18. Fizjoterapia kliniczna w chorobach - II Wydział Lekarski

advertisement
ODDZIAŁ FIZJOTERAPII
II WYDZIAŁU LEKARSKIEGO
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY
DLA STUDENTÓW FIZJOTERAPII
III ROK studiów pierwszego stopnia
r. ak. 2013/2014
PRZEDMIOTY
ODDZIAŁ FIZJOTERAPII ......................................................................................................... 1
WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO ................................................................................... 1
DLA STUDENTÓW FIZJOTERAPII III ROK STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA ..................................... 1
R. AK. 2013/2014 ........................................................................................................................................ 1
WŁADZE WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO .................................................. 4
WŁADZE II WYDZIAŁU LEKARSKIEGO............................................................................................. 4
PRZEDMIOTY KIERUNKOWE ................................................................................................ 6
2.
FIZJOTERAPIA KLINICZNA W CHOROBACH NARZĄDÓW WEWNĘTRZNYCH W KARDIOLOGII ...... 10
I. Demczyszak Fizjoterapia w chorobach układu sercowo-naczyniowego. Górnicki
Wydawnictwo Medyczne, Wrocław 2006 ................................................................................. 11
J. Bromboszcz, P. Dylewicz - Rehabilitacja kardiologiczna - stosowanie ćwiczeń fizycznych,
Elipsa-Jaim, Kraków 2005, wyd. 1 ............................................................................................ 11
3.
FIZJOTERAPIA KLINICZNA W DYSFUNKCJACH NARZĄDU RUCHU W NEUROLOGII ..................... 12
4.
FIZJOTERAPIA KLINICZNA W DYSFUNKCJACH NARZĄDU RUCHU W ORTOPEDII I
TRAUMATOLOGII ................................................................................................................................ 17
5.
FIZJOTERAPIA KLINICZNA W DYSFUNKCJACH NARZĄDU RUCHU REUMATOLOGII .................... 24
6.
FIZJOTERAPIA KLINICZNA W DYSFUNKCJACH NARZĄDU RUCHU W ORTOPEDII DZIECI ............ 29
7.
FIZJOTERAPIA KLINICZNA W CHOROBACH NARZĄDÓW WEWNĘTRZNYCH W PEDIATRII ............. 32
Tematy ćwiczeń.......................................................................................................................... 33
8.
FIZJOTERAPIA KLINICZNA W CHOROBACH NARZĄDÓW WEWNĘTRZNYCH W ONKOLOGII
DZIECIĘCEJ ............................................................................................................................................ 34
9.
FIZJOTERAPIA KLINICZNA W CHOROBACH NARZĄDÓW WEWNĘTRZNYCH W PSYCHIATRII........ 36
10.
FIZJOTERAPIA KLINICZNA W CHOROBACH NARZĄDÓW WEWNĘTRZNYCH W PSYCHIATRII
DZIECIĘCEJ ............................................................................................................................................ 38
11.
FIZJOTERAPIA KLINICZNA W CHOROBACH NARZĄDÓW WEWNĘTRZNYCH W GINEKOLOGII I
POŁOŻNICTWIE .................................................................................................................................... 43
12.
FIZJOTERAPIA KLINICZNA W CHOROBACH NARZĄDÓW WEWNĘTRZNYCH W CHIRURGII ............ 46
13.
FIZJOTERAPIA KLINICZNA W CHOROBACH NARZĄDÓW WEWNĘTRZNYCH W PULMUNOLOGII .. 54
14.
FIZJOTERAPIA KLINICZNA W CHOROBACH NARZĄDÓW WEWNĘTRZNYCH W LARYNGOLOGII .. 59
15.
FIZJOTERAPIA KLINICZNA W CHOROBACH NARZĄDÓW WEWNĘTRZNYCH W ONKOLOGII .......... 64
16.
FIZJOTERAPIA KLINICZNA W CHOROBACH NARZĄDÓW WEWNĘTRZNYCH W DERMATOLOGII .. 70
17.
FIZJOTERAPIA KLINICZNA W CHOROBACH NARZĄDÓW WEWNĘTRZNYCH W CHIRURGII DZIECI
74
18.
FIZJOTERAPIA KLINICZNA W CHOROBACH NARZĄDÓW WEWNĘTRZNYCH W GERIATRII ............ 75
19.
FIZJOTERAPIA KLINICZNA W CHOROBACH NARZĄDÓW WEWNĘTRZNYCH W MEDYCYNIE
PALIATYWNEJ ...................................................................................................................................... 80
20.
PSYCHIATRIA INTERDYSCYPLINARNA ............................................................................... 84
21.
TERAPIA MANUALNA ............................................................................................................... 86
Literatura obowiązkowa: ............................................................................................................ 93
22.
ZAOPATRZENIE ORTOPEDYCZNE .......................................................................................... 96
PRZEDMIOTY PODSTAWOWE ........................................................................................... 100
23.
DEMOGRAFIA I EPIDEMIOLOGIA ......................................................................................... 100
24.
FILOZOFIA Z ELEMENTAMI FILOZOFII MEDYCYNY ....................................................... 102
25.
MEDYCYNA KATASTROF I ZAGROŻEŃ CYWILIZACYJNYCH ....................................... 103
26.
METODOLOGIA BADAŃ NAUKOWYCH .............................................................................. 107
PRAKTYKI.............................................................................................................................. 110
27.
PRAKTYKA W ZAKRESIE FIZJOTERAPII KLINICZNEJ W ORTOPEDII ................................................ 110
28.
PRAKTYKA W ZAKRESIE FIZJOTERAPII KLINICZNEJ W KARDIOLOGII ............................................ 114
I. Demczyszak Fizjoterapia w chorobach układu sercowo-naczyniowego. Górnicki
Wydawnictwo Medyczne, Wrocław 2006 ................................................................................. 115
J. Bromboszcz, P. Dylewicz - Rehabilitacja kardiologiczna - stosowanie ćwiczeń fizycznych,
Elipsa-Jaim, Kraków 2005, wyd. 1 .......................................................................................... 115
29.
PRAKTYKA W ZAKRESIE FIZJOTERAPII KLINICZNEJ W CHOROBACH WEWNĘTRZNYCH I GERIATRII
116
30.
PRAKTYKA W ZAKRESIE FIZJOTERAPII KLINICZNEJ W PEDIATRII ................................................. 121
31.
PRAKTYKA W ZAKRESIE FIZJOTERAPII KLINICZNEJ W NEUROLOGII ............................................. 123
32.
PRAKTYKA W ZAKRESIE FIZJOTERAPII KLINICZNEJ W PSYCHIATRII ............................................. 127
WŁADZE WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO
Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Prof. dr hab. n. med. MAREK KRAWCZYK
Sekretariat Rektora: tel. 5720-101, 5720-151
Prorektor ds. Dydaktyczno-Wychowawczych
Prof. dr hab. n. med. MAREK KULUS
Prorektor ds. Kadr
Prof. dr hab. n. med. RENATA GÓRSKA
Sekretariat Prorektorów: tel. 5720-109
Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą
Prof. dr hab. n. med. SŁAWOMIR MAJEWSKI
Prorektor ds. Klinicznych, Inwestycji i Współpracy z Regionem
dr hab. n. med. SŁAWOMIR NAZAREWSKI
Sekretariat Prorektorów: tel. 5720-106
WŁADZE II WYDZIAŁU LEKARSKIEGO
DZIEKAN
dr hab. n. med. MAREK KUCH
Prodziekan ds. I-III r. –
dr hab. n. med. JAN KOCHANOWSKI
Prodziekan ds. IV-VI r. – dr hab. n. med. WOJCIECH BRAKSATOR
Sekretariat Dziekanatu: tel. 5720-214, fax 5720-228
Prodziekan ds. Oddziału Nauczania w Języku Angielskim
Prof. dr hab. n. med. BOŻENA WERNER
Sekretariat Dziekanatu: tel. 5720-502
Prodziekan ds. Oddziału Fizjoterapii
dr hab. n. med. ARTUR MAMCARZ
Sekretariat Dziekanatu: tel. 5720-604, fax 5720-555
Dziekanat Oddziału Fizjoterapii II Wydziału Lekarskiego
Sekretariat pokój 604
tel.: (0-22) 57 20 604; faks: (0-22) 57 20 555
Kierownik Dziekanatu
mgr Ewa Janiak
[email protected]
Tok studiów
pokój 613
tel.: (0-22) 57 20 512; 57-20-514
faks: (0-22) 57 20 555
Studia pierwszego stopnia , I rok
Dorota Koncewicz
[email protected]
Studia pierwszego stopnia , lata II – III
mgr Monika Jezierska [email protected]
Studia drugiego stopnia , lata I – II
mgr Elżbieta Miodowska
[email protected]
Studia niestacjonarne (d. zaoczne) drugiego stopnia , lata I – II
Dorota Koncewicz
[email protected]
Przewodniczący Rady Pedagogicznej III roku - opiekun roku
dr n. med. Maciej Janiszewski – tel.326-58-24
DZIAŁ SPRAW BYTOWYCH STUDENTÓW
Centrum Dydaktyczne WUM
Osoba zajmująca się sprawami studentów Oddziału Fizjoterapii
Pani Aldona Zborowska
tel. 572 02 40
[email protected]
PRZEDMIOTY KIERUNKOWE
Opis przedmiotu (sylabus) na rok akademicki 2013/2014
Metryczka
Nazwa modułu/ przedmiotu:
Fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach narządu ruchu w
NEUROCHIRURGII
Kod przedmiotu:
Klinika Neurochirurgii
II Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Nauczania w
Języku Angielskim oraz Oddziałem Fizjoterapii
Jednostki prowadzące kształcenie:
Ul. Cegłowska 80
01-809 Warszawa
[email protected] ,
Tel.: (+48 22) 835 00 05, 569 04 90
Kierownik jednostki/jednostek:
Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Czernicki
Program kształcenia (Kierunek studiów,
poziom i profil kształcenia, tryb studiów np.:
Zdrowie publiczne I stopnia profil
praktyczny, studia stacjonarne):
Rok studiów (rok, na którym realizowany jest
przedmiot):
Fizjoterapia
Studia I stopnia
Stacjonarne/ niestacjonarne (d. wieczorowe)
Semestr studiów (semestr, na którym
realizowany jest przedmiot):
Typ modułu/przedmiotu (podstawowy,
kierunkowy, fakultatywny):
Prowadzący (imiona, nazwiska oraz stopnie
naukowe wszystkich wykładowców
prowadzących przedmiot – pobierane z bazy
pensum):
Erasmus TAK/NIE (czy przedmiot dostępny
jest dla studentów w ramach programu
Erasmus)
Osoba odpowiedzialna za sylabus (osoba, do
której należy zgłaszać uwagi dotyczące
sylabusa):
III
V (zimowy)
przedmiot kierunkowy
1.dr Szczepek Ewa
2.dr Jarosław Andrychowski
3.mgr Maciek Malinowski /doktorant/
4.mgr Paweł Ruszczuk /doktorant/
5.lek. Marta Zębala /doktorant/
6.lek. Michał Głuski /doktorant/
7.lek. Tomasz Sieszputowski
TAK
dr Szczepek Ewa
Cel kształcenia
W rozkładzie ćwiczeń i wykładów przewiduje się zapoznanie studentów z etiologią, mechanizmami
patofizjologicznymi, sposobami leczenia zachowawczego i operacyjnego u chorych neurochirurgicznych.
Zapoznanie studentów z podstawowymi technikami fizjoterapeutycznymi stosowanymi w neurochirurgii
ze szczególnym uwzględnieniem okresu przedoperacyjnego, wczesnego i późnego okresu po operacjach
neurochirurgicznych. Przedmiot ma służyć ukształtowaniu wiedzy w zakresie diagnostyki, leczenia i
rokowania u pacjentów neurochirurgicznych. Treści przekazywane w trakcie realizacji przedmiotu
powinny przygotować studenta III roku studiów licencjackich do prawidłowego analizowania potrzeb
rehabilitacji na różnych etapach leczenia pacjentów w Klinice Neurochirurgii.
Wymagania wstępne
Podstawowa znajomość wiadomości w zakresie anatomii, fizjologii człowieka, propedeutyki,
rehabilitacji /kinezyterapii, fizykoterapii/. Zasady w zakresie patofizjologii i leczenia
chorób OUN.
Efekty kształcenia
Lista efektów kształcenia
Symbol
K_W07
K_W09
K_W12
K-W20
K_W19
K_U01
K_U05
K_U07
Nazwa
Odniesienie do efektu kierunkowego
Zna budowę anatomiczną człowieka i
funkcjonowanie poszczególnych jego
układów
Zna topografię narządów naczyń i
nerwów oraz ich rzuty na powierzchnie
ciała
Posiada wiedzę dotyczącą
podstawowych zasad motoryczności
człowieka oraz warunków sposobów jej
rozwijania
Zna ogólne zasady przeprowadzania
badania dla potrzeb rehabilitacji i
fizjoterapii
Zna podstawowe zasady
przeprowadzania wywiadu określającego
stan zdrowia pacjenta.
Posługuje się w praktyce
mianownictwem anatomicznym oraz
wykorzystuje znajomość topografii
narządów ciała ludzkiego
Potrafi wykorzystać różne formy
aktywności w nauczaniu ruchów ora
zaplanowaniu i kontrolowaniu procesu
opanowania umiejętności ruchowych
Opanował umiejętności przeprowadzania
zajęć z przyborami rehabilitacyjnymi
oraz doboru i stopniowania trudności
OM1_W01
W01, W02 (
OM1_W02
OM1_W02
OM1_W03
OM1_W03
OM1_U01
OM1_U01
OM1_U01
ćwiczeń
Potrafi zastosować pomoce ortopedyczne
oraz poinstruować i nauczyć pacjenta
korzystania z nich
K_U16
OM1_U02
Formy prowadzonych zajęć
Forma
Liczba godzin
Liczba grup
Minimalna liczba osób w
grupie
Wykład
15
4
100
Ćwiczenia
30
4
10 lub
6 (ćw. kliniczne)
Tematy zajęć i treści kształcenia
W1 - Choroby naczyniowe mózgu – Prof. dr hab. Zbigniew Czernicki / Prof. dr hab. Jerzy Jurkiewicz
W2 - Choroby nowotworowe układu nerwowego - Prof. dr hab. Zbigniew Czernicki / Prof. dr hab. Jerzy
Jurkiewicz
W3 - Urazy ośrodkowego układu nerwowego- Prof. dr hab. Jerzy Jurkiewicz/ Prof. dr hab. Zbigniew
Czernicki
W4 - Zaburzenia płynu mózgowo – rdzeniowego – dr Ewa Szczepek / Prof. dr hab. Jerzy Jurkiewicz
W5- Zespoły zwyrodnieniowe kręgosłupa - dr Jarosław Andrychowski / Prof. dr hab. Zbigniew Czernicki
Cw. Nabycie wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie rehabilitacji w chorobach ośrodkowego i
obwodowego układu nerwowego. Studenci poznają ogólne wskazania i przeciwwskazania do operacji
neurochirurgicznych, możliwe powikłania i rolę fizjoterapii w procesie leczenia neurochirurgicznego
przed i po operacjach. Nabycie umiejętności teoretycznego i praktycznego definiowania zespołów
neurochirurgicznych i jednostek chorobowych w zakresie umożliwiającym późniejsze wykorzystanie
technik fizjoterapeutycznych
i planowania pracy z pacjentem. Nabycie umiejętności prawidłowego
posługiwania się terminologią z zakresu klinicznego i fizjoterapeutycznego. Nabycie umiejętności
prawidłowego wykorzystania omówionych technik fizjoterapeutycznych w wybranych jednostkach
neurochirurgicznych. Przyswajanie ogólnie przyjętych zasad etycznych obowiązujących pracowników
służby zdrowia.
Sposoby weryfikowania i oceniania efektów kształcenia
Formy prowadzonych
zajęć
Treści
kształc
enia
Sposoby
weryfikacji
efektu
kształcenia
Kryterium
zaliczenia
Literatura
Literatura obowiązkowa:
1.
„Chirurgia szczękowo-twarzowa”
Programowy
efekt kształcenia
- zgodny z
Uchwałą Senatu
pod red. L. Krysta, PZWL, 1999
2.
„Zarys neurochirurgii”
pod red. M. Ząbka, PZWL, 1999
3.
„Urazy czaszkowo-mózgowe”
pod red. M. Ząbka, PZWL, 1994
Literatura uzupełniająca:
„Rehabilitacja medyczna” Milanowaska M. Wyd. Lekarskie PZWL 2003.
„Urazy czaszkowo – mózgowe” Berny W. , Abraszko R., Wroński J. 1992
„Neurochirurgia kliniczna” Imieliński B., Gdańsk 1998
„Fizjoterapia w rehabilitacji neurologicznej” Kwolek A. Wyd. Urban &Partner 2010
Trening strategii motorycznych i PNF Horst R. Wydawnictwo TOP SCHOOL 2010.
Kwolek A. Rehabilitacja Medyczna Tom 2, Rehabilitacja Kliniczna. Wydawnictwo Urban &
Partner Wrocław 2003. Mars-Pujszo Janina: "Terapia bólów szyjnego odcinka kręgosłupa".
Czasopisma:
Neurologia i Neurochirurgia Polska
Rehabilitacja Medyczna
Fizjoterapia Polska
Kalkulacja punktów ECTS
Forma aktywności
Liczba godzin
Liczba punktów
ECTS
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:
Wykład
15
1
Ćwiczenia
30
1
Forma aktywności
Liczba godzin
Liczba punktów
ECTS
Samodzielna praca studenta (przykładowe formy pracy):
Przygotowanie studenta do seminarium
Przygotowanie studenta do ćwiczeń
Przygotowanie studenta do prowadzenia zajęć
Czytanie wskazanej literatury
Napisanie raportu z zajęć
Przygotowanie do zaliczeń
Inne prace
itp.
Razem
30
1
2.Fizjoterapia kliniczna w chorobach narządów wewnętrznych w KARDIOLOGII
Kierunek / Specjalność
FIZJOTERAPIA
Rodzaj studiów
studia pierwszego stopnia
Fizjoterapia kliniczna w chorobach narządów
wewnętrznych w KARDIOLOGII
Nazwa przedmiotu:
Typ przedmiotu: (podstawowy, kierunkowy,
zawodowy, do wyboru, wykształcenia
ogólnego)
Przedmiot kierunkowy
Język wykładowy
polski
Katedra i Klinika Kardiologii, Nadciśnienia Tętniczego i
Chorób Wewnętrznych II Wydziału Lekarskiego z
Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim oraz Oddziałem
Fizjoterapii
Ul. Kondratowicza 8, 03-242 Warszawa
Tel.: (+48 22) 326 58 24
Fax.: (+48 22) 326 58 26
[email protected]
Jednostka organizacyjna
Adres/ telefon, faks
prof. dr hab. Mirosław Dłużniewski
Kierownik Jednostki
Osoba odpowiedzialna za dydaktykę
dr. n. med. Maciej Janiszewski
1.
2.
3.
4.
5.
