Klasa III gimnazjum

advertisement
Wymagania z informatyki na poszczególne oceny
Klasa III gimnazjum
I półrocze
Stopień dopuszczający mogą otrzymać uczniowie, którzy:
Arkusz kalkulacyjny.

Rozpoznają elementy programu i arkusza (np. menu, linia poleceń, komórka, adres komórki)

Wypełniają arkusz danymi, zapisują i odczytują przygotowany arkusz.

Tworzą graficzną ilustrację danych.

Rozwiązują proste zadanie problemowe za pomocą arkusza.

Korzystają z podglądu wydruku.
Baza danych

Podają przykłady baz danych.

Określają pojęcie pola i rekordu.

Posługują się gotową bazą danych do uzyskania prostych informacji.

Wyszczególniają pola dla wskazanej bazy danych.

Zachowują utworzoną bazę na dysku.

Otwierają istniejącą bazę i dokonują edycji danych,

Dodają obiekty do bazy.
Stopień dostateczny mogą otrzymać uczniowie, którzy:
Arkusz kalkulacyjny.

Swobodnie poruszają się w środowisku wykorzystywanego arkusza.

Dokonują edycji danych, potrafią korzystać z wiadomości i umiejętności zdobytych w czasie
pracy z edytorem tekstu.

Stosują podstawowe formuły.

Wybierają najodpowiedniejszy typ wykresu, formatują wykres z jedną serią danych

Łączą wykres z arkuszem.

Wykonuje proste obliczenia, również % z zastosowaniem adresowania względnego,

Stosuje funkcje autosumowania oraz średniej, max, min

Wskazują obszar do wydruku.
Baza danych

Wyszczególniają typy baz danych.

Określają cechy charakterystyczne pól,

Korzystają z narzędzi wyszukiwania danych.

Dopisują nowe dane i usuwają zbędne.

Tworzą formularze i raporty za pomocą kreatora

Tworzą proste bazy danych za pomocą programu Ms Access,

wyszukują konkretne informacje stosują proste kryteria wyboru- projektują kwerendy
Stopień dobry mogą otrzymać uczniowie, którzy:
Arkusz kalkulacyjny.

Rozróżniają typy danych, przedstawiają dane w różnych formatach.

Kopiują zawartość komórek.

Przenoszą dane i formuły.

Planują wzory konieczne do rozwiązania zadania.

Wykonują obliczenia z zastosowaniem adresu bezwzględnego

Potrafią wprowadzić komentarz do komórki

Projektują układ arkusza.

Uzupełniają i modyfikują wykres.

Odczytują dane z wykresu i wykonują na nich obliczenia %

Wybierają parametry wydruku.

Wykorzystują tabele i wykresy w edytorze tekstowym.
Baza danych

Wskazują przykłady baz danych różnego typu.

Porządkują dane.

Potrafią skorzystać z bazy dostępnej w sieci Internet.

Modyfikują strukturę bazy danych,

Wyszukują informacje stosując różne kryteria wyboru.
Stopień bardzo dobry mogą otrzymać uczniowie, którzy:
Arkusz kalkulacyjny.

Stosują w obliczeniach funkcje logiczne: „Jeżeli”, „suma, jeżeli”, „licz, jeżeli”

Wykonują formatowanie warunkowe komórek

Dokonują stosownych obliczeń.

Potrafią wykorzystać arkusz do rozwiązywania problemów z innych przedmiotów (np.
matematyka - obliczenia procentowe (VAT, marża), obliczanie pól, obwodów, objętości) oraz
z życia codziennego (lokaty, kredyty).

Wykonują wykresy z wielu serii danych i formatują je,

Wykonuje prosty test interakcyjny w Excelu

Wykonują wykresy f. liniowej – wykonują obliczenia wartości f. liniowej dla danych
argumentów x (y=2x+4; y=-3x-2))
Baza danych

Samodzielnie projektują złożoną bazę danych.

Tworzą relacje między tabelami

Tworzą korespondencję seryjną
Stopień celujący mogą otrzymać uczniowie, którzy:
Arkusz kalkulacyjny.

Definiują zakresy i zapisują wzory z wykorzystaniem prostych funkcji standardowych i
globalnych.

Rozwiązują samodzielnie zadania o zwiększonym stopniu trudności, wykonują działania na
datach.

Wykonują złożone testy interaktywne
Baza danych

Wyszukują informacje potrzebne w różnych sytuacjach praktycznych przez zapytania stosując
różne złożone kryteria wyboru oraz je rozwiązują

Wykorzystują informacje zawarte w bazie do tworzenia korespondencji seryjnej w różnych
sytuacjach praktycznych.
II półrocze
Stopień dopuszczający mogą otrzymać uczniowie, którzy:
Prezentacje multimedialne

znają podstawy korzystania z programu do tworzenia prezentacji multimedialnych Power
Point,

umieją wstawić na slajd tekst i grafikę, zapisać prezentację
HTML

określają korzyści z przedstawiania informacji za pomocą stron WWW,

określają pojęcia związane ze strukturą tworzonego dokumentu

wymieniają części dok. Html (HEAD, BODY)

umieją zapisać dokument html
Algorytmy:

konstruują proste algorytmy czynności z życia codziennego.

potrafią wywołać poznany program, znają budowę ekranu i jego obsługę.

wyodrębniają z procesu rozwiązywania zadania (problemu) czynności elementarne.
Stopień dostateczny mogą otrzymać uczniowie, którzy:
Prezentacje multimedialne:

wybierają szablon projektu slajdu

wstawiają i formatują teksty i inne obiekty,

wstawiają tło

ustawiają przejścia slajdów, automatyczne wyświetlanie (czas, efekt przejścia).




potrafią konstruować nagłówek dokumentu (sekcja; Head, Title oraz Meta).
określają zasady tworzenia głównej części dokumentu (sekcja Body).
potrafią zmienić tło dokumentu (bgcolor, background).
potrafią wstawić i formatować tekst (font size, color, face, b, i, u...).

wstawiają grafikę,

wstawiają i formatują linie (hr size–color...)., listy numerowane (ol, li), listy
HTML:
wypunktowane (ul, li).


potrafią zmienić położenie obiektu na stronie (palign–center–left–right).
potrafią zbudować odsyłacze (a href...).
Algorytmy:

przedstawiają algorytm czynności w postaci przepisu słownego.

rysują schemat blokowy algorytmu rozwiązania prostego problemu.

przedstawiają propozycję algorytmu rozwiązania problemu.

poprawnie reagują na podstawowe błędy kompilacji i wykonania.

piszą, kompilują i uruchamiają procedury wykonujące rysunki według wzorców lub żądane
obliczenia,

umieją napisać prosty program tekstowy w Pascalu, skompilować go i uruchomić
Stopień dobry mogą otrzymać uczniowie, którzy:
Prezentacje multimedialne:

ustawiają dla elementów animację niestandardową, ścieżki ruchu,

wstawiają na slajdy wykresy i tabele
HTML:

umieją zmienić kolor odsyłaczy (alink, vlink).

formatują grafikę

tworzą galerię z miniaturek, piszą odsyłacze do zdjęć otwierających się w nowym
oknie

wiedzą, jak stworzyć pływające ramki (i frame...).
Algorytmy:
 potrafią przedstawić algorytm w wybranym języku programowania,
 potrafią wykorzystać algorytmy w rozwiązywaniu zadań z matematyki.
Internet:

sprawnie obsługują górne menu przeglądarki, potrafią ustawić stronę domową, zarządzają
strukturą folderu ulubionych stron,

potrafią założyć darmowe prywatne konto e-mailowe,
Stopień bardzo dobry mogą otrzymać uczniowie, którzy:
Algorytmy:

operują pojęciami: program, kompilacja, translacja.

potrafią napisać program zawierający procedurę z parametrem.

opracowują schemat tworzenia procedury złożonej metodą zstępującą, a następnie
stosują ten schemat w praktyce.

samodzielnie konstruują procedury rozwiązujące problemy z różnych dziedzin
wiedzy.,

potrafią napisać program w Pascalu rozwiązujący zadanie matematyczne
Stopień celujący mogą otrzymać uczniowie, którzy:
Prezentacje multimedialne:


projektują ciekawe prezentacje na wybrany temat, nagrywają narrację,
tworzą złożone strony WWW w układzie ramek pionowych lub poziomych.
Algorytmy:
 potrafią rozwiązywać problemy za pomocą algorytmu iteracyjnego,

badają poprawność uzyskiwanych wyników w drodze testowania algorytmu z
typowymi danymi wejściowymi.
Ocenę niedostateczną na półrocze lub koniec roku otrzymuje uczeń, który nie spełnia
wymagań na ocenę dopuszczającą, nie wykonuje ćwiczeń w czasie lekcji, całkowicie
ignoruje zadania i polecenia.
Opracowała: Bożena Godlewska
Download