wydawnictwa zwarte

advertisement
LEWORĘCZNOŚĆ, LATERALIZACJA
Zestawienie bibliograficzne w wyborze
oprac. Arleta Hoffmann-Piasecka
WYDAWNICTWA ZWARTE
1. Dziecko leworęczne / Halina Spionek. – Warszawa : Nasza Księgarnia, 1961
. - 62 s.
2. Dziecko opóźnione w nauce szkolnej / Kephart Newell. - Warszawa : Państwowe
Wydawnictwo Naukowe, 1970. - S. 34-35, 55-64 : Lateralizacja
3. Dziecko z zaburzeniami rozwoju i zachowania w klasie szkolnej : vademecum
nauczycieli i rodziców / Urszula Oszwa. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls,
2007. - S. 97-105 : Zmiany w lateralizacji
4. Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, Tom 2 / pod redakcją Józefa Marka
Śniecińskiego. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak, 2003. - S.
1021- 1022 : Lateralizacja, S. 1048-1049 : Leworęczność
5. Istota czytania / Sebastian Taboł . - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls,
2005. - S. 201-202 : Lateralizacja
6. Jeżeli dziecko źle czyta i pisze / Barbara Sawa. - Warszawa : Wydawnictwa
Szkolne i Pedagogiczne, 1999. - S. 42-43 : Która ręka
7. Kiedy mózg pracuje inaczej / Allen D. Bragon, David Gamon. - Gdańsk :
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2003. - S. 53-58 : Ręczność
8. Leworęczność : jak wychowywać leworęczne dziecko w świecie ludzi
praworęcznych / Jane Healey. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo
Psychologiczne, 2004. - 119 s.
9. Mózgowe mechanizmy leworęczności z perspektywy badań neuroobrazowania /
Anna Grabowska // W : Kliniczne i sądowo-penitencjarne aspekty funkcjonowania
człowieka / pod redakcją Gabrieli Chojnackiej-Szawłowskiej , Beaty PastwyWojciechowskiej. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2007. - S. 111-120
10. Psychologia dziecka / Ross Vasta, Marshall M. Haith, Scott A. Miller . Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2001. - S. 206 : Specjalizacja
półkul ; S. 579-581 : Lateralizacja mózgu
11. Psychologia kliniczna dziecka w wieku przedszkolnym / Marta Bogdanowicz Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1991. - S. 129-142 :
Lateralizacja i jej zaburzenia
12. Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży / pod redakcją Marii Żebrowskiej. Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1982. - S. 302-303 :
Zaburzenia procesu lateralizacji, S. 800-805 : Leworęczność
13. Psychologia wychowawcza, społeczna i kliniczna / Maria Przetacznikowi,
Grażyna Makieło-Jarża Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne,
1977. - S. 252-254 : Lateralizacja i jej zaburzenia
14. Psychologiczna analiza trudności i niepowodzeń szkolnych / Halina Spionek. Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Szkolnych, 1970. - S. 68-77 :
Zaburzenia procesu lateralizacji : różne typy dzieci leworęcznych i oburęcznych
oraz rodzaje ich szkolnych trudności
15. Usprawnienia lateralizacji / Eugenia Zarzyńska // W : Terapia pedagogiczna,
Tom 2 / Małgorzata Cyran-Prus. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2005. S. : 132-135
16. Zaburzenia lateralizacji / Małgorzata Cyran-Prus, Elżbieta Matych // W : Terapia
pedagogiczna, Tom 1 / Małgorzata Cyran-Prus. - Kraków : Oficyna Wydawnicza
Impuls, 2005. - S. : 73-80
17. Zaburzenia psychoruchowego rozwoju dziecka : zagadnienia wybrane / Halina
Spionek . - Wyd. 2. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1965. - S.
133-153 : Zaburzenia procesu lateralizacji
18. Zaburzenia rozwoju uczniów a niepowodzenia szkolne / Halina Spionek . Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1985. - S. 148-149 Rola
współwystępowania deficytów funkcji poznawczych i ruchowych oraz zaburzeń
procesu lateralizacji w powstawaniu trudności i niepowodzeń w nauce ; S.
