zasady korzystania z dostępu do internetu w sieci

advertisement
ZASADY KORZYSTANIA Z DOSTĘPU DO INTERNETU W SIECI OPERATORA
Wstęp
Zasady niniejsze należy interpretować w nawiązaniu do Umowy i Regulaminu.
Niniejsze Zasady mają na względzie:





zniechęcanie do praktyk, które przeszkadzają w korzystaniu z Internetu innym Abonentom
utrzymywanie Internetu jako medium służącego do swobodnego komunikowania się
przestrzeganie odpowiednich przepisów (lokalnych, krajowych i międzynarodowych)
ochronę prywatności i bezpieczeństwa Abonentów
zapewnienie bezpieczeństwa i niezawodności systemów
Zasady definiują działania, które uważa się za nadużycie lub działanie niezgodne z zasadami
postępowania w zakresie korzystania z usług dostępu do Internetu i stąd uważa się je za naruszenia
Umowy oraz stosunku prawnego łączącego Operatora i Abonenta. Przytoczone przykłady nie wyczerpują
wszystkich przypadków i mają jedynie charakter poglądowy. Jeżeli Abonent nie jest pewny, czy określone
działanie jest dozwolone, zobowiązany jest dowiedzieć się tego pisząc pocztę elektroniczną na adres
[email protected]
Każdy Abonent ponosi odpowiedzialność za korzystanie z usług dostępu do Internetu zgodnie z
niniejszymi Zasadami.
Każdy Abonent, który nie zgadza się z ograniczeniami nałożonymi przez niniejsze Zasady powinien
natychmiast zaprzestać korzystania z usług i powiadomić Operatora w celu zamknięcia konta i
zablokowania usług oraz powinien wypowiedzieć Umowę w najbliższym możliwym terminie
wypowiedzenia.
Nieważność jakiejkolwiek części tych Zasad nie uchybia ważności pozostałych postanowień.
Operator rezerwuje sobie prawo do przeprowadzenia dochodzenia w przypadku podejrzenia naruszenia
niniejszych Zasad, w tym badania materiałów uzyskanych od Abonentów jak i strony poszkodowanej.
Podczas trwania tego rodzaju dochodzenia Operator może zawiesić konta i/lub usunąć materiały, które
potencjalnie mogą naruszać Zasady. Operator będzie ponadto współpracował z organami ścigania i
wymiaru sprawiedliwości - na zasadach określonych przez prawo. W przypadku poważnego lub
notorycznego naruszenia niniejszych Zasad przez Abonenta, Operator zastrzega sobie prawo rozwiązania
Umowy z Abonentem ze skutkiem natychmiastowym i zablokowania dostępu do usług internetowych i
zasobów kont Abonenta.
Zasady ogólne
1.
2.
3.
4.
Zabronione jest korzystanie z usług dostępu do Internetu, w sposób który narusza przepisy
krajowe i międzynarodowe. Taki charakter ma, na przykład, naruszenie prywatności, praw
autorskich, własności intelektualnej lub wszelkie użycie, które narusza prawa osób trzecich i/lub
może służyć działalności przestępczej.
Abonenci Operatora zobowiązani są zapewnić, by ich działalność nie prowadziła do
uniemożliwienia lub ograniczenia korzystania z usług Operatora lub dostępu do Internetu przez
innych Abonentów ani też by nie powodowała przeciążenia sieci wynikającego z przekazu
nadmiernej ilości danych (to jest w ilości przekraczającej miesięczny limit określony w dalszej
części Zasad).
Dodatkowo Abonenci zobowiązani są zapewnić, by ich działalność nie ograniczała możliwości
Operatora w dostarczaniu usług lub monitorowaniu sieci i jej elementów.
Abonenci Operatora nie mogą odsprzedać, współdzielić lub w jakikolwiek inny sposób
udostępniać (bezpłatnie lub odpłatnie) usług lub ich części na rzecz osób trzecich lub
przedsiębiorców. Zabronione jest korzystanie z usług dostępu do Internetu, na innym
komputerze niż określony w Umowie jak również podejmowanie działań zmierzających do
takiego korzystania - bez uprzedniej zgody Operatora. Przykładowo zabronione jest korzystanie i
udostępnianie usług Operatora na innych komputerach niż określony w Umowie za
pośrednictwem: hubów, switchy, routerów i innych urządzeń sieciowych, serwerów proxy, cache
i innych serwerów dostępowych, modemów telefonicznych (serwery RAS i inne tego typu).
Powyższe zasady dotyczą również kont poczty elektronicznej, wirtualnego serwera www i innych
usług internetowych otrzymywanych od Operatora.
Poczta elektroniczna
1.
2.
3.
Abonent jest zobowiązany dołożyć wszelkich starań, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się wirusów
komputerowych - chodzi tutaj zwłaszcza o takie zabezpieczenie swojego własnego komputera by
nie rozsyłać wirusów do innych (często nie przygotowanych do obrony przed wirusami)
Abonentów sieci i Internetu.
Nie jest dopuszczalne, w jakikolwiek sposób, zastraszanie czy niepokojenie osób lub organizacji.
Zabronione jest tzw. 'bombardowanie pocztowe'. Oznacza to, że nie można wysyłać więcej niż
kilku kopii tej samej lub podobnej wiadomości, do odbiorcy mogących powodować zakłócenia
pracy serwera lub konta.
Newsgroups (grupy dyskusyjne)
1.
2.
Nie jest dopuszczalne, w jakikolwiek sposób, zastraszanie czy niepokojenie osób lub organizacji;
Nie jest dopuszczalne rozpowszechnianie reklam i materiałów promocyjnych powszechnie
uważanych za "zaśmiecanie".
