Rok szkolny 2010/2011

advertisement
EWALUACJA PROGRAMU SZKOŁY
PROMUJĄCEJ ZDROWIE
2010/ 2011
KLASY I -III
Zajęcia warsztatowe dla klas młodszych (5 zajęć w każdej klasie
oraz jedne zajęcia z udzielania pierwszej pomocy: I sem.- zaj.
teoretyczne, II sem. – zaj. praktyczne)
W klasach pierwszych i drugich 1raz w tygodniu prowadzone były
zajęcia z edukacji zdrowotnej.
Celem zajęć było;
- kształtowanie umiejętności współżycia w grupie,
- dbanie o swoje zdrowie i bezpieczeństwo.
Kryterium sukcesu- założone;
95% uczniów postrzega ustalonych reguł i pełni określoną rolę w
grupie – obserwacja prowadzących zajęcia
80% uczniów ma przyswojone wiadomości o zdrowiu- ankieta
Ewaluacja
Zgodnie z podanymi kryteriami, przyjęto, że po
zrealizowaniu tematyki z edukacji zdrowotnej nasi
uczniowie w 95% będą umieli pracować według
ustalonych i wspólnie wypracowanych norm ,reguł i
zasad zachowania. Zajęcia miały na celu rozbudzenie i
kształcenie u dzieci umiejętności współdziałania w
grupie, w klasie, w szkole.
Obserwowane przez nauczycieli, wychowawców
zachowania uczniów, pozwalają stwierdzić, że podjęte
zadania, działania przyniosły efekty. Założone kryterium
osiągnięto ,a nawet przekroczono o 2,7%. Dzieci
przestrzegają ustalonych wcześniej reguł i zasad oraz
pełnia określone role w grupie.
EWALUACJA – KL. I
KRYT.
SUKC.
OSIĄG.
KRYT.
98%
95%
97,5%
94%
92%
90%
93%
3.Zmieniłem się od urodzenia.
86%
94%
85%
90%
4.Mogę być silny i zdrowy-czyli ,co pomaga mi w
utrzymaniu dobrego stanu zdrowia.
92%
94%
90%
93%
5.Czuję się bezpiecznie w domu i w szkole.
91%
85%
85%
88%
RAZEM
92%
93%
89%
92%
WZROST
3%
4%
TEMATY
IA
IB
1.Chcemyuczyć się i bawić razem- ustalamy
normy, reguły i zasady.
97%
2.Umiem rozpoznawać i nazywać uczucia.
3%
EWALUACJA- KL.II
TEMATY
II A
II B
KRYT.
SUKC
.
OSIĄG
KRYT.
1.Mam przyjaciół, nie jestem sam
95%
78%
85%
86%
2.W różnych sytuacjach przeżywam różne uczucia.
89%
76%
60%
82,5%
3.Skąd się wziąłem?
89%
85%
60%
87%
4.Dbam o swoje zdrowie !
79%
97%
80%
88%
5.Jak zachować bezpieczeństwo w relacjach z
nieznajomymi?
90%
71%
80%
81%
RAZEM
88%
81%
73%
85%
WZROST
15%
8%
13%
EWALUACJA- KL.III
OSIĄG.
KRYT.
IIIA
IIIB
KRYT.
SUKC.
1.Przyjażń warunkiem dobrej atmosfery w klasie.
93%
97%
90%
95%
2.Okazuję własne uczucia i rozpoznaję je w innych.
78%
79%
65%
78,5%
3.Nikt nie jest samotną wyspą- istnieję jako dziewczyna
i chłopak.
91%
90%
90%
90,5%
4.Gdyby moje ciało mogło mówić…
87%
84%
80%
85,5%
5.W jaki sposób zachowujemy bezpieczeństwo?
88%
86%
85%
87%
RAZEM
87%
86%
82%
86,5%
WZROST
5%
4%-
TEMATY
4,5%
ANALIZA ANKIET KL. I-III
Pyt.
IA
IB
IIA
IIB
IIIA
IIIB
1.
92%
90%
95%
78%
93%
94%
2.
90%
92%
90%
76%
100%
96%
3.
91%
95%
90%
95%
79%
82%
4.
84%
88%
79%
98%
71%
78%
5.
90%
85%
89%
71%
79%
78%
%
89%
90%
88%
84%
84%
86%
Kryterium sukcesu (80%) we wszystkich klasach osiągnięto.
EWALUACJA
Wszystkie klasy zrealizowały zaplanowane zajęcia warsztatowe.
Założone kryterium sukcesu zostało osiągnięte, a w niektórych
przypadkach nawet przekroczone.
Wskazują na to wyniki ewaluacji poszczególnych zajęć jak również
wyniki ankiet (końcowych).
WNIOSKI:
1.Uszczegółowić pytanie w klasie pierwszej dotyczące przestrzegania
reguł.
2.Uszczegółowić pytanie w klasie drugiej dotyczące uczuć.
3.W klasie trzeciej więcej uwagi poświęcić na zajęcia dotyczące mocnych
stron dzieci oraz dotyczących okazywania uczuć oraz sprecyzować
pytanie4 dotyczące sposobów na dobre samopoczucie
4.W klasie I wprowadzić w życie ustalone normy, reguły i zasady
zachowania- zwiększyć dyscyplinę!
KLASY IV
1.CHCĘ BYĆ DOBRY – KONTAKT Z DRUGIM
CZŁOWIEKIEM.
-
-
-
UCZNIOWIE ZROZUMIELI, ŻE OBOWIĄZUJCE W SZKOLE ZASADY,
NORMY I REGUŁY W SZKOLE UMOŻLIWIAJĄ ORGANIZACJĘ ZYCIA
SZKOLNEGO,
PRZEKONALI SIĘ, IŻ POZYTYWNE NASTAWIENIE DO INNYCH LUDZI I
UMIEJĘTNOŚĆ SŁUCHANIA POZWALA NA ICH ZROZUMIENIE I
SZACUNEK
NIELICZNYM UCZNIOM TRUDNOŚĆ SPRAWIA POSZUKIWANIE
SPOSOBÓW DOBREGO KOMUNIKOWANIA SIĘ Z INNYMI,
ZWŁASZCZA Z NIELUBIANYMI OSOBAMI,
2. JAK STAWAĆ SIĘ PRACOWITYM CZŁOWIEKIEM?
EMPATIA.
-
UCZNIOWIE DOSTRZEGLI, ŻE WAŻNĄ CECHĄ JEST PRACOWITOŚĆ,
NAUCZYLI SIĘ PRAWIDŁOWO PLANOWAĆ ZAJĘCIA I UMIEJĘTNIE
GOSPODAROWAĆ CZASEM,
ZNAJĄ KORZYŚCI WYNIKJĄCE Z BYCIA PRACOWITYM,
ZROZUMIELI, ŻE WIELE CZASU MARNUJĄ NA ZAJĘCIA
POZBAWIONE SENSU LUB WRĘCZ SZKODLIWE,
3. ABY SKUTECZNIE DĄŻYĆ DO CELU… PLANOWANIE
-
UCZNIOWIE NAUCZYLI SIĘ PRZEWIDYWAĆ KONSEKWENCJE SWOICH
DECYZJI I DZIAŁAŃ,
WPROWADZALI KOREKTĘ DO PLANÓW , TAK ABY W CIĄGU DNIA
ZACHOWANA BYŁA RÓWNOWAGA MIĘDZY ZABAWĄ, ODPOCZYNKIEM A
PRACĄ,
4. DĄŻĘ DO OBRANEGO CELU MIMO TRUDNOŚCI.
-
UCZNIOWIE ZROZUMIELI, ŻE OSIĄGNIĘCIE ZAMIERZONEGO CELU WYMAGA
WYSIŁKU I MĄDREGO PLANOWANIA,
POMIMO NAPOTYKANIA WIELU PRZESZKÓD NALEŻY SZUKAĆ ROZWIĄZAŃ,
5. STRES I LĘK MOGĘ POKONAĆ.
-
-
UCZNIOWIE UŚWIADOMILI SOBIE, ZE STRES I LĘK JEST NIEODŁĄCZNYM
ELEMENTEM ŻYCIA CZŁOWIEKA, ALE NALEŻY UCZYĆ SIĘ SPOSOBÓW
RADZENIA SOBIE Z NIM,
UCZNIOWIE SZUKALI SPOSOBÓW RADZENIA SOBIE ZE STEREM
( DZIELILI SIĘ SWOIMI DOŚWIADCZENIAMI),
KLASY V
1. DOBRZE GOSPODARUJĘ CZASEM.
- UCZNIOWIE WIEDZĄ, ŻE ROZSĄDNE GOSPODAROWANIE CZASEM
WPROWADZA W ZYCIE ŁAD I PORZĄDEK,
- UKŁADALI PLAN ZAJĘĆ W TAKI SPOSÓB, ŻEBY NIE MARNOWAĆ CZASU NA
ZBĘDNE CZYNNOŚCI,
- ZDAJĄ SOBIE SPRAWĘ, ŻE UPORZĄDKOWNY PLAN DZIAŁAŃ PRZYNOSI
POZYTYWNE KORZYŚCI,
2. ŻYCZLIWOŚĆ OKAZYWANA INNYM OWOCUJE W ŻYCIU.
-
UCZNIOWIE WIEDZĄ, ŻE DOBROĆ I ŻYCZLIWOŚĆ OKAZYWANA INNYM
WRACA DO NAS,
POTRAFIĄ ROZPOZNAWAĆ UCZUCIA ORAZ EMOCJE,
WIEDZĄ CO TO JEST EMAPTIA,
3. NORMY I REGUŁY OBOWIĄZUJĄCE W ŻYCIU.
-
UCZNIOWIE POTRAFIĄ STWORZYĆ SWÓJ ZESTAW NORM I ZASAD,
ZGODNY Z NORMAMI OGÓLNOSPOŁECZYMI I STARAJĄ SIĘ GO
PRZESTRZEGAĆ,
WIEDZĄ, ŻE PRZESTRZEGANIE ZASAD POMAGA WE WZAJEMNYM
ZROZUMIENIU I GWARANTUJE DOBRĄ WSPÓŁPRACĘ Z
OTOCZENIEM,
ZROZUMIELI, ŻE TRZEBA MYŚLEĆ POZYTYWNIE, BO TO POMAGA
OSIĄGNĄĆ CEL
4. WIEM KIM JESTEM…
-
UCZNIOWIE POTRAFIĄ ROZPOZNAĆ SWOJE SŁABE I MOCNE
STRONY,
ZNAJĄ KONSEKWENCJE SWOICH ZACHOWAŃ I WAD I ICH WPŁYWU
NA SWOJE SUKCESY,
WIEDZĄ, ŻE PRACA NAD WŁASNYM CHARAKTEREM PRZYNOSI
KORZYŚCI I OWOCUJE W PRZYSZŁOŚCI
5. JESTEM MIŁY I LUBIANY WŚRÓD SWOICH RÓWIEŚNIKÓW
-
UCZNIOWIE ZROZUMIELI JAK WAŻNA JEST W ŻYCIU EMPATIA,
POTRAFILI PODAĆ LICZNE PRZYKŁADY,
DOSTRZEGAJĄ POTRZEBĘ PRACY NAD RELACJAMI Z INNYMI,
DOWIEDZIELI SIĘ, ŻE WAŻNA JEST WSPÓŁPRACA W GRUPIE, ŻE
NALEŻY BYĆ MIŁYM, ABY ZASŁUŻYĆ NA SYMPATIĘ INNYCH.
