ogólne warunki wykonywania prac remontowych w

advertisement
Załącznik nr 2 do procedury nr HS-PR-002 Zarządzanie Bezpieczeństwem Wykonawców.
WARUNKI WSPÓŁPRACY Z LAFARGE
PONIŻSZE WYMAGANIA DOTYCZĄ WSZYSTKICH DOSTAWCÓW TOWARÓW I WYKONAWCÓW
I PODWYKONAWCÓW WYKONUJĄCYCH PRACE NA TERENIE JEDNOSTKI LAFARGE I /LUB NA
RZECZ LAFARGE (ZLECENIODAWCY).
i)
WYMAGANIA Z ZAKRESU BHP
a) Zalecenia i ich przestrzeganie
Na mocy niniejszego załącznika do Umowy Wykonawca/Dostawca towarów zobowiązuje się do ścisłego
przestrzegania wszelkich zaleceń związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy na terenie zakładu należącego
do Grupy Lafarge oraz podczas prac wykonywanych na rzecz Lafarge, stosownie do obowiązujących przepisów
oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy a także wymagań Lafarge.
Wykonawca/Dostawca towarów jest w pełni odpowiedzialny za swoich pracowników i pracowników swoich
podwykonawców. Wykonawca/Dostawca towarów jest zobowiązany do zapewnienia prawidłowych warunków
bezpieczeństwa i higieny pracy swoim pracownikom, pracownikom swoich podwykonawców oraz wszystkim
innym osobom zaangażowanym w pracach wykonywanych przez Wykonawcę/Dostawcę towarów na rzecz
Lafarge.
Wszystkie wykonywane prace oraz dostarczone urządzenia i materiały muszą spełniać wymogi odpowiednich
przepisów prawa oraz stosownych norm.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Celem zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy na terenie zakładu Zleceniodawcy, należy bezwzględnie
stosować przepisy wynikające z polskiego prawa. Pracownicy Wykonawcy jak i Podwykonawców
dodatkowo muszą przestrzegać obowiązujących wymagań Lafarge.
W przypadku stwierdzenia podczas okresowych kontroli warunków BHP i ppoż. nieprzestrzegania przez
pracowników Wykonawcy lub jego Podwykonawców obowiązujących przepisów, Zleceniodawca ma prawo
rozwiązać umowę z winy Wykonawcy.
Zleceniodawca prac zastrzega sobie prawo do występowania (za pośrednictwem własnych służb –
pracownicy dozoru/ Inspektorzy BHP/lokalny koordynator Lafarge) do osób kierujących pracownikami z
ramienia Wykonawcy lub jego Podwykonawców z zaleceniami usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości
tj. zagrożeń i szkodliwości zawodowych wynikających z nieprzestrzegania przez pracowników Wykonawcy
lub jego Podwykonawców przepisów i zasad BHP. Jeżeli Wykonawca zatrudnia więcej niż 100 osób to jest
zobowiązany do zatrudnienia pełnoetatowego inspektora bhp oraz do przeprowadzania regularnych
inspekcji i audytów BHP.
Zleceniodawca prac zastrzega sobie prawo do niezwłocznego przerwania prac pracownika Wykonawcy lub
jego Podwykonawcy, który swoim zachowaniem lub sposobem wykonywania pracy stwarza bezpośrednie
zagrożenie życia lub zdrowia własnego lub innych osób.
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia na terenie budowy właściwego nadzoru BHP nad
wykonywaną przez jego pracowników pracą oraz nad utrzymaniem dyscypliny pracy i porządku na terenie
realizacji przedmiotu umowy.
Każdy Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo swoich pracowników. Każdy z Wykonawców
zabezpiecza pierwszą pomoc swoim pracownikom na miejscu pracy.
Przed rozpoczęciem pracy wszyscy pracownicy ze strony Wykonawcy muszą zostać przeszkoleni przez
Inspektora BHP danej lokalizacji na temat zasad BHP i ppoż. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i
zasadami Lafarge. Warunkiem przystąpienia do szkolenia jest posiadanie, zaakceptowanej przez Lokalnego
koordynatoraLafarge, oceny ryzyka wykonywanych prac.
Wykonawca jest zobowiązany do używania narzędzi i sprzętu w dobrym stanie technicznym. Przed
przystąpieniem do zleconej pracy Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Lokalnemu
Koordynatorowi Lafarge potwierdzenia, że używane elektronarzędzia i inny sprzęt zasilany energią
elektryczną mają aktualne badania w zakresie ochrony przeciwporażeniowej.
1
9.
10.
11.
12.
13.
1
1.1
1.2
Przed rozpoczęciem pracy Wykonawca musi przedstawić Zleceniodawcy wymagane zaświadczenia
kwalifikacyjne swoich pracowników, aktualne badania lekarskie i wysokościowe (jeżeli jest to wymagane),
oraz aktualne zaświadczenie o przeszkoleniu BHP swoich pracowników. Kierownik Robót jest obowiązany
posiadać kopie ww. dokumentów na placu budowy celem przedłożenia ich służbom BHP Zleceniodawcy
bądź uprawnionym instytucjom zewnętrznym.
Wykonawca zapewni wyposażenie na własny koszt w gaśnice na terenie budowy oraz w tych wszystkich
miejscach pracy gdzie okaże się to konieczne. Wszystkie płyny łatwopalne muszą zostać oznaczone
odpowiednimi etykietami i należy obchodzić się z nimi w sposób jak został na nich wskazany. Gaśnice
powinny być sprawne i sprawdzone tak jak wymaga tego producent.
Wykonawcy robót budowlanych oraz konstrukcyjnych zobowiązani są przed podjęciem jakichkolwiek
niebezpiecznych robót uzyskać z odpowiednich organów nadzoru budowlanego stosowne pozwolenia –
jeżeli tak stanowi obowiązujące prawo. Na każde żądanie Wykonawca jest zobowiązany do okazania
Zleceniodawcy takiego wymaganego pozwolenia przed rozpoczęciem działań wykonawczych.
Obecność Wykonawcy na wskazanych spotkaniach dotyczących spraw BHP, organizowanych przez
Zleceniodawcę jest obowiązkowa.
Wszelkie wypadki pracowników wykonacy i jego podwykonawców muszą być zbadane przez odpowiednie
służby Wykonawcy. Raport pisemny, uwzględniający szczegóły wypadku oraz rozmiar strat winien być
przedłożony właściwemu Lokalnemu koordynatorowi Lafarge do zachowania w aktach dotyczących całego
przedsięwzięcia.
b) Wymogi
Przepisy porządkowe
Wykonawca/Dostawca towarów ponosi odpowiedzialność za wszystkie osoby, które na podstawie
wskazania Wykonawcy/ Dostawcy towarów uzyskają wstęp na teren zakładu Lafarge w związku z
realizacją Umowy.
Wykonawca/ Dostawca towarów oświadcza, że wszystkie osoby, o których mowa w punkcie 1, posiadają:
a)
wymagane kwalifikacje i uprawnienia określone przepisami prawa do wykonywania
określonych prac,
b)
odbyte i udokumentowane wymagane przepisami prawa szkolenia bhp,
c)
aktualne badania lekarskie i badania specjalistyczne wymagane do wykonywania prac
określonych Umową,
d)
opłacaną składkę ZUS.
e)
ocenę ryzyka na stanowisku pracy
f) są zapoznani z Kartami charakterystyk substancji chemicznych stosowanych podczas pracy na rzecz
Lafarge
1.3
1.4
1.5
1.6
Wykonawcy nie wolno dopuszczać do prac
podwykonawcami.
osób nie będących jego pracownikami, lub
Wykonawca/Dostawca towarów posiada spis substancji i preparatów chemicznych stosowanych przez
pracowników podczas prac wykonywanych na rzecz Lafarge
Pracownicy Wykonawcy/Dostawcy towarów przed rozpoczęciem prac na terenie lub na rzecz Lafarge
(kierownicy robót oraz odpowiedzialni za sprawy BHP) są obowiązani do udziału w spotkaniu z
przedstawicielami Lafarge (inspektor nadzoru, kierownik projektu, inspektor BHP, lokalny koordynator
Lafarge) w celu omówienia spraw organizacyjnych , współdziałania podczas wykonywania prac,
wzajemnej pomocy, przestrzegania BHP itp.).
Pracownicy Wykonawcy/Dostawcy towarów, zwani dalej „pracownikami”, przed rozpoczęciem prac
przechodzą instruktaż ogólny w zakresie przepisów i zasad bhp obowiązujących na terenie Lafarge oraz
instruktaż szczegółowy w zakresie występujących zagrożeń i postępowania w razie zaistnienia wypadku
lub pożaru w obszarze prowadzonych robót. Szkolenie powyższe nie zastępuje szkoleń, za które wg
2
obowiązujących przepisów, odpowiedzialny jest pracodawca pracowników Wykonawcy/Dostawcy
towarów.
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
Każdego dnia przed przystąpieniem do pracy i po jej ukończeniu pracownicy Wykonawcy/Dostawcy
towarów, muszą zgłosić się do wyznaczonego pracownika Lafarge w celu potwierdzenia rozpoczęcia i
zakończenia prac – jeżeli zostało tak ustalone.
Pracownicy mogą wejść na teren zakladu tylko za okazaniem ważnej przepustki.
Wykonawca/Dostawca towarów - może zatrudniać przy pracach na terenie zakładu Lafarge lub do prac
wykonywanych na rzecz Lafarge poza zakładem tylko pracowników przeszkolonych i dopuszczonych do
pracy przez wyznaczonego pracownika Lafarge.
Pracownicy Wykonawcy/Dostawcy towarów, do miejsc wykonywania robót są zobowiązani udać się
wyznaczoną drogą, (drogi oznaczone kolorem zielonym na tablicach przy wejściu na zakład). Chodzenie
skrótami, szczególnie przez obiekty przemysłowe jest zabronione.
Podczas poruszania się po drogach wewnątrzzakładowych obowiązują przepisy Prawa o ruchu
drogowym
Wykonawca robót ziemnych na terenie zakładu Lafarge musi ogrodzić i oznakować miejsce
wykonywania tych robót za pomocą wymaganych tablic informacyjnych i ostrzegawczych.
Należy zachować szczególną ostrożność przy wychodzeniu z obiektów przemysłowych w przypadkach,
gdy wyjścia prowadzą na drogi zakładowe, place manewrowe lub tory kolejowe a szczególnie gdy
występuje wzmożony ruch samochodowy.
