Warunki Oferty PrOmOcyjnej „usługi z ulgą” - T

advertisement
Warunki Oferty PrOmOcyjnej „usługi z ulgą”
1.
Niniejsze warunki oferowane są przez T-Mobile Polska S.A. w okresie od 2016.09.15 do wycofania. Z warunków tych korzysta abonent
Operatora będący Konsumentem, który w okresie ich oferowania zawarł umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych w ramach
Produktu Dołączanego lub w tym okresie przedłużył taką umowę na czas oznaczony w ramach tegoż produktu.
Abonent spełniający warunki określone w niniejszym dokumencie korzysta z upustu opisanego poniżej. Abonent taki dalej zwany jest
„Abonentem”.
Podstawowym warunkiem przyznania upustu jest powiązanie u tego samego Abonenta Produktu Podstawowego i Produktu
Dołączanego. Dopuszczalne pary tworzy się przez połączenie Produktu Podstawowego i jednego z sąsiadujących z nim w tym samym
wierszu poniższej tabeli Produktów Dołączanych. Produkt Dołączany może znaleźć się tylko w jednej parze (jednym powiązaniu)
będącej podstawą dla upustu.
Produktem jest umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych, której stroną jest Operator i Abonent, i która spełnia wszystkie warunki
dla Produktu Podstawowego albo Produktu Dołączanego, zgodnie z poniższą tabelą. Umowa taka dalej zwana jest „Umową”.
Przez Umowę zmienioną rozumie się umowę aneksowaną lub umowę zmienioną zdalnie - z uzgodnieniem nowego czasu oznaczonego.
2.
3.
4.
5.
Produkt Podstawowy
Umowa zawarta/zmieniona:
- w systemie abonamentowym,
- na czas oznaczony,
- w taryfach: frii, Nowa, Nowy Komfort,
Komfort, Relaks, Nowa Jedyna, każdej taryfie
z rodziny taryfy JUMP! albo każdej taryfie z
rodziny taryf Rodzina, T
Umowa zawarta/zmieniona:
- w systemie Mix,
- na czas oznaczony do wykonania wszystkich
obowiązkowych doładowań
- w taryfach: Mix, Fon, Tak-Tak Fon, Nowa Era
Mix, Era Fun, Mega Fun albo Frii Mix
Umowa zawarta/zmieniona:
- w systemie abonamentowym,
- na czas oznaczony,
- w taryfach: Data lub Blueconnect
6.
7.
8.
9.
10.
11.
11.1.
11.2.
11.3.
11.4.
12.
13.
14.
Produkt Dołączany
Umowa zawarta w systemie abonamentowym
w ramach oferty o kodzie:
P_PAK_T1_2GB_TMUB_24
albo
Umowa zawarta w systemie abonamentowym
w ramach oferty o kodzie:
P_BC_MOD_29_CZ16_24_TB
Umowa zawarta w systemie abonamentowym
w ramach oferty o kodzie:
P_PAK_T1_2GB_TMUB_24
albo
Umowa zawarta w systemie abonamentowym
w ramach oferty o kodzie:
P_BC_MOD_29_CZ16_24_TB
Umowa zawarta w systemie abonamentowym
w ramach oferty o kodzie::
P_PAK_T1_2GB_TMUB_24
albo
Umowa zawarta w systemie abonamentowym
w ramach oferty o kodzie:
P_BC_MOD_29_CZ16_24_TB
Upust
10 zł z VAT
10 zł z VAT
10 zł z VAT
Upust odliczany jest od wartości brutto Abonamentu.
Operator aktywuje upust automatycznie w przypadku zaistnienia odpowiedniego powiązania i spełnienia innych warunków
przewidzianych niniejszym dokumentem.
Upust stosowany jest wyłącznie w stosunku do Umowy będącej Produktem Dołączanym i przyznawany jest co miesiąc do końca czasu
oznaczanego tej umowy.
Pierwszy upust jest uwzględniany na Fakturze wystawionej po spełnieniu wszystkich warunków jego udzielenia i po zakończeniu Cyklu
Rozliczeniowego, w którym to spełnienie wystąpiło. Jeżeli spełnienie warunków nastąpi później niż 48 godzin przed zakończeniem
danego Cyklu Rozliczeniowego, Operator zastrzega sobie możliwość uwzględnienia upustu na Fakturze za Cykl Rozliczeniowy
następujący po cyklu rozpoczynającym się po spełnieniu wszystkich warunków.
Upust zostanie przyznany, jeżeli w danym Cyklu Rozliczeniowym Abonament dla Produktu Dołączanego po uwzględnieniu wszelkich
innych warunków Umowy (Produktu Dołączanego) będzie większy lub równy wysokości upustu. Upust przepada w stosunku do każdego
Cyklu Rozliczeniowego, w którym nie zostanie spełniony warunek wskazany w zdaniu poprzednim.
Upust nie będzie przyznany także, gdy:
Umowa na Produkt Podstawowy lub Produkt Dołączany dla danego powiązania zostanie rozwiązana lub wygaśnie (dotyczy to także
cesji),
Umowa na Produkt Dołączany przejdzie w czas nieoznaczony,
z przyczyn leżących po stronie Abonenta dojdzie do zawieszenia świadczenia Usług Telekomunikacyjnych w ramach Produktu
Dołączanego na łączny okres dłuższy niż 4 miesiące (nastąpi wówczas trwała utrata możliwości wykonania powiązania i skorzystania z
upustu),.
z przyczyn leżących po stronie Abonenta nastąpi zawieszenie świadczenia Usług Telekomunikacyjnych w ramach któregokolwiek
Produktu tworzącego powiązanie , trwające nieprzerwanie dłużej niż 24 godziny(przepada wówczas upust za Cykl Rozliczeniowy, w
którym wystąpiło zawieszenie).
Dopuszczona przez Operatora i zlecona przez Abonenta zmiana parametrów usług świadczonych w ramach Produktu Podstawowego
lub Produktu Dołączanego, w szczególności zmiana taryfy w trakcie korzystania z niniejszych warunków, nie ma wpływu na upust.
Zawarcie aneksu do Produktu Dołączanego lub zdalne przedłużenie tego produktu na czas oznaczony, powoduje dezaktywację
powiązania i utratę przywileju promocyjnego w postaci upustu. Jeśli zmieniony w taki sposób Produkt Dołączany spełnia warunki
przewidziane niniejszym dokumentem, upust zostanie ponownie aktywowany.
Terminy pisane z dużej litery a niezdefiniowane w niniejszym dokumencie mają znaczenie nadane im w Regulaminie Świadczenia Usług
Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów T-Mobile.
Obowiązuje od dnia 2016.09.15
1
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards