Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych

advertisement
Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych
Nr
/ S / 2 0 0 8
pomiędzy firmą Sejnet - Rafał Sławiński świadczącą usługi telekomunikacyjne z siedzibą w Sejnach, ul. Strażacka 14, 16-500 Sejny, wpisaną do EDG
prowadzonej przez Burmistrza Miasta Sejny pod nr 1051, zwaną dalej Operatorem, reprezentowaną przez Rafała Sławińskiego a Abonentem
imię
nazwisko
pesel
seria i numer dowodu osobistego
nazwa firmy
NIP
Regon
ulica
nr domu
miejscowość
kod pocztowy
telefon
-
nr lokalu
poczta
e-mail
Przedmiot Umowy
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest świadczenie usług telekomunikacyjnych o rodzaju i na warunkach określonych w następujących załącznikach:
Internet – Załącznik I
X
telefonia VoIP – Załącznik V
telewizja TvoIP – Załącznik T
Warunki wykonywania Umowy
1. Umowa zawarta jest na czas:
miesięcy,
nieokreślony.
2. W przypadku zawarcia Umowy na czas określony, Umowa podlega, z chwilą upływu okresu na który została zawarta, automatycznemu
przedłużeniu na czas nieokreślony, chyba że Abonent złoży na co najmniej 30 dni przed datą upływu okresu obowiązywania Umowy,
oświadczenie o braku woli przedłużania takiej umowy lub podpisze kolejną umowę na czas określony.
3. Każda ze stron może rozwiązać umowę w drodze wypowiedzenia ze skutkiem na koniec Okresu Rozliczeniowego następującego po Okresie
Rozliczeniowym, w którym zostało dokonane wypowiedzenie.
W przypadku jednostronnego rozwiązania Umowy przez Abonenta lub przez Operatora z winy Abonenta przed upływem okresu obowiązywania
Umowy zawartej na czas określony, Abonent będzie zobowiązany do zapłaty kwoty w wysokości ulgi przyznanej Abonentowi w związku z zawarciem
Umowy na czas określony.
4. Umowa zostaje zawarta w lokalu Abonenta po uruchomieniu Usługi. Konsument ma prawo odstąpienia od Umowy w terminie 10 dni od jej zawarcia.
W przypadku zawarcia Umowy przed uruchomieniem Usługi, Usługa zostanie uruchomiona w terminie do 14 dni od podpisania Umowy.
5. Dla identyfikacji abonenta stosowany będzie login:
oraz numer PIN (hasło):
6. W ramach obsługi serwisowej Operator zapewnia usuwanie Awarii poprzez naprawę lub wymianę Urządzenia Abonenckiego należącego
do Operatora, telefoniczną obsługę Abonenta w godzinach 8.00 – 22.00 – możliwość uzyskania informacji dotyczącej aktualnego Cennika,
świadczonych usług, ofert promocyjnych oraz informacji o konfiguracji stacji roboczej Abonenta.
7. W przypadku Awarii, przerwy w świadczeniu usługi spowodowanej nieprawidłowym działaniem sieci innego operatora lub Planowanymi Pracami,
Abonent może żądać zapłaty kary umownej w wysokości 1/30 abonamentu za każde 24 godziny Awarii.
Operator może zamiast zapłaty kary umownej udzielić Abonentowi bonifikatę w opłacie za Usługę w wysokości przysługującej Abonentowi kary
umownej. W razie udzielania bonifikaty w opłacie za Usługę zobowiązanie Operatora do zapłaty kary umownej wygasa.
8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie stosuje się Regulamin Świadczenia Usług przez Sejnet.
Postępowanie reklamacyjne
1.
2.
3.
4.
5.
Abonent może złożyć reklamacje w sprawie niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi pisemnie na adres siedziby Operatora.
Reklamacja może zostać wniesiona w terminie 12 miesięcy do dnia zakończenia Okresu Rozliczeniowego, którego reklamacja dotyczy.
Zgłoszenie reklamacji nie zawiesza obowiązku zapłaty należności za Usługę.
Operator w terminie 30 dni od daty wpływu reklamacji udziela na nią odpowiedzi w formie pisemnej.
Spory mogą być rozstrzygane w drodze mediacji lub poddawane pod rozstrzygnięcie sądu polubownego.
W przypadku braku porozumienia sądem właściwym do rozstrzygania będzie sąd właściwy dla miejsca wykonywania Umowy.
Oświadczenia Abonenta
1. Oświadczam, że otrzymałem, zapoznałem się i akceptuję postanowienia Regulaminu oraz Cennika i zobowiązuję się do ich przestrzegania,
a umowa została zawarta na mój wniosek.
2. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie adresu i adresu e-mail oraz numeru telefonu kontaktowego, a także innych danych
podanych przeze mnie w trakcie trwania Umowy.
4. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przyjmowanie faktur drogą elektroniczną na adres podany powyżej.