1.NIKT NIE JEST SAMOTNĄ WYSPĄ – KL. VI
• UCZNIOWIE WIEDZĄ, ŻE PRZYJACIÓŁ TRZEBA ”SZUKAĆ”,
• POTRAFIĄ SŁUCHAĆ TYCH, KTÓRZY SĄ W POTRZEBIE,
• STARAJĄ SIĘ WSPÓŁPRACOWAĆ W GRUPIE,
• OKAZUJĄ UCZUCIA INNYM
2.SZTUKA PODEJMOWANIA DECYZJI
• UCZNOWIE OCENIALI SWOJE
POSTĘPOWANIE,
• SZUKALI RÓŻNYCH SPOSOBÓW ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW,
• PODEJMOWALI PRÓBY PRZYZNANIA SIĘ DO
BŁĘDÓW...
3. WIEM KIM JESTEM I DOKĄD PODĄŻAM
• Uczniowie potrafią wskazać swoje mocne i słabe
strony,
• Mają plany na życie ( założone cele),
• Dostrzegają, że realizując własne cele należy
brać pod uwagę dobro innych ludzi,
• Mają świadomość, że realizacja zamierzonych
celów w dużej mierze zależy od ich wkładu
pracy i wytrwałości,
4. GDY MI JEST TRUDNO TO…
• UCZNOWIE DOKONYWALI SAMOKONTROLI SWOICH
DZIAŁAŃ,
• UCZYLI SIĘ RADZIĆ SOBIE Z PRESJĄ GRUPY,
• DOWIEDZIELI SIĘ GDZIE SZUKAĆ POMOCY W
SYTUACJACH TRUDNYCH,
• POZNALI SPOSOBY RADZENIA SOBIE Z LĘKIEM I
STRESEM,
• ZROZUMIELI, ŻE STRES MOŻE BYĆ SIŁĄ
POZYTYWNĄ I NEGATYWNĄ- DWA OBLICZA
STRESU
5.JESTEM CZŁOWIEKIEM
PRZEDSIĘBIORCZYM…
 UCZEŃ PRZEKONAŁ SIĘ, ŻE PRACOWITOŚĆ JEST CECHĄ
OSOBOWOŚCI CZŁOWIEKA,
 PRZYGOTOWANY ZOSTAŁ DO AKTYWNEGO UCZESTNICTWA
W ŻYCIU SPOŁECZNYM,
 UCZYLI SIĘ TECHNIK POZYSKIWANIA INFORMACJI Z
RÓŻNYCH ŹRÓDEŁ I ICH WARTOŚCIOWANIA,
 UCZEŃ POZNAŁ PROCEDURY ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW I PODEJMOWANIA DECYZJI,
 NAUCZYLI SIĘ (W WIĘKSZOŚCI) PRZEWIDZIEĆ
KONSEKWENCJE SWOICH ZACHOWAŃ I DZIAŁAŃ
WNIOSKI DO DALSZEJ PRACY:
1. NALEŻY PRACOWAĆ ( ĆWICZYĆ ) PODEJMOWANIE DECYZJI –
PRZEWIDYWAĆ KONSEKWENCJI.
2. PRACOWAĆ NAD KOMUNIKACJĄ, ABY POPRAWIĆ.
KONTAKTY Z DRUGIM CZŁOWIEKIEM.
3. TRENOWAĆ RADZENIE SOBIE ZE STRESEM I LĘKIEM.
4. DOKONYWAĆ KOREKTY SWOICH DZIAŁAŃ.
5. PRACOWAĆ NAD SWOIMI MOCNYMI I SŁABYMI STRONAMI.
INNE DZIAŁANIA PROMUJĄCE ZDROWIE:
INNE DZIAŁANIA PROMUJĄCE ZDROWIE:
INNE DZIAŁANIA PROMUJĄCE ZDROWIE:
INNE DZIAŁANIA PROMUJĄCE ZDROWIE:
INNE DZIAŁANIA PROMUJĄCE ZDROWIE:
Download