka bobrowego, trzmielojada, jarząbatki, ortolana.
3.2.Cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym i
krajowym istotne z punktu widzenia II zmiany studium oraz sposoby, w jakich te cele i inne
problemy środowiska zostały uwzględnione podczas opracowania dokumentu.
Polska jest stroną wielu konwencji międzynarodowych z zakresu ochrony i kształtowania
środowiska przyrodniczego. Jednym z nich jest „Konwencja o różnorodności biologicznej”
przyjęta w 1992 roku w Rio de Janeiro. Ważne miejsc na liści porozumień zajmują „Protokół
z Kioto”. „Protokół montrealski” i „Protokół z Aarhus” dotyczące ograniczenia ilości
zanieczyszczeń wprowadzonych do powietrza. Zobowiązania międzynarodowe wynikające
z Konwencji NZ w sprawie zmian klimatu oraz „Protokół z Kioto” dotyczące redukcji emisji
dwutlenku węgla, stworzą dużą szansę rozwoju źródeł energetyki odnawialnej.
Szereg wyartykułowanych w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta i gminy Kolbuszowa celów wynika z dyrektyw Unii Europejskiej, które są
sukcesywnie do polskiego prawodawstwa w zakresie ochrony środowiska.
Jedna z nich to Dyrektywa 2001/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko wprowadzająca procedury
sporządzania i uchwalania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gmin.
18
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
DO II ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINY CMOLAS
Politykę wodną Unii Europejskiej regulować będzie w przyszłości przyjęta w 1997 roku
przez Komisję Europejską Dyrektywa Ramowa dotycząca wody. Do podstawowych celów UE
w dziedzinie gospodarki wodnej należy ochrona przed zanieczyszczeniem, zapewnienie zdrowej
wody do picia w należytej ilości, przywrócenie jakości ekologicznej wodom powierzchniowym
oraz prowadzenie racjonalnego gospodarowania zasobami zgodnie z zasadami zrównoważonego
rozwoju.
Wprowadzenie zanieczyszczeń do wody reguluje Dyrektywa 91/271/EWG z dnia 21 maja
1991 roku dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych, zmieniona przez Dyrektywę 98/15/EC
z dni27 lutego 1998 roku
Ogólne zasady zagospodarowania odpadami zostały określone w Dyrektywie Ramowej
75/442/EWG z dnia 15 lipca 1975 roku w sprawie odpadów, a odpadów niebezpiecznych
w Dyrektywie 91/698/EWG z dnia 12 grudnia znowelizowane Dyrektywą 94/31/WE.
Stworzenie sieci NATURA 2000 jest jedynym obligującym prawnie i politycznie Polskę
zadaniem w zakresie tworzenia sieci ekologicznych. Podstawą prawna tworzenia Europejskiej
Sieci Obszarów Chronionych są art. 3 i 10 Dyrektywy 43/92/EEC z dnia 21 maja 1992 roku
(z późn. zmianami) w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory. Dyrektywa
zakłada wyselekcjonowanie siedlisk oraz gatunków, które będą przedmiotem poszczególnego
zainteresowania będą włączone automatycznie obszary chronione, utworzone na podstawie
Dyrektywy 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 roku o ochronie ptaków.
Podstawowym dokumentem programowym na szczebli krajowym w zakresie ochrony
środowiska jest uchwalona w 2001 roku „II Polityka Ekologiczna Państwa” ustalająca cele
ekologiczne Polski do 2010 i 2025 roku.
Głównym celem „II Polityki Ekologicznej Państwa” jest zapewnienie bezpieczeństwa
ekologicznego kraju, przy założeniu, że skuteczna regulacja i reglamentacja korzystania ze
środowiska nie dopuści do powstania zagrożeń dla jakości i trwałości zasobów przyrodniczych.
Zakłada ona, że niepodważalnym kryterium obowiązującym na każdym także lokalnym
i regionalnym szczeblu jej realizacji jest człowiek, jego zdrowie oraz komfort środowiska,
19
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
DO II ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINY CMOLAS
w którym żyje i pracuje. Cele polityki ekologicznej określono w sferach racjonalnego
użytkowania zasobów naturalnych i jakości środowiska.
Podstawową zasadą realizacji polityki ekologicznej państwa jest zasada zrównoważonego
rozwoju zakładająca jakość życia na poziomie, na jaki pozwala obecny rozwój cywilizacyjny,
bez umniejszania szans przyszłych pokoleń na ich zaspokojenie.
