Własny program zajęć pozalekcyjnych

advertisement
Program zajęć z koła informatycznego
w klasach V-VI Szkoły Podstawowej
Tworzenie i publikowanie stron
internetowych w technologii CMS
Nauczyciel informatyki Waldemar Przepiórka
WSTĘP
Program jest skierowany do uczniów klas VI szczególnie
zainteresowanych informatyka, a w szczególności tworzeniem serwisów i stron
WWW. Tworzenie stron internetowych jest modne wśród wielu młodych ludzi,
pragną oni w ten sposób zaprezentować swoim rówieśnikom swe
zainteresowania i sposób postrzegania otaczającej ich rzeczywistości, jak
również wymienić poglądy i pogłębiać swe zainteresowania.
Zagadnienie to wymaga od dziecka umiejętności nie tylko
informatycznych, ale również plastycznych i organizacyjnych.
2. CELE OGÓLNE
Celem zajęć jest wszechstronne rozwijanie zdolności informatycznych,
tworzenie i aktualizacja strony internetowej SP. Kształtowanie aktywności
poznawczej i twórczej ucznia.
Szczegółowe cele kształcenia:
Wykształcenie u ucznia kompetencji pozwalających na:
1. poznanie ogólnej wiedzy na temat budowy sieci internetowej i sposobów
komunikacji komputerów w sieci
2. rozpoznawanie i zapobieganie zagrożeniom, na jakie narażony jest
komputer podłączony do globalnej sieci i jak minimalizować wpływ tych
czynników na pracę komputera
3. poznanie narzędzia JOOMLA (system zarządzania treścią (CMS) stron
internetowych) i budowa prostych portali i stron WWW
4. publikowanie witryn na serwerze ich udostępnianie dla użytkowników
sieci
5. poznanie podstaw języka HTML
6. tworzenie własnej grafiki (obróbka fotografii cyfrowych, elementy stron
internetowych):
- bitmapowej
- wektorowej
7. korzystanie z multimedialnych źródeł informacji i zasobów sieciowych, w
tym sieci Internet
8. dobieranie narzędzi informatycznych stosownie do realizowanego zadania
Cele wychowania:
1. Poszanowanie cudzej własności intelektualnej.
2. Poznanie praw obowiązujących przy korzystaniu z oprogramowania
komputerowego.
3. Uświadomienie zagrożeń związanych z niewłaściwym korzystaniem z
komputera i oprogramowania
4. Wyrobienie nawyku estetycznego wykonywania prac
5. Kulturalne komunikowanie się z innymi użytkownikami sieci na forach
internetowych
METODY I FORMY REALIZACJI CELÓW
Założone cele realizowane będą poprzez zadania dla ucznia. Zadania maja
przede wszystkim charakter praktyczny. Celem zadań jest stworzenie
dokumentów i zapisanie ich na dysku, a w przypadku narzędzia Joomla
umieszczenie serwisu i jego skonfigurowanie w Internecie. Dokumenty powinny
dotyczyć bliskiej uczniowi rzeczywistości szkolnej i domowej, natomiast strony
zawierać treści dotyczące jego zainteresowań, opisu otoczenia, w jakim
funkcjonuje. Uczeń powinien tworzyć dokumenty według własnych pomysłów.
Oprogramowanie potrzebne do realizacji zajęć:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
MS Word
Edytor grafiki rastrowej GIMP (program darmowy)
Narzędzie Joomla (program darmowy, licencja GNU)
Przeglądarka internetowa (Internet Explorer, Firefox)
InfranView – przeglądarka graficzna (program darmowy)
Unfrezz (program darmowy)
Skaner antywirusowy MKS (szkoła posiada licencję)
SpyBot (program darmowy)
PROGRAM
INTERNET JAKO ŹRÓDŁO WIEDZY
Cele kształcenia:




rozwijanie samokształcenia (korzystanie z różnych źródeł informacji dostępnej w sieci
Internet),
wykorzystywanie przeglądarki internetowej do wyszukiwania informacji,
wyszukiwanie informacji poprzez katalogi tematyczne,
prawo autorskie i konsekwencje jego łamania, etyka a Internet,
Zadania
UCZNIOWIE:
1. Zapoznają się z podstawowymi usługami
Internetu (np. strony WWW, wyszukiwarki
internetowe, katalogi, e-mail, grupy
dyskusyjne, sklepy internetowe)
2. Poznają przeglądarkę internetową
 zasady wpisywania adresu (rodzaje domen
Umiejętności
UCZNIOWIE:
1. Wymieniają podstawowe usługi
internetowe.
2. Korzystają z podstawowych usług
Internetu.
3. Posługują się wybraną przeglądarką
internetową.
3.
4.
5.
6.
w adresach WWW)
 nawigację po witrynach internetowych
(hiperłącza, przyciski "wstecz" i "dalej")
 pracę z kilkoma oknami przeglądarki
 zarządzanie folderem "Ulubione"
Poznają wyszukiwarki internetowe (szperacze)
 zapoznają się z ich sposobem działania
 tworzą proste oraz złożone zapytania
Poznają polskie portale
Poznają zasady etyki posługiwania się
Internetem.
Wyszukują w Internecie wiadomości i
materiały na wybrany temat i opracowują go.
4. Potrafią wyszukać potrzebne
informacje ze stron WWW.
5. Stosują podstawowe zasady etyki
korzystania z Internetu oraz
respektują prawa autorskie.
PUBLIKOWANIE I EDYCJA STRONY INTERNETOWEJ
Cele kształcenia:






