OFERTA PRZETARGOWA

advertisement
Załącznik Nr 1 do Zaproszenia do złożenia oferty
FORMULARZ OFERTY
pieczęć Wykonawcy
Miejskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji
w Lublinie Sp. z o.o.
20-407 Lublin
al. J. Piłsudskiego 15
NIP:…………………………………………………………………………
KRS*………………………………………………………………………
Kapitał zakładowy*/wpłacony*.…………………………………………
*niepotrzebne skreślić
Dotyczy: zamówienia na dostawę paliw silnikowych do pojazdów samochodowych oraz
urządzeń mechanicznych dla potrzeb MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie w okresie od
01.01.2016 r. do 31.12.2017 r.:
Zadanie I: Olej napędowy ekodiesel – ilość: 400 m3 oraz olej napędowy tzw. arktyczny –
ilość 40 m3
Zadanie II: Benzyna bezołowiowa eurosuper o liczbie oktanowej 95 – ilość: 58 m3.
Wykonawca załącza cały formularz oferty (wszystkie strony należy podpisać) wypełniając
pozycje dotyczące tych części zamówienia, o które się ubiega, w przeciwnym wypadku
przekreśla niewypełnione części.
Zadanie I: Olej napędowy typu ekodiesel – ilość: 400 m3 oraz olej napędowy tzw.
arktyczny – ilość 40 m3
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Oferujemy dostawę oleju napędowego typu ekodiesel oraz oleju napędowego tzw.
arktycznego objętego Zaproszeniem za cenę:
Łączna wartość netto ogółem: ………………… PLN (suma wartości z pozycji nr 5 Tabeli
cen nr 1 oraz z pozycji nr 5 Tabeli cen nr 2)
(słownie: …………………………………………………………………………………………….)
plus podatek VAT w wysokości ustawowej.
Powyższa cena netto za całość przedmiotu zamówienia obejmuje całość kosztów
związanych z realizacją przedmiotu zamówienia w zakresie określonym Zaproszeniem do
złożenia oferty, w tym koszty transportu paliwa do magazynu (garażowa stacja paliw)
usytuowanego na terenie bazy zaplecza technicznego MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie przy ul.
Zemborzyckiej 114a.
Nazwa
producenta
oferowanego
oleju
napędowego
typu
ekodiesel:
………………………………………….
Nazwa
producenta
oferowanego
oleju
napędowego
tzw.
arktycznego:
………………………………………….
Dostawa objęta niniejszym zamówieniem będzie realizowana partiami w okresie od
01.01.2016 r. do 31.12.2017 r.
Wymagany termin dostawy danej partii paliwa: maks. 3 dni robocze od daty zgłoszenia
zapotrzebowania pisemnie, faksem lub pocztą e-mail.
Powierzamy*/nie powierzamy* podwykonawcom wykonanie następujących części
zamówienia:……………………………………………………………………………………………
…….
..............................................................
miejscowość, data
...................................................................
podpis (-y) i pieczątka (-i) osoby uprawnionej
Strona 1 z 6
Załącznik Nr 1 do Zaproszenia do złożenia oferty
*niepotrzebne skreślić
..............................................................
miejscowość, data
...................................................................
podpis (-y) i pieczątka (-i) osoby uprawnionej
Strona 2 z 6
Załącznik Nr 1 do Zaproszenia do złożenia oferty
Tabela cen nr 1
1.
2.
3.
Dzienna cena hurtowa netto sprzedaży 1 m3 oleju napędowego
typu ekodiesel w temperaturze referencyjnej 15 oC opublikowana na
stronie internetowej PKN ORLEN w dniu 11.11.2015 r. - oznaczona
symbolem Chn.
Stały upust od dziennej ceny hurtowej netto sprzedaży 1 m 3 oleju
napędowego typu ekodiesel w temperaturze referencyjnej 15 oC
publikowanej na stronie internetowej PKN ORLEN – oznaczony
symbolem U.
Upust należy przedstawić w postaci liczby w zapisie dziesiętnym
z dokładnością do trzeciego miejsca po przecinku (gdzie np. 99,9%
= 0,999 w zapisie dziesiętnym, a 0,1% = 0,001 w zapisie
dziesiętnym itd.). Upust nie może wynosić zero.
Wartość kwotowa upustu od ceny hurtowej netto sprzedaży 1 m 3
oleju napędowego typu ekodiesel w temperaturze referencyjnej
+15 oC opublikowanej na stronie internetowej PKN ORLEN w dniu
11.11.2015 r.- oznaczona symbolem Wu.