W zakresie gospodarki przestrzennej zasadniczym dokumentem na szczeblu krajowym
jest „Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju”, która wśród podstawowych celów
wymienia poprawę stanu środowiska przyrodniczego i umożliwienia obecnym i przyszłym
mieszkańcom kraju równoprawnego dostępu do zasobów przyrody i dóbr kultury. Pożądanymi
cechami polskiej przestrzeni będzie: „przestrzeń zróżnicowana, umożliwiająca wykorzystanie
przyrodniczych, społecznych, gospodarczych i kulturowych potencjałów poszczególnych
układów terytorialnych dla ich harmonijnego rozwoju” oraz „przestrzenią w możliwie
największym stopniu zachowująca walory naturalnego krajobrazu przyrodniczego”.
Zasady kształtowania polskiej przestrzeni sprowadzają się do:
- przyjęcia prymatu wysokiego stabilnego wzrostu gospodarczego, jednak przy jednoczesnym
poszanowaniu środowiska przyrodniczego,
- przestrzeń jako dobro rzadkie ze względu na jej wysoką wartość przyrodniczą i kulturową
winna być użytkowana bardzo oszczędnie,
- zajmowanie wartościowej z punktu widzenia ochrony środowiska przyrodniczego
i kulturowego przestrzeni winno się odbywać jedynie w szczególnie uzasadnionych
przypadkach,
- sieć powiązań przyrodniczych składa się z systemu obszarów chronionych, jak i obszarów
w ramach europejskiej sieci NATURA 2000
20
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
DO II ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINY CMOLAS
4. PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
4.1.Przewidywane znaczące oddziaływania na środowisko
Zgodnie z art. 51 ustęp 2, punkt 2, litera e, ustawy z dnia 3 października 2008 r.,
o udostępnianiu informacji o środowisko i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, prognoza oddziaływania na
środowisko m. in. określa, analizuje i ocenia przewidywane znaczące oddziaływanie, w tym
oddziaływanie
bezpośrednie,
pośrednie,
wtórne,
skumulowane,
krótkoterminowe,
średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne i negatywne, na cele
i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru, a także na
poszczególne przyrodnicze i kulturalne komponenty środowiska.
4.1.1.Oddziaływanie na środowisko
Prognoza określa również m.in. skutki, które mogą wynikać z projektowanego
przeznaczenia terenu dla środowiska składającego się z kompleksu przyrodniczych i kulturowych
komponentów, dla ekosystemów, siedlisk i bioróżnorodności.
Prognozowanie skutków środowiskowych realizacji II zmiany studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego odbywa się z uwzględnieniem zależności między
tymi elementami środowiska i między oddziaływaniem na te elementy.
Aby określić specyfikę oddziaływania na środowisko abiotyczne i biotyczne, a także na
zdrowie i życie ludzi przeanalizowano zakres zmiany studium pod kątem jego oddziaływania
łącznie z oddziaływaniem zapisów w uchwalonym wcześniej studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Cmolas.
Opis potencjalnych oddziaływań na środowisko, zasoby przyrodnicze, archeologiczne
i kulturowe, krajobraz oraz zdrowie i życie mieszkańców, w tym również transgraniczne
oddziaływanie na środowisko, przedstawiono w poniższych rozdziałach.
21
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
DO II ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINY CMOLAS
Wpływ realizacji ustaleń studium na powierzchnię ziemi i krajobraz
W ramach realizacji przedsięwzięcia zostanie rozpoczęta działalność wydobywania
metodą odkrywkową. Planowana inwestycja wpłynie na lokalny krajobraz. Powierzchnia terenu
zostanie w całości przekształcona. Działalność taka spowoduje nieodwracalne przekształcenie
rzeźby terenu oraz istniejącej tam roślinności. Po wyeksploatowaniu powstanie wgłębienie – do
nasadzenia w przyszłości gatunków roślin, wynikających z potrzeb gospodarki. Brak istotnych
negatywnych zmian, które mogły wpływać na krajobraz omawianego obszaru.
Planowana działalność wydobywcza obejmuje fragment zachodniego stoku wału
wydmowego o trzech kulminacjach. Podstawa wydmy znajduje się na wysokości 186 m n.p.m.
Deniwelacja terenu w obrębie działek będących przedmiotem niniejszego opracowania wynosi
średnio 15,5 m. w wyniku eksploatacji powstanie niewielki wyrobisko stokowo-wgłębne
o skarpach roboczych nachylonych pod kątem 30-40o zgodnych z kątem naturalnego zsypu
piasku. Po zakończeniu eksploatacji skarpy wyrobiska zostaną złagodzone, a cały teren
zalesiony. Ponieważ planowany obszar eksploatacji obejmuje tylko część stoków wydmy,
zmiany morfologii terenu nie będą duże. Nie nastąpi niwelacja całej formy wydmowej, a jedynie
przemodelowanie części jednego z jej stoków.