Pracownicy są obowiązani przebywać w rejonach prowadzenia robót. Samowolne chodzenie po terenie
zakładu, którego nie dotyczą prace jest zabronione.
Wykonawca/Dostawca towarów jest zobowiązany do:
a)
wykonywania zleconych prac zgodnie z procedurami, instrukcjami i zasadami obowiązującymi
w zakładzie Lafarge. Niezbędne dokumenty zostaną przekazane przez Lokalnego Koordynatora Lafarge
prac ze strony Lafarge, przed przystąpieniem do pracy
b)
przekazania wymagań ujętych w niniejszym załączniku wszystkim pracownikom objętych
umową wykonawcy/dostawcy z Lafarge oraz wyegzekwowania stosowania przez nich wymienionych
obowiązków
c)
prowadzenia prac w sposób nie stwarzający zagrożeń dla innych osób oraz wykonywania prac
zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami bhp, przepisami przeciwpożarowymi oraz wytycznymi
Lokalnego Koordynatora Lafarge.
d)
wstrzymania prac w całości lub w części w razie powstania zagrożenia, do czasu jego usunięcia
e)
utrzymywania w należytym stanie technicznym eksploatowany sprzęt
f)
właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami obsady operatorów sprzętu
g)
posiadania dokumentacji techniczno – ruchowej i instrukcji obsługi eksploatowanego sprzętu,
maszyn i samochodów
h)
dostarczenia materiałów i sprzętu na teren wykonywanych prac objętych zakresem Umowy w
porozumieniu z Lokalnym Koordynatorem Lafarge
i)
1.16
do niezwłocznego zgłoszenia wyznaczonemu Lokalnemu Koordynatorowi Lafarge

każdego zaistniałego wypadku przy pracy, w tym również drogowego, w trakcie wykonywania
pracy na rzecz Lafarge, powodującego czasową niezdolność do pracy pracownika Wykonawcy,

każdego zaistniałego wypadku wymagającego pomocy medycznej lub pierwszej pomocy

każdego zdarzenia niebezpiecznego, które mogło doprowadzić do wypadku przy pracy,
analizy każdego wypadku czy zdarzenia niebezpiecznego zaistniałego w związku z realizacją zadań
wynikających z Umowy.
Na terenie zakładu Lafarge oraz wykonując pracę na rzecz Lafarge wszyscy pracownicy muszą używać:
 Obuwia ochronnego ze wzmocnionymi noskami zabezpieczającymi palce przed uderzeniem, na
podeszwie antypoślizgowej i antystatycznej i olejoodpornej oraz odpornej na przebicie i wysokie
temperatury a tam gdzie jest to wymagane z ochroną kostki - wg normy PN-EN ISO 20345:2007
 Okularów ochronnych ze szkłami odpornymi na uderzenia , oraz osłonami – wg normy PN-EN
3
166:2005
 Kasku z powłoką zewnętrzną nie przewodzącą ładunków elektrycznych oraz obiciem
pochłaniającym ładunki elektryczne wytrzymały również na uderzenie spadającymi
przedmiotami – PN-EN 397:1997
 Ubrania Roboczego (spodnie z dlugimy nogawkami) i Odzieży Odblaskowej: wyraźnie
odróżniająca się od otoczenia pracy,
 Podczas jazdy pojazdem stosować pasy bezpieczeństwa,
 Podczas jazdy zabrania się uzywania telefonów komórkowych, radia CB oraz innych urządzeń
rozpraszających uwagę kierowcy (picia, jedzenia, palenia papierosów)
Podczas wykonywania prac na terenie i na rzecz Lafarge może zajść potrzeba użycia dodatkowych
środków ochrony osobistej wynikających z przeprowadzonej przed rozpoczęciem prac oceny ryzyka.
Pracownicy Wykonawcy/Dostawcy towarów musza być wyposażeni przez swojego pracodawcę w
niezbędne środki ochrony.
1.17
1.18
1.19
1.20
1.21
1.22
1.23
1.24
1.25
1.26
2.
2.1.
2.2.
3.
3.1.
Wykonawca nie może, bez pisemnej zgody Zlecającego podzlecić innym podmiotom żadnych robót
związanych z wykonywanym zakresem prac określonych umową.
Wszyscy pracownicy są zobowiązani do stosowania się do znaków ostrzegawczych, informacyjnych oraz
sygnalizacji świetlnej i akustycznej. W przypadku zauważenia i usłyszenia sygnałów alarmowych należy
odejść od urządzeń na bezpieczną odległość.
Lokalny koordynator Lafarge lub służba BHP przeszkoli pracowników z zakresu izolacji energii .
Wykonawca jest zobowiązany do wyposażenia swoich pracowników w kłódki z zawieszkami w tym celu
powinien skontaktować się z Lokalnym koordynatorem Lafarge. Zawieszki muszą posiadać informację:
imię nazwisko, firma, telefon kontaktowy (osobisty lub przełożonego) –a kłódki posiadać tylko jeden
klucz.
