Plakat A3 zdrowie psychiczne.cdr

advertisement
Zarz¹d Powiatu w Parczewie
zaprasza
na Konferencjê z okazji
Œwiatowego Dnia Zdrowia Psychicznego
która odbêdzie siê w dniu 10 paŸdziernika 2012 r.
w godzinach od 13.00 do 15.30
w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Parczewie,
ul. Warszawska 24
Motto konferencji:
„Problemy psychiczne u osób zdrowych”
PROGRAM KONFERENCJI:
13.00 - 13.10
Otwarcie konferencji i powitanie uczestników
13.10 - 13.20
Wyst¹pienie Starosty Parczewskiego - Waldemara Wezgraja
13.20 - 13.30
Wyst¹pienia Goœci
13.30 - 13.45
„W czym mo¿e pomóc psychiatra?” - lek med. Marek Kamiñski
13.45 - 14.00
Zdrowie psychiczne, a profilaktyka, diagnoza i terapia w edukacji dzieci
i m³odzie¿y Renata Nastaj Dyrektor PPPP w Parczewie
14.00 - 14.15
Przerwa kawowa
14.15 - 14.25
Zadania i formy pomocy udzielane przez PCPR w Parczewie osobom
z upoœledzeniem umys³owym i chorym psychicznie - Maria Makowska
14.25 - 14.35
Formy wsparcia œwiadczone przez Powiatowy Urz¹d Pracy w Parczewie
- Kinga Zborowska
14.35 - 14.50
Dzia³alnoœæ Caritas Diecezji Siedleckiej na rzecz osób chorych psychicznie
- Dyrektor ks. Marek Bieñkowski
14.50 - 15.10
Wystêp artystyczny mieszkañców Domu Pomocy Spo³ecznej w Kalince
15.10 - 15.30
Dyskusja, wnioski, zakoñczenie konferencji.
Organizatorzy
Download