W wyniku realizacji II zmiany studium nastąpi wylesienie terenu oraz zdjęcie pokrywy
glebowej. Czynności te będą wykonywane sukcesywnie, z dostosowaniem postępu wydobycia.
Skąpa warstwa humusu będzie gromadzona na obrzeżu wyrobiska, a następnie rozplantowana na
fragmenty terenu, na których wydobycie zostanie zakończone. Oddziaływanie na środowisko
glebowe będzie miało charakter czasowy i odwracalny.
Wpływ realizacji ustaleń zmiany studium na wody powierzchniowe i podziemne
W wyniku realizacji II zmiany studium nie planuje się poboru, ani oddawania wód do
celów technologicznych i komunalnych. Nie wystąpią więc zagrożenia związane z tym rodzajem
presji. W miejscu prowadzenia działalności wydobywczej nie planuje się budowy stałych
obiektów budowlanych. Odpady komunalne płynne, wytworzone przez zatrudnionych
22
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
DO II ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINY CMOLAS
pracowników gromadzone będą w mobilnej toalecie typu TOI-TOI.
Planowane przedsięwzięcie tj. eksploatacja piasku ze złoża będzie odbywać się jednak do
poziomu 1 m ponad poziom wód gruntowych. Złoże przewidziane do eksploatacji stanowi
wydma rozciągnięta z kierunku północno-zachodniego na południowy-wschód. Najwyższe
poziomy wód podziemnych występują w jej południowo-wschodniej części, gdzie warstwa
złożowa jest najcieńsza i tylko niewielka ilość piasku zostanie wyeksploatowana, natomiast
najwyższa miąższość złoża występuje w środkowej i północno-zachodniej jego części.
Eksploatacja więc nie doprowadzi to do naruszenia stanu wód podziemnych. Nie powstaną
zbiorniki lub oczka wodne.
Wody podziemne należą do jednostki 1aQIII Jednolitych Części Wód Podziemnych,
poziom czwartorzędowy jest pozbawiony izolacji, jednak planowana eksploatacja złóż piasku,
będzie odbywać się według ustaleń do głębokości mniejszej, niż występowanie wód
podziemnych.
Realizacja zagospodarowania w ten sposób terenów nie będzie miała żadnego istotnego
i bezpośredniego negatywnego wpływu na wody powierzchniowe i podziemne oraz ekosystemy
hydrogeniczne.
Wpływ realizacji ustaleń studium na środowisko biotyczne – flora i fauna
Flora
W myśl ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr
151, poz. 1220 ze zmianami) na obszarze objętym II zmianą studium inwentaryzacja botaniczna
z maja 2011r. wykazała jeden gatunek objęty ochroną ścisła – pomocnik baldaszkowy oraz jeden
pospolity gatunek objęty ochroną częściową – chrobotek leśny. Z uwagi na ochronę obydwu
gatunków w ramach kompensacyjnych przed rozpoczęciem eksploatacji należy przesadzić do
sąsiadujących z przedsięwzięciem wydzieleń leśnych w nowe miejsca z zachowaniem zasad
odtworzenia ich siedlisk. Planowane przedsięwzięcie będzie miało charakter czasowy
i odwracalny, a po jego zakończeniu zostanie przywrócone do stanu pierwotnego.
Eksploatacja będzie powiązana z sukcesywnym – etapowym – wyłączeniem
23
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
DO II ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINY CMOLAS
z dotychczasowego użytkowania (las klasy V i VI) areałów rzędu 0,5 – 1,0 ha rocznie i włączanie
po wykonaniu rekultywacji takich samych areałów obszarów poeksploatacyjnych , po wykonaniu
rekultywacji i ponownym zalesieniu do identycznego użytkowania jak przed eksploatacją. Przed
wprowadzeniem
uprawy
leśnej,
na
powierzchni
terenu
poeksploatacyjnego
zostanie
rozprowadzony humus, co spowoduje szybszy przyrost sadzonek.
Tak planowane działania nie powinny wpłynąć negatywnie na florę i gatunki objęte
ochroną.
Fauna
W celu ochrony elementów fauny i minimalizacji oddziaływań wycinkę drzew i krzewów
będzie prowadzona wyłącznie w sezonie pozalęgowym (od 1 sierpnia do 1 marca).
W stosunku do stanu obecnego ilość i zróżnicowanie gatunkowe zwierząt dzikich
przebywających stale lub czasowo na obszarach objętych II zmianą studium się zmniejszy.