Prowadzący przedmiot
Tryb studiów
Rok
Stacjonarne/
niestacjonarn
III
e (d.
wieczorowe)
Stacjonarne/
niestacjonarn
III
e (d.
wieczorowe)
Liczba punków
ECTS
Forma zaliczenia
Semestr
Rodzaj zajęć:
Mgr Anna Lipka
Mgr Karolina Grudzińska
Mgr Aleksandra Maciąg
Mgr Michalina Musiałek
Mgr Zdzisława Ścios
Wykład
y
Seminari
a
Ćwiczeni
a
Praktyka
zawodow
a
Praca
własna
studenta
V
(zimowy)
Liczba
godzin:
6
-
15
-
15
VI (letni)
Liczba
godzin:
6
-
15
-
15
3
EGZAMIN
Wymagania wstępne:
Znajomość anatomii, fizjologii i patofizjologii układu krążenia w zakresie nauczanym na wcześniejszych latach
studiów
Opanowanie materiału z zakresu rehabilitacji kardiologicznej nauczanych podczas semestru IV
Cele przedmiotu:
Utrwalenie i pogłębienie wiadomości zdobytych w poprzednim semestrze nauczania z zakresu technik
rehabilitacyjnych stosowanych u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca, niewydolnością serca, po
operacjach kardiochirurgicznych. Wprowadzenie do podstaw farmakoterapii kardiologicznej i prewencji
chorób układu sercowo-naczyniowego
Metody dydaktyczne:
Wykłady, interaktywne seminaria, ćwiczenia prowadzone „przy łóżku chorego”
Treści merytoryczne przedmiotu:
Niewydolność serca – patogeneza, diagnostyka, leczenie i Aktywność ruchowa u pacjentów w różnych
stadiach niewydolności serca
Leki kardiologiczne – co powinien wiedzieć fizjoterapeuta ?
Aktywność ruchowa u chorych z zaburzeniami rytmu serca ?
Wybrane problemy kardiologii sportowej
Podstawowe zasady prewencji w chorobach układu krążenia
Efekty kształcenia (umiejętności i kompetencje)
Opanowanie wiedzy na temat podstawowych jednostek chorobowych układu sercowo-naczyniowego
Nabycie umiejętności oceny pacjenta z chorobami układu krążenia i kwalifikacji do odpowiedniego trybu
rehabilitacji
Umiejętność planowania i prowadzenia rehabilitacji pacjentów po zawale serca, z niewydolnością serca i po
operacjach kardiochirurgicznych w warunkach szpitalnych i poszpitalnych
Opanowanie wiedzy na temat wskazań do najważniejszych metod inwazyjnej i nieinwazyjnej diagnostyki
układu krążenia
Zapoznanie się z zasadami bezpieczeństwa w rehabilitacji chorych ze schorzeniami układu sercowonaczyniowego
Metody oceny pracy studenta/ Forma i warunki zaliczenia:
Warunkiem zaliczenia semestru jest obecność i aktywne uczestniczenie w seminariach i ćwiczeniach.
W razie dłuższej usprawiedliwionej nieobecności należy skontaktować się z asystentem odpowiedzialnym za
dydaktykę celem ustalenia możliwości powtórzenia zajęć z kardiologii z inną grupą studencką.
Warunkiem zaliczenia przedmiotu kardiologia jest zdanie egzaminu testowego po zakończeniu semestru VI
(test pojedynczego wyboru)
Literatura podstawowa:
Kompleksowa Rehabilitacja Kardiologiczna – Folia Cardiologica, 2004, tom 11; suplement A
Dział pt. Rehabilitacja kardiologiczna w podręczniku „Kardiologia” red. A. Szczeklik, M. Tendera. Medycyna
Praktyczna 2010
Literatura uzupełniająca:
I. Demczyszak Fizjoterapia w chorobach układu sercowo-naczyniowego. Górnicki Wydawnictwo Medyczne,
Wrocław 2006
J. Bromboszcz, P. Dylewicz - Rehabilitacja kardiologiczna - stosowanie ćwiczeń fizycznych, Elipsa-Jaim,
Kraków 2005, wyd. 1
3. Fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach narządu ruchu w NEUROLOGII
Opis przedmiotu (sylabus) na rok akademicki 2013/2014
Metryczka
Fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach narządu ruchu w
Nazwa modułu/przedmiotu:
NEUROLOGII
Kod przedmiotu:
Jednostki prowadzące kształcenie:
Kierownik jednostki/jednostek:
Klinika Neurologii II WL
Adres: ul. Cegłowska 80 01-809 Warszawa
Telefony 225690239
e-mail: [email protected]
dr hab. n. med. Jan Kochanowski
Program kształcenia:
Fizjoterapia
Studia I stopnia
Profil praktyczny
Studia stacjonarne i niestacjonarne (d.wieczorowe)
Rok studiów:
III
Semestr studiów:
V
Typ modułu/przedmiotu:
kierunkowy
1. dr hab. n. med. Jan Kochanowski
2. dr n. med. Joanna Cegielska
3. lek. med. Martyna Wypych
4. lek. med. Joanna Perzyńska-Mazan
5. lek. med. Anna Puczyńska
6. mgr Katarzyna Sadowska
7. dr n. med. Daniel Malczewski
8. dr n. med. Jakub Stolarski
9. lek. med. Katarzyna Stopińska
10. mgr Jolanta Gałecka
11. mgr Agnieszka Milewska
Prowadzący:
Erasmus:
nie
Osoba odpowiedzialna za sylabus:
dr n. med. Jakub Stolarski
Cel kształcenia
Przedstawienie objawów klinicznych w wybranych chorobach centralnego i obwodowego układu
nerwowego. Przedstawienie metod oceny stanu funkcjonalnego chorych i zasad fizjoterapii w w/w
jednostkach chorobowych
Zapoznanie studentów z teoretycznymi podstawami badania (wraz z interpretacją wyników) i planowania
terapii pacjenta neurologicznego z wykorzystaniem protokołu ICF. Zapoznanie studentów ze specyfiką
usprawniania fizjoterapeutycznego pacjentów z chorobą Parkinsona i pacjentów ze stwardnieniem
rozsianym. Przedstawienie zagadnień zespołów korzeniowych (anatomia i testy funkcjonalne).
Wymagania wstępne
Wiadomości obowiązujące do rozpoczęcia zajęć z Podstaw fizjoterapii klinicznej w NEUROLOGII na
roku II oraz wiedza nabyta w czasie tych zajęć.
Efekty kształcenia
Lista efektów kształcenia
Symbol
(kod
przedmiotu)
K_W13
K_W14
K_W16
K_W17
K_W18
K_W19
K_W20
K_W24
K_W37
K_W41
K_W45
K_W50
K_W61
K_W68
Nazwa
Posiada wiedzę dotyczącą podstawowych zasad
motoryczności człowieka oraz warunków i
sposobów jej rozwijania.
Posiada wiedzę na temat funkcjonowania
poszczególnych układów człowieka (układ
krążenia, oddechowy, nerwowy, dokrewny,
pokarmowy, moczowy, kostny, fizjologia krwi,
termoregulacja, gospodarka wodnoelektrolitowa i kwasowo-zasadowa).
Zna podstawy patofizjologii najczęstszych
jednostek chorobowych.
Posiada wiedzę na temat podstawowych
jednostek chorobowych, układu sercowonaczyniowego, chorób narządu ruchu,
ośrodkowego układu nerwowego, chorób
wewnętrznych, ich przebiegu leczenia i
rehabilitacji.
Zna zasady diagnostyki klinicznej oraz
podstawowe informacje na temat badań
diagnostycznych stosowanych w najczęstszych
jednostkach chorobowych.
Zna podstawowe zasady przeprowadzania
wywiadu określającego stan zdrowia pacjenta.
Zna ogólne zasady przeprowadzania badania dla
potrzeb rehabilitacji i fizjoterapii.
Zna podstawowe zasady komunikacji werbalnej
i niewerbalnej.
Posiada podstawową wiedzę na temat podstaw
fizjologicznych wyrównywania ubytków
funkcjonalnych u osoby niepełnosprawnej.
Posiada wiedzę dotyczącą planowania i
monitorowania przebiegu rehabilitacji.
Posiada podstawową wiedzę na temat
możliwości oceny funkcjonowania
podstawowych układów organizmu ludzkiego.
Posiada wiedzę dotyczącą doboru metod i
technik oraz wskazań i przeciwwskazań do
Odniesienie do efektu
kierunkowego
OM1_W02
OM1_W02
OM1_W03
OM1_W03
OM1_W03
OM1_W03
OM1_W03
OM1_W04
OM1_W06
OM1_W07
OM1_W07
OM1_W07
OM1_W09
OM1_W10
stosowania metod terapii manualnej.
Zna rolę i miejsce fizjoterapii we współczesnej
medycynie oraz zasady funkcjonowania zespołu
rehabilitacyjnego.
Posiada wiedzę na temat podstawowych zasad,
celów i zadań procesu nauczania i uczenia się
ruchu.
Posługuje się w praktyce mianownictwem anatomicznym
oraz wykorzystuje znajomość topografii narządu ludzkiego.
Potrafi komunikować się z pacjentem i jego rodziną.
Potrafi komunikować się z personelem medycznym.
Potrafi pracować w zespole interdyscyplinarnym
zapewniając ciągłość opieki nad pacjentem.
Potrafi planować i monitorować przebieg rehabilitacji
pacjenta.
Potrafi właściwie ocenić rolę działań fizjoterapeutycznych
w kompleksowym procesie leczenia.
Potrafi przeprowadzić diagnozę i dokonać oceny
funkcjonalnej pacjenta.
Potrafi dokonać analizy i interpretacji obrazu klinicznego
pacjenta.
Potrafi dokonać kwalifikacji pacjenta do określonego
postępowania fizjoterapeutycznego.
Rozumie potrzebę kształcenia się przez całe życie i
podnoszenia swoich kompetencji zawodowych.
Posiada nawyk stałego dokształcania się.
Dba o dobro pacjenta – przestrzega praw pacjenta.
Rozumie konieczność współpracy ze specjalistami o innych
kompetencjach zawodowych oraz z przedstawicielami
innych zawodów.
Wykazuje zdolność do efektywnego komunikowania się i
współdziałania zarówno z zespołem medycznym jak i
współpracownikami.
Posiada świadomość praw i obowiązków natury etycznej i
zawodowej fizjoterapeuty wobec pacjenta.
Potrafi obiektywnie formułować opinie dotyczące
pacjentów i grup społecznych w kontekście związanym z
wykonywanym zawodem.
Przestrzega tajemnicy dotyczącej stanu pacjenta oraz
przebiegu fizjoterapii oraz wszelkich praw pacjenta.
Promuje zdrowy tryb życia oraz dba o poziom sprawności
fizycznej związanej z pracą fizjoterapeuty.
K_U01
K_U19
K_U21
K_U22
K_U31
K_U32
K_U34
K_U40
K_U41
K_K01
K_K02
K_K06
K_K12
K_K13
K_K16
K_K21
K_K22
K_K24
OM1_U01
OM1_U03
OM1_U03
OM1_U03
OM1_U05
OM1_U05
OM1_U05
OM1_U05
OM1_U05
OM1_K01
OM1_K01
OM1_K03
OM1_K04
OM1_K04
OM1_K06
OM1_K08
OM1_K08
OM1_K09
Formy prowadzonych zajęć
Forma
Liczba godzin
Liczba grup
Minimalna liczba osób
w grupie
Seminarium
5
5
20
Ćwiczenia
30
5
6
Tematy zajęć i treści kształcenia
S1/C1. Obraz kliniczny oraz cele i zasady rehabilitacji u pacjentów z zaburzeniami ruchu w przebiegu
choroby Parkinsona.
Prowadzący zajęcia: lekarze i fizjoterapeuci Kliniki Neurologii II WL WUM
S2/C2. Obraz kliniczny oraz cele i zasady rehabilitacji u pacjentów z zaburzeniami ruchu w przebiegu
stwardnienia rozsianego.
Prowadzący zajęcia: lekarze i fizjoterapeuci Kliniki Neurologii II WL WUM
S3/C3. Obraz kliniczny oraz cele i zasady rehabilitacji u pacjentów z zaburzeniami ruchu w przebiegu
neuropatii dziedzicznych i nabytych.
Prowadzący zajęcia: lekarze i fizjoterapeuci Kliniki Neurologii II WL WUM
S4/C4. Obraz kliniczny oraz cele i zasady rehabilitacji u pacjentów z zaburzeniami ruchu w przebiegu
chorób rdzenia kręgowego i korzeni nerwowych.
Prowadzący zajęcia: lekarze i fizjoterapeuci Kliniki Neurologii II WL WUM
C5. Teoretyczne podstawy badania pacjenta z zaburzeniami neurologicznymi wraz z interpretacją
wyników.
Prowadzący zajęcia: fizjoterapeuci Kliniki Neurologii II WL WUM
C6. Teoretyczne podstawy planowania terapii pacjenta z objawami neurologicznymi.
Prowadzący zajęcia: fizjoterapeuci Kliniki Neurologii II WL WUM
C7. Metody diagnostyczne i terapeutyczne w zaburzeniach afatycznych i dyzartrycznych mowy.
Prowadzący zajęcia: psycholog Kliniki Neurologii II WL WUM
C8. Diagnostyka funkcjonalna i czynnościowa kręgosłupa oraz stawów krzyżowo-biodrowych w aspekcie
pacjenta oddziału neurologicznego.
Prowadzący zajęcia: fizjoterapeuci Kliniki Neurologii II WL WUM
C9. Przygotowanie epikryzy.
Nauka przygotowywania opisu stanu pacjenta i przebiegu procesu usprawniania prowadzonego przez
studenta.
Prowadzący zajęcia: fizjoterapeuci Kliniki Neurologii II WL WUM
Szczegółowy grafik nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia dostępny w Klinice Neurologii II
WL WUM.
Sposoby weryfikowania i oceniania efektów kształcenia
Studenta obowiązuje zaliczenie wstępnego kolokwium sprawdzającego zakres wiedzy podstawowej i
predyspozycje do odbywania zajęć klinicznych.
Ponadto, praca i wiedza studenta podlega ciągłej ocenie w trakcie ćwiczeń i seminariów.
Głównym sposobem weryfikacji efektów kształcenia wymienionych w punkcie 4 jest kolokwium końcowe
pisemne (test otwarty) z zakresu propedeutyki neurologicznej, neurologii klinicznej i fizjoterapii w
podstawowych jednostkach chorobowych objętych programem nauczania na roku II. Dwa pytania z
neurologii klinicznej, dwa pytania z fizjoterapii w neurologii. Zalicza osiągnięcie 60% pełnej punktacji,
pod warunkiem osiągnięcia minimum 50% punktów w każdej części testu. Zaliczenie zajęć na podstawie
kolokwium końcowego jw., pod warunkiem rozliczenia obowiązkowych godzin dydaktycznych i
zaliczenia kolokwium wstępnego (tzw. wejściówki). Liczba terminów kolokwiów ograniczona – 2
bezpośrednio po zajęciach i 1 dodatkowy przed sesją poprawkową).
Zaliczenie przedmiotu: egzamin testowy jednokrotnego wyboru (50 pytań, 5 dystraktorów) w semestrze
zimowym oceniany wg krzywej Gaussa. Na egzaminie obowiązuje wiedza z zakresu przedmiotów:
 Podstawy fizjoterapii klinicznej w neurologii (II rok studiów licencjackich).
 Fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach narządu ruchu w neurologii (III rok studiów licencjackich).
 Praktyka kliniczna w neurologii (II i III rok studiów licencjackich)
ocena
kryteria
Niezaliczenie ćwiczeń i seminariów
Zaliczenie ćwiczeń i seminariów
Zaliczenie przedmiotu
Niedostateczne opanowanie efektów kształcenia:
 Niezaliczenie kolokwium wstępnego
 Nieodrobione nieobecności na zajęciach
 Niezaliczenie kolokwium końcowego
Dostatecznie opanowanie efektów kształcenia w
postaci:
 Zaliczenia kolokwium wstępnego
 Obecność na wszystkich zajęciach w
Klinice
 Uzyskanie 60% pełnej punktacji w
zaliczeniu końcowym
Pozytywny wynik egzaminu testowego w sesji
zimowej.
Literatura
Literatura obowiązkowa:
 Prusiński A. Neurologia praktyczna.
 Dobaczewska H. Anatomia ośrodkowego układu nerwowego – skrypt dla studentów.
 Sposoby układania pacjenta z niedowładem/porażeniem połowiczym – broszura informacyjna dla



pacjentów i ich opiekunów.
Andrzej Zembaty – Kinezyterapia, tom I i II.
Wiadomości z seminariów i ćwiczeń.
Bieżące informacje z czasopism, artykułów i konferencji dotyczących rehabilitacji neurologicznej.
Literatura uzupełniająca:
 „Motor control”, A. Shumway-Cook, 2006
 „The Bobath Concept in Adult Neurology”, B. Gjelsvik, 2008
 „Steps to Follow: The Comprehensive Treatment of Patients with Hemiplegia”, P. Davies, 2000
 „Kręgosłup w stresie”, Rakowski A, 1994
 „Testy kliniczne w badaniu kości, stawów i mięśni”, Buckup K, 2007
Kalkulacja punktów ECTS
Forma aktywności
Liczba godzin
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:
Seminarium
5
Ćwiczenia
30
Samodzielna praca studenta:
Powtórzenie wiadomości określonych w
sylabusie jako wymagania wstępne
Przygotowanie studenta do seminariów i
ćwiczeń
5
10
Czytanie wskazanej literatury
2
Przygotowanie pisemnej epikryzy
3
Przygotowanie do zaliczenia końcowego
5
Liczba punktów
ECTS
Przygotowanie do egzaminu testowego
5
Razem
65
5
Inne informacje
Uwaga:
W Klinice działa Studenckie Koło Naukowe, spotkania 2x w miesiącu. Członkami mogą być studenci
wszystkich lat studiów. Opiekun Koła: dr n. med. Daniel Malczewski
W Klinice Neurologii studenci mają możliwość odrobienia wakacyjnych praktyk zawodowych
pogłębiających wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie fizjoterapii pacjenta neurologicznego.
Nieobecności na zajęciach możliwe do odrobienia w terminach, w których w Klinice nie odbywają się
zajęcia dydaktyczne ze studentami WUM; po wcześniejszym uzgodnieniu z prowadzącym.
4. Fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach narządu ruchu w ORTOPEDII I
TRAUMATOLOGII
Opis przedmiotu (sylabus) na rok akademicki 2013/2014
Metryczka
Fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach narządu ruchu w
Nazwa modułu/ przedmiotu:
ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII
Kod przedmiotu:
Kierownik jednostki/jednostek:
Klinika Ortopedii i Rehabilitacji II Wydziału Lekarskiego z
Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim oraz Oddziałem
Fizjoterapii
Telefon.: (+48 22) 3265854
Fax.: (+48 22) 326 59 15
e-mail: [email protected]
strona WWW: http://www.szpital-brodnowski.waw.pl
Prof. Dr hab. Jarosław Deszczyński
Program kształcenia (Kierunek studiów,
poziom i profil kształcenia, tryb studiów
Fizjoterapia
Studia I stopnia
Jednostki prowadzące kształcenie:
np.: Zdrowie publiczne I stopnia profil
praktyczny, studia stacjonarne):
Profil praktyczny
Studia stacjonarne
Rok studiów (rok, na którym realizowany
jest przedmiot):
Semestr studiów (semestr, na którym
realizowany jest przedmiot):
Typ modułu/przedmiotu (podstawowy,
kierunkowy, fakultatywny):
III
Prowadzący (imiona, nazwiska oraz
stopnie naukowe wszystkich
wykładowców prowadzących przedmiot –
pobierane z bazy pensum):
Erasmus TAK/NIE (czy przedmiot
dostępny jest dla studentów w ramach
programu Erasmus)
Osoba odpowiedzialna za sylabus
(osoba, do której należy zgłaszać uwagi
dotyczące sylabusa):
Zimowy, letni
Kierunkowy
1.Prof. dr hab. Jarosław Deszczyński
2.Dr n. med. Paweł Kołodziejski
3.Lek Robert Surowiecki
4.Dr n. med. Łukasz Nagraba
5.Lek Tomasz Mitek
6.Lek. Andrzej Kotela
7.Mgr Adam Bronikowski
8.Mgr Katarzyna Bażant
9.Mgr Katarzyna Gosek
10.Mgr Joanna Jaczewska
11.Mgr Anna Józefiak
12.Mgr Katarzyna Kowalik
13.Mgr Magdalena Materek
14.Mgr Marta Pietras
15.Mgr Teresa Sadura-Sieklucka
16.Mgr Monika Szczechura
NIE
Dr n. med. Paweł Kołodziejski
Cel kształcenia
- rozszerzenie wiedzy na temat badania ortopedycznego pacjenta
- zapoznanie studentów z podstawowymi jednostkami chorobowymi w obrębie narządu ruchu
- zapoznanie studentów z leczeniem i rehabilitacją podstawowych jednostek chorobowych
Wymagania wstępne
- wiedza z zakresu anatomii i biomechaniki stawów kończyny dolnej, górnej i kręgosłupa
- wiedza z zakresu anatomii i biomechaniki układu mięśniowego kończyny dolnej, górnej i kręgosłupa
- znajomość podstaw kinezyterapii
- wiedza z zakresu badania podmiotowego i przedmiotowego pacjenta
- znajomość zasad bezpiecznej pracy indywidualnej z pacjentem
- znajomość ergonomii pracy fizjoterapeuty
- wymagane zaliczenie przedmiotów: anatomia, kinezjologia, kinezyterapia, metodyka nauczania ruchu.
Efekty kształcenia
Lista efektów kształcenia
Symbol
(kod przedmiotu)
_W01(numer
efektu oraz jego
kategoria Wwiedza, Uumiejętności, K kompetencje)
K_W12
K_W16
K_W18
K_W20
K_W41
K_W48
K_W49
K_U02
K_U40
K_U41
K_U57
K_K10
Odniesienie do efektu kierunkowego
W01, W02 (efekty stanowią załącznik
właściwej uchwały senatu o utworzeniu
kierunku studiów lub określeniu efektów
kształcenia)
Nazwa
Posiada wiedzę dotyczącą anatomii
czynnościowej
ze
szczególnym
uwzględnieniem narządu ruchu
Zna
podstawy
patofizjologii
najczęstszych jednostek chorobowych
Zna zasady diagnostyki klinicznej oraz
podstawowe informacje n temat badań
diagnostycznych
stosowanych
w
najczęstszych jednostkach chorobowych
Zna ogólne zasady przeprowadzania
badania dla potrzeb rehabilitacji i
fizjoterapii
Posiada wiedzę dotyczącą planowania i
monitorowania przebiegu rehabilitacji
Posiada wiedzę z zakresu metodyki
usprawniania pacjentów przed i po
zabiegu operacyjnym
Posiada wiedzę dotyczącą możliwości
zastosowania terapii manualnej w
procesach profilaktyki, leczenia i
rehabilitacji
Potrafi samodzielnie wykonywać zabiegi
z zakresu kinezyterapii i elementy terapii
manualnej
Potrafi dokonać analizy i interpretacji
obrazu klinicznego pacjenta i dokonać
kwalifikacji
do
określonego
postępowania fizjoterapeutycznego
Potrafi zaprogramować postępowanie
związane z regeneracją, kompensacją
adaptacją i rehabilitacją osób z
dysfunkcjami narządu ruchu i innymi
schorzeniami dostosowanego do stanu
klinicznego i celów kompleksowej
rehabilitacji
Potrafi samodzielnie wykonać swoją
pracę jak i współpracować w zespole
OM1_W02
OM1_W03
OM1_W03
OM1_W03
OM1W07
OM1_W07
OM1_W07
OM1_U01
OM1_U05
OM1_U05
OM1_U10
OMI_K04
Formy prowadzonych zajęć
Liczba grup
Minimalna liczba osób
w grupie
Forma
Liczba godzin
Wykład
12
100
Seminarium
-
20
Ćwiczenia
60
10 lub
6 (ćw. kliniczne)
Tematy zajęć i treści
Wykłady:
W1 Temat: Choroby i urazy obręczy barkowej
Wykładowca: dr T. Mitek
W2 Temat: Choroby i urazy kręgosłupa i rdzenia kręgowego
Wykładowca: dr R. Surowiecki
W3 Temat: Choroby i urazy stawu skokowego, łokciowego oraz nadgarstka
Wykładowca: dr A.Kotela
W4 Temat: Choroby i urazy stawu skokowego, łokciowego oraz nadgarstka
Wykładowca dr Ł.Czarnocki/dr P.Wojdasieicz
W5 Temat: Choroby i urazy stopy
Wykładowca: dr n.med P. Kołodziejski
W6:Temat: Choroby i urazy stawu kolanowego
Wykładowca: dr T.Mitek
C1: Temat: Staw skokowo-goleniowy- anatomia, biomechanika, testy kliniczne, jednostki chorobowe,
programy rehabilitacji
Treści kształcenia: Przypomnienie anatomii i biomechaniki stawu skokowo-goleniowego, omówienie
stawu w zakresie zaburzeń ortopedycznych, etiologii powstawania najczęstszych jednostek chorobowych i
urazów. Przeprowadzenie testów klinicznych, omówienie sposobów leczenia i przedstawienie programów
rehabilitacji.
Wykładowca: mgr Katarzyna Bażant
C2: Temat: Stopa- anatomia, biomechanika, testy kliniczne, jednostki chorobowe, programy rehabilitacji
Treści kształcenia: Przypomnienie anatomii i biomechaniki stawów stopy, omówienie stawów stopy w
zakresie zaburzeń ortopedycznych, etiologii powstawania najczęstszych jednostek chorobowych i urazów.
Przeprowadzenie testów klinicznych, omówienie sposobów leczenia i przedstawienie programów
rehabilitacji.
Wykładowca: mgr Katarzyna Bażant
C3: Temat: Staw kolanowy- anatomia, biomechanika, testy kliniczne, jednostki chorobowe, programy
rehabilitacji
Treści kształcenia: Przypomnienie anatomii i biomechaniki stawu kolanowego, omówienie stawu w
zakresie zaburzeń ortopedycznych, etiologii powstawania najczęstszych jednostek chorobowych i
przypomnienie urazów w obrębie stawu kolanowego. Przeprowadzenie testów klinicznych, omówienie
sposobów leczenia i przedstawienie programów rehabilitacji.
Wykładowca: mgr Katarzyna Bażant
C4: Temat: Staw biodrowy- anatomia, biomechanika, testy kliniczne, jednostki chorobowe, programy
rehabilitacji
Treści kształcenia: Przypomnienie anatomii i biomechaniki stawu biodrowego, omówienie stawu w
zakresie zaburzeń ortopedycznych, etiologii powstawania najczęstszych jednostek chorobowych i
przypomnienie urazów w obrębie stawu biodrowego. Przeprowadzenie testów klinicznych, omówienie
sposobów leczenia i przedstawienie programów rehabilitacji.
Wykładowca: mgr Katarzyna Bażant
C5: Temat: Odcinek lędźwiowy kręgosłupa, - anatomia, biomechanika, testy kliniczne, jednostki
chorobowe, programy rehabilitacji
Treści kształcenia: Przypomnienie anatomii i biomechaniki odcinka lędźwiowego kręgosłupa, omówienie
w zakresie zaburzeń ortopedycznych, etiologii powstawania najczęstszych jednostek chorobowych i
urazów. Przeprowadzenie testów klinicznych, omówienie sposobów leczenia i przedstawienie programów
rehabilitacji.
Wykładowca: mgr Anna Józefiak-Wójtowicz
C6: Temat: Odcinek piersiowy kręgosłupa- anatomia, biomechanika, testy kliniczne, jednostki chorobowe,
programy rehabilitacji
Treści kształcenia: Przypomnienie anatomii i biomechaniki odcinka piersiowego kręgosłupa, omówienie w
zakresie zaburzeń ortopedycznych, etiologii powstawania najczęstszych jednostek chorobowych i urazów.
Przeprowadzenie testów klinicznych, omówienie sposobów leczenia i przedstawienie programów
rehabilitacji.
Wykładowca: mgr Anna Józefiak-Wójtowicz
C7: Temat: Odcinek szyjny kręgosłupa- anatomia, biomechanika, testy kliniczne, jednostki chorobowe,
programy rehabilitacji
Treści kształcenia: Przypomnienie anatomii i biomechaniki odcinka szyjnego kręgosłupa, omówienie w
zakresie zaburzeń ortopedycznych, etiologii powstawania najczęstszych jednostek chorobowych i urazów.
Przeprowadzenie testów klinicznych, omówienie sposobów leczenia i przedstawienie programów
rehabilitacji.
Wykładowca: mgr Anna Józefiak-Wójtowicz
C8: Temat: Obręcz barkowa- anatomia, biomechanika, testy kliniczne, jednostki chorobowe, programy
rehabilitacji
Treści kształcenia: Przypomnienie anatomii i biomechaniki obręczy barkowej omówienie stawów w
zakresie zaburzeń ortopedycznych, etiologii powstawania najczęstszych jednostek chorobowych i urazów.
Przeprowadzenie testów klinicznych, omówienie sposobów leczenia i przedstawienie programów
rehabilitacji.
Wykładowca: mgr Anna Józefiak-Wójtowicz
C9: Temat: Staw łokciowy- anatomia, biomechanika, testy kliniczne, jednostki chorobowe, programy
rehabilitacji
Treści kształcenia: Przypomnienie anatomii i biomechaniki stawu łokciowego, omówienie stawu w
zakresie zaburzeń ortopedycznych, etiologii powstawania najczęstszych jednostek chorobowych i urazów.
Przeprowadzenie testów klinicznych, omówienie sposobów leczenia i przedstawienie programów
rehabilitacji.
Wykładowca: mgr Katarzyna Bażant
C10: Temat: Staw nadgarstkowy- anatomia, biomechanika, testy kliniczne, jednostki chorobowe,
programy rehabilitacji
Treści kształcenia: Przypomnienie anatomii i biomechaniki stawu nadgarstkowego, omówienie stawu w
zakresie zaburzeń ortopedycznych, etiologii powstawania najczęstszych jednostek chorobowych i urazów.
Przeprowadzenie testów klinicznych, omówienie sposobów leczenia i przedstawienie programów
rehabilitacji.
Wykładowca: mgr Anna Józefiak-Wójtowicz
C11: Temat: Ręka i stawy ręki- anatomia, biomechanika, testy kliniczne, jednostki chorobowe, programy
rehabilitacji
Treści kształcenia: Przypomnienie anatomii i biomechaniki stawu ręki omówienie stawu w zakresie
zaburzeń ortopedycznych, etiologii powstawania najczęstszych jednostek chorobowych i urazów.
Przeprowadzenie testów klinicznych, omówienie sposobów leczenia i przedstawienie programów
rehabilitacji.
Wykładowca: mgr Anna Józefiak-Wójtowicz
Sposoby weryfikowania i oceniania efektów kształcenia
Formy
prowadzonych
zajęć
C
W
Treści
kształcenia
Sposoby
weryfikacji
efektu
kształcenia
Kryterium
zaliczenia
Kolokwium
co najmniej 70
% poprawnych
odpowiedzi,
obecność na
wszystkich
ćwiczeniach
Egzamin
co najmniej 70
% poprawnych
odpowiedzi
Programowy
efekt
kształcenia zgodny z
Uchwałą
Senatu
OM1_W02
OM1_W03
OM1_W07
OM1_U01
OM1_U05
OM1_U10
OM1_W02
OM1_W03
OM1_W07
ocena
kryteria
2,0 (ndst)
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest obecność na
wszystkich zajęciach oraz zdanie egzaminu
3,0 (dost.)
spełnienie wszystkich kryteriów zaliczenia
3,5 (ddb)
4,0 (db)
4,5 (pdb)
5,0 (bdb)
Literatura
Literatura obowiązkowa:
„Ortopedia i Traumatologia”, Tadeusz Szymon Gaździk, PZWL
„Rehabilitacja Ortopedyczna”, S. Brent Brotzman, Kelvin E. Wilk, red. wyd. polskiego Artur Dziak,
Elsevier Urban & Partner
„Ortopedia i rehabilitacja”, Wiktor Dega, PZWL
„Testy kliniczne w badaniu kości, stawów i mięśni”, Klaus Buckup, tłumaczenie: Tadeusz Gaździk,
PZWL
Literatura uzupełniająca:
„Sportowe urazy kręgosłupa” T.A. Lennard, H.M. Crabtree, Elsevier Urban & Partner red. wyd. polskiego
Artur Dziak
„Kinezyterapia w stabilizacji kompleksu lędźwiowo- miednicznego”, C. Richardson, P.W. Hodges, J.
Hades, Elsevier Urban & Partner
„Ortopedia i reumatologia” A. Coote, P. Haslam,red. wyd. polskiego Tadeusz Gaździk, Elsevier Urban &
Partner
„Bóle i dysfunkcje kręgosłupa”, Wiktor Dega, Medicina Sportiva
„ Anatomia funkcjonalna narządu ruchu człowieka” Adam Gąsiorowski, wyd. UMCS
Kalkulacja punktów ECTS
Forma aktywności
Liczba punktów
ECTS
Liczba godzin
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:
Wykład
12
0,5
Ćwiczenia
60
2
Forma aktywności
Liczba punktów
ECTS
Liczba godzin
Samodzielna praca studenta (przykładowe formy pracy):
Przygotowanie studenta do ćwiczeń
10
0,5
Czytanie wskazanej literatury
10
0,5
Przygotowanie do zaliczeń
25
1
Inne prace
itp.
30
1
Razem
70
Przygotowanie studenta do prowadzenia zajęć
5. Fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach narządu ruchu REUMATOLOGII
Opis przedmiotu (sylabus) na rok akademicki 2013/2014
Metryczka
Fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach narządu ruchu w
Nazwa modułu/ przedmiotu:
REUMATOLOGII
Kod przedmiotu:
Jednostki prowadzące kształcenie:
Klinika
Rehabilitacji
Reumatologicznej
Reumatologii
im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher
Adres
ul. Spartańska 1, 02-637 Warszawa
tel/fax.: (+48 22) 844-91-91
[email protected]
Instytutu
Dr hab. n. med. Krystyna Księżopolska-Orłowska, prof. ndzw.
Kierownik jednostki/jednostek:
Program kształcenia (Kierunek studiów,
poziom i profil kształcenia, tryb studiów
np.: Zdrowie publiczne I stopnia profil
praktyczny, studia stacjonarne):
Rok studiów (rok, na którym realizowany
jest przedmiot):
Semestr studiów (semestr, na którym
realizowany jest przedmiot):
Typ modułu/przedmiotu (podstawowy,
kierunkowy, fakultatywny):
IR
Fizjoterapia
Studia I stopnia
Profil praktyczny
Studia stacjonarne
III
V Zimowy
kierunkowy
12. dr hab. n. med. Krystyna Księżpolska-Orłowska, prof.
Prowadzący (imiona, nazwiska oraz
stopnie naukowe wszystkich
wykładowców prowadzących przedmiot –
pobierane z bazy pensum):
Erasmus TAK/NIE (czy przedmiot
dostępny jest dla studentów w ramach
programu Erasmus)
Osoba odpowiedzialna za sylabus
(osoba, do której należy zgłaszać uwagi
dotyczące sylabusa):
ndzw. IR
13. dr n. o zdr. Beata Żuk
14. mgr Edyta Kępska
15. mgr Teresa Sadura-Sieklucka
Nie
mgr Edyta Kępska
Cel
Prezentacja tematyki rehabilitacji w chorobach reumatycznych , przedstawienie
i przeciwwskazań do rehabilitacji w poszczególnych jednostkach chorobowych.
Nabycie umiejętności samodzielnego badania kinezjologicznego w chorobach reumatycznych.
wskazań
Wymagania
Anatomia człowieka, anatomia funkcjonalna, patobiomechanika. Choroby reumatyczne – objawy
kliniczne, badanie pacjenta.
Lista efektów
Symbol
(kod przedmiotu)
_W01(numer
efektu oraz jego
kategoria Wwiedza, Uumiejętności, K kompetencje)
K_W20
K_U01
K_U02
K_U05
K_U06
K_U07
K_U20
K_U30
K_U31
K_U32
K_U33
Nazwa
Zna ogólne zasady przeprowadzania
badań dla potrzeb rehabilitacji i
fizjoterapii
Posługuje
się
w
praktyce
mianownictwem anatomicznym oraz
wykorzystuje znajomość topografii
narządów ciała ludzkiego
Potrafi samodzielnie wykonywać zabiegi
z zakresu kinezyterapii
Potrafi wykorzystać różne formy
aktywności w nauczaniu ruchów oraz
planowaniu i kontrolowaniu procesu
opanowywania umiejętności ruchowych
Potrafi opracować i przeprowadzić
osnowy zajęć leczniczych
Opanował umiejętności przeprowadzenia
zajęć z przyborami i przyrządami
rehabilitacyjnymi oraz zasady doboru i
stopniowania trudności ćwiczeń
Potrafi poinstruować i nauczyć pacjenta,
jak należy korzystać z pomocy
ortopedycznych
Potrafi prawidłowo dobrać zabieg w
zależności od stanu zdrowia pacjenta
Potrafi planować i monitorować przebieg
rehabilitacji pacjenta
Potrafi właściwie ocenić rolę działań
fizjoterapeutycznych w kompleksowym
procesie leczenia
Potrafi analizować i interpretować
podstawowe zjawiska czynnościowe w
Odniesienie do efektu kierunkowego
W01, W02 (efekty stanowią załącznik
właściwej uchwały senatu o utworzeniu
kierunku studiów lub określeniu efektów
kształcenia)
OM1_W03
OM1_U01
OM1_U01
OM1_U01
OM1_U01
OM1_U01
OM1_U03
OM1_05
OM1_U05
OM1_U05
OM1_U05
obszarze narządu ruchu
K_U34
K_U41
K_U46
K_U48
K_U50
K_U52
K_U55
K_U56
K_U57
K_K04
K_K05
K_K09
K_K10
K_K22
Potrafi przeprowadzić diagnozę i
dokonać oceny funkcjonalnej pacjenta
Potrafi dokonać kwalifikacji pacjenta do
określonego
postępowania
fizjoterapeutycznego
Potrafi
kontrolować
efektywność
procesu fizjoterapii
Potrafi zinterpretować wyniki badania
podmiotowego i przedmiotowego
Posiada
praktyczną
umiejętność
zbierania wywiadu chorobowego z
pacjentem oraz analizy uzyskanych
informacji
Potrafi analizować i interpretować
zjawiska czynnościowe w obszarze
narządu ruchu
Potrafi planować zabiegi fizykalne
zalecane w chorobach reumatycznych
oraz uzasadnić swoją decyzję
Potrafi zaprogramować postępowanie
związane z regeneracją, kompensacją,
adaptacją i rehabilitacja osób z
dysfunkcjami
narządów
ruchu
dostosowane do stanu klinicznego i
celów kompleksowej rehabilitacji
Potrafi dobrać oraz wykorzystać
wybrane
techniki
i
metody
fizjoterapeutyczne
w
chorobach
reumatycznych w zależności od stanu
chorego
Potrafi
określić
zakres
swoich
kompetencji zawodowych
Okazuje szacunek i zrozumienie dla
pacjenta
Posiada świadomość stawiania zawsze
dobra pacjenta na pierwszym miejscu
Potrafi samodzielnie wykonać swoją
pracę, jak i współpracować w zespole
Przestrzega tajemnicy dotyczącej stanu
pacjenta oraz przebiegu fizjoterapii
OM1_05
OM1_U05
OM1_U07
OM1_08
OM1_U08
OM1_U08
OM1_U10
OM1_U10
OM1_U10
OM1_K02
OM1_K03
OM1_K03
OM1_K04
OM1_K08
Formy prowadzonych zajęć
Forma
Liczba godzin
Wykład
15
Ćwiczenia
30
Tematy zajęć i treści kształcenia
Liczba grup
Minimalna liczba osób
w grupie
100
10 lub
6 (ćw. kliniczne)
Wykłady
Dr hab. n. med. Krystyna Księżopolska-Orłowska, prof. ndzw. IR
1. Zasady rehabilitacji w chorobach reumatycznych.
2. Dysfunkcje stawów w przebiegu chorób reumatycznych, mechanika i patomechanika
stawów, patomechanizm powstania deformacji, zasady rehabilitacji stawów:
- biodrowych
- kolanowych
- skokowych
- stóp
- barku
- łokcia
- nadgarstka
- ręki
- kręgosłupa (odcinek szyjny, piersiowy i lędźwiowy)
- stawów krzyżowo–biodrowych.
