Prawo pracy * *wiczenia (VI)

advertisement
Prawo pracy – ćwiczenia (VI)
mgr Ilona Szwedziak – Bork
[email protected]
WZ UW
ROZWIĄZANIE UMOWY O PRACĘ
NA MOCY
POROZUMIENIA
STRON
Z UPŁYWEM
CZASU, NA KTÓRY
ZOSTAŁA
ZAWARTA
ROZWIĄZANIE
UMOWY O
PRACĘ
BEZ ZACHOWANIA
OKRESU
WYPOWIEDZENIA
PRZEZ JEDNĄ ZE
STRON
ZA
WYPOWIEDZENIEM
PRZEZ
OŚWIADCZENIE
JEDNEJ ZE STRON
Uprawnienia pracownika w razie nieuzasadnionego lub
niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę
przez pracodawcę (I)
• uprawnienie do wniesienia odwołania do sądu w ciągu 7 dni od dnia
doręczenia pisma wypowiadającego umowę o pracę
• W razie ustalenia, że wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas
nieokreślony jest nieuzasadnione lub narusza przepisy o
wypowiadaniu umów o pracę, sąd pracy - stosownie do żądania
pracownika –orzeka o bezskuteczności wypowiedzenia, a jeżeli
umowa uległa już rozwiązaniu – o przywróceniu pracownika do pracy
na poprzednich warunkach albo o odszkodowaniu
Uprawnienia pracownika w razie nieuzasadnionego lub
niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę
przez pracodawcę (II)
• Ale: sąd może nie uwzględnić żądania pracownika, jeśli ustali, że
byłoby to niemożliwe lub niecelowe -> w takim przypadku orzeka
odszkodowanie
• Wyjątki: art. 39, art. 177, przepisy szczególne dotyczące ochrony
pracowników przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem o pracę
• odszkodowanie: wynagrodzenie za okres od 2 tygodni do 3 miesięcy,
nie niższe niż wynagrodzenie za okres wypowiedzenia
Uprawnienia pracownika w razie nieuzasadnionego lub
niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę
przez pracodawcę (III)
• wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na okres próbny bądź
umowy o pracę na czas określony z naruszeniem przepisów o
wypowiadaniu takiej umowy: odszkodowanie
• Wyjątki: wypowiedzenie umowy o pracę pracownicy w okresie ciąży
lub urlopu macierzyńskiego, pracownikowi - ojcu wychowującemu
dziecko w okresie korzystania z urlopu macierzyńskiego, a także
pracownikowi w okresie korzystania z ochrony stosunku pracy na
podstawie przepisów ustawy o związkach zawodowych – w takim
przypadku art. 45 KP
Uprawnienia pracownika w razie nieuzasadnionego lub
niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę
przez pracodawcę (IV)
wynagrodzenie po przywróceniu do pracy:
• za czas pozostawania bez pracy – max 2 miesiące, a gdy okres
wypowiedzenia wynosił 3 miesiące – za 1 miesiąc
• pracownik, o którym mowa w art. 39 oraz pracownica w ciąży lub w
trakcie urlopu macierzyńskiego (ojcowskiego) – za cały czas
pozostawania bez pracy
Uprawnienia pracownika w razie nieuzasadnionego lub
niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę
przez pracodawcę (V)
Przywrócenie do pracy:
• co do zasady, pracownik powinien w ciągu 7 dni od przywrócenia do pracy
zgłosić gotowość do niezwłocznego jej podjęcia
• jeśli przed przywróceniem do pracy pracownik podjął zatrudnienie u
nowego pracodawcy, może on - za trzydniowym uprzedzeniem - rozwiązać
umowę o pracę z tym pracodawcą (ze skutkiem, jakie przepisy prawa wiążą
z rozwiązaniem umowy o pracę przez pracodawcę za wypowiedzeniem)
• w razie zastosowania okresu wypowiedzenia krótszego niż wymagany,
umowa o pracę rozwiązuje się z upływem okresu wymaganego, a
pracownikowi przysługuje wynagrodzenie do czasu rozwiązania umowy
Uprawnienia pracownika w razie nieuzasadnionego lub
niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę
przez pracodawcę (VI)
• pracownikowi, który podjął pracę w wyniku przywrócenia do pracy,
wlicza się do okresu zatrudnienia okres pozostawania bez pracy, za
który przyznano wynagrodzenie
• pracownikowi, któremu przyznano odszkodowanie, wlicza się do
okresu zatrudnienia okres pozostawania bez pracy, odpowiadający
okresowi, za który przyznano odszkodowanie
Uprawnienia pracownika w razie niezgodnego z prawem
rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę bez
wypowiedzenia (I)
• żądanie pracownika (1) o przywrócenie do pracy na poprzednich
warunkach albo (2) o odszkodowanie wnosi się do sądu pracy w ciągu 14
dni od dnia doręczenia zawiadomienia o rozwiązaniu umowy o pracę bez
wypowiedzenia
• ale: sąd może nie uwzględnić żądania pracownika, jeśli ustali, że byłoby to
niemożliwe lub niecelowe -> w takim przypadku orzeka odszkodowanie (z
uwzględnieniem wyjątku, o którym mowa w art. 45 § 3)
• odszkodowanie: w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia; w
przypadku rozwiązania umowy o pracę na czas określony: odszkodowanie
w wysokości wynagrodzenia za czas, do którego umowa miała trwać, nie
więcej jednak niż za okres wypowiedzenia
Uprawnienia pracownika w razie niezgodnego z prawem
rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę bez
wypowiedzenia (II)
Wynagrodzenie po przywróceniu do pracy
• pracownikowi, który podjął pracę w wyniku przywrócenia do pracy,
przysługuje wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy, nie więcej
jednak niż za 3 miesiące i nie mniej niż za 1 miesiąc
• rozwiązanie umowy o pracę z pracownikiem, o którym mowa w art.