Zmiany te nie będą miały istotnego znaczenia dla bezpośredniego i pośredniego otoczenia
obszaru planistycznego. W czasie wycinki i eksploatacji może wzrosnąć czasowo ilość drobnych
barier ekologicznych w ich swobodnym przemieszczaniu. Będą to istotne oddziaływania na
zwierzęta w rejonie obszarów objętych zmianami studium, ale będzie miało charakter
krótkoterminowy. Planowane przedsięwzięcie nie będzie powodem izolacji siedlisk i gatunków
zwierząt. Po eksploatacji nastąpi rekultywacja terenu i nasadzenie nowych drzew, co spowoduje
również powstanie nowych siedlisk fauny. Przedsięwzięcie nie spowoduje ograniczenia populacji
zwierząt a po jego zakończeniu można prognozować zwiększenie lub identyczny stan
bioróżnorodności fauny.
Tak planowane działania nie powinny wpłynąć negatywnie na faunę terenu.
Wpływ realizacji ustaleń II zmiany studium na stan czystości powietrza atmosferycznego,
klimat akustyczny – hałas
Stan czystości powietrza
Na terenie kopalni nie będą gromadzone żadne środki chemiczne, substancje
niebezpieczne oraz odpady, a paliwa do maszyn będą nalewane z zachowaniem najwyższej
24
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
DO II ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINY CMOLAS
ostrożności. Samochody transportujące kopalinę będą poruszać się z prędkością do 10 km/h, co
spowoduje mniejszą emisję hałasu i zanieczyszczeń. Głównymi źródłami emisji zanieczyszczeń
do powietrza w trakcie eksploatacji obiektu będą: koparka hydrauliczna, spycharka gąsienicowa i
ładowarka kołowa. Wg „Raportu…” wynika, że zachowane będą przepisy ochrony powietrza w
związku z emisją zanieczyszczeń do środowiska z terenu planowanego przedsięwzięcia. Poza
granicami działek, na których będzie prowadzona eksploatacja piasku dopuszczalne stężeń
zanieczyszczeń emitowanych ze spalania oleju napędowego nie będą przekroczone.
Przekroczenia dopuszczalnych stężeń mogą jedynie występować w odległości do 10 m od źródeł
emisji pracujących maszyn. Analiza emisji zanieczyszczeń do powietrza wg „Raportu …”
wykazała brak ponadnormatywnego oddziaływania na środowisko
Prognozuje się, że na obszarze objętym II zmianą studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Cmolas ulegnie pogorszeniu stan jakości powietrza
w niewielkim stopniu i będzie mieć charakter krótkoterminowy.
Oddziaływanie w tym komponencie ma charakter bezpośredni i stały – związany
z czasem
funkcjonowania
przedsięwzięcia,
brak
oddziaływań
pośrednich,
wtórnych
i skumulowanych.
Klimat akustyczny – hałas
Planowane przedsięwzięcie odbywać się będzie w porze dziennej. Wg „Raportu…” hałas
związany z praca znajdujących się na obszarze dokumentowanego obiektu urządzeń górniczych
nie będzie powodował przekroczeń dopuszczalnych poziomów.
Analiza hałasu wg Raportu wykazała brak ponadnormatywnego oddziaływania
przedsięwzięcia na środowisko. Oddziaływanie w tym komponencie ma charakter bezpośredni i
stały – związany z czasem funkcjonowania przedsięwzięcia, brak oddziaływań pośrednich,
wtórnych i skumulowanych.
25
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
DO II ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINY CMOLAS
Wpływ realizacji ustaleń zmiany studium na dziedzictwo kulturowe, zabytki
W obszarach opracowania nie występują rozpoznane do tej pory stanowiska ochrony
konserwatorskie, zatem realizacja funkcji planistycznych pozostanie bez wpływu na ilość i jakość
dziedzictwa kulturowego i zabytków.
Wpływ realizacji ustaleń zmiany studium na zdrowie i jakość życia, dobra materialne
Aspekt oddziaływania inwestycji, planowanej w obszarach objętych przedmiotowymi
zmianami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego na zdrowie
i życie ludzi należy rozpatrywać pod względem ewentualnego oddziaływania zanieczyszczeń
powietrza, hałasu, pół elektromagnetycznych oraz krajobrazu wizualnego.
Prognozuje się, że II zmiana studium nie powinna wpłynąć negatywnie na zdrowie ludzi.
Teren jest położony poza zwartą zabudową wsi Ostrowy Tuszowskie, najbliższa zabudowa
znajduje się w odległości około 800-900 m w kierunku południowo-wschodnim. Planowane
przedsięwzięcie nie będzie mieć bezpośredniego wpływu na warunki i jakość życia
mieszkańców.
Realizacja analizowanych zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Cmolas nie spowoduje zagrożenia dla dóbr materialnych oraz nie wpłynie
znacząco na zdrowie i jakość życia.