W zakładzie nie wolno spożywać napojów alkoholowych i innych podobnie działających środków;
zabrania się również wchodzenia na teren zakładu pod działaniem tych środków. Uprawnione osoba
przez Lafarge maja prawo do kontroli trzeźwości pracowników , prcowników wykonawców i
podwykonawców na terenie zakładu.
Wykonawca robót budowlano-montażowych na terenie zakładu powinien prowadzić je w sposób nie
stwarzający zagrożeń dla innych osób oraz wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami
bhp i ppoż.
Pojazdy używane na terenie zakładu winny być oznaczone w sposób umożliwiający jednoznaczne
określenie ich właściciela.
Zabrania się jakiegokolwiek manipulowania przy urządzeniach i instalacjach produkcyjnych nie
będących przedmiotem prac.
Prowadzenie jakichkolwiek robót ziemnych (ze względu na uzbrojenie terenu) wymaga uzgodnienia ze
służbami technicznymi Lafarge.
Prace przy urządzeniach wytwarzających, transportujących i magazynujących pył węglowy grożą
pożarem lub wybuchem. Na przeprowadzenie takich prac należy uzyskać pisemne pozwolenie w
porozumieniu z lokalnym koordynatorem Lafarge. Przy remontach z użyciem otwartego ognia, przy
pracach spawalniczych należy zachować szczególną ostrożność
Osoby dozoru danej jednostki Lafarge są uprawnione do reagowania w przypadkach gdy stwierdzą, że
roboty są prowadzone z naruszeniem zasad i przepisów BHP. W przypadkach drastycznych mają prawo
do zatrzymania prowadzonych prac.
Czynniki szkodliwe w środowisku pracy.
Mogą występować następujące czynniki szkodliwe w środowisku pracy na terenie Lafarge: pyły
przemysłowe, pyły cementu i węgla kamiennego oraz hałas.
Na drzwiach wejściowych do obiektów gdzie są przekroczone normatywy higieniczne wywieszone są
znaki nakazu stosowania odpowiednich ochron osobistych. Przestrzeganie tych znaków nakazu jest
bezwzględnie obowiązujące.
Środki bezpieczeństwa przy prowadzeniu robót strzałowych w kopalniach.
Każdy pracownik zatrudniony na terenie zakładu górniczego musi zapoznać się z sygnałami
stosowanymi podczas robót strzałowych. Każdy jest zobowiązany do bezwzględnego stosowania się do
tych sygnałów.
Sygnały te to:
4
- optyczny - czerwona flaga na maszcie
- akustyczne
a)pierwszy - jeden przeciągły, uprzedzający.
Po podaniu tego sygnału pracownicy udają się do schronów poza strefą rozrzutu kamienia lub poza
strefę oznaczoną tablicami ostrzegawczymi. Czerwona flaga zostaje wciągnięta na maszt.
b)drugi - dwa przeciągłe uprzedzające.
W momencie nadawania tego sygnału pracownicy powinni znajdować się w schronach lub poza strefą
rozrzutu kamienia.
c)trzeci - jeden krótki.
Jest to sygnał dla strzałowych, pozwalający na odpalanie.
d)czwarty - trzy przeciągłe.
Jest to sygnał odwołujący, informuje o zakończeniu robót strzałowych, pozwala na opuszczenie
schronu. Czerwona flaga zostaje zdjęta z masztu.
3.2.
3.3.
4.
4.1
Oprócz ww. sygnałów, na okres strzelania wystawiane są posterunki poza strefą rozrzutu kamienia.
Wszyscy pracownicy winni podporządkować się poleceniom posterunkowych.
Godziny strzelania w kopalniach oraz znaczenie znaków ostrzegawczych są umieszczone na tablicach
ostrzegawczych, ustawionych na drogach i przejściach przed wejściem w strefę rozrzutu kamienia
Sposób postępowania w przypadku zauważenia pożaru.
Każdy, kto zauważy pożar, jest obowiązany niezwłocznie powiadomić tel. alarmowy 112 .
Zawiadamiając należy podać:
a) gdzie się pali (jaki zakład, wydział),
b) co się pali,
c) czy jest zagrożone życie ludzkie,
d) swoje nazwisko i imię oraz nr telefonu z którego dzwonimy.
Słuchawkę odkładamy dopiero wtedy gdy dyżurny potwierdzi, że meldunek przyjął.
Każdy pracownik, który zauważył wypadek
lub dowiedział się o nim
jest zobowiązany:
 natychmiast udzielić pomocy poszkodowanemu pracownikowi
 zawiadomić o wypadku ( jeśli występują to wewnętrzne) służby alarmowe /zakładowe/ pod nr
112

czekać na miejscu wypadku do czasu przybycia pomocy.
Pracownik, który uległ wypadkowi
jeżeli stan jego zdrowia na to pozwala, jest zobowiązany zawiadomić niezwłocznie o wypadku (osobiście lub
telefonicznie):
 swojego przełożonego
5
c) Inne wymogi bezpieczeństwa względem Wykonawcy
Wszyscy pracownicy podlegający Wykonawcy powinni przestrzegać tych samych standardów
bezpieczeństwa pracy oraz postępowania na terenie zakładu jak pracownicy Zleceniodawcy. Pracownicy
Wykonawcy winni być przeszkoleni przez uprawnionego Pracownika działu BHP Zleceniodawcy lub
Koordynatora ds. BHP (Wykonawców), odnośnie szczególnych warunków wykonywania prac i istniejących
zagrożeń w zakładzie Zleceniodawcy. W szczególności przedstawiciel Zleceniodawcy poinformuje
Wykonawcę o numerach telefonicznych do wykorzystania celem alarmowania, zawiadamiania pogotowia
itd.