3. Zasady fizjoterapii po endoprotezoplastykach bioder i kolan.
Ćwiczenia
dr n. o zdr. Beata Żuk
mgr Edyta Kępska
mgr Teresa Sadura-Sieklucka
Reumoortopedia –
specyfika fizjoterapii w chorobach reumatycznych po zabiegach ortopedycznych,
indywidualna praca z chorym.
Zaopatrzenie ortopedyczne w chorobach reumatycznych.
Fizjoterapia – dzieci
indywidualna praca - (wywiad, ocena kinezjologiczna i funkcjonalna,
planowanie rehabilitacji, techniki usprawniania).
Fizjoterapia – dorośli
indywidualna praca - (wywiad, ocena kinezjologiczna i funkcjonalna,
planowanie rehabilitacji, techniki usprawniania).
Ręka reumatoidalna ocena kinezjologiczna i funkcjonalna, planowanie rehabilitacji, techniki
usprawniania, zaopatrzenie ortopedyczne.
Kierunki usprawniania w układowych chorobach tkanki łącznej.
Indywidualna ocena chorego z chorobami reumatycznymi –
wywiad, badanie kinezjologiczne, planowanie rehabilitacji, usprawnianie.
Sposoby weryfikowania i oceniania efektów kształcenia
Formy
prowadzonych
zajęć
W, S
Treści
kształcenia
Sposoby
weryfikacji
efektu
kształcenia
Kartkówki,
Sprawozdania,
Kolokwium
Kryterium
zaliczenia
Zaliczone
wszystkie
kartkówki i
sprawozdania
minimum 50
pkt na
kolokwium
Egzamin ustny
Programowy
efekt
kształcenia zgodny z
Uchwałą
Senatu
i praktyczny
Kolokwium 1,
Kolokwium 2
S
ocena
kryteria
2,0 (ndst)
niedostateczne opanowanie efektów kształcenia
3,0 (dost.)
spełnienie wszystkich kryteriów zaliczenia
3,5 (ddb)
4,0 (db)
4,5 (pdb)
5,0 (bdb)
Literatura
Literatura obowiązkowa:
1. Księżopolska-Orłowska Krystyna: Fizjoterapia w reumatologii, wyd. PZWL, Warszawa 2013
2. Wisłowska M., Księżopolska-Orłowska Krystyna, Żuk B., Anatomia układu ruchu z elementami
diagnostyki reumatologicznej wyd. PZWL, Warszawa 2013
3. Zimmermann-Górska I: Reumatologia kliniczna wyd. lek. PZWL Warszawa 2008.
4.
Zimmermann-Górska I: Choroby reumatyczne Podręcznik dla studentów
Wydawnictwo Lekarskie PZWL Warszawa, wydanie IV.
5. Seyfried A: Rehabilitacja osób z chorobami reumatologicznymi, Rehabilitacja Medyczna,
red. Dega W., Milanowska K, PZWL Warszawa 1994.
Literatura uzupełniająca:
j.w.
Czasopisma:
Kalkulacja punktów ECTS
Forma aktywności
Liczba godzin
Liczba punktów
ECTS
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:
Wykład
15
Seminarium
Ćwiczenia
Forma aktywności
30
Liczba godzin
Samodzielna praca studenta (przykładowe formy pracy):
Przygotowanie studenta do seminarium
Przygotowanie studenta do ćwiczeń
Liczba punktów
ECTS
Przygotowanie studenta do prowadzenia zajęć
Czytanie wskazanej literatury
Napisanie raportu z zajęć
Przygotowanie do zaliczeń
30
Inne prace
itp.
Razem
75
3
6. Fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach narządu ruchu w ORTOPEDII DZIECI
Opis przedmiotu (sylabus) na rok akademicki 2013/2014
Metryczka
FIZJOTERAPIA KLINICZNA W DYSFUNKCJACH
Nazwa modułu/ przedmiotu:
NARZADU RUCHU W ORTOPEDII DZIECI
Kod przedmiotu:
Jednostki prowadzące kształcenie:
Kierownik jednostki/jednostek:
Program kształcenia (Kierunek studiów,
poziom i profil kształcenia, tryb studiów
np.: Zdrowie publiczne I stopnia profil
praktyczny, studia stacjonarne):
Rok studiów (rok, na którym realizowany
jest przedmiot):
KATEDRA I KLINIKA ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII
NARZĄDU
RUCHU…………………………………………………
……………………………………………….
Adres 02-005 Warszawa, ul. Lindleya 4
………………
Telefony 22/502 1514……………….
Fax
22/502 2100…………………………
e-mail
klort……………………..
strona WWW…………………………………
p.o. kierownik Dr hab. n. med. Grzegorz Szczęsny
Fizjoterapia
Studia I stopnia
Profil praktyczny
Studia stacjonarne
III
Semestr studiów (semestr, na którym
realizowany jest przedmiot):
Typ modułu/przedmiotu (podstawowy,
kierunkowy, fakultatywny):
Prowadzący (imiona, nazwiska oraz
stopnie naukowe wszystkich
wykładowców prowadzących przedmiot –
pobierane z bazy pensum):
Erasmus TAK/NIE (czy przedmiot
dostępny jest dla studentów w ramach
programu Erasmus)
Osoba odpowiedzialna za sylabus
(osoba, do której należy zgłaszać uwagi
dotyczące sylabusa):
Zimowy
Podstawowy
Dr n. med. Radosław Górski
Nie
Dr n. med. Radosław Górski
Cel kształcenia
Celem zajęć jest rozszerzenie wiedzy w zakresie planowania i prowadzenia rehabilitacji pacjentów z
chorobami narządu ruchu
Wymagania wstępne
Anatomia prawidłowa, Anatomia czynnościowa, Anatomia patologiczna, Kinezyterapia, Metody
diagnostyki klinicznej i fizjoterapii
Efekty kształcenia
Lista efektów kształcenia
Symbol
K-W07
K-W12
K_W17
K-W19
K-W20
Odniesienie do efektu kierunkowego
Nazwa
Zna budowę anatomiczną człowieka i
funkcjonowanie jego układów
Posiada wiedzę dotyczącą anatomii ze
szczególnym uwzględnieniem narządu
ruchu
Posiada wiedzę na temat chorób narządu
ruchu, przebiegu leczenia i rehabilitacji
Zna zasady przeprowadzania wywiadu
określającego stany zdrowia pacjenta
Zna ogólne zasady przeprowadzania
badania dla potrzeb rehabilitacji i
fizjoterapii
OM1-W01
OM1-W02
OM-W03
OM1-W03
OM1-W03
Formy prowadzonych zajęć
Forma
Liczba godzin
Wykład
4
Liczba grup
Minimalna liczba osób
w grupie
100
Ćwiczenia
10
10 lub
6 (ćw. kliniczne)
4
Tematy zajęć i treści kształcenia
W1 – Wady wrodzone u dzieci z uwzględnieniem wad kończyn leczone aparatem Ilizarowa
W2 – Urazy u dzieci – deformacje pourazowe
Sposoby weryfikowania i oceniania efektów kształcenia
Formy
prowadzonych
zajęć
Treści
kształcenia
Sposoby
weryfikacji
efektu
kształcenia
Kryterium
zaliczenia
W, Ćw.
Kartkówki,
Sprawozdania,
Kolokwium
Ćw.
Kolokwium 1,
Kolokwium 2
Programowy
efekt
kształcenia zgodny z
Uchwałą
Senatu
Zaliczone
wszystkie
kartkówki i
sprawozdania
minimum 50
pkt na
kolokwium
ocena
kryteria
2,0 (ndst)
niedostateczne opanowanie efektów kształcenia
3,0 (dost.)
spełnienie wszystkich kryteriów zaliczenia
3,5 (ddb)
4,0 (db)
4,5 (pdb)
5,0 (bdb)
Literatura
Literatura obowiązkowa: Adam Bochenek „Anatomia Człowieka”
Wiktor Dega
„Ortopedia i Rehabilitacja”
Kalkulacja punktów
Forma aktywności
Liczba godzin
Liczba punktów
ECTS
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:
Wykład
4
Ćwiczenia
10
Samodzielna praca studenta - 10 godz.
Razem
1
7. Fizjoterapia kliniczna w chorobach narządów wewnętrznych w PEDIATRII
Kierunek / Specjalność
FIZJOTERAPIA
Rodzaj studiów
studia pierwszego stopnia
Fizjoterapia kliniczna w chorobach narządów
wewnętrznych w PEDIATRII
Nazwa przedmiotu:
Typ przedmiotu: (podstawowy, kierunkowy,
zawodowy, do wyboru, wykształcenia
ogólnego)
Przedmiot kierunkowy
Język wykładowy
polski
Klinika Kardiologii Wieku Dziecięcego i Pediatrii Ogólnej
II Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Nauczania w Języku
Angielskim oraz Oddziałem Fizjoterapii
Ul. Marszałkowska 24, 00-576 Warszawa
Tel.: (+48 22) 569 02 39
Fax.: (+48 22) 569 02 39
[email protected]
Jednostka organizacyjna
Adres/ telefon, faks
prof. dr hab. n. med. Bożena Werner
Kierownik Jednostki
Osoba odpowiedzialna za dydaktykę
Dr n.med.Małgorzata Gołąbek-Dylewska
1.Dr n.med.Małgorzata Gołąbek-Dylewska
2.Dr n. med. Barbara Wójcicka- Urbańska
3.Dr n.med. Beata Kucińska
4.Dr n.med. Agnieszka Tomik
5.Dr Radosław Pietrzak
6.Dr n.med. Tomasz Floriańczyk
7.Dr Piotr Wieniawski
8.Mgr Karolina Łoboda
9.Dr n.med. Izabela Janiec
Prowadzący przedmiot
Tryb studiów
Rok
Stacjonarne/
niestacjonar
III
ne (d.
wieczorowe)
Stacjonarne/
niestacjonar
III
ne (d.
wieczorowe)
Liczba punków
ECTS
Forma zaliczenia
Semestr
Rodzaj zajęć:
Wykład
y
Seminari
a
Ćwiczeni
a
Praktyka
zawodow
a
Praca
własna
studenta
V
(zimowy)
Liczba
godzin:
6
-
15
-
20
VI (letni)
Liczba
godzin:
6
-
15
-
20
3
EGZAMIN
Wymagania wstępne:
ugruntowana wiedza zdobyta na II r. studiów, poza tym jak na roku poprzednim: szczegółowa z zakresu
anatomii i fizjologii człowieka, zwłaszcza dotycząca narządu ruchu, układu neurologicznego, oddechowego,
układu krążenia i krwiotwórczego. Wiedza na temat rozwoju psychoruchowego dziecka.
Cele przedmiotu:
doskonalenie umiejętności z zakresu pediatrii oraz praktycznej rehabilitacji dzieci; utrwalenie wiedzy na temat
odrębności rozwojowych wieku dziecięcego oraz najczęstszych schorzeń ze szczególnym uwzględnieniem roli
fizjoterapii w diagnostyce i leczeniu;
Metody dydaktyczne:
przekaz słowny, prezentacja multimedialna, dyskusja.
Treści merytoryczne przedmiotu:
Tematy wykładów:
1. Najczęstsze nieprawidłowości w rozwoju ruchowym dzieci do 3 roku życia. Metody kinezyterapii w
rehabilitacji ruchowej u dzieci .
2. Diagnostyka i leczenie metodą Vojty, NDT Bobach.
3. Zastosowanie biostymulacji laserowej w schorzeniach narządu ruchu i oparzeniach u dzieci .
4. Usprawnianie w chorobach układu oddechowego.
Tematy ćwiczeń
Rehabilitacja dziecka z mózgowym porażeniem dziecięcym
Rehabilitacja neurologiczna w ogniskowych uszkodzeniach OUN
Rehabilitacja dzieci po urazach rdzenia kręgowego.
Fizjoterapia w obwodowych uszkodzeniach układu nerwowego.
Upośledzenie umysłowe i najczęstsze zaburzenia zachowania u dzieci.
Fizjoterapia w wadach postawy u dzieci
Fizjoterapia po urazach narządu ruchu
Wybrane choroby reumatyczne- rola fizjoterapii w leczeniu
Fizjoterapia dziecka z cukrzycą
Omdlenia, bóle w klatce piersiowej, nadciśnienie tętnicze- etiologia i wpływ na fizjoterapię
Efekty kształcenia (umiejętności i kompetencje)
- nabycie wiedzy teoretycznej z zakresu tematyki wykładów i ćwiczeń oraz praktycznej- studenci biorą udział
w badaniu pacjentów, aktywnie uczestniczą w rehabilitacji prowadzonej przez fizjoterapeutów i samodzielnie
wykonują procedury pod okiem lekarzy o. Pediatrii i fizjoterapeutów
- nabycie umiejętności posługiwania się właściwą terminologią z zakresu pediatrii, nabycie umiejętności
interpretacji objawów klinicznych i ich podstawowej analizy
- w trakcie zajęć kształtuje się właściwe postawy i zachowania studentów wobec pacjentów i ich opiekunów
(obserwacja zachowań asystentów, ponadto w trakcie zajęć zwracana jest szczególna uwaga na zachowanie
studentów wobec pacjentów i ich opiekunów)
Metody oceny pracy studenta/ Forma i warunki zaliczenia:
Obecność na wszystkich zajęciach. Opuszczone zajęcia muszą być odrobione z kolejną grupa studencką,
jedynie w indywidualnych, usprawiedliwionych przypadkach możliwe jest ich ustne lub pisemne (w formie
konspektu z tematu zajęć) zaliczenie. Aktywność na zajęciach i wykazanie się wymaganą wiedzą- oceniane
ciągłe, nie ma na tym etapie kształcenia kolokwium. Po zaliczeniu zajęć odbywa się w sesji letniej Egzamin z
Fizjoterapii w Pediatrii w formie testu (obejmujący zakresem wymaganej wiedzy tematykę zajęć omawianą na
Pediatrii i przede wszystkim na Praktykach Zawodowych).
Literatura podstawowa:
Pediatria pod red. K. Kubickiej i W. Kawalec, PZWL, 2006.
Pediatria pod red. B. Górnickiego, PZWL, 1997
Propedeutyka pediatrii. S. Nowak. PZWL, 2003
Rozwój niemowlęcia i jego zaburzenia. Banaszek G. , Medica-Press, 2002
Literatura uzupełniająca:
Wybrane rozdziały ze skryptów z pediatrii wydawanych przez Oficynę Wydawniczą WUM.
Diagnostyka różnicowa najczęstszych objawów w pediatrii pod red. W. Kawalec i A. Milanowskiego, PZWL,
2003 Mózgowe porażenie dziecięce. Michałowicz R., PZWL, 2001
8. Fizjoterapia kliniczna w chorobach narządów wewnętrznych w ONKOLOGII
DZIECIĘCEJ
Kierunek / Specjalność
FIZJOTERAPIA
Rodzaj studiów
studia pierwszego stopnia
Fizjoterapia kliniczna w chorobach narządów
wewnętrznych w ONKOLOGII DZIECIĘCEJ
Nazwa przedmiotu:
Typ przedmiotu: (podstawowy, kierunkowy,
zawodowy, do wyboru, wykształcenia
ogólnego)
Przedmiot kierunkowy
Język wykładowy
polski
Katedra i Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii
I Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii
Ul. Marszałkowska 24, 00-576 Warszawa
Tel.: (+48 22) 522 74 37
Fax: (+48 22) 621 53 62
[email protected]
Jednostka organizacyjna
Adres/ telefon, faks
prof. dr hab. n. med. Michał Matysiak
Kierownik Jednostki
Osoba odpowiedzialna za dydaktykę
Dr n med. Agnieszka Wypych
Dr n med. Katarzyna Pawelec
Dr n med. Edyta Niewiadomska
Dr Magdalena Romiszewska
Dr hab. med. Anna Klukowska
mgr Karol Scipio del Campo
mgr Jerzy Tomczyński
Prowadzący przedmiot
Tryb studiów
Rok
Stacjonarne/
niestacjonar
III
ne (d.
wieczorowe)
Liczba punków
ECTS
Semestr
VI (letni)
Forma zaliczenia
Rodzaj zajęć:
Liczba
godzin:
Wykład
y
Seminari
a
Ćwiczeni
a
Praktyka
zawodow
a
Praca
własna
studenta
6
-
10
-
15
1
ZALICZENIE
Wymagania wstępne:
Znajomość anatomii funkcjonalnej, biomechaniki prawidłowej, fizjologii ogólnej człowieka, podstawowe
wiadomości z rozwoju psychoruchowego dziecka
Cele przedmiotu:
Przygotowanie do pracy z dzieckiem, do pracy w zespole fizjoterapeutycznym, umiejętność dobrania programu
usprawniania do konkretnego przypadku
Metody dydaktyczne:
pokaz
- praca grupowa
- prezentacja usprawniania
Treści merytoryczne przedmiotu:
- skazy krwotoczne
- dziecko wiotkie
- transplantacja szpiku
- niedokrwistość u dzieci
- hemofilia
- leczenie p- bólowe u dzieci
- choroby nowotworowe - metody fizjoterapeutyczne stosowane w pediatrii :- NDT, Vojta, Peto, Faya Domana-Delacto, Shrborne, SI,
AFE, Karski, Majoch, Klappa, neuromobilizacyjne
- ocena neurologiczna dziecka
- ocena sprawności ruchowej dziecka
Efekty kształcenia (umiejętności i kompetencje)
- nabycie wiedzy praktycznej z zakresu fizjoterapii dziecka
- nabycie umiejętności rozwiązywania problemów w konkretnych przypadkach chorobowych
- umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce z zakresu hematologii i onkologii dziecięcej
- umiejętność samodzielnej pracy z pacjentem
Metody oceny pracy studenta/ Forma i warunki zaliczenia:
- zaliczenie ćwiczeń z wpisem do indeksu
Literatura podstawowa:
- „Neurologia praktyczna” A. Prusiński, PZWL, Warszawa 2002
- „Ortopedia i rehabilitacja” W. Dęga, PZWL, Warszawa 2003 (rozdział dot. Hematologii i Onkologii)
„Neurofizjologiczne metody usprawniania dzieci z zaburzeniami rozwoju” L. Sadowska, AWF, Wrocław 2004
- „Mózgowe porażenie dziecięce” R. Michałowicz, PZWL, Warszawa 2001
„Pediatria”, K. Kubicka, K. Pawelec, PZWL, Warszawa 2006
Literatura uzupełniająca:
- „Fizykoterapia” T. Mika, W. Kasprzak, PZWL WARSZAWA 2001
- „Anatomia człowieka” A. Bochenek, N. Reicher, PZWL Warszawa 2002
j.w.