Wpływ realizacji na Mielecko-Kolbuszowsko-Głogowski Obszar Chronionego Krajobrazu
Istotnym z punktu widzenia ochrony przyrody jest prawidłowe zaplanowanie kierunków
rekultywacji terenu po zakończeniu eksploatacji złoża. Oddziaływaniem stałym będzie
przekształcenie terenu. W chwili obecnej teren objęty II zmiana studium stanowi użytek leśny,
stanowiący drzewa o słabym stanie zdrowotnym. Eksploatacja kopalin jest działalnością
ingerującą w środowisko naturalne na skutek zmian terenu. Planowana działalność będzie miała
charakter nietrwały, krótkotrwały (7-8 lat) i odwracalny.
26
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
DO II ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINY CMOLAS
Zakazy określone w rozporządzeniu Nr 79/05 Wojewody Podkarpackiego z dnia 31
października 2005 r. w sprawie Mielecko-Kolbuszowsko- Głogowskiego Obszaru Chronionego
Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego Nr 138, poz. 2105 ze zm.) zmienione uchwałą Nr
LII/995/10 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 25 października 2010r. dotyczą m.
in.:
-
zabijania dziko żyjących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronień
i miejsc rozrodu,
-
likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych,
-
wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, dokonywania
zmian stosunków wodnych przy czym nie dotyczą one realizacji przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać na środowisko , dla których przeprowadzona ocena oddziaływania
na środowisko wykazała brak znaczącego negatywnego wpływu na ochronę przyrody
obszaru chronionego krajobrazu.
Poprzez wprowadzenie zakazu rozpoczynania kolejnych etapów robót odkrywkowych na terenie
prowadzonej działalności górniczej w czasie lęgów ptasich nie dojdzie do niszczenia ich gniazd
zabijania młodych ptaków i innych zwierząt nie przystosowanych do zmiany miejsca bytowania.
Przeprowadzona inwentaryzacja flory nie wykazała na terenie przedsięwzięcia istnienia użytków
leśnych przy śródpolnych (typowe zarośla czyżniowe) czy nadwodnych. Zadrzewienia
przydrożne występują, w granicach pasów ochronnych, które nie są planowane do eksploatacji
i nie ulegną zniszczeniu.
Negatywne oddziaływanie na florę i faunę wystąpi w trakcie prowadzonej działalności
górniczej. Będzie miała charakter tymczasowy max. 7-8 letni okres eksploatacji kruszywa,
lokalny. W każdym z okresów pod działalność górniczą zostanie zajęte max. 0,5- 1,0 ha gruntów.
Z zastosowaniem odpowiednich działań tj. przed rozpoczęciem eksploatacji należy przesadzić
gatunków chronionych do sąsiadujących z przedsięwzięciem wydzieleń leśnych w nowe miejsca
z zachowaniem zasad odtworzenia ich siedlisk. Po eksploatacji nastąpi wykonanie rekultywacji
i ponowne
zalesienie
wprowadzeniem
do
uprawy
identycznego
leśnej,
na
użytkowania
powierzchni
jak
terenu
przed
eksploatacją.
poeksploatacyjnego
Przed
zostanie
rozprowadzony humus, co spowoduje szybszy przyrost sadzonek. Tak planowane działania nie
27
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
DO II ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINY CMOLAS
powinny wpłynąć negatywnie na florę i gatunki objęte ochroną. Mielecko-KolbuszowskoGłogowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.
Według planowanej eksploatacji i rekultywacji teren przewidziany pod wydobycie
kopaliny zostanie nieco spłaszczony, nie będą jednak występować skarpy, uskoki. Nie nastąpią
jednak zmiany w krajobrazie i rzeźbie terenu, a po kilku latach od dokonania rekultywacji nie
będą zauważalne ślady po przeprowadzonej działalności górniczej. Na terenie tym zostanie
posadzony las i nie będzie odróżniał się po kilku latach, od terenów przyległych.
Analiza hałasu wg Raportu wykazała brak ponadnormatywnego oddziaływania
przedsięwzięcia na środowisko. Oddziaływanie w tym komponencie ma charakter bezpośredni
i stały – związany z czasem funkcjonowania przedsięwzięcia, brak oddziaływań pośrednich,
wtórnych i skumulowanych.
Analiza
emisji
zanieczyszczeń
do
powietrza
wg
Raportu
wykazała
brak
ponadnormatywnego oddziaływania na środowisko. Oddziaływanie w tym komponencie ma
charakter bezpośredni i stały – związany z czasem funkcjonowania przedsięwzięcia, brak
oddziaływań pośrednich, wtórnych i skumulowanych.
Zatem analizując zapisy ustaleń wynika, że projektowana eksploatacja nie będzie miała
znaczącego, negatywnego wpływu na środowisko i ochronę przyrody Mielecko-KolbuszowskoGłogowskiego Obszar Chronionego Krajobrazu. Planowane przedsięwzięcie ma charakter
o niewielkiej skali oddziaływań i nie będzie wykazywać istotnego wpływu na środowisko
w krótkim oraz średnim terminie, będzie miało charakter bezpośredni. W terminie dłuższym
przedsięwzięcie wpłynie na pozytywnie Obszar Chronionego Krajobrazu – powstanie las ze
zdrowymi drzewami.
4.1.2.Oddziaływanie na obszary Natura 2000
Jak wynika z charakterystyki elementów i obszarów chronionych oraz celów ochrony
środowiska tereny planistyczne objęte zmianami studium oraz ich istotne otoczenie znajdują się
poza granicami wyznaczonych i projektowanych obszarów chronionych sieci Natura 2000.
W chwili obecnej, w najbliższym otoczeniu znajduje się specjalnym obszarze ochrony ptaków
28
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
DO II ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINY CMOLAS
o nazwie „Puszcza Sandomierska” (PLB 180005). Obszar chroniony Natura 2000 położony jest
na omawianym terenie. Obszar stanowi bardzo cenna ostoję ptaków, położony jest
w południowo-wschodniej części Polski w widłach Widły i Sanu. Obejmuje znaczna część
jednego z większych leśnych kompleksów w Polsce ciągnącego się południkowo na terenie
Kotliny sandomierskiej pomiędzy Tarnobrzegiem i Stalową Wolą na północy i Rzeszowem na
południe. Przez puszczę przepływają rzeki Łęg i Trześniówka, prawobrzeżne dopływy Wisły.
Obszar cenny z punktu widzenia liczebności bociana czarnego, białego, ptaków drapieżnych
i derkacza. W przypadku kraski, podgorzałki i czapli białej stanowi miejsce gniazdowania ponad
10% populacji gatunków w Polsce, jest więc jedną z kluczowych ostoi dla ich zachowania.
Ponadto obszar jest miejscem licznego występowania w okresie lęgowym świergotka polnego,
lelka, dudka, dzięciołów (średniego, czarnego, białoszyjego, zielonosiwego i zielonego),
gąsiorka, skowronka bobrowego, trzmielojada, jarząbatki, ortolana.
Zagrożenia dla obszaru „Puszcza Sandomierska”: osuszanie terenów podmokłych
i regulacja rzek, nieuregulowana gospodarka odpadami i ściekami, gospodarka leśna, łowiecka
i kłusownictwo, fragmentacja ekosystemów rozbudowana siecią dróg oraz chemizacja rolnictwa
i nieprawidłowa gospodarka ziemią.
Przeprowadzona inwentaryzacja ptaków oraz wg „Raportu…” wraz z uzupełnieniami
wynika, że gatunki ptaków kwalifikujące ten obszar do powołania go jako OSOP Natura 2000 –
Puszcza Sandomierska, nie stwierdzono. Rodzaj siedliska może wykazywać jedynie na
gniazdowanie pojedynczych par, bądź miejsce żerowiska wybranych gatunków. Planowana
inwestycja nie wpłynie negatywnie na przedmiot, cele i integralność OSOP Natura 2000 oraz
spójność sieci. Obecnie siedlisko pod planowaną inwestycję jest silnie przekształcone przez
działalność człowieka a tym samym zdegradowane.
Przyjęte w II zmianie studium rozwiązania prowadzące do planowanej inwestycji nie
będą skutkowały w przyszłości emisją zanieczyszczeń, które mogły w jakikolwiek sposób
bezpośredni i pośrednio oddziaływać na obszar naturowy. Oddziaływanie w trakcie realizacji
przedsięwzięcia będzie mieć charakter krótkoterminowy. Oznacza to, że przyjęte rozwiązania
plastyczne nie będą miły żadnego wpływu na uwarunkowania przyrodnicze „Puszczy
Sandomierskiej”.
29
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
DO II ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINY CMOLAS
Obszary objęte II zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Cmolas oraz jego ustalenia nie będą miały negatywnego wpływu na obszar
Natura 2000.
4.2.Rozwiązania zapobiegawcze i ograniczające negatywne skutki.
Zgodnie z art. 51 ustęp 2, punkt 3, litera a, ustawy z dnia 3 października 2008 roku
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, prognoza oddziaływania na
środowisko powinna przedstawić rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub
kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem
realizacji projektowanego dokumentu, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru
Natura 2000 oraz integralności tego obszaru.
Przeprowadzona powyżej analiza oddziaływania skutków realizacji przedmiotowej II
zmiany studium na środowisko wykazała, że istotne negatywne oddziaływania na komponenty
przyrodnicze środowiska i komponenty kulturowe, nie występują. Zatem nie ma potrzeby
analizowania zapobiegawczych lub ograniczających takie negatywne skutki.