 Zakazy i ograniczenia, które mogą być przyczyną usunięcia z terenu zakładu i anulowania przepustek
pracowników podlegających Wykonawcy:
1. Zaniedbanie natychmiastowego zgłoszenia o wypadku, w którym brała udział jakakolwiek osoba.
2. Sfałszowanie informacji dotyczących jakiegokolwiek wypadku.
3. Kradzież, niszczenie lub uszkodzenie mienia należącego do Zleceniodawcy lub do współpracowników.
4. Nadużycie lub użycie w niewłaściwym celu sprzętu, narzędzi lub materiałów.
5. Fałszowanie kart pracy lub innych zapisów.
6. Użycie bez zezwolenia telefonów, maszyn, narzędzi, innego sprzętu lub pojazdów należących do
Zleceniodawcy.
7. Obecność bez zezwolenia na terenie zakładu (miejscu wykonywania remontu) po odbyciu swojej zmiany
lub w miejscach innych niż przewidziane w ramach zadania głównego.
8. Załatwiania potrzeb fizjologicznych poza wyznaczonymi miejscami.
9. Zaśmiecanie stanowisk pracy lub pomieszczeń w budynkach.
10. Wnoszenie, spożywanie lub praca pod wpływem alkoholu (lub innych środków np. narkotyki), nie
stosowanie zasad związanych z pracą na wysokości, pracy w przestrzeniach zamkniętych, izolacji energii
(LOTOTO) będą skutkowały natychmiastowym usunięciem z terenu Lafarge
11. Lżejsze wykroczenia będą skutkowały karą usunięcia rogu z paszportu bezpieczeństwa i wpisem do
paszportu bezpieczeństwa . Utracenie 4 rogów w jednym roku kalendarzowym skutkuje anulowaniem
paszportu.
12. Niepodporządkowanie się lub niezastosowanie się do poleceń przedstawicieli Zleceniodawcy lub
personelu kierowniczego.
13. Spowodowanie lub udział w jakimkolwiek działaniu, które mogłoby naruszyć bezpieczeństwo lub też
przerwać pracę innym pracownikom zakładu.

ii) WYMAGANIA ŚRODOWISKOWE
.
1. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania wszelkich zaleceń związanych z ochroną środowiska na
terenie zakładu należącego do Grupy Lafarge oraz podczas prac wykonywanych na rzecz Lafarge, stosownie do
obowiązujących przepisów prawnych w zakresie ochrony środowiska oraz wymagań Lafarge w zakresie
monitorowania i ciągłego ulepszania działań mogących mieć wpływ na środowiskowo /pkt. 2 - 11/.
Pracownicy Wykonawcy winni być przeszkoleni przez uprawnionego Koordynatora ds. Wykonawców /
Kierownika Zakładu w zakresie wymagań środowiskowych obowiązujących w Lafarge
2. W celu przeniesienia odpowiedzialności za gospodarkę odpadami stawia się wykonawcy bezwzględny wymóg
uzyskania stosownych zezwoleń administracyjnych na wytwarzanie, gromadzenie, magazynowanie i
przekazywanie odpadów. Wynika to z rozdziału 4 Ustawy z dnia 27.04.2001 o odpadach (Dz. Ustaw Nr 62
poz. 628 z późniejszymi zmianami).
3. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymywania ładu i porządku w miejscu prowadzenia prac.
4. Postępowanie z odpadami na terenie zakładu jest prowadzone zgodnie z zasadami określonymi w przepisach
prawnych oraz w sposób, który w możliwie maksymalnym stopniu ogranicza negatywne oddziaływanie na
środowisko. Jest to realizowane poprzez:

zapobieganie powstawaniu i minimalizację ilości odpadów,

selektywną zbiórkę odpadów w miejscu wytworzenia,
6

wykorzystywanie i recykling odpadów.
5. Wszelkie odpady powstające w trakcie wykonywania prac należy składać w miejscu uzgodnionym z
Koordynatorem prac ze strony Lafarge.
6. Zbiórka odpadów musi być prowadzona w sposób selektywny.
7. Odpady muszą być składowane w miejscach do tego przystosowanych, zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa. Miejsca te muszą być właściwie zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych. Sposób
przechowywania odpadów musi chronić przed nadmierną emisją zanieczyszczeń do powietrza oraz
przedostawaniem się zanieczyszczeń do gleby i wody. Każda substancja chemiczna w szczególności
niebezpieczna powinna mieć Kartę charakterystyki. Płyny łatwopalne muszą być składowane w odpowiednich
zbiornikach dopuszczonych do użytku zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przemieszczanie takich płynów
może odbywać się tylko w pojemnikach dopuszczonych do tego celu. Jeśli będzie wymagane użycie
materiałów wybuchowych, mogą być one użyte jedynie zgodnie z rządowymi i górniczymi przepisami
aktualnie obowiązującymi.