9. Fizjoterapia kliniczna w chorobach narządów wewnętrznych w PSYCHIATRII
Opis przedmiotu (sylabus)
Kierunek / Specjalność
FIZJOTERAPIA
Rodzaj studiów
studia pierwszego stopnia
Fizjoterapia kliniczna w chorobach narządów
wewnętrznych w PSYCHIATRII
Nazwa przedmiotu:
Typ przedmiotu: (podstawowy, kierunkowy,
zawodowy, do wyboru, wykształcenia
ogólnego)
Przedmiot kierunkowy
Język wykładowy
polski
Klinika Psychiatrii Oddziału Fizjoterapii
II Wydział Lekarski z Oddziałem Nauczania w Języku
Angielskim oraz Oddziałem Fizjoterapii
Ul. Partyzantów 2/4, 05-802 Pruszków
Tel.: (+48 22) 758 75 70, 739 14 48.
Fax.:
[email protected]
Jednostka organizacyjna
Adres/ telefon, faks
dr hab. n. med. Bartosz Łoza, prof. ndzw. WUM
Kierownik Jednostki
Osoba odpowiedzialna za dydaktykę
Prowadzący przedmiot
Tryb studiów
Rok
Semestr
Stacjonarne/
niestacjonar
ne (d.
wieczorowe)
III
VI (letni)
Liczba punków ECTS
Forma zaliczenia
Dr n. med. Iwona Patejuk-Mazurek
[email protected]
16. Lek. Rafał Wójcik
17. Lek. Maja Polikowska
18. Mgr Paulina Wnukiewicz
19. Mgr Paweł Bednarski
Praktyka
Seminari Ćwiczeni
Rodzaj zajęć: Wykłady
zawodow
a
a
a
Liczba
godzin:
6
-
30
-
Praca
własna
studenta
25
2
ZALICZENIE
Wymagania wstępne:
Podstawowa wiedza z zakresu psychiatrii (realizowana w Klinice Psychiatrii O/F na II roku studiów
licencjackich) w kwestii nawiązywania kontaktu terapeutycznego, charakterystyki i podstawowych objawów
chorób i zaburzeń psychicznych i uwarunkowań prawnych w psychiatrii.
Cele przedmiotu:
Przedmiot ma służyć ukształtowaniu wiedzy i umiejętności w zakresie fizjoterapii pacjentów, u których
występują zaburzenia neuropsychiczne. Pomóc w uzyskaniu kompetencji integrującej fizjoterapię z technikami
leczenia psychiatrii, psychologii klinicznej i psychoterapii. Licencjat powinien samodzielnie identyfikować
potrzeby rehabilitacji u różnych grup pacjentów neuropsychiatrycznych. Celem zajęć jest przekonanie, że
fizjoterapia pacjentów neuropsychiatrycznych jest konieczna w szerokim zakresie zaburzeń i przypadków, a
także że w określonych wskazaniach stanowi często podstawową, niezbędną metodę leczenia.
Metody dydaktyczne:
podające (informacje na powyżej wymienione tematy w trakcie wykładów);
praktyczne (nawiązywanie kontaktu z pacjentami i zbieranie wywiadu, ocena współistnienia zaburzeń
bólowych i ruchu z zaburzeniami i chorobami psychicznymi);
problemowe (analiza przypadków pacjentów kwalifikowanych do terapii lub hospitalizowanych z powodu
objawów wskazujących na możliwość istnienia zaburzeń psychicznych)
programowane (filmy dydaktyczne o depresji, schizofrenii)
Treści merytoryczne przedmiotu:
Wykłady:
1. Kategorie zaburzeń psychicznych. Klasyfikacja międzynarodowa. Diagnoza wieloosiowa.
2. Zasady leczenia zaburzeń psychicznych.
Ćwiczenia:
1. Fizjoterapia zaburzeń psychoorganicznych (otępienia, upośledzenia, zmiany pourazowe).
2. Fizjoterapia w chorobach psychicznych: w przewlekłych stanach psychotycznych (schizofrenia,
zaburzenia urojeniowe) i w nawrotowych zaburzeniach afektywnych.
3. Fizjoterapia w zakłóceniach psychicznych (postresowych, lękowych, behawioralnych zaburzeniach
czynności fizjologicznych).
4. Fizjoterapia u pacjentów długotrwale hospitalizowanych (rezydentów, pensjonariuszy zakładów
opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, osób z głębokimi stopniami niepełnosprawności).
5. Integracja metod terapii. Rola fizjoterapii w usuwaniu niekorzystnych skutków części metod leczenia
psychiatrycznego.
6.
Efekty kształcenia (umiejętności i kompetencje)
1. Wiedza: nabycie wiedzy o występowaniu zaburzeń psychicznych, objawów składających się na nie,
roli fizjoterapii w rehabilitacji osób chorych psychicznie, w celu poprawy ich funkcjonowania.
2. Umiejętności: nabycie umiejętności do oceny stanu psychicznego, dostosowania rehabilitacji do
poziomu funkcjonowania takich chorych. Umiejętność rozpoznawania niekorzystnych skutków
farmakoterapii i aktywności służące ich ograniczaniu. Nabycie kompetencji do kompleksowego
działania w ramach zespołu terapeutycznego.
3. Postawa: świadomość ważności zachowania się w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki
zawodowej. Poszanowanie praw pacjenta psychiatrycznego. Współdziałanie jako członek
zespołu terapeutycznego.
Metody oceny pracy studenta/ Forma i warunki zaliczenia:
Ocenianie formujące: analiza materiałów/problemu podczas ćwiczeń (90%)
Ocenianie podsumowujące: egzamin pisemny – test wiadomości jednokrotnego wyboru (10%)
Literatura podstawowa:
Bilikiewicz A, Pużyński S, Rybakowski J, Wciórka J (red.). Psychiatria. Urban i Partner, Wrocław, tomy I-III,
2002-2004.
Florkowski A. (red.). Fizjoterapia w psychiatrii. Wydawnictwo Lekarskie, Warszawa, 2012.
Rymaszewska J, Dudek D.: Zaburzenia psychiczne w chorobach somatycznych. Praktyczne wskazówki
diagnostyczne i terapeutyczne. Via Medica, Gdańsk, 2009.
Duda J. Komentarz do ustawy o ochronie zdrowia psychicznego. LexisNexis, Warszawa, 2009.
Literatura uzupełniająca:
Kasperska K., Smolis-Bąk E., Białoszewski D.: Metodyka nauczania ruchu (usprawnienie pacjentów na
zajęciach grupowych). Skrypt dla studentów kierunku fizjoterapia, Warszawski Uniwersytet Medyczny,
Warszawa 2009.
Strong J. (red.): Ból: podręcznik dla terapeutów, DB Publishing, Warszawa 2008.
Klimkowski M, Herzyk A. Neuropsychologia. UMCS, Lublin, 1994.
10. Fizjoterapia kliniczna w chorobach narządów wewnętrznych w PSYCHIATRII
DZIECIĘCEJ
Opis przedmiotu (sylabus) na rok akademicki 2013/2014
Metryczka
Fizjoterapia kliniczna w chorobach narządów
wewnętrznych w PSYCHIATRII DZIECIĘCEJ
Nazwa modułu/ przedmiotu:
Kod przedmiotu:
Jednostki prowadzące kształcenie:
Kierownik jednostki/jednostek:
Klinika Psychiatrii Wieku Rozwojowego
II Wydział Lekarski z Oddziałem Nauczania w Języku
Angielskim oraz Oddziałem Fizjoterapii
ul. Marszałkowska 24, 00-576 Warszawa
tel.: (+48 22) 522 74 80, 621 16 45
fax.: (+48 22) 621 16 45
e-mail: [email protected]
Prof. dr hab. n. med. Tomasz Wolańczyk
Program kształcenia (Kierunek studiów,
poziom i profil kształcenia, tryb studiów
np.: Zdrowie publiczne I stopnia profil
praktyczny, studia stacjonarne):
Rok studiów (rok, na którym realizowany
jest przedmiot):
Semestr studiów (semestr, na którym
realizowany jest przedmiot):
Fizjoterapia
Studia I stopnia
Profil praktyczny
Studia stacjonarne
Typ modułu/przedmiotu (podstawowy,
Przedmiot kierunkowy
III
Semestr I (zimowy)
kierunkowy, fakultatywny):
20. Prof. dr n. med. Tomasz Wolańczyk
21. Dr n.med. Agnieszka Butwicka
22. Dr hab. n. med. Anita Bryńska
23. Mgr Monika Grześ
24. Mgr Anna Kaźmierczak-Mytkowska
25. Mgr Joanna Kondracka
26. Lek. med. Monika Kugaudo
27. Mgr Kamila Lenkiewicz
28. Dr n. med. Witold Pawliczuk
29. Lek. med. Ewa Racicka
30. Dr n. med. Tomasz Srebnicki
31. Dr n. med. Urszula Szymańska
32. Dr n. med. Artur Wiśniewski
Prowadzący (imiona, nazwiska oraz
stopnie naukowe wszystkich
wykładowców prowadzących przedmiot –
pobierane z bazy pensum):
Erasmus TAK/NIE (czy przedmiot
dostępny jest dla studentów w ramach
programu Erasmus)
Osoba odpowiedzialna za sylabus
(osoba, do której należy zgłaszać uwagi
dotyczące sylabusa):
Tak, jeśli znają język polski
Mgr Anna Kaźmierczak- Mytkowska
Cel kształcenia
1. opanowanie wiedzy na temat uwarunkowań i obrazu klinicznego zaburzeń psychicznych u dzieci i
młodzieży
2. planowanie pomocy wobec dziecka z zaburzeniami psychicznymi i jego rodziny
3. zapoznanie się z organizacją opieki psychiatrycznej w świetle obowiązujących regulacji prawnych
Wymagania wstępne
Przed przystąpieniem do modułu student posiada wiedzę z zakresu: podstaw psychologii, pedagogiki,
socjologii oraz stylów i modeli komunikacji interpersonalnej ze szczególnym uwzględnieniem
komunikowania się w zespole.
Efekty kształcenia
Lista efektów kształcenia
Symbol
(kod przedmiotu)
_W01(numer
efektu oraz jego
kategoria Wwiedza, Uumiejętności, K kompetencje)
K_W24,
K_W25,
K_W26,
K_W28,
K_W29,
K_W59
Nazwa
Odniesienie do efektu kierunkowego
W01, W02 (efekty stanowią załącznik
właściwej uchwały senatu o utworzeniu
kierunku studiów lub określeniu efektów
kształcenia)
Student rozumie i charakteryzuje istotę
zjawisk zachodzących w procesie
przekazywania informacji
OMI_W04,
OMI_W08
K_W60
K_W17,
K_W25,
K_W26
K_W27,
K_W29
K_W17,
K_W18,
K_W26,
K_W27,
K_W29
K_W16, K_W17,
K_W18,
K_W26,
K_W29
Student analizuje społeczne skutki
choroby i niepełnosprawności, dyskutuje
o problemach jakości życia tych osób;
daje przykłady możliwości udzielania
pomocy i wsparcia społecznego
Student różnicuje reakcję dziecka z
zaburzeniami psychicznymi i jego
rodziny na chorobę/hospitalizację
OMI_W03,
OMI_W04
OMI_W03,
OMI_W04
Student charakteryzuje patofizjologię i
objawy kliniczne podstawowych
zaburzeń psychicznych wieku
rozwojowego
OMI_W03,
OMI_W04
K_W18,
K_W26,
K_W59
Student określa zasady organizacji
opieki psychiatrycznej nad dzieckiem z
zaburzeniami psychicznymi
OMI_W03,
OMI_W04,
OMI_W08
K_W17,
K_W23,
K_W26,
K_W27,
K_W29,
K_W17,
K_W26,
K_W29
Student wyjaśnia zasady diagnozowania
w odniesieniu do dzieci zaburzeniami
psychicznymi
OMI_W03,
OMI_W04
Student proponuje metody psychoterapii
behawioralnej dla dzieci z zaburzeniami
psychicznymi i zaburzeniami
emocjonalnymi
OMI_W03,
OMI_W04
K_U27
Student ocenia wpływ choroby,
hospitalizacji i innych sytuacji trudnych
na stan fizyczny, psychiczny i
funkcjonowanie społeczne człowieka, w
tym dziecka z zaburzeniami
psychicznymi
OMI_U04
K_U19
Student słucha aktywnie
OM1_U03
K_U19
Student zachowuje godność osoby
ludzkiej w relacji z dzieckiem z
zaburzeniami psychicznymi i jego
rodziną
OM1_U03
K_U27,
K_U28
Student pomagania dziecku z
zaburzeniami psychicznymi w adaptacji
do warunków szpitalnych
OMI_U04,
OMI_U00
K_U24
Student nawiązuje kontakt terapeutyczny
z dzieckiem z zaburzeniami
psychicznymi i prowadzi rozmowę
terapeutyczną
OM1_U03
Student umie przewidzieć skutki
postępowania dziecka z określonymi
OM1_K04
K_K14
zaburzeniami psychicznymi i zapewnić
bezpieczeństwo pacjentowi oraz osobom
w jego otoczeniu
K_U21,
K_U22
Student uczestniczy w terapii i
rehabilitacji zaburzeń psychicznych
wieku rozwojowego
OM1_U03
K_K05
Student szanuje godność i autonomię
pacjentów z zaburzeniami psychicznymi
powierzonych opiece
OM1_K03
Student systematycznie wzbogaca
wiedzę zawodową i kształtuje
umiejętność dążąc do profesjonalizmu
OM1_K01
K_K06
Student przestrzega praw pacjenta z
zaburzeniami psychicznymi
OM1_K03
K_K08
Student rzetelnie i dokładnie wykonuje
powierzone obowiązki zawodowe
OM1_K03
K_K22
Student zachowuje tajemnicę zawodową
OM1_K08
K_K14
Student wykorzystuje empatię w relacji z
pacjentem z zaburzeniami psychicznymi
i jego rodzina oraz współpracownikami
OM1_K04
K_K01,
K_K02
Formy prowadzonych zajęć
Forma
Liczba godzin
Liczba grup
Minimalna liczba osób
w grupie
Wykład
6
1
100
Ćwiczenia
30
12
6
Tematy zajęć i treści kształcenia
W1–Wykład 1- Rozwój psychiczny (poznawczy, emocjonalny) i społeczny dziecka. Rodzina jako
system, fazy rozwoju rodziny, adaptacja rodziny do choroby przewlekłej. Wpływ choroby
przewlekłej na rozwój dziecka, funkcjonowanie jego rodziców i rodzeństwa. Kryzys diagnozy.Wykładowca: Prof. dr n. med. Tomasz Wolańczyk
W2- Wykład 2- Zaburzenia psychiczne i problemy psychospołeczne dzieci z uszkodzeniem OUN:
mózgowe porażenie dziecięce, przepuklina rdzeniowa, następstwa urazów głowy. Zaburzenia
psychiczne i problemy psychospołeczne dzieci z chorobami układu oddechowego: astma
oskrzelowa, mukowiscydoza. – Wykładowca: Prof. dr n. med. Tomasz Wolańczyk
W3-Wykład 3- Hospitalizacja- wczesne i odległe następstwa hospitalizacji, zapobieganie
niekorzystnym następstwom leczenia szpitalnego. Dziecko chore terminalnie i umierające- pomoc
dziecku i rodzinie. Fazy procesu żałoby.- Wykładowca: Prof. dr n. med. Tomasz Wolańczyk
ćw.1- ćwiczenia 1- Upośledzenie umysłowe: przyczyny, objawy, specyfika pracy z dzieckiem
upośledzonym – dr n.med. Witold Pawliczuk, mgr Monika Grześ, mgr Anna KaźmierczakMytkowska, mgr Joanna Kondracka, mgr Kamila Lenkiewicz
Ćw.2- ćwiczenia 2- Całościowe zaburzenia rozwoju (spektrum zaburzeń autystycznych), metody
terapii dziecka autystycznego –dr hab.n.med. Anita Bryńska, dr.n.med. Tomasz Srebnicki, dr
n.med. Artur Wiśniewski, mgr Anna Kaźmierczak-Mytkowska,
Ćw.3- ćwiczenia 3- Zaburzenia neurorozwojowe (zespół nadpobudliwości psychoruchowej z
deficytem uwagi, specyficzne zaburzenia rozwoju umiejętności szkolnych , zespół niezgrabności
ruchowej) - dr n.med. Agnieszka Butwicka, dr n.med. Witold Pawliczuk, mgr Anna KaźmierczakMytkowska, lek. med. Ewa Racicka
Ćw.4- ćwiczenia 4- Zaburzenia somatyzacyjne i przebiegające pod postacią somatyczną. Zespoły
histeryczne, konwersyjne. - dr n.med. Agnieszka Butwicka, dr n. med. Urszula Szymańska, mgr
Monika Grześ, lek. med. Monika Kugaudo
Ćw.5- ćwiczenia 5- Zaburzenia odżywiania: anoreksja , bulimia, otyłość psychogenna - dr n.med.
Agnieszka Butwicka
dr hab. n. med. Anita Bryńska, lek .med. Ewa Racicka, dr n.med. Artur Wiśniewski
Ćw.6- ćwiczenia 6- Zaburzenia kontroli nad zwieraczami: moczenie i zanieczyszczanie, metody
treningu behawioralnego
- dr n. med. Urszula Szymańska, dr n.med. Agnieszka Butwicka, dr
n.med. Artur Wiśniewski,
Ćw.7- ćwiczenia 7- Metody komunikowania informacji o chorobie przewlekłej, poradnictwo,
zachęcanie do współpracy, przezwyciężanie oporu i zespołu wypalenia u dziecka i jego rodziny.
mgr Anna Kaźmierczak-Mytkowska, mgr Joanna Kondracka, mgr Kamila Lenkiewicz,
Ćw8- ćwiczenia 8- Proces niesienia pomocy. Strategie rozwiązywania problemów: ustanawianie
celów, planowanie działań, realizacja panów, ocena skuteczności wprowadzonych zmian - dr
n.med. Witold Pawliczuk, dr. n.med. Tomasz Srebnicki, mgr Monika Grześ, mgr Joanna
Kondracka, mgr Kamila Lenkiewicz,
Ćw.9- ćwiczenia 9- Zaburzenia depresyjne i próby samobójcze u dzieci i młodzieży. – dr n.med.
Agnieszka Butwicka, lek .med. Monika Kugaudo, dr n.med. Witold Pawliczuk, lek .med. Ewa
Racicka
Ćw.10- ćwiczenia 10 -Schizofrenia- wczesnodziecięca i wieku dojrzewania - dr hab.n.med. Anita
Bryńska, dr. n.med. Tomasz Srebnicki, dr n.med. Artur Wiśniewski, lek. med. Monika Kugaudo
Sposoby weryfikowania i oceniania efektów kształcenia
Ocena ciągła i zaliczenie przedmiotu w oparciu o obecność na wykładach oraz obecność i aktywny udział
w ćwiczeniach
Literatura
Literatura obowiązkowa:
1. Komender J: Wybrane zagadnienia z psychiatrii (skrypt) AM. Warszawa 1998
2. Goodman R, Scott S (red. Rabe-Jabłońska J): Psychiatria dzieci i młodzieży. Wydawnictwo
medyczne Urban & Partner,
Wrocław 2000.
3. Namysłowska I (red): Psychiatria dzieci i młodzieży. PZWL, Warszawa, 2004.
4. Wolańczyk T, Komender J: zaburzenia emocjonalne i behawioralne u dzieci. Wydawnictwo
PZWL, Warszawa 2005.
5. Bilikiewicz A, Pużyński S, Rybakowski J, Wciórka J: Psychiatria tom I: Podstawy psychiatrii.
Wydawnictwo Medyczne
Urban & Partner, Wrocław 2002.
Literatura uzupełniająca: (-)
Kalkulacja punktów ECTS
Forma aktywności
Liczba punktów
ECTS
Liczba godzin
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:
Wykład
6
2
Seminarium
-
-
Ćwiczenia
30
2
Samodzielna praca studenta:
Przygotowanie studenta do ćwiczeń, w tym
zapoznanie się z obowiązująca literaturą .
Razem
15
-
51
11.Fizjoterapia kliniczna w chorobach narządów wewnętrznych w GINEKOLOGII I
POŁOŻNICTWIE
Kierunek / Specjalność
Rodzaj studiów
Nazwa przedmiotu:
Typ przedmiotu: (podstawowy, kierunkowy,
zawodowy, do wyboru, wykształcenia
ogólnego)
Język wykładowy
Jednostka organizacyjna
FIZJOTERAPIA
studia pierwszego stopnia
Fizjoterapia kliniczna w chorobach narządów
wewnętrznych w GINEKOLOGII I POŁOŻNICTWIE
Przedmiot kierunkowy
polski
II Klinika Położnictwa i Ginekologii
I Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym
ul. Karowa 2, 00-315 Warszawa
tel.: (+48 22) 596 64 21
fax.: (+48 22) 596 64 87
[email protected]
Adres/ telefon, faks
Kierownik Jednostki
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Czajkowski
Osoba odpowiedzialna za dydaktykę
dr n. med. Ewa Romejko-Wolniewicz
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Czajkowski
mgr. Maria Rylke- Tym
mgr. Monika Chmielewska
Prowadzący przedmiot
Tryb studiów
Rok
Stacjonarne/
niestacjonar
III
ne (d.
wieczorowe)
Liczba punków
ECTS
Semestr
V
(zimowy)
Rodzaj zajęć:
Liczba
godzin:
Forma zaliczenia
Wykład
y
Seminari
a
Ćwiczeni
a
Praktyka
zawodow
a
Praca
własna
studenta
6
-
30
-
15
2
ZALICZENIE
Wymagania wstępne:
1. Znajomość anatomii narządów płciowych kobiety, miednicy kobiecej (budowa, dno miednicy) i
anatomii funkcjonalnej mięśni dna miednicy
2. Posiadanie podstawowych informacji z zakresu
- zmian zachodzących w organizmie kobiety ciężarnej, porodu, połogu
- ginekologii operacyjnej (wskazania, techniki, powikłania), usprawniania przed i pooperacyjnego
- usprawniania po porodzie fizjologiczny i cesarskim cięciu
(znajomość treści przedmiotu: „Podstawy fizjoterapii klinicznej w ginekologii i położnictwie)
Cele przedmiotu:
1. Przedstawienie podstawowych zagadnień z zakresu ginekologii i położnictwa
2. Zapoznanie studentów z możliwościami zastosowania fizjoterapii w praktyce ginekologicznej i
położniczej
3. Praktyczne wdrażanie i prowadzenie zajęć fizjoterapeutycznych w ginekologii i położnictwie
Metody dydaktyczne
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Przekaz słowny
Prezentacja multimedialna
Dyskusja
Praca grupowa
Rozwiązywanie kazusów
Praca z pacjentem
Treści merytoryczne przedmiotu:
GINEKOLOGIA
1. Fizjoterapia (FT) przed i po operacjach brzusznych i pochwowych – praca indywidualna z pacjentkami
oddziału ginekologii operacyjnej
2. FT w powikłaniach pooperacyjnych
3. FT w zaburzeniach statyki narządu rodnego i zachowawczym leczeniu nietrzymania moczu
POŁOŻNICTWO
1. Fizjoterapia (FT) przedporodowa- Szkoła Rodzenia (aktywność fizyczna w ciąży, przygotowanie do
2.
3.
4.
5.
6.
7.
porodu, elementy metody NDT- Bobath w pielęgnacji noworodków i niemowląt- instruktaż dla
przyszłych rodziców)
FT w trakcie porodu fizjologicznego (pozycje i oddychanie w I, II okresie porodu, trening
relaksacyjny, masaż, TENS, poród w środowisku wodnym)
FT w powikłaniach po ciąży, porodzie fizjologicznym, cesarskim cięciu (rozstęp mięśni prostych
brzucha, rozejście spojenia łonowego, zakrzepowe zapalenie żył, trudno gojące się rany)
FT w zaburzeniach laktacji
FT w oddziale patologii ciąży. Zapobieganie skutkom długotrwałego ograniczenia aktywności
ruchowej
Bóle kręgosłupa w ciąży. Omówienie i zaprezentowanie technik zmniejszających dolegliwości bólowe
FT po porodzie fizjologicznym, cesarskim cięciu – praca indywidualna z pacjentkami oddziału
położniczego
Efekty kształcenia (umiejętności i kompetencje)
1. Nabycie umiejętności posługiwania się terminologią z zakresu ginekologii i położnictwa w tematyce
treści merytorycznych przedmiotu
2. Nabycie podstaw teoretycznej wiedzy z zakresu edukacji okołoporodowej i umiejętności prowadzenia
zajęć grupowych w Szkole Rodzenia, z uwzględnieniem tematyki bólów krzyża
3. Umiejętność przeprowadzenia usprawniania u pacjentek oddziałów ginekologii operacyjnej,
położnictwa, patologii ciąży
4. Znajomość możliwości zastosowania i umiejętność praktycznego wdrażania elementów fizjoterapii w
trakcie porodu fizjologicznego
5. Znajomość metodyki usprawniania u kobiet z zaburzeniami statyki narządu rodnego i nietrzymaniem
moczu
6. Reprezentowanie postaw etycznych w pracy z pacjentkami
Metody oceny pracy studenta/ Forma i warunki zaliczenia:
1. Kolokwia pisemne i ustne
2. Referaty
3. Ocenianie ciągłe
Literatura podstawowa:
1. G. Bręborowicz, Położnictwo i ginekologia tom 1-2, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2005
2. Fizjoterapia w ginekologii i położnictwie, red. Dariusz Szukiewicz, Warszawa 2012
3. Fijałkowski W, Michalczyk H, Markowska R, Sadowska L: Rehabilitacja w położnictwie i ginekologii,
Wrocław 2009
4. Balaskas : Poród aktywny. Nowe spojrzenie na naturalny sposób rodzenia, Warszawa 1997
5. Kozłowska J: Rehabilitacja w ginekologii i położnictwie, Kraków 2006
Literatura uzupełniająca:
1. Agrawal P: Odkrywam macierzyństwo, Wrocław 2008
2. Forsstrom B, Hampson M: Techniki Aleksandra w czasie ciąży i porodu, Poznań 1998
3. Kubicka- Kraszyńska U, Otfinowska A: Co to znaczy rodzić po ludzku? Warszawa 2009
12. Fizjoterapia kliniczna w chorobach narządów wewnętrznych w CHIRURGII
Opis przedmiotu (sylabus) na rok akademicki 2013/2014
Metryczka
Nazwa modułu/ przedmiotu:
Fizjoterapia kliniczna w chorobach narządów wewnętrznych w
CHIRURGII
Kod przedmiotu:
17821
II Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i
Onkologicznej II Wydziału Lekarskiego z Oddziałem
Nauczania w Języku Angielskim oraz Oddziałem Fizjoterapii
Adres ul. Stępińska 19/25, 00-739 Warszawa
Jednostki prowadzące kształcenie:
Telefony (+48 22) 318 63 91
Fax (+48 22) 318 63 90
e-mail: [email protected]
Kierownik jednostki/jednostek:
Prof. dr hab. n.med. Jerzy Polański
Fizjoterapia
Program kształcenia (Kierunek studiów,
poziom i profil kształcenia, tryb studiów
np.: Zdrowie publiczne I stopnia profil
praktyczny, studia stacjonarne):
Studia I stopnia
Profil praktyczny
Studia stacjonarne
Rok studiów (rok, na którym
realizowany jest przedmiot):
III rok
Semestr studiów (semestr, na którym
realizowany jest przedmiot):
VI (letni)
Typ modułu/przedmiotu (podstawowy,
kierunkowy, fakultatywny):
Przedmiot kierunkowy
Prowadzący (imiona, nazwiska oraz
dr n.med. Maria Grochowska
stopnie naukowe wszystkich
wykładowców prowadzących przedmiot
– pobierane z bazy pensum):
mgr Katarzyna Wilczyńska
mgr Michał Bielawski
mgr inż. Agnieszka Białkowska
Erasmus TAK/NIE (czy przedmiot
dostępny jest dla studentów w ramach
programu Erasmus)
tak
Osoba odpowiedzialna za sylabus
(osoba, do której należy zgłaszać uwagi
dotyczące sylabusa):
dr n.med. Maria Grochowska
Cel kształcenia
1. Utrwalenie wiedzy na temat jednostek chorobowych leczonych w oddziale chirurgii.
2. Powtórzenie i utrwalenie ogólnych zasad technik zabiegów operacyjnych w klinice chirurgii.
3. Rozszerzenie wiedzy teoretycznej i praktycznej dotyczącej fizjoterapii chorych w okresie przed- i
pooperacyjnym.
Wymagania wstępne
1.
2.
3.
4.
Anatomia prawidłowa.
Fizjologia człowieka.
Kinezyterapia
Fizykoterapia
Efekty kształcenia
Lista efektów kształcenia
Symbol
(kod przedmiotu)
_W01(numer
efektu oraz jego
kategoria Wwiedza, Uumiejętności, K kompetencje)
K_W09
Odniesienie do efektu kierunkowego
Nazwa
Zna topografie narządów, naczyń, pni
nerwowych oraz ich rzuty na
powierzchnię ciała
W01, W02 (efekty stanowią załącznik
właściwej uchwały senatu o utworzeniu
kierunku studiów lub określeniu efektów
kształcenia)
OM1_W02
K_W10
Zna miejsca obmacywania tętna , pni
nerwowych, narządów wewnętrznych
grup mięśni, kości i stawów
OM1_W02
K_W19
Zna podstawowe zasady
przeprowadzania wywiadu
określającego stan zdrowia pacjenta
OM1_W03
K_W20
Zna ogólne zasady przeprowadzania
badania dla potrzeb rehabilitacji i
fizjoterapii
OM1_W03
K_W37
Posiada podstawowa wiedzę na temat
podstaw fizjologicznych
wyrównywania ubytków
funkcjonalnych osoby
niepełnosprawnej
OM1_W06
K_W41
Posiada wiedzę dotyczącą planowania i
monitorowania przebiegu rehabilitacji
OM1_W07
K_W48
Posiada wiedzę z zakresu metodyki
usprawniania pacjentów przed i po
zabiegu operacyjnym
OM1_W07
K_W61
Zna rolę i miejsce fizjoterapii we
współczesnej medycynie oraz zasady
funkcjonowania zespołu
rehabilitacyjnego
OM1_W09
K_W64
Posiada wiedzę dotyczącą
podstawowych wiadomości z teorii
rehabilitacji medycznej i fizjoterapii
OM1_W10
K-U02
Potrafi samodzielnie wykonać zabiegi
z zakresu kinezyterapii
OM1_U01
K-U14
Obsługuje sprzęt służący do
wykonywania zabiegów
fizjoterapeutycznych
OM1_U02
K_U21
Potrafi komunikować się z personelem
medycznym
OM1_U03
K_U30
Potrafi prawidłowo dobrać zabieg w
zależności od stanu zdrowia pacjenta
OM1_U05
K_U31
Potrafi planować i monitorować
przebieg rehabilitacji pacjenta
OM1_U05
K_U32
Potrafi właściwie ocenić rolę działań
fizjoterapeutycznych w
OM1_U05
kompleksowym procesie leczenia
K_U36
Potrafi zidentyfikować objawu
świadczące o zagrożeniu zdrowia i
życia
OM1_U05
K_U41
Potrafi dokonać kwalifikacji pacjenta
do określonego postępowania
fizjoterapeutycznego
OM1_U05
K_U46
Potrafi kontrolować efektywność
procesu fizjoterapii
OM1_U07
K_U48
Potrafi zinterpretować wyniki badania
podmiotowego
OM1_U08
K_U50
Posiada praktyczna umiejętność
zbierania wywiadu chorobowego z
pacjentami oraz analizy uzyskanych
informacji
OM1_U08
K_U51
Potrafi określić parametry fizyczne i
badań diagnostycznych, które
zmieniają się po wysiłku fizycznym lub
przeciążeniu
OM1_U08
K_U57
Potrafi dobrać oraz wykorzystać
wybrane techniki i metody
fizjoterapeutyczne w poszczególnych
chorobach w zależności od stanu
zdrowia chorego
OM1_U10
K_U61
Potrafi dostosowac program ćwiczeń
do określonych schorzeń i grup
wiekowych
OM1_U11
K_K08
Wykazuje odpowiedzialność za
zdrowie i bezpieczeństwo pacjentów
OM1_UK03
K_K10
Potrafi samodzielnie wykonać swoja
prace jak i pracować w zespole
OM1_UK04
K_K20
Stosuje zasady BHP obowiązujące w
placówkach służby zdrowia
OM1_UK07
K_K22
Przestrzega tajemnicy dotyczącej stanu
pacjenta ora przebiegu fizjoterapii
OM1_UK09
Formy prowadzonych zajęć
Forma
Liczba godzin
Liczba grup
Minimalna liczba osób w
grupie
Wykład
8
audytoryjny dla całego
roku
100
Ćwiczenia
30
10
10 lub
6 (ćw. kliniczne)
Treść wykładów:
W1:Wprowadzenie do podstawowych technik operacyjnych w chirurgii j. brzusznej i naczyń
krwionośnych.- dr n. med. Maria Grochowska
W2: Neurofizjologiczne aspekty rehabilitacji chorych z miażdżycą tętnic.
- dr n. med. Maria Grochowska
W3: Etapy rehabilitacji w klinice chirurgii - wybrane przypadki.- dr n. med. Maria Grochowska
Treści ćwiczeń:
C1 Rehabilitacja w Chirurgii – rozwinięcie. Metody diagnostyki obrazowej i czynnościowej tętnic i żyłdr n. med. Maria Grochowska
C2 Rehabilitacja chorych po operacjach w obrębie j. brzusznej-chorzy z nowotworem jelita grubego i
nowotworem wątroby.- mgr Katarzyna Wilczyńska
C3 Rehabilitacja chorych po operacjach tętnic w przebiegu miażdżycy- mgr Michał Bielawski
- chory po udrożnieniu t. szyjnej wewnętrznej-rozwinięcie.

chory po operacji tętnic kończyn dolnych w przebiegu miażdżycy-rozwinięcie.
C4 Rehabilitacja chorych po operacjach żył kończyn dolnych - dr n. med. Maria Grochowska

chorzy operowanie z powodu PNŻ
C5 Fizjoterapia chorych po amputacjach naczyniowych kończyn dolnych
– dr n. med. Maria Grochowska
Treści merytoryczne:
1. Rehabilitacja chorych w oddziale intensywnej opieki pooperacyjnej.
2.
3.
4.
5.
Rola Fizjoterapeuty w przygotowaniu chorego do rozległych operacji w obrębie jamy brzusznej.
Rehabilitacja chorych po operacjach naczyń krwionośnych.
Rehabilitacja chorych po amputacjach naczyniowych kończyn.
Rehabilitacja chorych ze stomią.
Sposoby weryfikowania i oceniania efektów kształcenia
Formy
prowadzonych
zajęć
Treści kształcenia
Sposoby
weryfikacji
efektu
kształcenia
Zakres materiału
obejmuje
tematykę
W
Kryterium
zaliczenia
Programowy efekt
kształcenia zgodny z Uchwałą
Senatu
Obecność na
min. 2
wykładach
wykładów
Zakres materiału
obejmuje
tematykę
wykładów oraz
wiedzę
Ćw
przekazywaną
w trakcie ćwiczeń
praktycznych
kolokwium
testowe
Obecność na
wszystkich
ćwiczeniach,
prawidłowo
przygotowane
badanie
podmiotowe
chorego, 60%
prawidłowych
odpowiedzi
na teście
Programowy efekt kształcenia - zgodny z Uchwałą Senatu :
OM1_W02,OM1_W06, OM1_W07, OM1_W09, OM1_W10, OM1_U01, OM1_U02, OM1_U03,
OM1_U05, OM1_U08, OM1_U10, OM1_U11, OM1_UK03, OM1_UK04, OM1_UK07, OM1_UK09
ocena
kryteria
2,0 (ndst)
niedostateczne opanowanie efektów kształcenia
3,0 (dost.)
spełnienie wszystkich kryteriów zaliczenia,
dostateczne opanowanie efektów kształcenia, 60%
prawidłowych odpowiedzi na kolokwium
3,5 (ddb)
spełnienie wszystkich kryteriów zaliczenia,
opanowanie wiedzy w sposób ponad dostateczny,
70% prawidłowych odpowiedzi na kolokwium
4,0 (db)
4,5 (pdb)
5,0 (bdb)
spełnienie wszystkich kryteriów zaliczenia,
opanowanie wiedzy w sposób dobry, 80%
prawidłowych odpowiedzi na kolokwium
spełnienie wszystkich kryteriów zaliczenia,
opanowanie wiedzy w sposób ponad dobry, 85%
prawidłowych odpowiedzi na kolokwium
spełnienie wszystkich kryteriów zaliczenia,
opanowanie wiedzy w sposób bardzo dobry, 95%
prawidłowych odpowiedzi na kolokwium
Literatura
Literatura obowiązkowa:
1. „Fizjoterapia w Chirurgii” Marek Woźniewski, Jerzy Kołodziej
Wydawnictwo lekarskie PZWL 2012r.
2. „Rehabilitacja Medyczna” Pod red. Andrzeja Kwolka
Wydawnictwo: URBAN & PARTNER 2012r.
Literatura uzupełniająca:
1. „Powikłania w chirurgii jamy brzusznej” Jan Kulig, Wojciech Nowak
Wydawnictwo lekarskie PZWL 2012r.
2. „Ogólne powikłania pooperacyjne” Ewa Karpel, Przemysław Jałowiecki,
Wydawnictwo lekarskie PZWL 2009r.
3. „Zakrzepica żył głębokich i zakrzepowe zapalenie żył powierzchownych”
Maciej Szczepański, Wydawnictwo lekarskie PZWL 2012r.
4. „Chirurgia tętnic i żył obwodowych (tom1-2)”, Wojciech Noszczyk
Wydawnictwo lekarskie PZWL 2012r.
5. „Rehabilitacja w chorobach naczyń obwodowych”
Żanna Fiodorenko-Dumas, Artur Pupka
Wydawnictwo MedPharm Polska 2012r.
6. „Dietoterapia'' Sa'eed Bawa, Danuta Gajewska, Lucyna Kozłowska Ewa Lange, Joanna
Myszkowska-Ryciak, Dariusz Włodarek, Wydawnictwo SGGW warszawa 2009r.
7. „Dietetyka”Dariusz Włodarek Wydawnictwo Format-AB Warszawa 2005r.,
8. „Żywienie chorych ze stomią” prof. dr hab. n. med. Mirosław Jarosz, Wydawnictwo Lekarskie
PZWL Warszawa 2007r.
9. „Choroby Trzustki” prof. dr hab. n. med. Mirosław Jarosz, prof.
dr hab. n. med. Jan Dzieniszewski Wydawnictwo Lekarskie PZWL Warszawa 20079r..
Czasopisma:
1. „Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne”. Wydawnictwo Termedia.
Kalkulacja punktów
Forma aktywności
Liczba punktów
ECTS
Liczba godzin
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:
Wykład
6
0,24
30
1,2
Seminarium
Ćwiczenia
Forma aktywności
Liczba punktów
ECTS
Liczba godzin
Samodzielna praca studenta (przykładowe formy pracy):
Przygotowanie studenta do ćwiczeń
Przygotowanie do zaliczeń
Razem
13
0,52
2
0,08
51
2,04
13.Fizjoterapia kliniczna w chorobach narządów wewnętrznych w
PUlMUNOLOGII
Opis przedmiotu (sylabus) na rok akademicki 2013/2014
Metryczka
Fizjoterapia kliniczna w chorobach narządów
wewnętrznych w PULMONOLOGII
Nazwa modułu/ przedmiotu:
Kod przedmiotu:
Jednostki prowadzące kształcenie:
Samodzielna Pracownia Rehabilitacji
Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc
Adres ,ul. Płocka 26, 01-138 Warszawa
Telefony /22/4312 418
Fax /22/4312 452
e-mail: [email protected]
Mgr Marek Kram
Kierownik jednostki/jednostek:
Program kształcenia (Kierunek studiów,
poziom i profil kształcenia, tryb studiów
np.: Zdrowie publiczne I stopnia profil
praktyczny, studia stacjonarne):
Rok studiów (rok, na którym realizowany
jest przedmiot):
Semestr studiów (semestr, na którym
realizowany jest przedmiot):
Typ modułu/przedmiotu (podstawowy,
kierunkowy, fakultatywny):
Fizjoterapia
Studia I stopnia
Profil praktyczny
Studia stacjonarne
III
VI-letni
Kierunkowy
1.mgr Agata Gładzka
2.mgr Dorota Klatka
3.mgr Magdalena Kozłowska
4. mgr Marek Kram
5.mgr Anna Nowicka
6.mgr Rafał Bielawski
7.mgr Konrad Jaklewicz
Prowadzący (imiona, nazwiska oraz
stopnie naukowe wszystkich
wykładowców prowadzących przedmiot –
pobierane z bazy pensum):
Erasmus TAK/NIE (czy przedmiot
dostępny jest dla studentów w ramach
programu Erasmus)
Osoba odpowiedzialna za sylabus
(osoba, do której należy zgłaszać uwagi
dotyczące sylabusa):
Cel kształcenia
tak
mgr Marek Kram
Doskonalenie praktyczne wykonywania procedur fizjoterapeutychnych pod kierunkiem asystentów, w
oparciu o treści merytoryczne przekazane na wykładach:
-toaleta drzewa oskrzelowego/oklepywanie,nauka kaszlu,wspomaganie kaszlu,masaż wibracyjny klatki
piersiowej w ułożeniach drenażowych/
-prowadzenie instruktażu nauki autodrenażu oskrzeli różnymi aparatami
-prowadzenie ćwiczeń oddechowych indywidualnych i grupowych
-prowadzenie treningu mięśni oddechowych z wykorzystaniem aparatów
-wykonywanie /6 MWT/ testów marszu na bieżni i korytarzu oraz ich modyfikacji.
Wymagania wstępne
Kolokwium sprawdzające wiadomości wyniesione z zajęć prowadzonych na II roku w ramach przedmiotu
„Podstawy fizjoterapii klinicznej w pulmonologii”.
Efekty kształcenia
Lista efektów kształcenia
Symbol
(kod przedmiotu)
_W01(numer
efektu oraz jego
kategoria Wwiedza, Uumiejętności, K kompetencje)
_W01
_W02
_W03
_W03
_W02
_W03
_W03
_U01
_U02
_K09
Nazwa
Posiada wiedzę na temat anatomii
drzewa oskrzelowego
Posiada wiedzę na temat składowych
całkowitej pojemności płuc
Posiada wiedzę na temat zmian w
funkcjonowaniu układu oddechowego
Posiada wiedzę na temat szybkości
przebiegu powietrza przez drogi
oddechowe
Posiada wiedzę na temat mięśni
oddechowych
Posiada wiedzę na temat badania
przedmiotowego i podmiotowego
Posiada wiedzę na temat zmian
adaptacyjnych w układzie oddechowym
w czasie wysiłku fizycznego
Opanował umiejętność prowadzenia
zajęć z przyrządami rehabilitacyjnymi w
ch.płuc
Obsługuje sprzęt do wykonywania
zabiegów fizjoterapeutycznych
Potrafi określić poziom sprawności
niezbędny do wykonywania zawodu
fizjoterapeuty.
Formy prowadzonych zajęć
Odniesienie do efektu kierunkowego
W01, W02 (efekty stanowią załącznik
właściwej uchwały senatu o utworzeniu
kierunku studiów lub określeniu efektów
kształcenia)
K_W07
K_W14
K_W18
K_W18
K_W12
K_W19
K_W17
K_U07
K_U14
K_K25
Forma
Liczba godzin
Wykład
8
Ćwiczenia
30
Liczba grup
Minimalna liczba osób w
grupie
100
10 lub
6 (ćw. kliniczne)
Tematy zajęć i treści kształcenia
W-1 Anatomia i fizjologia układu oddechowego
1.Synteza omówionego materiału z przedmiotu „Podstawy fizjoterapii w pneumonologii”
W-2 Wskazania do rehabilitacji pneumonologicznej / wg ERS i ATS /
1.Choroby obturacyjne
2.Choroby restrykcyjne
3.Inne
W-3 Przeciwwskazania do rehabilitacji pneumonologicznej / wg ERS i ATS /
1.Szczegółowa analiza przeciwwskazań
8. W-4 Kwalifikacja chorych do fizjoterapii pneumonologicznej
1.Badanie podmiotowe / wywiad /
2.Badanie przedmiotowe / fizykalne /
3.Ocena objawów choroby / skale duszności: Borga, MRC, ATS, VAS /
4.Ocena wydolności fizycznej / 6'MWT , spirometria, gazometria /
5.Badanie siły mięśniowej przy użyciu aparatu MICROFET II
9. W-5 Elementy fizjoterapii pneumonologicznej
1.Toaleta drzewa oskrzelowego/ drenaż oskrzeli,oklepywanie,masaż wibracyjny klatki piers./
2.Aparaty do drenażu drzewa oskrzelowego
3.Ćwiczenia oddechowe
4.Trening mięśni oddechowych / przyrządy do treningu mięśni oddechowych /
W-6 Trening fizyczny w POChP
10. W- 7 Rehabilitacja w wybranych chorobach układu oddechowego cz.I
1.Przewlekła obturacyjna choroba płuc /POCHP/
2.Rozstrzenie oskrzeli
3.Astma oskrzelowa
4.Mukowiscydoza u dorosłych
W- 8 Rehabilitacja w wybranych chorobach układu oddechowego cz.II
1.Wysiękowe zapalenie opłucnej
2.Odma opłucnowa samoistna i pourazowa
3.Fizjoterapia w chirurgii klatki piersiowej
4.Prezentacja radiologiczna /RTG, HRCT /
Wykładowca :mgr Marek Kram
Sposoby weryfikowania i oceniania efektów kształcenia
Formy
prowadzonych
zajęć
Treści
kształcenia
Sposoby
weryfikacji
efektu
kształcenia
Kryterium
zaliczenia
Programowy
efekt
kształcenia zgodny z
Uchwałą Senatu
Wykład
Zakres
materiału z
wykładów i
lit.obowiązko
wej
Ćwiczenia
Kolokwium
Zaliczone
wszystkie
ćwiczenia,
minimum 60%
na kolokwium
Kolokwium
ocena
2,0 (ndst)
3,0 (dost.)
3,5 (ddb)
4,0 (db)
4,5 (pdb)
5,0 (bdb)
K_W07,
K_W12,
K_W14,
K_W17
K_U07, K_U14
kryteria
niedostateczne opanowanie efektów kształcenia
spełnienie wszystkich kryteriów
zaliczenia,60proc.prawidłowych odpowiedzi na kol.
spełnienie wszystkich kryteriów zaliczenia,
opanowanie wiedzy w sposób ponad dostateczny,
70% prawidłowych odpowiedzi na kolokwium
spełnienie wszystkich kryteriów zaliczenia,
opanowanie wiedzy w sposób dobry, 80%
prawidłowych odpowiedzi na kolokwium
spełnienie wszystkich kryteriów zaliczenia,
opanowanie wiedzy w sposób ponad dobry, 90%
prawidłowych odpowiedzi na kolokwium
spełnienie wszystkich kryteriów zaliczenia,
opanowanie wiedzy w sposób bardzo dobry, 100%
prawidłowych odpowiedzi na kolokwium
Literatura
Literatura obowiązkowa:
Literatura podstawowa:
Celli B. R., MD, Rehabilitacja oddechowa chorych na POChP, Med. Po Dyp 1999, 8(5); 39-48.
2.Clark C.J., Decramer M. The definition and rationale for pulmonary rehabilitation, Eur Respir
Monogr 2000, 5(13); 1-5.
3.Connors G., Hilling L. Planowanie i stosowanie programów rehabilitacji pulmonologicznej
według zaleceń Amerykańskiego Stowarzyszenia Rehabilitacji Kardiologicznej i
Pulmonologicznej, Rehabilitacja Medyczna, 1999, 3, wyd. spec.
4.Doboszyńska A. Rehabilitacja pulmonologiczna [w] Rehabilitacja (red.) Kiwerski J. E.,
Warszawa 2002, Wydawnictw AM;108-11
5.Dolecki W., Rongies W. Rehabilitacja w chorobach obturacyjnych dróg oddechowych, Terapia
2003, 2(133); 39-42.
6.Farnik-Brodzińska M., Trzaska M., Pierzchała W. Rehabilitacja w chorobach układu
oddechowego, Katowice 2002, Wydawnictwo Śląskiej Akademii Medycznej.
7.Gosselink R. Kontrolowane oddychanie a duszność u pacjentów z przewlekłą obturacyjną
chorobą płuc, Rehabilitacja Medyczna, 2004, 8; 60-66.
8.Gosselink R., Decramer M. Muscule training in pulmonary rehabilitation, Eur Respir Monogr
2000, 5(13).
9.Nazar K. Czynność układu oddechowego podczas wysiłku [w] Fizjologiczne podstawy wysiłku
fizycznego (red.) Górski J., Warszawa 2001, PZWL; 261-268.
10. Pawlak I. Pourazowa odma opłucnowa [w] Urazy klatki piersiowej str. 53 – 59.
11.Ronikier A. Badanie i ocena funkcjonowania układu oddechowego[w] Rehabilitacja medyczna
(red.) Kwolek A., Wrocław 2003, Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner, t. I; 237-242.
12. Ronikier A. Metody klinimetryczne [w] Rehabilitacja medyczna (red.) Kwolek A., Wrocław
2003, Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner, t.I; 281-288.
13. Rosławski A., Woźniewski M. Fizjoterapia oddechowa, Wrocław 1997, AWF Wrocław.
Literatura uzupełniająca:
3.Orlik T. Fizjoterapia [w] Choroby układu oddechowego (red.) Malinowski A., Warszawa 2002,
PZWL; 329-351.
4.Pawlak I. Pourazowa odma opłucnowa [w] Urazy klatki piersiowej (red.) Kołodziej J.,
Warszawa 2004, PZWL; str. 53 – 59.
5.Planowanie i stosowanie programów rehabilitacji kardiologicznej według zaleceń
Amerykańskiego Stowarzyszenia Rehabilitacji Kardiologicznej i Pulmonologicznej,
Rehabilitacja Medyczna 1998, 2, wyd. spec..
6.Ronikier A. Badanie i ocena funkcjonowania układu oddechowego[w] Rehabilitacja medyczna
(red.) Kwolek A., Wrocław 2003, Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner, t. I; 237-242.
Czasopisma:
Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja
Kalkulacja punktów ECTS
Forma aktywności
Liczba godzin
Liczba punktów
ECTS
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:
Wykład
8
Ćwiczenia
30
Forma aktywności
Liczba godzin
Liczba punktów
ECTS
Samodzielna praca studenta
Przygotowanie studenta do ćwiczeń
4
Przygotowanie studenta do prowadzenia zajęć
4
Czytanie wskazanej literatury
5
Przygotowanie do zaliczeń
2
Razem
15
2
Inne informacje
Pierwszego dnia zajęć studenci proszeni są o zebranie się w hallu głównym InstytutuGruźlicy i Chorób
Płuc, ul.Płocka 26, 01-138 Warszawa
14.Fizjoterapia kliniczna w chorobach narządów wewnętrznych w
LARYNGOLOGII
Opis przedmiotu (sylabus) na rok akademicki 2013/2014
Metryczka
Fizjoterapia kliniczna w chorobach narządów
Nazwa modułu/ przedmiotu:
Kod przedmiotu:
wewnętrznych w LARYNGOLOGII
17827
Zakład Diagnostyki i Rehabilitacji Okulistycznej i Narządów
Zmysłu
Światowe Centrum Słuchu ul. Mokra 17, Kajetany 05-830
Nadarzyn
Jednostki prowadzące kształcenie:
Telefony 22 3560366 / 22 4635314
Fax 22 3560367
E-mail: [email protected]
strona WWW http://whc.ifps.org.pl/dzialalnosc/dzialalnoscdydaktyczna/
Kierownik jednostki/jednostek:
2F2
Program kształcenia (Kierunek studiów,
poziom i profil kształcenia, tryb studiów
np.: Zdrowie publiczne I stopnia profil
praktyczny, studia stacjonarne):
Rok studiów (rok, na którym realizowany
jest przedmiot):
Semestr studiów (semestr, na którym
realizowany jest przedmiot):
Typ modułu/przedmiotu (podstawowy,
kierunkowy, fakultatywny):
Prowadzący (imiona, nazwiska oraz
stopnie naukowe wszystkich
wykładowców prowadzących przedmiot –
pobierane z bazy pensum):
Erasmus TAK/NIE (czy przedmiot
dostępny jest dla studentów w ramach
programu Erasmus)
Osoba odpowiedzialna za sylabus
(osoba, do której należy zgłaszać uwagi
Fizjoterapia
Studia I stopnia
Profil praktyczny
Studia stacjonarne
3 rok
letni
podstawowy
Dr n. med. mgr zarz. Piotr H. Skarżyński
NIE
Magda Żelazowska ([email protected])
dotyczące sylabusa):
Cel kształcenia
- zapoznanie z otorynolaryngologią jako specjalnością lekarską; dostarczenie wiedzy z zakresu
etiopatogenezy, symptomatologii i zasad leczenia wybranych chorób z zakresu otorynolaryngologii,
prowadzących do pogorszenia zdolności komunikacyjnych człowieka;
- przedstawienie podstawowych wiadomości o poszczególnych chorobach z uwzględnieniem mechanizmu
i dynamiki zmian, ich odwracalności, mechanizmów kompensacyjnych i powiązań przyczynowo skutkowych pomiędzy poszczególnymi objawami oraz określenie roli fizjoterapeuty w procesie
leczniczym tych schorzeń;
- nauczenie sposobu wykorzystania wiadomości o różnych jednostkach chorobowych w otolaryngologii do
programowania procesu rehabilitacji, określenia, uwarunkowania jego skuteczności oraz wskazań i
przeciwwskazań do stosowania zabiegów fizjoterapeutycznych;
- kształcenie zdolności komunikacji z pacjentem, w tym w szczególności z uszkodzonym narządem
słuchu.
Wymagania wstępne
- zakres wiadomości: anatomia i fizjologia człowieka, podstawy wiedzy z zakresu patologii ogólnej i
klinicznej,
- zakres umiejętności: orientacja w schemacie budowy głowy i szyi człowieka, wskazanie funkcji, które
ulegają zakłóceniu po uszkodzeniu określonych struktur, ułożenie łańcucha patogenetycznego w
odniesieniu do określonych chorób,
- zakres kompetencji: orientacja w praktycznym funkcjonowaniu placówek lecznictwa zamkniętego,
umiejętność komunikacji z pacjentem
Efekty kształcenia
Lista efektów kształcenia
Symbol
(kod przedmiotu)
_W01(numer
efektu oraz jego
kategoria Wwiedza, Uumiejętności, K kompetencje)
K_W17
K_W47
Nazwa
Nabycie teoretycznej wiedzy w zakresie
najczęściej występujących chorób uszu,
nosa, gardła i krtani, prowadzących do
zaburzeń słuchu, równowagi, głosu,
mowy i czynności ruchowej, ich
przebiegu, diagnostyki i rehabilitacji
Student potrafi zdefiniować podstawowe
parametry fizyczne fal dźwiękowych
oraz określić oraz określić rodzaje i
Odniesienie do efektu kierunkowego
W01, W02 (efekty stanowią załącznik
właściwej uchwały senatu o utworzeniu
kierunku studiów lub określeniu efektów
kształcenia)
OM1_W03
OM1_W07
K_W18
K_U58
K_U71
K_K01
K_K12
metody diagnostyki słuchu: audiometria,
otoemisje akustyczne
Zna zasady diagnostyki klinicznej i oraz
podstawowe informacje na temat badań
diagnostycznych
stosowanych
w
otorynolaryngologii
Potrafi
dobrać
i
wykorzystać
odpowiednie techniki fizjoterapeutyczne
w zakresie inhalacji, postępowania z
pacjentami
po
operacjach
onkologicznych
oraz
zaburzeniach
drożności górnych dróg oddechowych
Posiada umiejętność przygotowania
prezentacji
z
zakresu
otorynolaryngologii w języku polskim z
wykorzystanie źródeł Biblioteki WUM
Student rozumie potrzeba kształcenia się
i
potrzebę
podnoszenia
swoich
kompetencji zawodowych
Student rozumie potrzebę współpracy z
innymi
specjalistami
w zakresie
otorynolaryngologii
i
potrzebę
współpracy z nimi
OM1_W03
OM1_U10
OM1_U13
OM1_K01
OM1_K04
Formy prowadzonych zajęć
Forma
Liczba godzin
Liczba grup
Minimalna liczba osób
w grupie
Wykład
6
1
100
Ćwiczenia
20
12
10 lub
6 (ćw. kliniczne)
Tematy zajęć i treści kształcenia
W1. Otorynolaryngologia jako specjalność lekarska. Cele i zadania. Badanie otorynolaryngologiczne.