Dotychczasowy
sposób
zagospodarowania
i
wykorzystania
obszarów
objętych
analizowanymi zmianami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Cmolas charakteryzuje się znacznym przekształceniem pierwotnego środowiska
przyrodniczego – silnie przekształcone przez działalność człowieka i zdegradowany siedliska
leśne.
Proponowane w analizowanych zmianach studium przeznaczenie dotychczasowych
terenów pod planowaną inwestycję, wymagają rozważania rozwiązań alternatywnych.
1.Wariant inwestycyjny - Stosowania technologii nie stanowiących zagrożenia dla gleby, stanu
atmosfery, jakości wód powierzchniowych i podziemnych oraz selektywne gromadzenie
odpadów. Rozwiązanie to gwarantuje zminimalizowanie zagrożeń dla środowiska przy normalnej
eksploatacji obiektu. Planowane przedsięwzięcie nie będzie miało ponadnormatywnego wpływu
na ludzi, wody powierzchniowe i podziemne, klimat, dobro materialne i krajobraz. Ujemne
30
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
DO II ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINY CMOLAS
skutki mogą wystąpić na faunie i florę podczas wylesiania, będzie mieć to charakter
krótkotrwały, gdyż po eksploatacji nastąpi rekultywacja terenu i nasadzenie zdrowej uprawy
leśnej. Ten wariant jest bardzo korzystny w perspektywie długookresowej.
2. Wariant alternatywny - polegający na zwiększeniu ilości pozyskiwanej kopaliny w ciągu roku
do 100 tyś. m3/rok i więcej. Jednak ze względu na ochronę środowiska przyrodniczego należy
zaniechać ten sposób eksploatacji.
4.3.Propozycje analizy skutków realizacji postanowień II zmiany studium.
Zgodnie z art. 51 ustęp 2, punkt 1, litera c, ustawy z dnia 3 października 2008 roku
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, prognoza oddziaływania na
środowisko powinna zawierać propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków
realizacji postanowień projektowanego dokumentu oraz częstotliwość jej przeprowadzania.
Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2003 roku Nr 80, poz. 717 ze zmianami) na etapie przed realizacją
dokumentów planistycznych wójt, burmistrz albo prezydent miasta, w celu oceny aktualności
studium i planów miejscowych dokonuje analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym
gminy, ocenia postępy w opracowaniu planów miejscowych i opracowuje wieloletnie programy
ich sporządzania w nawiązaniu do ustaleń studium, z uwzględnieniem decyzji zamieszczonych
w rejestracjach oraz wniosków w spawie sporządzenia lub zmiany planu miejscowego. (Art. 32,
ustęp 1). Częstotliwość takiej analizy została określona przez ustawodawcę w kolejnym ustępie
tego artykułu (art. 32, ustęp 2): wójt, burmistrz albo prezydent miasta przekazuje radzie miny
wyniki analiz, o której mowa w ustępie 1, po uzyskaniu opinii. Rada gminy podejmuje uznanie
ich za nieaktualne, w całości lub części, podejmuje działania prowadzące do aktualizacji
dokumentów.
Innym zagadnieniem jest analiza skutków realizacji postanowień projektowanego
dokumentu. Dotyczy ona zgodności niniejszego studium z opracowanymi następnie dla tych
terenów miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Analiza taka przeprowadzona
jest w trakcie przygotowania uchwał Rady Gminy o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych
31
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
DO II ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINY CMOLAS
planów zagospodarowania przestrzennego obejmujących tereny będące przedmiotem zmiany
studium. Stwierdzenie zgodności zamierzonych miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego ze studium stwierdza się w treści uchwał o przystąpieniu do sporządzenia planów
oraz w uzasadnionych do tych uchwał.
Ze względu na rodzaj przedsięwzięć objętych niniejszą prognozą, nie przewiduje się
wystąpienia potrzeby dodatkowej (innej niż opisana powyżej) analizy realizacji postanowień
projektowanej II zmiany studium.
4.4.Informacja o możliwym trasgranicznym oddziaływaniu.
Biorąc pod uwagę rodzaj i ograniczony zasięg oddziaływania planowanego przedsięwzięcia
teren objęty II zmianą, a także odległość terenu od granic państwa należy uznać, że
oddziaływanie transgraniczne planowanego zagospodarowania jest w sensie przyrodniczym
niemożliwe i nie będzie miało miejsca.
5. STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM.
Celem opracowania projektu II zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowani
przestrzennego gminy Cmolas, jest eksploatacja piasku ze złoża „Ostrowy Tuszowskie –Guźda”
w związku z rosnącym zapotrzebowaniem na tego rodzaju przedsięwzięcia.