Wirtualny serwer WWW (prywatna strona WWW)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Zabronione jest wykorzystywanie wirtualnego serwera WWW z naruszeniem praw (w tym prawa
własności intelektualnej) osób trzecich.
Zabronione jest wykorzystywanie wirtualnego serwera WWW do rozpowszechniania materiałów
nielegalnych takich jak: materiały rasistowskie, pornograficzne, nawołujące do łamania prawa i
powszechnie przyjętych zasad współżycia społecznego, nielegalnych wersji (pirackich)
oprogramowania itp.
Abonent ponosi wyłączną odpowiedzialność za zawartość swojego wirtualnego serwera WWW
(prywatnej strony WWW).
Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty poniesione przez Abonenta
wynikające z zawieszenia, usunięcia lub braku dostępu do wirtualnego serwera WWW lub do
materiałów na nim przechowywanych, jeśli zawartość wirtualnego serwera WWW naruszała
niniejsze Zasady. W przypadku naruszenia Zasad przez Abonenta, Operator wysyła ostrzeżenie
do Abonenta zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
Jeżeli Abonent zalega z opłatami za usługi, publiczny dostęp do wirtualnego serwera WWW może
zostać zablokowany.
Z chwilą zaprzestania udostępniania usług internetowych Abonentowi (np. z chwilą rozwiązania
umowy) wirtualny serwer WWW Abonenta zostanie usunięty.
IRC (Internet Relay Chat), WebChat
IRC i WebChat (Chat realizowany za pośrednictwem stron www) umożliwia prowadzenie internetowych
telekonferencji. Serwery IRC są zorganizowane w sieć IRC - użytkownicy na jednym serwerze mogą
rozmawiać z innymi użytkownikami na innym serwerze w tej samej sieci IRC. Każda sieć IRC ma wspólne
kanały. Każda sieć pozwala użytkownikowi na przybranie sobie imienia, które służy jako identyfikator
unikalny tzw. Nickname (nick).
Zasady postępowania:
1.
2.
3.
Abonent zobowiązany jest zachowywać się w IRC lub WebChat wobec innych użytkowników tak
samo, jak robiłby to w trakcie rozmowy "face-to-face".
Moderator (gospodarz kanału rozmowy) nie działa jak "chat policja" lecz jeżeli zobaczy, że
Abonent przeszkadza w rozmowach, poprosi Abonenta o właściwe zachowywanie się lub usunie
go z kanału rozmowy.
Abonent powinien unikać:
3.1.
nieuzasadnionych przekleństw
3.2.
dokuczania, gróźb lub nękania innych użytkowników
3.3.
częstego powtarzania tych samych wypowiedzi (tzw. flood kanału)
3.4.
uwag rasistowskich lub obraźliwych
3.5.
tworzenia kanału o obraźliwym tytule
3.6.
przydomków obraźliwych
3.7.
obrażania i obmawiania moderatora kanału
3.8.
reklamowania
4. Zaleca się by Abonent przy pomocy IRC (WebChat):
4.1.
nie podawał informacji osobistych takich jak: numer telefonu, adres, szczegóły karty
kredytowej itd.
4.2.
nie przeszkadzał w rozmowie innym użytkownikom, psując płynność konwersacji
Implikacje:
Generalnie, jeżeli Abonent będzie łamał powyższe zasady, zostanie o tym poinformowany przez
moderatora kanału. Jeżeli moderator uzna, że czyjeś zachowanie w sposób powtarzający się łamie
zasady, to taka osoba zostanie usunięta i będzie miała zabroniony powrót do korzystania z tego rodzaju
usługi.
Zagadnienia bezpieczeństwa
Bomby pocztowe:
Możliwości Internetu są nieograniczone ale jednocześnie taki charakter umożliwia nieuczciwym
użytkownikom nadużycia. Nadużycie może być wykryte przez znalezienie numeru IP sprawcy i tak jest w
przypadku tzw. bomb pocztowych - wiadomości, które są tysiące razy wysyłane do danego odbiorcy.
Skrzynka pocztowa odbiorcy staje się pełna i serwery pocztowe dostawcy Internetu obsługujące odbiorcę
napotykają problemy w normalnym funkcjonowaniu.
Bomby pocztowe mogą przeszkadzać w działaniu serwera pocztowego lub nawet spowodować jego
wyłączenie, co oznacza, że inni użytkownicy w tym czasie nie mogą otrzymywać poczty. Bomby pocztowe
w systemach prawnych różnych państw zostały zaklasyfikowane jako przestępstwa komputerowe. Jeżeli
ofiara złoży skargę, Operator będzie współpracował w celu znalezienia sprawcy i jeżeli spowodował
zniszczenia w serwerze pocztowym, zostanie odłączony oraz poniesie koszty związane z przywróceniem
sprawnej pracy serwera pocztowego.
Włamania (hacking):
Zachowaj ostrożność. Jest wiele pożytecznych programów lecz mogą one pozbawić Twój komputer
ochrony przed nadużyciami ze strony innych użytkowników Internetu. Zawsze przed użyciem sprawdź
uzyskane oprogramowanie, czy nie ma w nim wirusów lub furtek umożliwiających włamanie do Twojego
komputera. Zachowaj ostrożność mając do czynienia z załącznikami w newsgrupach i wiadomościami
otrzymanymi od nieznanych osób.
Włamywanie się lub próby włamywania się do systemów komputerowych, danych i programów (hacking)
jest surowo zabronione i podlega sankcjom prawnym (różnym w zależności od kraju sprawcy i miejsca
dokonania włamania). W wielu krajach hacking jest surowo karany karą pozbawienia wolności lub
wysokimi grzywnami pieniężnymi.
Download