178-179 : Zaburzenia mowy a zaburzenia procesu lateralizacji
WYDAWNICTWA CIĄGŁE
1. Badanie lateralizacji u dziecka z trudnościami w nauce / Krystyna Sochacka //
Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze. - 1995, nr 9, s. 34-36
2. Czynniki warunkujące osiągnięcie dojrzałości szkolnej / Dagmara Salamon //
Wszystko dla Szkoły. - 2006, nr 4/5, s. 19-24
3. Czynniki warunkujące poziom rozwoju funkcji analizatorów wzrokowego i
słuchowego u uczniów rozpoczynających naukę szkolną / Jolanta Mausch, Karol
Mausch // Szkoła Specjalna. - 2002, nr 5, s. 260-270
4. Diagnoza leworęczności w świetle współczesnych badań nad asymetrią mózgową
/ Anna Grabowska // Psychologia Wychowawcza. - 1994, nr 2, s. 121-137
5. Dzieci leworęczne a przewroty / Barbara Jaworska // Życie szkoły. - 1997, nr 10,
s. 594-595
6. Dziecko dyslektyczne z zaburzeniami lateralizacji - możliwości i ograniczenia
terapii w starszym wieku szkolnym / Aneta Domagała, Urszula Marecka //
Logopedia. - 2001, T. 29, s. [151]-167
7. Dziecko leworęczne / Urszula Oszwa // Remedium 2002 nr 7-8, cz. 1, s. 22-23
8. Dziecko leworęczne / Urszula Oszwa // Remedium. - 2002, nr 10, cz. 2, s. 12
9. Dziecko z trudnościami w nauce : czy można mu pomóc ? / Wioletta Barczak //
Życie Szkoły. - 2001, nr 4, s. 206-210
10. Leworęczność w oczach „Praworęcznego Społeczeństwa / Danuta Krzywoń //
Auxilium Sociale. - 1998, nr 2, s. 53-57
11. Neuropsychologiczne koncepcje dysleksji : sprawozdanie z konferencji / Elżbieta
Wójcik // Życie Szkoły. - 2003, nr 10, s. 625-629
12. Niektóre przyczyny trudności i niepowodzeń szkolnych / Wacław Wojak //
Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze. - 1997, nr 6, s. 20-22
13. Organizacja i program zajęć dla dzieci leworęcznych / Marta Bogdanowicz //
Wychowanie w Przedszkolu. - 1990, nr 1, s. 18-23
14. Praca z dzieckiem leworęcznym / Beata Rechnio // Wszystko dla Szkoły. - 2005,
nr 2, s. 4-6
15. Problem lateralizacji / Barbara Grzelak // Lider. - 2007, nr 5, s. 8-9
16. Przyczyny i objawy trudności w pisaniu / Aneta Leśniak // Życie Szkoły. - 2002,
nr 4, s. 244-248
17. Psychopercepcyjne uwarunkowania kompetencji ortograficznej / Irena Tarkowska
// Życie Szkoły. - 2002, nr 6, s. 333-340
18. Skrzyżowana lateralizacja i leworęczność u dzieci / Bożena Szymczakiewicz-Bik
// Auxilium Socjale. - 1997, nr 2, s. 105-109
19. Trudności dziecka leworęcznego / Marta Bogdanowicz // Wychowanie w
Przedszkolu. - 1989, nr 9, s. 515-522
20. Typ lateralizacji - szansa czy bariera w rozwoju poziomu postawy twórczej
człowieka ? / Danuta Krzywoń // Chowanna. - 2002, nr 2, s. 87-108
21. Wpływ wieku, ręczności oraz płci na asymetrię półkul mózgowych człowieka /
Anna Grabowska // Psychologia Wychowawcza. - 1990, nr 1/2, s. 21-30
Download