……………………PLN
(słownie:……………….)
0, …. …. ….
……………………PLN
(słownie:……………….)
4.
Cena netto za 1 m3 oleju napędowego typu ekodiesel
uwzględniająca wartość kwotową upustu – oznaczona symbolem
Cnu.
5.
Łączna cena ofertowa netto za olej napędowy typu ekodiesel
dostarczany w okresie obowiązywania umowy, wyliczona jako
iloczyn ilości 400 m3 i ceny netto za 1 m3 oleju napędowego typu
ekodiesel uwzględniającej wartość kwotową upustu - oznaczona
symbolem Kn.
……………………PLN
(słownie:……………….)
……………………PLN
(słownie:……………….)
Uwaga: Wszystkie ceny Wykonawca wpisuje z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku (przy zachowaniu zasady zaokrąglenia w górę w przypadku, gdy trzecią
cyfrą po przecinku będzie cyfra 5 lub większa). Do powyższych cen doliczony
zostanie podatek VAT w wysokości ustawowej.
Stały Upust określony w poz. 2 tabeli należy przedstawić w postaci liczby w
zapisie dziesiętnym z dokładnością do trzeciego miejsca po przecinku (gdzie np.
99,9% = 0,999 w zapisie dziesiętnym, a 0,1% = 0,001 w zapisie dziesiętnym itd.).
..............................................................
miejscowość, data
...................................................................
podpis (-y) i pieczątka (-i) osoby uprawnionej
Strona 3 z 6
Załącznik Nr 1 do Zaproszenia do złożenia oferty
Tabela cen nr 2
1.
2.
3.
Dzienna cena hurtowa netto sprzedaży 1 m3 oleju napędowego
tzw. arktycznego w temperaturze referencyjnej 15 oC opublikowana
na stronie internetowej PKN ORLEN w dniu 11.11.2015 r. oznaczona symbolem Chn.
Stały upust od dziennej ceny hurtowej netto sprzedaży 1 m 3 oleju
napędowego tzw. arktycznego w temperaturze referencyjnej 15 oC
publikowanej na stronie internetowej PKN ORLEN – oznaczony
symbolem U.
Upust należy przedstawić w postaci liczby w zapisie dziesiętnym
z dokładnością do trzeciego miejsca po przecinku (gdzie np. 99,9%
= 0,999 w zapisie dziesiętnym, a 0,1% = 0,001 w zapisie
dziesiętnym itd.). Upust nie może wynosić zero.
Wartość kwotowa upustu od ceny hurtowej netto sprzedaży 1 m 3
oleju napędowego tzw. arktycznego w temperaturze referencyjnej
+15 oC opublikowanej na stronie internetowej PKN ORLEN w dniu
11.11.2015 r.- oznaczona symbolem Wu.
……………………PLN
(słownie:……………….)
0, …. …. ….
……………………PLN
(słownie:……………….)
4.
Cena netto za 1 m3 oleju napędowego tzw. arktycznego
uwzględniająca wartość kwotową upustu – oznaczona symbolem
Cnu.
5.
Łączna cena ofertowa netto za olej napędowy tzw. arktyczny
dostarczany w okresie obowiązywania umowy, wyliczona jako
iloczyn ilości 40 m3 i ceny netto za 1 m3 oleju napędowego tzw.
arktycznego uwzględniającej wartość kwotową upustu - oznaczona
symbolem Kn.
……………………PLN
(słownie:……………….)
……………………PLN
(słownie:……………….)
Uwaga: Wszystkie ceny Wykonawca wpisuje z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku (przy zachowaniu zasady zaokrąglenia w górę w przypadku, gdy trzecią
cyfrą po przecinku będzie cyfra 5 lub większa). Do powyższych cen doliczony
zostanie podatek VAT w wysokości ustawowej.
Stały Upust określony w poz. 2 tabeli należy przedstawić w postaci liczby w
zapisie dziesiętnym z dokładnością do trzeciego miejsca po przecinku (gdzie np.
99,9% = 0,999 w zapisie dziesiętnym, a 0,1% = 0,001 w zapisie dziesiętnym itd.).
..............................................................
miejscowość, data
...................................................................
podpis (-y) i pieczątka (-i) osoby uprawnionej
Strona 4 z 6
Załącznik Nr 1 do Zaproszenia do złożenia oferty
Zadanie II: Benzyna bezołowiowa typu eurosuper o liczbie oktanowej 95
–ilość: 58 m3
1.
2.
7.
3.
4.
Oferujemy dostawę benzyny bezołowiowej typu eurosuper objętej Zaproszeniem za cenę:
Łączna wartość netto ogółem: ………………… PLN (wartość z pozycji nr 5 Tabeli cen nr 3)
(słownie: ………………………………………………………………………………………………..)
plus podatek VAT w wysokości ustawowej.
Powyższa cena netto za całość przedmiotu zamówienia obejmuje całość kosztów
związanych z realizacją przedmiotu zamówienia w zakresie określonym Zaproszeniem do
złożenia oferty, w tym koszty transportu paliwa do magazynu (garażowa stacja paliw)
usytuowanego na terenie bazy zaplecza technicznego MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie przy ul.
Zemborzyckiej 114a.
Nazwa producenta oferowanej benzyny bezołowiowej Eurosuper o liczbie oktanowej
95:………………………………………….
Dostawa objęta niniejszym zamówieniem będzie realizowana partiami w okresie od
01.01.2016 r. do 31.12.2017 r.
Wymagany termin dostawy danej partii paliwa: maks. 3 dni robocze od daty zgłoszenia
zapotrzebowania pisemnie, faksem lub pocztą e-mail.
Powierzamy*/nie powierzamy* podwykonawcom wykonanie następujących części
zamówienia:..………….………………………………………………………………………………
………
*niepotrzebne skreślić
..............................................................
miejscowość, data
...................................................................
podpis (-y) i pieczątka (-i) osoby uprawnionej
Strona 5 z 6
Załącznik Nr 1 do Zaproszenia do złożenia oferty
Tabela cen nr 3
1
2
3
4
5
Dzienna cena hurtowa netto sprzedaży 1 m3 benzyny
bezołowiowej typu eurosuper w temperaturze referencyjnej 15 oC
opublikowana na stronie internetowej PKN ORLEN w dniu w dniu
11.11.2015 r.- oznaczona symbolem Chn.
Stały upust od dziennej ceny hurtowej netto sprzedaży 1 m 3
benzyny bezołowiowej typu eurosuper w temperaturze referencyjnej
15 oC opublikowana na stronie internetowej PKN ORLEN –
oznaczony symbolem U.
Upust należy przedstawić w postaci liczby w zapisie dziesiętnym
z dokładnością do trzeciego miejsca po przecinku (gdzie np. 99,9%
= 0,999 w zapisie dziesiętnym, a 0,1% = 0,001 w zapisie
dziesiętnym itd.). Upust nie może wynosić zero.
Wartość kwotowa upustu od ceny hurtowej netto sprzedaży 1 m 3
benzyny bezołowiowej typu eurosuper w temperaturze referencyjnej
+15 oC opublikowanej na stronie internetowej PKN ORLEN w dniu
11.11.2015 r. - oznaczona symbolem Wu.
Cena netto za 1 m3 benzyny bezołowiowej typu eurosuper
uwzględniająca wartość kwotową upustu – oznaczona symbolem
Cnu.
Łączna cena ofertowa za całość przedmiotu zamówienia netto,
tj. za łączną ilość benzyny bezołowiowej typu eurosuper
dostarczanej w okresie obowiązywania umowy, wyliczona jako
iloczyn ilości 58 m3 i ceny netto za 1 m3 benzyny bezołowiowej typu
eurosuper uwzględniającej wartość kwotową upustu - oznaczona
symbolem Kn.
……………………PLN
(słownie:……………….)
0, …. …. ….
……………………PLN
(słownie:……………….)
……………………PLN
(słownie:……………….)
……………………PLN
(słownie:……………….)
Uwaga: Wszystkie ceny Wykonawca wpisuje z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku (przy zachowaniu zasady zaokrąglenia w górę w przypadku, gdy trzecią
cyfrą po przecinku będzie cyfra 5 lub większa). Do powyższych cen doliczony
zostanie podatek VAT w wysokości ustawowej.
Stały Upust określony w poz. 2 tabeli należy przedstawić w postaci liczby w
zapisie dziesiętnym z dokładnością do trzeciego miejsca po przecinku (gdzie np.
99,9% = 0,999 w zapisie dziesiętnym, a 0,1% = 0,001 w zapisie dziesiętnym itd.).
..............................................................
miejscowość, data
...................................................................
podpis (-y) i pieczątka (-i) osoby uprawnionej
Strona 6 z 6
Download