39, albo z pracownicą w okresie ciąży lub urlopu macierzyńskiego,
wynagrodzenie przysługuje za cały czas pozostawania bez pracy;
dotyczy to także przypadku, gdy rozwiązano umowę o pracę z
pracownikiem-ojcem wychowującym dziecko w okresie korzystania z
urlopu macierzyńskiego albo gdy rozwiązanie umowy o pracę podlega
ograniczeniu z mocy przepisu szczególnego
Uprawnienia pracownika w razie niezgodnego z prawem
rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę bez
wypowiedzenia (III)
• odszkodowanie: w wysokości wynagrodzenia za okres
wypowiedzenia; w przypadku rozwiązania umowy o pracę zawartej na
czas określony odszkodowanie przysługuje w wysokości
wynagrodzenia za czas, do którego umowa miała trwać, nie więcej
jednak niż za okres wypowiedzenia.
• w razie rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę zawartej na
czas określony przysługuje wyłącznie odszkodowanie, jeżeli upłynął
już termin, do którego umowa miała trwać, lub gdy przywrócenie do
pracy byłoby niewskazane ze względu na krótki okres, jaki pozostał do
upływu tego terminu.
Uprawnienia pracodawcy w razie nieuzasadnionego rozwiązania
przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia
• w razie nieuzasadnionego rozwiązania przez pracownika umowy o
pracę bez wypowiedzenia, pracodawcy przysługuje roszczenie o
odszkodowanie
• wysokość odszkodowania: przysługuje w wysokości wynagrodzenia
pracownika za okres wypowiedzenia; w przypadku rozwiązania
umowy o pracę zawartej na czas określony, odszkodowanie
przysługuje w wysokości wynagrodzenia za czas, do którego umowa
miała trwać, nie więcej jednak niż za okres wypowiedzenia
• ale! nie stosuje się art. 55 § 3 KP
POSTĘPOWANIE (I) – jaki sąd?
• Do właściwości sądów rejonowych, bez względu na wartość przedmiotu
sporu, należą sprawy z zakresu prawa pracy o ustalenie istnienia stosunku
pracy, o uznanie bezskuteczności wypowiedzenia stosunku pracy, o
przywrócenie do pracy i przywrócenie poprzednich warunków pracy lub
płacy oraz łącznie z nimi dochodzone roszczenia i o odszkodowanie w
przypadku nieuzasadnionego lub naruszającego przepisy wypowiedzenia
oraz rozwiązania stosunku pracy, a także sprawy dotyczące kar
porządkowych i świadectwa pracy oraz roszczenia z tym związane.
• Powództwo w sprawach z zakresu prawa pracy może być wytoczone bądź
przed sąd właściwości ogólnej pozwanego, bądź przed sąd, w którego
okręgu praca jest, była lub miała być wykonywana, bądź też przed sąd, w
którego okręgu znajduje się zakład pracy.
POSTĘPOWANIE (II) - opłaty
• sprawach z zakresu prawa pracy pracownik wnoszący powództwo lub
strona wnosząca odwołanie do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych nie
mają obowiązku uiszczania kosztów sądowych, w tym opłaty sądowej od
pozwu za wyjątkiem:
opłaty podstawowej w kwocie 30 złotych, którą pobiera się wyłącznie od
apelacji, zażalenia, skargi kasacyjnej i skargi o stwierdzenie niezgodności z
prawem prawomocnego orzeczenia;
w sprawach, w których wartość przedmiotu sporu przewyższa kwotę
50.000,00 zł uiszcza się opłatę stosunkową w wysokości 5 % wartości
przedmiotu sporu od każdego pisma procesowego podlegającego opłacie.
(Opłata stosunkowa nie może być niższa niż 30 zł i wyższa niż 100 000 zł)
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

Create flashcards