8. Sprzęt używany do wykonywania prac musi być w należytym stanie technicznym, co pozwoli zminimalizować
wpływ wykonywanych prac na środowisko poprzez brak wycieków, brak nadmiernej emisji zanieczyszczeń do
powietrza, brak nadmiernego zużycia mediów.
9. W przypadku wycieku płynów do gruntu, muszą być one natychmiast zneutralizowane, a sprzęt musi zostać
naprawiony, w celu ponownego dopuszczenia do pracy.
10. Prace należy wykonywać w taki sposób, aby maksymalnie ograniczyć oddziaływanie na otaczające
środowisko naturalne.
11. W przypadku stwierdzenia spowodowania negatywnego wpływu na środowisko Wykonawca zobowiązuje
się bezzwłocznie naprawić szkodę i pokryć koszty z tym związane.
Firma Lafarge zastrzega sobie prawo do przeprowadzania audytów w celu sprawdzenia przestrzegania przez
wykonawców przepisów w zakresie ochrony środowiska.
III ) POSTANOWIENIA OGÓLNE
a) Wymagania Handlowe
1.
Wykonawca/Dostawca Towarów jest zobowiązany w momencie składania oferty do przesłania
Zleceniodawcy:
1.1 Dokumentów rejestracyjnych firmy (kopie/wyciągi)
1.2 Potwierdzenie zgłoszenia rejestracyjnego podatku od towarów i usług
1.3 Oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu (zapytania ofertowego), zobowiązań w
przypadku jego wygrania i przyjęciu ich bez zastrzeżeń
1.4 Oświadczenie, że oferent uważa się za związanego ofertą co najmniej w okresie jej ważności
1.5 Potwierdzenia kosztorysu robót, zgodnie z określonym zakresem
1.6 Potwierdzenia harmonogramu robót i / lub ramy czasowe wykonywanych prac wg zakresu ustalonego
w ofercie
1.7 Zaświadczenie o nie zaleganiu w podatkach – wystawione przez Urząd Skarbowy
1.8 Oświadczenie o wielkości obrotu w roku poprzednim
1.9 Dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub
czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
1.10 Oświadczenia o posiadanej wiedzy i doświadczeniu do realizacji zamówienia/umowy;
1.11Oświadczenia o dysponowaniu odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia/umowy.
b) Wymagania dotyczące wykonywanej pracy
1. Punkt poboru wody i energii elektrycznej.
7
Na żądanie Wykonawcy, Zleceniodawca udostępni odpłatnie Wykonawcy punkty poboru wody i energii
elektrycznej – (chyba że uzgodniono inaczej).
2.Utylizacja odpadów na terenie będącym własnością Zleceniodawcy.
Utylizacja odpadów na terenie Zakładu jest zabroniona. Zleceniodawca może usunąć Wykonawcę z terenu
zakładu w przypadku otrzymania potwierdzonych informacji o tego typu zdarzeniach. Będzie to równoznaczne
z zerwaniem umowy w trybie natychmiastowym z winy Wykonawcy.
3. Drogi dojazdowe.
Na żądanie Wykonawcy Zleceniodawca wskaże Wykonawcy drogę dojazdową do miejsca prowadzonych prac.
Wszelkie zniszczenia powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania dróg zostaną usunięte na koszt
Wykonawcy.
4. Zabezpieczenie istniejących urządzeń Zleceniodawcy.
Wszelkie roboty odbywają się na terenie pracującego zakładu. Wykonawca winien przedsięwziąć odpowiednie
środki ochronne, aby zapobiec uszkodzeniom istniejących urządzeń, wyposażenia i instalacji należących do
Zleceniodawcy, wynikających z prowadzonych prac. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie szkody
spowodowane ww. działalnością.
5. Bieżąca działalność Zleceniodawcy.
Wykonawca będzie w taki sposób prowadził swoje prace, aby nie zakłócać bieżącej działalności zakładu. Jeżeli
zakłócenie bieżącej działalności zakładu stanie się niezbędne dla wypełnienia warunków umowy, działalność
Wykonawcy będzie koordynowana przez personel dozoru Zleceniodawcy. W przypadku zakładów
cementowych należących do grupy Lafarge planując prace należy przyjąć, że Zleceniodawca będzie prowadził
działalność zakładu w sposób ciągły (24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu). W przypadku kopalń i betoniarni
czas ten należy uzgodnić indywidualnie.
6. Kwestie sporne z pracownikami.
Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za szybkie rozwiązanie szkodliwych działań swoich pracowników
lub przedstawicieli związków zawodowych. Żaden z Wykonawców ani jego pracowników nie będzie ingerować
w działalność innych Wykonawców zatrudnionych na terenie Zleceniodawcy. Wszyscy Wykonawcy będą na
bieżąco informować Zleceniodawcę o potencjalnych problemach pracowniczych tak szybko, jak to jest
możliwe w celu uniknięcia ich negatywnego wpływu na prowadzone prace.
Wykonawca zobowiązuje się, że jego pracownicy nie będą prowadzić żadnej akcji strajkowej na terenie
zakładu Zleceniodawcy.
