Wyższa Szkoła Biznesu

advertisement
ZABURZENIE LATERALIZACJI U DZIECI
Nieprawidłowa lateralizacja i leworęczność mogą być źródłem różnych
trudności. W wieku przedszkolnym, który jest ważny dla przygotowania dziecka
do szkoły, powinny zostać rozwiązane zasadnicze problemy dotyczące
leworęczności. Decyzja, czy dziecko będzie posługiwało się prawą, czy lewą
ręką, jest podejmowana z końcem okresu przedszkolnego i opiera się na dłuższej
obserwacji. Wstępując do szkoły, dziecko powinno być sprawne ruchowo,
szczególnie w zakresie czynności manualnych, zorientowane prawidłowo
w lewej i prawej stronie schematu ciała. Powinno umieć różnicować
podstawowe kierunki w przestrzeni, poprawnie utrzymywać ołówek przy
pisaniu, zachowywać kierunek od lewej strony ku prawej, właściwie
lokalizować w przestrzeni odtworzone rysunki i akceptować własną
leworęczność. Jeżeli dziecko wykazuje trudności w orientacji w lewej i prawej
stronie schematu własnego ciała i w otoczeniu a w jego pracach często pojawia
się zwierciadlane odwrócenie liter lub też pismo lustrzane, należy podjąć zabiegi
mające na celu wykształcenie tych funkcji.
Dziecko leworęczne pozbawione fachowej pomocy często nabiera
nieprawidłowych nawyków, które utrudniają technikę pisania, są przyczyną
dysgrafii, wywołują zmęczenie i niechęć do wszelkich zajęć graficznych,
a w efekcie do nauki szkolnej. Dlatego też problem leworęczności powinien być
doceniany, nieprawidłowe postępowanie z dzieckiem leworęcznym może być
przyczyną niepowodzeń szkolnych, a następnie wtórnych zaburzeń w sferze
emocjonalnej.
1. Pojęcie lateralizacji i jej modele
Ciało ludzkie jest zbudowane zasadniczo w sposób symetryczny. Idealna
wydawałoby się symetria ciała ludzkiego i jego czynności jest jednak pozorna.
1
Asymetrię możemy dostrzec w istnieniu nieparzystych narządów wewnętrznych,
tułowia, głowy, kończyn, ale dotyczy przede wszystkim parzystych organów
ciała: narządów ruchu i zmysłów. Już w 1909 roku E.Gaupp napisał, że prawa
ręka jest zwykle większa: ma większą objętość, jest dłuższa i silniejsza niż
lewa.1 Asymetria funkcjonalna w odniesieniu do parzystych narządów ruchu
i organów zmysłu znajdujących się po prawej i lewej stronie ciała przejawia się
jako preferencja do używania ręki, nogi, oka, ucha leżących po jednej stronie osi
ciała.
Ta
dominacja
ujawnia
się
podczas
wykonywania
czynności
wymagających udziału tylko jednego organu, także gdy zachodzi potrzeba
przyjęcia roli wiodącej przez jeden z nich, podczas wykonywania czynności
angażujących obydwa parzyste organy. Jest to organ wiodący, drugi zaś z tej
pary to organ pomocniczy.
Lateralizacja czyli stronność to przewaga funkcjonalna jednej ze stron
ciała nad drugą w zakresie symetrycznych narządów, związana z dominacją
półkuli mózgowej przeciwległej do wiodącej ręki, oka, nogi, ucha.2
Lateralizacja czynności jest wiązana z dominowaniem jednej z półkul
mózgowych. Ze względu na krzyżowanie się większości szlaków nerwowych
łączących mózg z narządami zmysłów i ruchu, czynności i funkcje powiązane są
z półkulami w następującym porządku: prawa półkula kieruje pracą lewej strony
ciała, a lewa półkula odpowiada za funkcjonowanie narządów po prawej stronie.
Oprócz asymetrycznej przewagi funkcjonalnej jednej z półkul mózgowych,
może wystąpić sytuacja jej braku, co ma miejsce, gdy żadna z półkul nie
wykazuje wyraźnej przewagi, dominacja wówczas nie występuje, obie półkule
działają jakby ekwiwalentnie. Skutkuje to swoistymi konsekwencjami
obserwowanymi w zachowaniu dziecka. Uwzględnienie czynnika asymetrii
funkcjonalnej mózgu bądź jego braku prowadzi do wyodrębnienia dwóch
modeli lateralizacji: jednorodnej i niejednorodnej.
1
2
M.Bogdanowicz: Leworęczność u dzieci, WSiP, Warszawa 1989, s.11.
M.Bogdanowicz: Leworęczność u dzieci, WSiP, Warszawa 1989, s.29.
2
Lateralizacja jednorodna może być prawostronna lub lewostronna.
Dziecko jest zlateralizowane prawostronnie, gdy posługuje się prawą ręką
w manipulacji, rysowaniu, pisaniu, prawą nogą przy skakaniu, kopaniu piłki,
prawym okiem przy zaglądaniu do lunety czy małych otworów, prawym uchem
przy słuchaniu tykania zegarka. Taka zdecydowana przewaga narządów ruchu
i zmysłu po prawej stronie uwarunkowana jest dominacją lewej półkuli mózgu.
Jeżeli dziecko preferuje używanie w tych czynnościach odpowiednich
narządów po lewej stronie ciała, jest zlateralizowane lewostronnie wskutek
odwróconej dominacji półkulowej – z funkcjonalną przewagą półkuli prawej.
W lateralizacji niejednorodnej istnieje lateralizacja skrzyżowana, która
charakteryzuje się wyraźną przewagą czynnościową narządów ruchu i zmysłu,
lecz nie po tej samej stronie, a po obu stronach ciała, na przykład prawa ręka,
lewe oko, prawa noga (PP, LL, PP) lub inny wariant dominacji badanych
narządów zmysłu i ruchu. Inną kategorią lateralizacji niejednorodnej jest
lateralizacja nieustalona, która manifestuje się „niezdecydowaniem” dziecka
w zakresie używania prawej i lewej ręki przy czynnościach manualnych, co
sprawia, że zmienia ono preferencje, a poziom grafomotoryczny obu kończyn
jest jednakowo słaby.3 Dziecko takie sprawia wrażenie, jakby miało raczej dwie
lewe niż dwie prawe ręce, jest oburęczne, obunożne, obuoczne albo tylko
w obrębie jednej pary narządów. Stan ten świadczy o niewykształceniu się
dominacji jednej z półkul mózgowych dla danej pary narządów, a więc o ich
równoważności. Może to być wyrazem opóźnionego dojrzewania centralnego
układu nerwowego i zwolnionego procesu rozwoju lateralizacji. Zdarza się
jednak, że oburęczność jest konsekwencją treningu, na przykład ukształtowanie
oburęczności dziecka w procesie wychowania i przestawiania leworęcznego
dziecka na prawą rękę. W takich przypadkach można mówić o wtórnej
oburęczności.
3
U.Oszwa: Dziecko leworęczne cz.I (w:) „Remedium”, 7–8/ 2002, s.22.
3
A zatem dzieci obserwowane przez rodziców i nauczycieli jako
leworęczne mogą należeć do grupy dzieci z lateralizacją jednorodną
lewostronną, ale mogą to być także dzieci z lateralizacją skrzyżowaną
o formule: lewa ręka – prawe oko. Jak wynika z badań, te drugie mają więcej
trudności i niepowodzeń. Dzieci praworęczne z dominującym lewym okiem
również.
Niektórzy badacze twierdzą, iż z punktu widzenia definicji asymetrii
funkcjonalnej mózgu, w lateralizacji lewostronnej warunek dominacji jednej
z półkul zostaje spełniony – choć w odwróconym porządku. Nie ma więc mowy
o zaburzeniu, a nawet można dostrzec korzyści płynące z dominującej roli
prawej półkuli mózgu. Holistyczny, całościowy i symultaniczny sposób
przetwarzania informacji charakterystyczny dla prawej półkuli mózgu, pozwala
niekiedy na rozwój uzdolnień malarskich, architektonicznych, ułatwia
dokonywanie syntez, uogólnień, adekwatnej oceny złożonych sytuacji. Jest to
jedna z hipotez, której nie należy generalizować. Tę naukową hipotezę zdają się
potwierdzać codzienne obserwacje, nie wszystkie dzieci leworęczne borykają
się z trudnościami. Zróżnicowany obraz objawów i skutków odwróconej
asymetrii bądź braku jej ukształtowania, może wynikać z odmiennych przyczyn
ją warunkujących.4
2. Rozwój lateralizacji w życiu dziecka
Asymetria funkcjonalna półkul mózgowych rozwija się w ciągu życia
dziecka. Podłoże przyszłej lateralizacji kształtuje się już w okresie prenatalnym.
Wówczas zachodzi intensywny, najszybszy w całej ontogenezie rozwój układu
nerwowego – anatomicznego podłoża funkcji lateralizacji. Lepsze ukrwienie
lewej półkuli mózgu stwarza podstawy do wykształcenia się w tej półkuli
ośrodków mowy i jej dominacji dla czynności werbalnych. Lateralizacja
4
U. Oszwa: Dziecko leworęczne cz.I, (w:) Remedium 7-8/2002, s.23.
4
czynności
ruchowych
jest
odzwierciedleniem
asymetrii
anatomiczno–
fizjologicznej mózgu. Dlatego też jej rozwój jest zależny od stanu dojrzałości
tkanki mózgowej i dróg nerwowych, a przebiega równolegle do procesu
dojrzewania centralnego układu nerwowego.5
Praworęczność w większości przypadków pojawia się w rozwoju dziecka
wcześniej niż leworęczność. Już w wieku 2-3 lat możemy często stwierdzić
u dziecka stosunkowo silnie ustaloną praworęczność, podczas gdy leworęczność
ustala się między 3 a 4 rokiem życia.
Wiek 4 lata, od którego praworęczność zaczyna przeważać liczbowo
w populacji dziecięcej, to okres, kiedy kształtują się takie czynności praktyczne
jak: rysowanie, zabawy konstrukcyjne, zabawy manipulacyjne, czynności
samoobsługowe. Dzieci podejmują te czynności, naśladując dorosłych
(najczęściej właśnie praworęcznych) lub są instruowane przez nich, jak dane
czynności wykonywać, co przyczynia się do utrwalenia praworęczności.
W wieku 6-7 lat zwykle ustala się dominacja jednej z rąk. Ostatecznie
u większości dzieci ustala się w ciągu pierwszego roku nauki szkolnej.6
Równolegle do rozwoju lateralizacji czynności ruchowych kształtuje się
także lateralizacja funkcji mowy oraz lateralizacja w zakresie percepcji
słuchowej i wzrokowej. Dzieli się ona na cztery etapy. Pierwszy przypada na
wiek niemowlęcy i poniemowlęcy. W tym okresie rozwijają się najpierw pola
I – rzędowe – projekcyjne, początkowo w ośrodkach ruchowych i czuciowych,
później wzrokowych i słuchowych. Wraz z następującym kolejno rozwojem pól
II – rzędowych – kojarzeniowych zaczyna się proces specjalizacji tych pól
a więc i korowych ośrodków w każdej z półkul mózgowych. Najwcześniej
przejawia się to w zakresie ruchów rąk – od III kwartału obserwuje się początki
preferencji jednej z rąk, co świadczy o wzrastającej dominacji przeciwległej
H.Spionek: Powstawanie orientacji w prawej i lewej stronie schematu ciała w ontogenezie, PWN, Warszawa
1961.
6
H.Spionek: Dziecko leworęczne, NK, Warszawa 1964, s.12.
5
5
półkuli. Z końcem tego okresu jedna z rąk ma już wyraźną przewagę
funkcjonalną.
Drugi
okres
kształtowania
się
lateralizacji
przypada
na
wiek
przedszkolny. Zaczyna się w 4 roku życia i przejawia w zakresie czynności
ruchowych jako dominacja jednej z rąk. W tym samym okresie – tak zwanej
dominacji chwiejnej – zaczynają się ustalać ośrodki mowy w obrębie jednej
z półkul mózgowych (najczęściej w lewej półkuli). W badaniach percepcji
słuchowej i wzrokowej zaczynają się wyraźne przejawy dominacji jednej
z półkul dla odbioru materiału werbalnego oraz dominacja związanego z nią
ucha i pola widzenia.
Trzeci okres rozwoju lateralizacji ma miejsce w wieku młodszym
szkolnym. Na początku tego okresu w wieku 6-7 lat ustala się ręka dominująca,
stabilizują ośrodki mowy w jednej z półkul, a także półkula ta zaczyna
dominować dla percepcji słuchowej i wzrokowej materiału werbalnego. Od tego
też okresu znacznie zwiększa się przewaga powierzchni lewej półkuli mózgu,
szczególnie okolic związanych z mową. W wieku 10 lat ośrodki mowy są już
ostatecznie zlokalizowane w półkuli „dominującej dla mowy”, podobnie też
kończy się proces ustalania się dominacji percepcyjnej.
Czwarty okres – to zakończenie procesu kształtowania się lateralizacji, na
przełomie młodszego i starszego wieku szkolnego – wieku dorastania. Po
ukończeniu 12 roku życia większość dzieci prezentuje lateralizację jednorodną
w zakresie ręki, oka i nogi.
W okresie 12-14 lat pełną dojrzałość uzyskują pola III rzędowe, które
stanowią neurofizjologiczne podłoże integracji percepcyjno-motorycznej, czyli
współdziałania funkcji percepcyjno-motorycznych. Integracja wielozmysłowych
informacji odebranych z otoczenia daje możliwość wytworzenia spójnego
obrazu otaczającej rzeczywistości. Jest to dalszy etap rozwoju lateralizacji,
w półkuli dominującej dla mowy kształtuje się związany z III-rzędowymi
6
polami, ośrodek integrujący proste czynności percepcyjno-motoryczne w takie
złożone czynności jak czytanie.7
3. Geneza leworęczności
Problem leworęczności budzi od wielu lat żywe zainteresowanie licznych
specjalistów.
Zajmują
się
nim
zarówno
przedstawiciele
psychologii
i pedagogiki, jaki i medycyny. Zagadnienie przyczyn leworęczności stało się
jednym z centralnych punktów rozważań i dociekań naukowych.
Wśród autorów omawiających przyczyny leworęczności można rozróżnić
zwolenników teorii endogennych i egzogennych.
Zgodnie z teoriami endogennymi przewagę funkcjonalną lewej ręki,
związaną z dominacją prawej półkuli mózgowej, warunkują wewnętrzne
czynniki organizmu i inne czynniki konstytucjonalne. Dominacja ta jest
jednoznacznie określona i trwała, a więc raczej nie zmienia się w ciągu życia
jednostki.
Wśród teorii endogennych najstarszą i najbardziej znaną jest koncepcja
genetyczna,
upatrująca
przyczynę
leworęczności
w
dziedziczeniu
jej
w kolejnych pokoleniach rodziny. Argumentów na rzecz koncepcji genetycznej
dostarczyły badania nad rodzinami osób leworęcznych. Stwierdzono, że
w rodzinach osób leworęcznych częściej niż w rodzinach osób praworęcznych
występują przypadki dominacji lewej ręki.
Według M. Annett istnieje nawet gen praworęczności oraz gen
leworęczności. Ten pierwszy jest genem dominującym, drugi recesywnym, co
tłumaczyłoby większy odsetek osób praworęcznych.
Kombinacje obu genów u potomstwa dają trzy możliwości: zdecydowaną
przewagę genów praworęczności (dziedziczonych od obojga rodziców),
zdecydowaną przewagę genów leworęczności (otrzymanych od ojca i matki)
7
M. Bogdanowicz: Leworęczność u dzieci WSiP, Warszawa 1992, s.42-43.
7
oraz układ heterozygotyczny (z połączenia genu dla ręki prawej z genem
leworęczności).
Koncepcja
ta
wyjaśnia
leworęczność
u
potomstwa
praworęcznych rodziców. Jeżeli bowiem heterozygotyczny układ genów matki
zostanie połączony z analogicznym układem ojca, to z krzyżówki genetycznej
wynika, iż z 25% prawdopodobieństwem dziecko może uzyskać dwa geny dla
lewej ręki i przejawiać zdecydowaną leworęczność. 8
Drugim stanowiskiem, reprezentowanym w grupie teorii endogennych,
wyjaśniających
genezę
leworęczności
jest
koncepcja
organicznego
uwarunkowania dominacji lewej ręki.
W teorii organicznej przyczyną leworęczności jest zespół czynników
prenatalnych, powodujących zakłócenia w kształtowaniu się dominacji
półkulowej. Jednym z przedstawicieli z tej grupy jest P. Bakan, który przyjmuje,
że leworęczność może być skutkiem powikłań ciąży i porodu oraz ich
konsekwencji w postaci organicznego uszkodzenia mózgu. H.Gordon opisuje
patologiczną leworęczność, której towarzyszą dyskretne objawy neurologiczne,
jak na przykład opóźnienia i zaburzenia rozwoju mowy, zaburzenia zachowania,
agresja. Takich dzieci nie należy przestawiać na rękę prawą, gdyż wskutek
czynników patogennych rozwój lewej półkuli uległ zahamowaniu i należy
spodziewać się trudności w jej aktywacji.
Zgodnie
z
biochemiczną
teorią
N.Geschwinda
leworęczność
uwarunkowana jest nadprodukcją testosteronu, męskiego hormonu płciowego,
który uwalniany w nadmiarze w okresie embrionalnym prowadzi do osłabienia
rozwoju lewej półkuli mózgu, a przyspiesza funkcjonalny rozwój półkuli
prawej. Jej dominacja powoduje leworęczność, a także inne objawy w postaci
opóźnionego
rozwoju
mowy,
trudności
w
uczeniu
się,
osłabienia
immunologicznego, skłonności do alergii, migrenowych bólów głowy.9
Hipoteza ta trudna jest do weryfikacji w warunkach poradni psychologiczno8
9
M.Annett: Gen dla prawej ręki (w:) „ Problemy”1/ 1976, s.59.
M.Bogdanowicz: Leworęczność u dzieci, WSiP, Warszawa 1992, s.55.
8
pedagogicznych. W wywiadzie dotyczącym wczesnego rozwoju dziecka,
rodzice podają niekiedy zespół symptomów opisany przez Geschwinda.
Przeuczanie dziecka w takiej sytuacji również wydaje się niecelowe.
Przeciwstawne stanowisko do powyższych teorii zajmuje inna grupa teorii
upatrujących źródło leworęczności w środowisku zewnętrznym – społecznym.
W myśl teorii egzogennych, powszechność praworęczności jest jedynie
wynikiem „umowy społecznej” obowiązującej w naszej cywilizacji, która
uznaje wyższość ręki prawej nad ręką lewą. Zdaniem przedstawicieli tej grupy
teorii dominacja ręki jest zdeterminowana kulturowo tradycją przekazywaną
z pokolenia na pokolenie i treningiem używania prawej ręki podczas
wykonywania codziennych czynności. Dominacja jednej z półkul ma charakter
wtórny. Wykształciła się w związku ze stymulacją tej półkuli podczas
wykonywania czynności manualnych – pracy ręcznej. Przedstawicielem tych
koncepcji jest M.Sowak, który uważa, że ta „umowa społeczna” nie
obowiązywała w najwcześniejszym okresie rozwoju ludzkości, dlatego też
w epoce kamiennej było tyle samo osób praworęcznych i leworęcznych.
Początki funkcjonowania tej umowy zaczynały się w epoce brązu, a w kolejnych
epokach stosunek liczbowy osób prawo i leworęcznych zmienił się na korzyść
praworęczności. Ta umowa społeczna obowiązuje także współcześnie, co
przejawia się projektowaniem przedmiotów codziennego użytku i urządzeń
technicznych
z
myślą
o
potrzebach
osób
praworęcznych.
Wpływy
środowiskowe mogą więc zmieniać zręczność poprzez trening.
Wśród teorii egzogennych można spotkać jeszcze jedno stanowisko,
uwzględniające wpływ warunków zewnętrznych na dominację lewej ręki.
Koncepcja „złych nawyków” wyjaśnia leworęczność w następujący sposób:
praworęczna matka trzyma dziecko podczas karmienia, noszenia, bawienia, na
lewej ręce. Powoduje to unieruchomienie prawej ręki dziecka. Dziecko może
przywyknąć do posługiwania się lewą ręką, ponieważ ma większą swobodę
i zakres ruchów. Pogląd ten podważył P. Sarasin.
9
Badania
eksperymentalne
kliniczne
i
anatomofizjologiczne
nad
uwarunkowaniem leworęczności wskazują, że leworęczność jest wynikiem
działania wielu czynników. Nie wykluczają się one wzajemnie, a czasem
działają one na osobę jednocześnie. Leworęczność może być skutkiem:
1) cech wrodzonych (odziedziczonych);
2) uszkodzenia lewej półkuli mózgu we wczesnym dzieciństwie
i przyjęcia dominacji przez prawą półkulę mózgu (patologiczna
leworęczność);
3) nadprodukcji
testosteronu
hamującego
rozwój
lewej
półkuli,
powodującej kompensację poprzez intensywny rozwój półkuli prawej;
4) treningu lewej ręki (na przykład z powodu utraty prawej kończyny);
Istnieje wielu zwolenników takiego ujmowania genezy leworęczności.10
Prawostronny świat wokół nas ciągle dominuje, chociaż staje się coraz
bardziej tolerancyjny i przyjazny wobec odmienności. W przypadku dzieci
leworęcznych szczególnie istotna jest odpowiednia czujność rodziców
i pedagogów w początkowym okresie edukacji. Decyzja o postępowaniu
z dzieckiem leworęcznym powinna zostać podjęta w oparciu o dokładną
diagnozę z zastosowaniem specjalistycznych metod i standaryzowanych testów
psychologicznych, precyzyjnie określających model i formułę lateralizacji oraz
stopień nasilenia zręczności.
Opracowanie: Alina Buksza
Przedszkole nr 1 im. Krasnala Hałabały
w Gryfinie
10
M.Bogdanowicz: Leworęczność u dzieci, WSiP, Warszawa1992, s.62.
10
BIBLIOGRAFIA
1. Annett M.: Gen dla prawej ręki, „Problemy” 1/1976
2. Bogdanowicz M.: Leworęczność u dzieci, WSiP, Warszawa 1989
3. Bogdanowicz M.: Trudności dziecka leworęcznego, „Wychowanie
w przedszkolu” 9/1989
4. Dmochowska M.: Zanim dziecko zacznie pisać, PTHP, Warszawa 1975
5. Karczewska E.: Lateralizacja i jej wpływ na karierę szkolną, „Dialogi”
1/2004
6. Oszwa U.: Dziecko leworęczne cz.I , „Remedium” 7-8/2002
7. Oszwa U.: Dziecko leworęczne cz.II, „Remedium” 10/2002
8. Sawa B.: Jeżeli dziecko źle czyta i pisze, WSiP, Warszawa 1974
9. Spionek H.: Dziecko leworęczne, NK, Warszawa 1964
10.Spionek H.: Powstawanie orientacji w prawej i lewej stronie schematu
ciała w ontogenezie, PWN, Warszawa 1961
11
Download