3. Zobowiązuję się do aktualizacji danych przekazanych Operatorowi.
5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym Egzemplarzu dla Abonenta i Operatora.
miejscowość
data
czytelny podpis Abonenta lub osoby uprawnionej do reprezentacji
czytelny podpis przedstawiciela Operatora
-
- 2 0 0 8
Załącznik I – Specyfikacja usługi stałego dostępu do Internetu
1. Usługa polega na zestawieniu stałego połączenia z siecią Internet w ramach pobieranej w trakcie Okresu Rozliczeniowego opłaty abonamentowej.
2. Parametry usługi określone są w Cenniku.
3. Termin płatności abonamentu upływa 15 dnia Okresu Rozliczeniowego. Okres Rozliczeniowy to miesiąc kalendarzowy.
Za datę dokonania wpłaty uważa się datę wpływu środków na rachunek bankowy Operatora.
4. Wersja Usługi:
w technologii:
START
MINI
OPTI
Ethernet
2,4 GHz
5,5 GHz
abonament
,
zł brutto,
MAX
aktywacja
,
PRO
VIP
zł brutto.
za pierwszy okres rozliczeniowy, jeśli jest niepełny, opłata abonamentowa wynosi
,
zł brutto.
Aktywacja obejmuje montaż Urządzenia Abonenckiego oraz pierwszą konfigurację stacji roboczej Abonenta i nie podlega zwrotowi.
Upust miesięczny w opłacie abonamentowej z tytułu zawarcia umowy na czas określony wynosi:
zł
a w aktywacji:
zł
5. Niniejszy dokument jest jednocześnie dowodem wniesienia wymienionej wyżej opłaty aktywacyjnej.
6. Adres lokalu, w którym będzie świadczona Usługa:
ulica
nr domu
miejscowość
kod pocztowy
nr lokalu
-
poczta
7. Informacja o aktualnym Cenniku dostępna jest na stronie www.sejnet.pl
8. Na czas trwania umowy Abonentowi udostępniane jest na podstawie Protokołu odbioru, Urządzenie Abonenckie stanowiące własność Operatora.
9. Sejnet zobowiązuje się do nieodpłatnej wymiany uszkodzonego Urządzenia Abonenckiego udostępnionego Abonentowi, w przypadku
ujawnienia się podczas eksploatacji ukrytych wad technicznych któregokolwiek z jego elementów.
10. Wymiana wadliwego lub uszkodzonego Urządzenia Abonenckiego następuje po zgłoszeniu problemu telefonicznie przez Abonenta.
11. Urządzenie Abonenckie może być naprawiane, konserwowane lub modyfikowane wyłącznie przez Operatora.
12. Abonent zobowiązany jest zdemontować i zwrócić Urządzenie Abonenckie do Operatora w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty
rozwiązania / wygaśnięcia Umowy.
13. Abonent odpowiedzialny jest za zniszczenie, uszkodzenie lub utratę udostępnionego Urządzenia Abonenckiego.
14. Abonent zobowiązany jest do uiszczenia opłaty określonej w Cenniku w przypadku uszkodzenia Urządzenia Abonenckiego z przyczyn innych niż
ukryte wady techniczne, utraty Urządzenia Abonenckiego, jak również nie zwrócenia Urządzenia Abonenckiego w terminie 14 dni kalendarzowych
od daty rozwiązania / wygaśnięcia Umowy.
15. Jeśli w chwili zwrotu udostępnionego Urządzenia Abonenckiego Operator stwierdzi, iż Urządzenie Abonenckie znajduje się w stanie niekompletnym,
wówczas Abonent będzie zobowiązany do naprawienia wynikłej stad szkody poprzez odkupienie brakującej części.
czytelny podpis Abonenta lub osoby uprawnionej do reprezentacji
czytelny podpis przedstawiciela Operatora
Protokół odbioru
1. Na czas trwania umowy Abonent otrzymuje Urządzenie Abonenckie stanowiące własność Operatora i składające się z następujących elementów:
punkt dostępowy:
karta sieciowa:
antena:
adapter PoE
zasilacz
czytelny podpis Abonenta lub osoby uprawnionej do reprezentacji
Uwaga! Poniższe dane są poufne!
1. W zależności od wykorzystanej technologii podłączenia do Sieci Operatora i przyjętych rozwiązań wymagane jest skonfigurowanie stacji roboczej
Abonenta lub Urządzenia Abonenckiego. Stosowane są poniższe ustawienia.
Adres IP powiązany z adresem sprzętowym Urządzenia Abonenckiego lub stacji roboczej Abonenta.
adres IP
.
.
.
DNS
.
.
.
maska
.
.
.
DNS
.
.
.
brama
.
.
.
MAC
:
:
:
:
:
Autoryzacja dostępu do Sieci Operatora za pomocą protokołu PPPoE.
nazwa użytkownika
hasło
nazwa usługi
2. Przypisany Abonentowi indywidualny numer konta bankowego, na które Abonent zobowiązany jest dokonywać płatności:
9 3 5 4
0 0 0 7
5 0 0 1
0 0 0 0
0 0 0 0
0
Bank Spółdzielczy w Sejnach
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards