Za* nr 2 wersja 11 lipca

advertisement
Wersja VAP – 01.12.2013
Załącznik nr 2 do procedury nr HS-PR-002 Zarządzanie Bezpieczeństwem Wykonawców.
WARUNKI WSPÓŁPRACY Z LAFARGE
PONIŻSZE WYMAGANIA DOTYCZĄ WSZYSTKICH WYKONAWCÓW I PODWYKONAWCÓW
WYKONUJĄCYCH PRACE NA RZECZ LAFARGE.
I.
Zalecenia BHP i ich przestrzeganie
Na mocy niniejszego załącznika do Umowy Wykonawca zobowiązuje się do ścisłego przestrzegania wszelkich
zaleceń i wymagań związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy na terenie, na którym realizują prace zlecone
przez Lafarge.
Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za swoich pracowników i pracowników swoich podwykonawców.
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia prawidłowych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy swoim
pracownikom, pracownikom swoich podwykonawców oraz wszystkim innym osobom w obszarze ich działania
na rzecz Lafarge.
Wszystkie wykonywane prace oraz używane narzędzia i wyposażenie muszą spełniać wymogi odpowiednich
przepisów prawa oraz stosownych norm.
1. Celem zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy na terenie realizacji prac, należy bezwzględnie
stosować przepisy wynikające z polskiego prawa. Pracownicy Wykonawcy jak i Podwykonawców
dodatkowo muszą przestrzegać obowiązujących wymagań Lafarge i Klienta.
2. W przypadku stwierdzenia podczas okresowych kontroli warunków BHP nieprzestrzegania przez
pracowników Wykonawcy lub jego Podwykonawców obowiązujących przepisów, Zleceniodawca ma prawo
rozwiązać umowę z winy Wykonawcy.
3. Zleceniodawca prac zastrzega sobie prawo do występowania za pośrednictwem własnych służb ( doradcy
techniczno-handlowi/ Inspektorzy BHP/koordynator Lafarge) do osób kierujących pracownikami z ramienia
Wykonawcy lub jego Podwykonawców z zaleceniami usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości tj.
zagrożeń i szkodliwości zawodowych wynikających z nieprzestrzegania przez pracowników Wykonawcy lub
jego Podwykonawców przepisów i zasad BHP. Jeżeli Wykonawca zatrudnia więcej niż 100 osób to jest
zobowiązany do zatrudnienia pełnoetatowego inspektora bhp oraz do przeprowadzania regularnych
inspekcji i audytów BHP.
4. Zleceniodawca prac zastrzega sobie prawo do niezwłocznego przerwania prac pracownika Wykonawcy lub
jego Podwykonawcy, który swoim zachowaniem lub sposobem wykonywania pracy stwarza bezpośrednie
zagrożenie życia lub zdrowia własnego lub innych osób.
5. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia na terenie budowy właściwego nadzoru BHP nad
wykonywaną przez jego pracowników pracą oraz nad utrzymaniem dyscypliny pracy i porządku na terenie
realizacji przedmiotu umowy.
6. Każdy Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo swoich pracowników. Każdy z Wykonawców
zabezpiecza pierwszą pomoc swoim pracownikom na miejscu pracy.
7. Przed rozpoczęciem współpracy wszyscy pracownicy ze strony Wykonawcy muszą zostać przeszkoleni
przez Koordynatora BHP zleceniodawcy zgodnie z obowiązującymi zasadami i standardami BHP Lafarge.
Warunkiem przystąpienia do szkolenia jest poświadczenie Wykonawcy, że zapewnił swoim pracownikom
1
szkolenia BHP obligatoryjne wynikające z wymagań pawa pracy oraz, ze posiadają ważne zaświadczenia
lekarskie odpowiednie do stanowisk pracy.
8. Obecność Wykonawcy na wskazanych spotkaniach dotyczących spraw BHP, organizowanych przez
Zleceniodawcę jest obowiązkowa.
9. Wszelkie wypadki pracowników wykonawcy i jego podwykonawców muszą być zbadane przez
odpowiednie służby Wykonawcy. Raport pisemny, uwzględniający szczegóły wypadku oraz rozmiar strat
winien być przedłożony właściwemu koordynatorowi Lafarge do zachowania w aktach dotyczących całego
przedsięwzięcia. Informacje o zdarzeniach niebezpiecznych muszą być przekazywane zleceniodawcy
zgodnie ze standardem Lafarge.
II.
Wymagania BHP
Przepisy porządkowe
1. Wykonawca oświadcza, że wszystkie osoby pracujące przy realizacji zlecenia posiadają:
- wymagane kwalifikacje i uprawnienia określone przepisami prawa do wykonywania określonych prac,
- odbyte i udokumentowane wymagane przepisami prawa szkolenia bhp,
- aktualne badania lekarskie i badania specjalistyczne wymagane do wykonywania prac określonych
Umową,
- opłacaną składkę ZUS.
- ocenę ryzyka na stanowisku pracy
- są zapoznani z Kartami charakterystyk substancji chemicznych stosowanych podczas pracy na rzecz
Lafarge
2. Wykonawcy nie wolno dopuszczać do prac osób nie będących jego pracownikami, lub podwykonawcami.
3. Wykonawca posiada spis substancji i preparatów chemicznych stosowanych przez pracowników podczas
prac wykonywanych na rzecz Lafarge
4. Jeżeli zachodzi potrzeba zwiększenia sił lub środków podczas realizacji zlecenia Wykonawca - może
zatrudniać dodatkowych pracowników lub podwykonawców tylko po akceptacji przedstawiciela Lafarge.
5. Wykonawca jest zobowiązany do:
a)
przekazania wymagań ujętych w niniejszym załączniku wszystkim pracownikom objętych umową
wykonawcy z Lafarge oraz wyegzekwowania stosowania przez nich wymienionych obowiązków
b)
do niezwłocznego zgłoszenia wyznaczonemu Koordynatorowi Lafarge:




każdego zaistniałego wypadku przy pracy, w tym również drogowego, w trakcie wykonywania
pracy na rzecz Lafarge, powodującego czasową niezdolność do pracy pracownika Wykonawcy,
każdego zaistniałego wypadku wymagającego pomocy medycznej lub pierwszej pomocy
każdego zdarzenia niebezpiecznego, które mogło doprowadzić do wypadku przy pracy,
analizy każdego wypadku czy zdarzenia niebezpiecznego zaistniałego w związku z realizacją
zadań wynikających z Umowy.
6. Na terenie realizacji zlecenia wszyscy pracownicy wykonawcy muszą używać:
2
●
Obuwia ochronnego ze wzmocnionymi noskami zabezpieczającymi palce przed uderzeniem,
na podeszwie antypoślizgowej i antystatycznej i olejoodpornej oraz odpornej na przebicie i
wysokie temperatury a tam gdzie jest to wymagane z ochroną kostki - wg normy PN-EN ISO
20345:2007
●
Okularów ochronnych ze szkłami odpornymi na uderzenia , oraz osłonami – wg normy PN-EN
166:2005
●
Kasku z powłoką zewnętrzną nie przewodzącą ładunków elektrycznych oraz obiciem
pochłaniającym ładunki elektryczne wytrzymały również na uderzenie spadającymi
przedmiotami – PN-EN 397:1997
●
Ubrania Roboczego (spodnie z długimi nogawkami) i Kamizelki Odblaskowej:
●
Podczas jazdy pojazdem stosować pasy bezpieczeństwa,
●
Podczas jazdy zabrania się używania telefonów komórkowych, radia CB oraz innych urządzeń
rozpraszających uwagę kierowcy podczas jazdy
Podczas wykonywania prac na rzecz Lafarge może zajść potrzeba użycia dodatkowych środków ochrony
osobistej wynikających z przeprowadzonej przed rozpoczęciem prac oceny ryzyka.
.
7. Na terenie realizacji zlecenia nie wolno spożywać napojów alkoholowych i innych podobnie działających
środków; zabrania się również wchodzenia na teren pod działaniem tych środków. Uprawnione osoby z Lafarge
maja prawo do kontroli trzeźwości pracowników wykonawców i podwykonawców na terenie prac dla Lafarge.
8. Osoby reprezentujące Lafarge są uprawnione do reagowania w przypadkach gdy stwierdzą, że roboty są
prowadzone z naruszeniem zasad i przepisów BHP. W przypadkach drastycznych mają prawo do zatrzymania
prowadzonych prac.
III.
WYMAGANIA ŚRODOWISKOWE
.
1. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania wszelkich zaleceń związanych z ochroną środowiska na
terenie wykonywania zlecenia, stosownie do obowiązujących przepisów prawnych w zakresie ochrony
środowiska oraz lokalnych wymagań dla działań mogących mieć wpływ na środowiskowo
2. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymywania ładu i porządku w miejscu prowadzenia prac.
3. Wszelkie odpady powstające w trakcie wykonywania prac należy składać w miejscu uzgodnionym z
zarządzającym terenem prowadzenia prac.
4. Zbiórka odpadów musi być prowadzona w sposób selektywny.
5. Sprzęt używany do wykonywania prac musi być w należytym stanie technicznym, co pozwoli zminimalizować
wpływ wykonywanych prac na środowisko poprzez brak wycieków, brak nadmiernej emisji zanieczyszczeń do
powietrza, brak nadmiernego zużycia mediów.
6. W przypadku wycieku płynów do gruntu, muszą być one natychmiast zneutralizowane, a sprzęt musi zostać
naprawiony, w celu ponownego dopuszczenia do pracy.
7. Prace należy wykonywać w taki sposób, aby maksymalnie ograniczyć oddziaływanie na otaczające
środowisko naturalne.
8. W przypadku stwierdzenia spowodowania negatywnego wpływu na środowisko Wykonawca zobowiązuje się
bezzwłocznie naprawić szkodę i pokryć koszty z tym związane.
Firma Lafarge zastrzega sobie prawo do przeprowadzania audytów w celu sprawdzenia przestrzegania przez
wykonawców przepisów w zakresie ochrony środowiska.
3
IV.
Obowiązki i uprawnienia Lafarge
1.
Lafarge powołuje
Wykonawcę
2.
Wyznaczeni pracownicy Lafarge są zobowiązani przed rozpoczęciem współpracy zapewnić
przeszkolenie pracowników wskazanych przez Wykonawcę (według dostarczonej przez Wykonawcę
listy) Przeszkolenie obejmuje instruktaż w zakresie standardów i zasad bezpieczeństwa Lafarge.
Szkolenie powyższe nie zastępuje szkoleń, za które według obowiązujących przepisów prawa,
odpowiedzialny jest Wykonawca.
3.
Lafarge jest uprawniona do przeprowadzania okresowych przeglądów oraz audytów BHP
obejmujących zakres prac prowadzonych przez Wykonawcę w miejscach świadczenia prac przez
Wykonawcę, jego pracowników lub inne osoby, którymi Wykonawca zarządza.
4.
Pracownicy Lafarge są uprawnieni do reagowania w przypadkach stwierdzenia, że prace są
prowadzone przez Wykonawcę z naruszeniem zasad i przepisów BHP. W uzasadnionych przypadkach
Koordynator Lafarge lub wyznaczony pracownik Lafarge może wstrzymać prowadzone przez
Wykonawcę prace.
Koordynatora dla wykonawcy odpowiedzialnego za prace wykonywane przez
LAFARGE (ZLECENIODAWCA)
4
WYKONAWCA (ZLECENIOBIORCA)
Download