7. Identyfikatory stosowane przez pracowników Wykonawcy.
Każda osoba zatrudniona, a także odwiedzający, przebywający na terenie zakładu są zobowiązani do noszenia
na kasku ochronnym lub ubraniu w widocznym miejscu logo lub odznaki. Pracownicy Wykonawcy i
odwiedzający zobowiązani są do posiadania przepustek (kart identyfikacyjnych) wystawionych przez
uprawnionego do ich wystawienia przedstawiciela Zleceniodawcy.
8. Pojazdy.
Na terenie zakładu Wykonawca może wykorzystywać tylko samochody i sprzęt związany z wykonywaną
usługą, i obsługiwany przez pracowników posiadających odpowiednie uprawnienia do ich obsługi oraz
pozwolenia na wjazd (przepustki), wystawione przez uprawnionego przedstawiciela Zleceniodawcy.
Samochody prywatne mają zakaz wjazdu na teren zakładu za wyjątkiem sytuacji kiedy Zleceniodawca udzieli
pozwolenia na wjazd samochodu prywatnego.
9. Odwiedziny.
Wszystkie osoby odwiedzające zakład, w tym pośrednicy handlowi, sprzedawcy i agenci handlowi muszą
posiadać przepustkę wystawioną przez Zakład Zleceniodawcy i być w towarzystwie pracownika Wykonawcy
(lub Zleceniodawcy).
10. Bezpieczeństwo urządzeń i magazynów Wykonawcy.
8
Zleceniodawca nie będzie utrzymywać nadzoru na miejscu prowadzonych prac. Odpowiedzialność za
bezpieczeństwo narzędzi, urządzeń, pojazdów, towarów i innych urządzeń dostarczonych Wykonawcy
będących własnością Zleceniodawcy, ponosi wyłącznie Wykonawca. Zleceniodawca zapewni pomieszczenie
magazynowe na dostarczone przez siebie materiały i urządzenia, które wg niego będą wymagały takiego
sposobu przechowywania. Wykonawca winien dostosować się do wymagań ochrony zakładu. Wykonawca
będzie bezzwłocznie informować Zleceniodawcę o wszelkich kradzieżach i zniszczeniach mienia.
11. Umiejscowienie istniejących urządzeń.
Umiejscowienie urządzeń nie zawsze jest oznaczone na placach w zakładzie Zleceniodawcy. Wykonawca jest
odpowiedzialny za upewnienie się co do położenia wszystkich urządzeń i zabezpieczenie wszystkich urządzeń
napotkanych w trakcie wykonywania robót.
c) Obowiązki i uprawnienia Lafarge
1. Lafarge może powołać Koordynatora ds. wykonawców i dostawców towarów odpowiedzialnego za prace
wykonywane przez Wykonawcę/Dostawcę towarów
2. Wyznaczeni pracownicy Lafarge są zobowiązani przed rozpoczęciem prac do przeprowadzenia
przeszkolenia pracowników wskazanych przez Wykonawcę (według dostarczonej przez Wykonawcę listy)
/Dostawcę towarów. Przeszkolenie obejmuje instruktaż w zakresie procedur, instrukcji oraz zasad
obowiązujących na terenie zakładu Lafarge oraz podczas prac wykonywanych na rzecz Lafarge oraz instruktaż w
zakresie występujących zagrożeń i postępowania w razie zaistnienia wypadku lub sytuacji awaryjnych w
obszarze prowadzonych prac. Szkolenie powyższe nie zastępuje szkoleń, za które według obowiązujących
przepisów prawa, odpowiedzialny jest Wykonawca/ Dostawca towarów.
3. Lafarge jest uprawniona do przeprowadzania okresowych przeglądów oraz audytów BHP obejmujących
zakres prac prowadzonych przez Wykonawcę/ Dostawcę towarów w miejscach świadczenia prac przez
Wykonawcę/ Dostawcę towarów, jego pracowników lub inne osoby, którymi Wykonawca/ Dostawca towarów
się posługuje.
4. Pracownicy Lafarge są uprawnieni do reagowania w przypadkach stwierdzenia, że prace są prowadzone
przez Wykonawcę/Dostawca towarów z naruszeniem zasad i przepisów BHP. W uzasadnionych przypadkach
Koordynator ds. wykonawców i dostawców towarów lub wyznaczony pracownik Lafarge może wstrzymać
prowadzone przez Wykonawcę/Dostawcę towarów prace.
d) Wymagania Zleceniodawcy
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Wszystkie wykonywane roboty oraz dostarczone materiały muszą spełniać wymogi odpowiednich polskich
przepisów i norm oraz odpowiednich, szczegółowych wytycznych dostawców materiałów.
Jeżeli projekt, Polskie Normy lub inne przepisy nie stanowią inaczej, wszystkie roboty będą wykonywane i
odbierane według „Warunków Technicznych wykonywania i odbioru” właściwych dla rzeczowego zakresu
prac. W przypadku, gdy ww. źródła podają różne wymagania, będą miały zastosowanie najwyższe
jakościowo wymogi tych źródeł.
Wykonawca jest odpowiedzialny za kontrolę jakości wykonywanych prac i jakikolwiek nadzór czy
dodatkowa kontrola ze strony Zleceniodawcy z takiej odpowiedzialności go nie zwalnia.
Wykonawca zatrudni do wykonywania robót personel o odpowiednich kwalifikacjach. W przypadku
uzasadnionych zastrzeżeń Zleceniodawca zastrzega sobie prawo wnioskowania o zastępstwo.
