Energetyczne Centrum S

advertisement
Energetyczne Centrum S.A.
Ul. Młodzianowska 75F
26-600 Radom
Wczytując się z uwagą w dokumenty rozliczenia poprzednich faktur za okres od …………
do ……………….., zwróciłam uwagę na dwie różne ceny rozliczenia faktycznych kosztów
sprzedaży energii. Okazuję się, że część zużycia naliczona jest po cenie obowiązującej w dniu
podpisania Umowy ale większa część po wyższych kosztach. Po sprawdzeniu strony
internetowej CE, dowiedziałam się, iż w dniu 01.02.2012 r wprowadzono nowy cennik, o
wprowadzeniu którego nie byłam w żaden sposób powiadomiona.
Na podstawie rozdz. 2 ogólnych warunków do ww. umowy oraz pkt 3 i 4 załącznika do ww.
umowy, pomimo zaniechania przez Energetyczne Centrum S.A. obowiązku powiadomienia
mnie o wprowadzeniu nowego Cennika z dniem 01.02.2012r., w związku z powzięciem w
dniu 03.09.2012 wiadomości ze strony www.energetycznecentrum.pl o wprowadzeniu
nowego Cennika, wypowiadam umowę nr (tu wpisz nr swojej umowy) na dostawę energii
elektrycznej z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia. Przyczyną
wypowiedzenia umowy jest brak zgody na zmianę Cennika i wprowadzenie nowego Cennika.
Ponadto informuję, iż zgodnie z art. 4j ust. 3 ustawy Prawo energetyczne przysługuje mi
prawo do wypowiedzenia umowy, na podstawie której przedsiębiorstwo energetyczne
dostarcza mi energię elektryczną, bez ponoszenia kosztów i odszkodowań innych, niż
wynikające z treści umowy.
Zgodnie z art. 2 § 4 Oferty Gwarancji Najniższej Ceny – Odbiorcy Indywidualni integralną
część umowy stanowią:
- Zgoda Odbiorcy na polecenie zapłaty,
- Ogólne Warunki Umowy,
- Cennik Oferty Sprzedawcy,
- Załącznik wyszczególniający Punkty Poboru Energii Odbiorcy,
- Ogólne Warunki Umów Ubezpieczeń Grupowych zawartych w danym pakiecie.
W treści wypowiadanej przeze mnie umowy, ze szczególnym uwzględnieniem rozdz. 5 pkt 2
ogólnych warunków do ww. umowy, nie znajdują się żadne zapisy, z których wynikają
określone koszty i kwota odszkodowania za wypowiedzenie przeze mnie umowy. Nie ma też
wskazania wysokości przyznanej ulgi w związku z zawarciem przeze mnie umowy na czas
określony. Cennik energii elektrycznej dla umów zawieranych na czas nieokreślony nie
stanowi też integralnej części umowy. Nieuzgodnione indywidualnie ze mną odesłanie
umowne do Cennika dla umów zawieranych na czas nieokreślony bez jego załączenia do
umowy i bez podania stawek tego cennika w celu oszacowania sankcji za rozwiązanie umowy
przed okresem obowiązywania kształtują moje obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi
obyczajami, rażąco naruszają moje interesy i nie wiążą mnie zgodnie z art. 3851§ 1 k.c.
Jednocześnie informuję, iż Cennik dla umów zawieranych na czas nieokreślony, który mnie
nie dotyczy, a jest wymieniany w umowie, nie obowiązuje od dnia 31.12.2011r. Zgodnie z
art. 385 § 2 k.c. wzorzec umowy powinien być sformułowany jednoznacznie i w sposób
zrozumiały, a postanowienia niejednoznaczne tłumaczy się na korzyść konsumenta.
Ponadto Na podst. art. 84 § 1 k.c. w zw. z art. 88 § 1 k.c. oświadczam, iż uchylam się od
skutków prawnych mojego oświadczenia woli w zakresie ww. umowy, a w szczególności
ubezpieczenia „Bezpieczny Dom”. Przedstawiciel Energetycznego Centrum S.A. wprowadził
mnie w błąd potwierdzając możliwość zawarcia Umowy w posiadanej przeze mnie wersji bez
konieczności przystąpienia do żadnego ubezpieczenia (dowód w załączeniu: mój egzemplarz
Umowy z wyraźnym brakiem zaznaczenia opcji przystąpienie do jakiejkolwiek opcji
ubezpieczenia). Nie zostały mi wyjaśnione warunki umowy, sankcje za odstąpienie od
umowy. Warunki takie nie wynikają z ww. umowy. Nie ma w niej też żadnych dodatkowych
opłat, które powinnam opłacać gdy nie skorzystam z proponowanego darmowego pakietu
ubezpieczeń. Z uwagi, iż Państwa przedstawiciel celowo wprowadził mnie w błąd przysługuje
mi prawo uchylenia się od skutków prawnych mojego oświadczenia. Zapłacę tylko faktury za
energię elektryczną. . Państwo też mijacie się z prawdą, przysyłając mi pismo z dnia ….........
o mojej rzekomej rezygnacji z ochrony ubezpieczeniowej. Płatne ubezpieczenie mnie nie
interesowało i nie zamierzam za nie ponosić kosztów.
Ponadto Państwa przedstawiciel zawierając ze mną umowę nie okazał mi dokumentu
potwierdzającego prowadzenie działalności gospodarczej oraz dokumentu tożsamości.
Zgodnie z art. 138a §1 kodeksu wykroczeń kto, zawierając umowę poza lokalem
przedsiębiorstwa, nie okazuje ww. dokumentów podlega karze grzywny. Żądam więc
natychmiastowego zaprzestania naruszania przez Państwo przepisów prawa.
W związku z powyższym proszę o niezwłoczne potwierdzenie wypowiedzenia umowy.
Z poważaniem
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

2-2=0

2 Cards jogaf85537

Create flashcards