Kompleksowa analiza poszczególnych uwarunkowań środowiskowych, wykonana w ramach
opracowanie na podstawie obowiązujących aktualnie przepisów prawa prognozy oddziaływania
na środowisko do projektu analizowanej II zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowani przestrzennego, pozwoliła na ocenę tych obszarów w aspekcie spodziewanego
wpływu projektowanych zmian a środowisko w następujący sposób:

uwarunkowania przyrodnicze determinują w istotny sposób realizacji projektowanego
zagospodarowania, jednak po zachowaniu odpowiednich ograniczeń, nie spowoduje
większych zmian w środowisku przyrodniczym

w obszarach planistycznych stwierdza się konieczność zastosowania szczególnych
32
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
DO II ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINY CMOLAS
ograniczeń wynikających z konieczności ochrony zasobów środowiska (MieleckoKolbszowsko-Głogowski OChK, brak jednak występowanie istotnych uciążliwości
i zagrożeń środowiska, w tym wynikających z celów, przedmiotu ochrony oraz
integralności terytorialnej obszarów Natura 2000,

prawidłowe funkcjonowanie środowiska i ponowne przywrócenie istniejącej
bioróżnorodności będzie zapewnione poprzez realizację i eksploatację planowanego
przedsięwzięcia, zgodnie z zasadami ochrony środowiska, w tym: prawidłową
gospodarkę wodno-ściekową i gospodarkę odpadami.
Zapisy analizowanej II zmiany studium zawierają ustalenia zmierzające do minimalizacji
skutków ich realizacji w środowisku poprzez działania mające na celu maksymalną ochronę
istniejących walorów środowiska, krajobrazu i poprawę warunków życia ludzi. Proces
użytkowania i zagospodarowania obszarów objętych zmiana powinien odbywać się
z uwzględnieniem ich naturalnych przyrodniczych predyspozycji dla rozwoju funkcji II zmiany
studiu, z uwzględnieniem spełnienia tych funkcji.
6. DOKUMNENTACJA FOTOGRAFICZNA
33
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
DO II ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINY CMOLAS
7. ZAŁĄCZNIK GARFICZNY
Jako załącznik graficzny do niniejszej prognozy należy traktować załącznik do projektu
uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia II zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Cmolas. Teks prognozy nawiązuje bezpośrednio do
projektu zmian studium i do jego załączników graficznych.
34
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
DO II ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINY CMOLAS
W odpowiedzi wg pisma Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
znak: WOOŚ.410.4.17.2013.AP-6 z dnia 2013-01-03.
- dokonać identyfikacji jednolitej części wód podziemnych (JCWPd), w obrębie której
położony jest teren przedmiotowej zmiany Studium
UZUPEŁNIENIE do rozdziału 4.1.1 - Oddziaływanie na środowisko
Teren obejmujący II Maine studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Cmolas znajduje się w obszarze o numerze 126 Jednolitych Części Wód
Podziemnych. Według Raportu o stanie środowiska 2010 r. stan chemiczny JCWPd jest dobry.
Klasa jakości wody wynosi IV – czyli woda niezadawalającej jakości.
Poziom czwartorzędowy jest pozbawiony izolacji, jednak planowana eksploatacja złóż
piasku, będzie odbywać się według ustaleń do głębokości mniejszej, niż występowanie wód
podziemnych.
Nadrzędnym celem Ramowej Dyrektywy Wodnej jest osiągnięcie dobrego stanu wód do
roku 2015. Nie nastąpi nieosiągnięcie celów środowiskowych ze względu na realizację
planowanej inwestycji, w wyniku nowych zmian w charakterystyce fizycznej części wód
powierzchniowych lub zmian poziomu wód podziemnych lub nie zapobieżenie pogorszeniu się
stanu części wód powierzchniowych w wyniku nowych form zrównoważonej działalności
gospodarczej człowieka (wg art. 4.7 RDW), gdyż planowana inwestycja nie obejmuje
wydobywania piasku do głębokości istnienia JCWPd. Nie nastąp zmiana poziomu wód
podziemnych ani charakterystyki fizycznej części wód. W ten sposób nie będzie niekorzystnego
wpływu na stan części wód. Celem środowiskowym dla tej części wód jest utrzymanie oraz
osiągnięcie jej dobrego stan, planowanego przedsięwzięcie nie spowoduje zaniechania tego celu.
Wszystkie jednolite części wód podziemnych w granicach województwa podkarpackiego
nie mają statusu zagrożenia nieosiągnięcia dobrego stanu, realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie
na nie niekorzystnie i nie będzie miała na nie wielkiego wpływu na stan jakościowy i ilościowy.
35
Download