Jeżeli do wykonywania określonych robót wymagane są odpowiednie uprawnienia, wykonawca zatrudni
pracowników posiadających takowe kwalifikacje.
Wykonawca jest zobowiązany skoordynować wszelkie dostawy, transport, składowanie i roboty
pozostające w jego zakresie tak aby dotrzymać terminów wynikających z harmonogramu prac.
Na zabudowane materiały stanowiące dostawę Wykonawcy będą wymagane stosowne atesty i aprobaty.
Wywóz materiałów pozostałych po robotach należy do Wykonawcy i jest ujęty w cenie umowy. Załadunek i
rozładunek tych materiałów będzie leżał po stronie Wykonawcy, chyba ze w umowie postanowiono
inaczej.
W przypadku zrezygnowania przez Zleceniodawcę z wykonywania jakiegoś fragmentu robót z zakresu
niniejszej umowy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie pomniejszone o wartość niewykonanej części robót
9
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
- o ile umowa nie stanowi inaczej. Wartość nie wykonanej części robót będzie uzgodniona wspólnie przez
Wykonawcę i Zleceniodawcę. Uzgodniona kwota będzie zapisana w Dzienniku Budowy.
Na żądanie Zleceniodawcy, Wykonawca jest zobowiązany wykonać roboty na obiektach objętych umową
nie ujętych w zakresie umowy, a które są w zakresie możliwości technicznych oraz są niezbędne dla
zrealizowania umowy. Zakres tych robót, ich koszt i termin wykonania muszą być uzgodnione ze
Zleceniodawcą i potwierdzone stosownym wpisem w Dzienniku Budowy lub odrębną umową.
W przypadku uzgodnienia kosztów robót dodatkowych przez strony niniejszej umowy (punkt 10),
Zleceniodawca zastrzega utrzymanie ceny roboczogodziny na poziomie nie wyższym niż cena
roboczogodziny z zakresu robót będących przedmiotem niniejszej umowy.
Wszelkie dodatkowe roboty wykonane przez Wykonawcę bez uprzedniego zlecenia tych prac w formie
pisemnej przez Zleceniodawcę nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń.
Zwiększenie zakresu robót do 10 % wartości umowy nie może stanowić podstawy do zmiany terminu
zakończenia robót.
Wykonawca przeprowadzać będzie na bieżąco inwentaryzację dostaw Zleceniodawcy. Wszystkie braki w
materiałach i urządzeniach zostaną zgłoszone Zleceniodawcy w ciągu trzech (3) dni od daty ich zauważenia.
Wykonawca w terminie jednego (1) tygodnia od daty podpisania umowy dostarczy Zleceniodawcy
szczegółowy harmonogram robót, jeżeli treść umowy nie stanowi inaczej.
Wykonawca jest zobowiązany do uczestnictwa w codziennych spotkaniach z przedstawicielami
Zleceniodawcy i innymi Wykonawcami i Podwykonawcami celem koordynacji robót na placu budowy. W
przypadku kwestii spornych stroną rozstrzygającą jest Koordynator robót wskazany przez Zleceniodawcę.
Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia Dzienników Budowy.
Zleceniodawca żąda co najmniej jednorocznej gwarancji na wykonaną usługę lub dostarczone przez
wykonawcę materiały lub części regenerowane lub zamienne o ile umowa lub gwarancja producenta nie
stanowi inaczej.
e) Ubezpieczenie
Z chwilą wejścia w życie umowy Wykonawca jest zobowiązany ubezpieczyć się od ryzyka wyrządzenia szkód
materialnych i osobowych Zleceniodawcy lub osobom trzecim do kwoty jednego miliona (1.000.000 PLN), na
jeden wypadek - jeżeli umowa nie stanowi inaczej. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji polis
ubezpieczeniowych Wykonawcy.
f) Zabezpieczenie prawidłowego wykonania umowy
Oprócz innych zabezpieczeń wynikających bezpośrednio z treści umowy Zleceniodawca zatrzyma ostatnie
dziesięć procent (10 %) wartości umowy jako zabezpieczenie prawidłowego wykonania umowy, które to 10 %
zostanie wypłacone Wykonawcy po podpisaniu Protokółu Odbioru Końcowego nie wcześniej jednak niż trzy (3)
miesiące od daty zakończenia robót będących przedmiotem niniejszej umowy. Po spełnieniu warunków
odnośnie ostatniej zapłaty, Wykonawca przekaże Zleceniodawcy pisemne oświadczenie, że nie ma żadnych
roszczeń wobec niego i jego majątku, jego przedstawicieli i pracowników, wynikających i związanych z niniejszą
umową. Zleceniodawca może żądać, aby Wykonawca dostarczył pisemne oświadczenie zrzeczenia się
wszystkich roszczeń również od swoich podwykonawców, sprzedawców i innych dostarczających siłę roboczą,
materiały, usługi lub sprzęt w związku z realizacją niniejszej umowy. Powyższe nie dotyczy przypadków w
których umowa stanowi inaczej.
LAFARGE (ZLECENIODAWCA)
WYKONAWCA, PODWYKONAWCA, ZLECENIOBIORCA
10
11
Download