wykorzystanie narzędzia Joomla do udostępnienia i stworzenia strony internetowej
poznanie etapów tworzenia strony internetowej
stosowanie standardów projektowania dobrej strony
wyszukiwanie i wykorzystywanie informacji zamieszczonych w Internecie,
wyszukiwanie informacji poprzez katalogi tematyczne, korzystanie
znajomość praw publikacji stron
Umiejętności
Zadania
1.
2.
3.
4.
5.
6.
UCZNIOWIE:
Poznają krótką historię i strukturę narzędzi
CMS
Instalują środowisko serwera, lub korzystają z
gotowych rozwiązań udostępnionych w sieci
Internetowej
Poznają podstawowe pojęcia i elementy strony
internetowej w Joomla
 menu
 zawartość
 funkcje
Dopasowują elementy programu Joomla
 konfiguracja administracji
 edytor menu
Zarządzają zawartością strony
- poznają strukturę artykułów
- zmieniają parametry artykułów
- łączą artykuły z grafiką
Instalują i deinstalują komponenty
- dodają nowe efekty do menu strony
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
UCZNIOWIE:
Wymieniają podstawowe zadania
struktury CMS.
Potrafią zainstalować i ogólnie
skonfigurować narzędzie joomla na
darmowym serwerze internetowym
Potrafią zmieniać wygląd
podstawowych elementów strony.
Potrafią dopasować elementy menu
do własnych potrzeb i kolorystki
strony ustalonej przez siebie
Potrafią korzystać z podstawowych
protokołów przesyłania danych
Rozróżniają i poprawnie stosują
podział artykułów przy umieszczaniu
treści na stronie internetowej
Potrafią pobrać komponenty ze stron
internetowych, a następnie
zainstalować ja na własnej stronie
internetowej.
- korzystają z modułów
7. Tworzą na swoich stronach fora
8. Tworzą galerię obrazów i zarządzają
dokumentami do udostępnienia.
8. Umieszczają na swojej stronie
internetowej fora dla osób
odwiedzających stronę
9. . Potrafią zaprojektować i korzystać z
galerii obrazów
EDYCJA GRAFIKI
Cele kształcenia:




wykorzystanie programu graficznego do obróbki plików
poznanie podstawowych narzędzi poprawiających jakość fotografii cyfrowej
zmiana rozmiaru pliku graficznego bez dużej utraty jego jakości
łączenie i retusz fotografii, aby mógł powstać nowy pożądany obraz
Zadania
Umiejętności
UCZNIOWIE:
1. Poznają program do obróbki grafiki
2. Korzystają z narzędzi poprawiających jakość i
wygląd fotografii
3. Modyfikują kolorystkę obrazu
4. Łączą tekst z grafiką
5. Wycinają fragmenty różnych fotografii i łączą
je w jedną całość
6. Zapisują pliki o małych rozmiarach, aby
można je było umieścić na stronie
internetowej
UCZNIOWIE:
1. Posługują się programem graficznym
2. Potrafią wskazać i zastosować
podstawowe narzędzia do obróbki
grafiki
3. Potrafią zmieniać kolorystykę
obrabianej fotografii
4. Tworzą fotografię złożoną z kilku
elementów uzyskanych z innych
plików graficznych
5. Potrafią przy pomocy programu
graficznego zmniejszyć rozmiar
fotografii i dopasować jej rozmiar
Metody nauczania i procedury osiągania celów kształcenia i wychowania
Metody nauczania
 Wykład teoretyczny połączony z pokazem prezentacji.
 Pogadanka wykorzystująca wiedzę i doświadczenie uczniów.
 Ćwiczenia praktyczne uczniów.
Zasady nauczania
 przystępności - przekazywanie wiadomości zrozumiale dla ucznia,
 poglądowości - przekaz werbalny poparty odpowiednią prezentacją, i przykładami
wykonywanymi przez uczniów
 stopniowania trudności - świadome przejście od zadań prostych do zadań złożonych,
 związku teorii z praktyką.
Środki dydaktyczne









prezentacje multimedialne
odpowiednie oprogramowanie,
multimedialne zestawy komputerowe,
drukarki,
komputerowa sieć lokalna,
Internet,
tablica bezpyłowa.
strona internetowa www.joomla.pl
strony internetowe o programie GIMP
Sposób kontroli postępów uczniów
Kontrola postępów uczniów na zajęciach koła informatycznego ma na celu
dostarczenie informacji o przystępności prowadzonych zajęć oraz stopniu zainteresowania
uczniów danym zagadnieniem. Formą kontroli osiągnięć uczniów będą: konkursy
informatyczne organizowane w obrębie szkoły lub poza nią oraz odpowiednio
przygotowane zadania do samodzielnej pracy, które dostarczą informacji na temat
postępów uczniów.
EWALUACJA PROGRAMU
Źródłem informacji o programie będą jego odbiorcy, czyli uczniowie.
Cenne będą:
- opinie uczniów o programie, jego skuteczności, użyteczności i atrakcyjności,
- osiągnięcia uczniów,
- ocena jakości wykonywanych przez uczniów prac,
- czynione przez uczniów postępy.
W tym celu wykorzystam przygotowane przeze mnie ankiety dla uczniów
uczestniczących w zajęciach koła.. Sugestie i wnioski płynące z ankiet wykorzystam w
toku dalszej pracy dydaktycznej i ewaluacji programu
BIBLIOGRAFIA:
„@bc użytkownika komputera” Aleksander Bremer i Mirosław Sławik Cykada 2005
„ GIMP praktyczne projekty” Włodzimierz Gajda Helion 2006
„Joomla system zarządzania treścią” Hagen Graf Helion 2007
strona projektu joomla: www.joomla.pl
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

Create flashcards