Nowoczesne metody diagnostyczne, lecznicze i rehabilitacyjne w otorynolaryngologii. – podczas wykładu
zostaną przekazane podstawowe informacje z zakresu anatomii i fizjologii w otolaryngologii oraz
podstawowych metod diagnostycznych i leczniczych w otorynolaryngologii.
W2. Choroby narządu słuchu i równowagi. // Podczas wykładu zostaną przedstawione podstawowe
informacje dotyczące chorób narządu słuchu i równowagi.
W3. Choroby nosa i zatok przynosowych. // Podczas wykładu zostaną przedstawione podstawowe
informacje dotyczące chorób z zakresu zatok obocznych nosa.
W4. Choroby gardła i krtani // Podczas wykładu zostaną przedstawione podstawowe informacje dotyczące
chorób gardła i krtani
W5. Metody leczenia głuchoty i niedosłuchów // Podczas wykładu zostaną przedstawione metody leczenia
chirurgicznego niedosłuchów i głuchoty wraz z rolą fizjoterapeuty przed i po operacji.
W6. Przypadki nagłe w otolaryngologii oraz zasady i metody rehabilitacji zaburzeń słuchu, mowy i
równowagi oraz uszkodzeń nerwu twarzowego // Podczas wykładu zostaną przedstawione przypadki nagłe
(np. nagła głuchota) i zasady postępowania wraz z rolą fizjoterapeuty w tym procesie.
ĆW1 – Inhalacje metodą AMSA i klasyczne, badania słuchu (audiometria tonalna, impedancyjna,
otoemisja akustyczna), badania przy wykorzystaniu Platformy Badań Zmysłów, ćwiczenia w gabinecie
fizjoterapii (rola fizjoterapii w otolaryngologii), ćwiczenia w Naukowym Centrum Obrazowania
Biomedycznego (rezonans magnetyczny, tomografia komputerowa).
Sposoby weryfikowania i oceniania efektów kształcenia
Formy
prowadzonych
zajęć
W, ĆW
ocena
Treści
kształcenia
W1-W6
ĆW1
Sposoby
weryfikacji
efektu
kształcenia
Kartkówka
wejściowa oraz
kartkówka
podczas zajęć,
prezentacja
ustna,
kolokwium
Kryterium
zaliczenia
Zaliczone
wszystkie
kartkówki,
prezentacja
ustna, oraz
kolokwium
(odpowiedź na
min. 3 z 5
pytań)
Programowy
efekt
kształcenia zgodny z
Uchwałą
Senatu
OM1_W03
OM1_W07
OM1_K04
OM1_U13
OM1_K01
OM1_U10
kryteria
2,0 (ndst)
Niedostateczne opanowanie efektów kształcenia
3,0 (dost.)
Spełnienie wszystkich kryteriów zaliczenia
3,5 (ddb)
4,0 (db)
4,5 (pdb)
5,0 (bdb)
Spełnienie wszystkich kryteriów zaliczenia wraz z
dość dobrym poziomem wszystkich elementów
zaliczenia
Spełnienie wszystkich kryteriów zaliczenia wraz z
dobrym poziomem wszystkich elementów
zaliczenia
Spełnienie wszystkich kryteriów zaliczenia wraz z
ponad dobrym poziomem wszystkich elementów
zaliczenia
Spełnienie wszystkich kryteriów zaliczenia wraz z
bardzo dobrym poziomem wszystkich elementów
zaliczenia
Literatura
Literatura obowiązkowa:
Olszewski J.: Fizjoterapia w otorynolaryngologii. α-Medica Pres, Bielsko Biała 2005
Literatura uzupełniająca:
Bartnik G,: Szumy uszne i nadwrażliwość słuchowa. IFPS. Warszawa, 2010
Janczewski G. (red.): Otorynolaryngologia praktyczna. V.M. Media, Gdańsk 2007
Szkiełkowska A., Kazanecka E.: Emisja głosu - wskazówki metodyczne. UMFC, Warszawa, 2011
Czasopisma:
Nowa Audiofonologia
Kalkulacja punktów ECTS
Forma aktywności
Liczba godzin
Liczba punktów
ECTS
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:
Wykład
6
Seminarium
-
Ćwiczenia
20
Forma aktywności
Liczba godzin
1
Liczba punktów
ECTS
Samodzielna praca studenta (przykładowe formy pracy):
Przygotowanie studenta do seminarium
1
Przygotowanie studenta do prowadzenia zajęć
0,5
Czytanie wskazanej literatury
2
Przygotowanie do zaliczeń
1,5
Inne prace
itp.
3
Razem
36
1
Inne informacje
Studenckie Koło Naukowe od wielu lat zdobywa nagrody na konferencjach krajowych i
międzynarodowych. Członkami są studencki różnych kierunków Warszawskiego Uniwersytetu
Medycznego.
http://edu.ifps.org.pl/index.php?link=studenckie_kolo&lang=
15.Fizjoterapia kliniczna w chorobach narządów wewnętrznych w ONKOLOGII
Opis przedmiotu (sylabus) na rok akademicki 2013/2014
Metryczka
Fizjoterapia kliniczna w chorobach narządów wewnętrznych
Nazwa modułu/ przedmiotu:
ONKOLOGIA
Kod przedmiotu:
Jednostki prowadzące kształcenie:
Kierownik jednostki/jednostek:
…………………………………………………
…Zakład Rehabilitacji Centrum Onkologii – Instytutu
im.Marii SkłodowskiejCurie…………………………………………….
Adres …ul W.K.Roentgena 5, 02-781 warszawa……………
Telefony…(022)546-25-86…………….
Fax…………(022)546 31 71………………
e-mail…[email protected];
[email protected]…………………..
strona WWW…………………………………
Dr Hanna Tchórzewska-Korba
Program kształcenia (Kierunek studiów,
poziom i profil kształcenia, tryb studiów
np.: Zdrowie publiczne I stopnia profil
praktyczny, studia stacjonarne):
Rok studiów (rok, na którym realizowany
jest przedmiot):
Semestr studiów (semestr, na którym
realizowany jest przedmiot):
Fizjoterapia
Studia I stopnia
Profil praktyczny
Studia stacjonarne
Typ modułu/przedmiotu (podstawowy,
kierunkowy, fakultatywny):
Podstawowy
Prowadzący (imiona, nazwiska oraz
stopnie naukowe wszystkich
wykładowców prowadzących przedmiot –
pobierane z bazy pensum):
Erasmus TAK/NIE (czy przedmiot
dostępny jest dla studentów w ramach
programu Erasmus)
Osoba odpowiedzialna za sylabus
(osoba, do której należy zgłaszać uwagi
dotyczące sylabusa):
III
Zimowy-V
Mgr Krystyna Puto
Hanna Tchórzewska-Korba
Cel kształcenia
C1-Zapoznanie i przygotowanie studenta do interpretacji danych epidemiologicznych w celu
uświadomienia problematyki onkologicznej potrzebnej do budowania programów fizjoterapii w
poszczególnych jednostkach chorobowych – onkologicznych
Nauczenie studenta podstawowych zasad profilaktyki pierwotnej i wtórnej chorób nowotworowych;
C2- Przygotowanie
studenta do interpretacji danych chorobowych i ich wykorzystania w procesie
fizjoterapii pacjentów onkologicznych
C3- Przygotowanie studenta do oceny sprawności funkcjonalnej w wybranych schorzeniach
onkologicznych np. w wypadku wtórnego obrzęku limfatycznego
C4- Przygotowanie studenta do opracowania i realizacji specjalistycznych programów fizjoterapii dla
kobiet po leczeniu raka piersi na różnym etapie leczenia
oraz pacjentów z wtórnymi obrzękami
limfatycznymi
C5- Przygotowanie studenta do wspólpracy w zespole rehabilitacyjnym
Wymagania wstępne
Przed przystąpieniem do modułu student posiada wiedzę z zakresu:
-Anatomii człowieka; -fizjologii i patofizjologii podstawowych układów narządowych
-Fizjologii wysilku i zastosowania ruchu w programowaniu ćwiczeń leczniczych;
posiada umiejętność przeprowadzania wywiadu z pacjentem;
posiada umiejętność konstruowania konspektu zajęć i przeprowadzania ich w zależności od stanu
chorobowego i wieku pacjenta
posiada podstawową wiedzę z zakresu psychologii i empatii w kontaktach z chorym
Efekty kształcenia
Lista efektów kształcenia
Symbol
(kod przedmiotu)
_W01(numer
efektu oraz jego
kategoria Wwiedza, Uumiejętności, K kompetencje)
Odniesienie do efektu kierunkowego
W01, W02 (efekty stanowią załącznik
właściwej uchwały senatu o utworzeniu
kierunku studiów lub określeniu efektów
kształcenia)
Nazwa
1. opisuje przebieg karciogenezy
2. analizuje zasady epidemiologii
onkologicznej
3. opisuje i przedstawia
profilaktyki pierwotnej i
w
zakresie
nowotworowych
4. wyjasnia i rozumie ,
zasady
wtórnej
chorób
potrafi
OM1
K W/38
Zna i potrafi zastosować podstawy
edukacji zdrowotnej oraz promocji
zdrowia
przedstawić ekonomiczne skutki
profilaktyki
i
leczenia
onkologicznego
1.opisuje przebieg i objawy choroby
nowotworowej gruczołu piersiowego
2.rozpoznaje ,opisuje wtórny obrzęk
limfatyczny
1.opisuje specyfikę kinezyterapii u
pacjentów w poszczególnych okresach
choroby
nowotworowej
gruczołu
piersiowego
2
omawia
program
rehabilitacji
psychofizycznej w pierwszym okresie
usprawniania (okres szpitalny)
1.potrafi
rozpoznac
dysfunkcje
funkcjonalne wynikające z choroby
nowotworowej gruczolu piersiowego
oraz obrzeku limfatycznego wtornego
2.potrafi komunikowac się z pacjentką i
jej rodziną
3potrafi dobrać odpowiednie ćwiczenia
do grup pacjnetek, nauczyc metodycznie
ich wykonywania
4.potrafi zaproponowac, zorganizować i
realizowac działania z zakresu kultury
fizycznej zorientowane na edukacje
zdrowotna,
promocje
zdrowia
i
profilaktyke chorób cywilizacyjnych
1.potrafi stworzyc program aktywnosci
adoptowany dla potrzeb profilaktyki
chorob nowotworowych
2potrafi
przeprowadzic
analizę
czynnikow ryzyka wtórnego obrzęku
limfatycznego
3. potrafi planować i kontrolowac proces
uczenia i nauczania ruchu dla potrzeb
pacjnetow
leczonych
z
powodu
nowotworow
1 demonstruje i dopasowuje protezy
piersi
2dopasowauje odpowiednią bielizne
specjalistyczną dla kobiet po amputacji
piersi
3.demonstruje materiały używane w
kompleksowej zachowawczej
terapii
obrzęków limfatycznych
1.wspólpracuje z innymi członkami
zespolu terapeutycznego
2.potrafi kreowac zdrowy styl życia,
aktywność fizyczna i propagowac to
wśród pacjentów
3.potrafi pracowac w zespole
4.rozumie i wykazuje empatie , stara się
zrozumiec problemy pacjentów z
choroba nowotworową, stara się im
OM1
KW23 zna metody oceny stanu
zdrowia jednostki i populacji, różne
systemy klasyfikacji chorób i
procedur medycznych
OM1
K W45;W48 posiada podstawową
wiedzę na temat możliwosci oceny
funkcjonowania podstawowych
układów organizmu ludzkiego;posiada
wiedzę z zakresu metodyki
usprawniania pacjentów przed i po
zabiegu operacyjnym
OM1
K U26potrafi wyjaśnic patogenezę
zmian chorobowych związanych z
utrata sprawności, dodatkowo
rozpoznaje problemy psychologiczne
pacjenta
OM1
K U60 posiada umiejętność twórczego
rozwijania form dzialania np.
wprowadza nowe ćwiczenia i sposoby
aktywności fizycznej
OM1
KU16 potrafi zastosowac pomoce
ortopedyczne oraz poinstruować i
nauczyc pacjneta korzystania z nich
OM1
K K21 potrafi obiektywnie
formułować opinie dotyczace
pacjentów , grup społecznych w
kontekście zwiazanym z
wykonywanym zawodem
pomóc w pokonaniu barier

1.współpracuje z innymi pracownikami
2.potrafi zrozumiec prace na rzecz
organizacji
pozarządowych
zrzeszających pacjentow onkologicznych

1.potrafi docenic i zaobserwowac
umiejetności zespolu uczacego
2.potrafi opracowac konspekt ćwiczeń w
zależnosci od grupy podmiotowej
3.potrafi zaobserwować i stosowac
innowacje dotyczace np. obrzeków
limfatycznych
OM1
K K16 posiada świadomość praw i
obowiązków natury etycznej i
zawodowej fizjoterapeuty wobec
pacjenta
OM1
KK01 rozumie potrzebę kształcenia się
przez całe zycie i podnoszenia swoich
kompetencji zawodowych
Formy prowadzonych zajęć
Forma
Liczba godzin
Liczba grup
Minimalna liczba osób
w grupie
Wykład
10
4
100
Ćwiczenia
20
4
6 (ćw. kliniczne)
Tematy zajęć i treści
Sposoby weryfikowania i oceniania efektów kształcenia
Formy
prowadzonych
zajęć
W;
Ć
Treści
kształcenia
W1-W5
Ć-1 do Ć6
Sposoby
weryfikacji
efektu
kształcenia
Kryterium
zaliczenia
Programowy
efekt
kształcenia zgodny z
Uchwałą
Senatu
Wypełnienie
karty badania
Czynny udział
w pracy
Notatki do
przygotowania
samodzielnego
konspektu
Wypełnienie
konspektu
K U26
U60
K U60
K- W23
cwiczeń
grupowych i
prowadzenie
cwiczen
Notatki;
przeprowadzen
ie wywiadu i
ćwiczeń na
oddziale
Ć-4
Notatki;
prowadzenie
zajęc w
poszczegolnyc
h pracowniach
Ć7
Ć-8
ocena
K W-45
Ocena 2-5
Ocena 2-5
Dyskusja w
grupie
Ocena testu
przez
studentów
Wykład
Ćwiczenia
Ocena 2-5
Ocena
prowadzenia
ćwiczeń 1,
Kolokwium w
formie testu 2
K W38
KU26
KU 60
KU 26
Kryteria 2-5
Obecność
nieobowiązko
wa
Obecność
obowiązkowa,
Ocena z
prowadzenia
zajęć.
Ocena z testu
0-20pkt (
ocena
zaliczajaca od
15pkt
kryteria
2,0 (ndst)
niedostateczne opanowanie efektów kształcenia
3,0 (dost.)
Dostateczne opanowanie efektów kształcenia
3,5 (ddb)
Więcej niż dostateczne opanowanie efektów
kształcenia
4,0 (db)
Dobre opanowanie efektów kształcenia
5,0 (bdb)
spełnienie wszystkich kryteriów zaliczenia
2. Literatura
Literatura obowiązkowa:
1. red.Marek Wożniewski:Fizjoterapia w onkologii ;Wydawnictwo Lekarskie PZWL 2012
2. red. Hanna Tchórzewska-Korba: Rehabilitacja chorych na nowotwory z elementami
psychoonkologii .Wydawnictwo CMKP Warszawa 2011
3. red.Arkadiusz Jeziorski,Andzrej W.Szwłowski,Edward Towpik:Chirurgia onkologiczna, PZWL
2009
red Aleksander Ronikier: Diagnostyka funkcjonalna w fizjoterapii .PZWL 2012
Literatura uzupełniająca:
Literatura uzupełniająca:
4. red D.K.Hossfeld: Podręcznik onkologii klinicznej Wyd.Naukowe PWN 1994
5. red.Dariusz Szukiewicz: Fizjoterapia w ginekologii i położnictwie Wydawnictwo Lekarskie
PZWL 2012
Czasopisma: Postępy Rehabilitacji
Rehabilitacja w Praktyce
6. Kalkulacja punktów ECTS
Forma aktywności
Liczba punktów
ECTS
Liczba godzin
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:
Wykład
10
0,5
Ćwiczenia
20
.0,5
Liczba punktów
ECTS
Liczba godzin
Samodzielna praca studenta
Liczba punktów
ECTS
Forma aktywności
Liczba godzin
Przygotowanie studenta do ćwiczeń
5
0,5
Przygotowanie studenta do prowadzenia zajęć
5
0,5
5
1
Przygotowanie do zaliczeń
. Razem
45
2
16.Fizjoterapia kliniczna w chorobach narządów wewnętrznych w
DERMATOLOGII
Opis przedmiotu (sylabus) na rok akademicki 2013/2014
Metryczka
Fizjoterapia kliniczna w chorobach narządów wewnętrznych
Nazwa modułu/ przedmiotu:
Kod przedmiotu:
Jednostki prowadzące kształcenie:
w dermatologii
17 823
Katedra Dermatologii i Wenerologii 2 M1: Klinika
Dermatologii i Wenerologii 2M11 i Zakład Diagnostyczny
2M12
Adres Warszawa ul. Koszykowa 82a
Telefony 22 502 13 13
Fax 22 502 21 08
e-mai [email protected]
strona WWW
Kierownik Katedry Dermatologii i Wenerologii
Prof. dr hab. med. Sławomir Majewski
Kierownik jednostki/jednostek:
Kierownik Zakładu Diagnostycznego
Prof. dr hab. Magdalena Malejczyk
Program kształcenia (Kierunek studiów,
poziom i profil kształcenia, tryb studiów
np.: Zdrowie publiczne I stopnia profil
praktyczny, studia stacjonarne):
Rok studiów (rok, na którym realizowany
jest przedmiot):
Semestr studiów (semestr, na którym
realizowany jest przedmiot):
Typ modułu/przedmiotu (podstawowy,
kierunkowy, fakultatywny):
Fizjoterapia
Studia I stopnia
Profil praktyczny
Studia stacjonarne
III
zimowy
kierunkowy
Prof. dr hab. med. Sławomir Majewski, dr n. med. Beata
Młynarczyk-Bonikowska, dr n. med. Tomasz Pniewski, dr n.
Prowadzący (imiona, nazwiska oraz
stopnie naukowe wszystkich
wykładowców prowadzących przedmiot –
pobierane z bazy pensum):
med. Iwona Rudnicka, dr n. med. Anna Winiarska, dr n. med.
Dorota Nowicka, lek Joanna Sałkowska-Wanat, lek. Ewa
Skulska, lek. Katarzyna Smolarczyk, lek. Małgorzata
Sochacka, mgr Patrycja Ata
Erasmus TAK/NIE (czy przedmiot
dostępny jest dla studentów w ramach
programu Erasmus)
Osoba odpowiedzialna za sylabus
(osoba, do której należy zgłaszać uwagi
dotyczące sylabusa):
nie
Iwona Rudnicka
Cel kształcenia
Zapoznanie studentów z najczęstszymi schorzeniami dermatologicznymi, możliwościami zastosowania
fizjoterapii w chorobach skory oraz dermatologicznymi przeciwwskazaniami do zabiegów
fizjoterapeutycznych.
Wymagania wstępne
Anatomia prawidłowa, fizjologia ogólna i szczegółowa, fizjoterapia ogólna, fizykoterapia-propedeutyka,
kinezjologia, kinezyterapia-propedeutyka, masaż leczniczy, fizykoterapia kliniczna
Efekty kształcenia
Lista efektów
Symbol
(kod przedmiotu)
_W01(numer
efektu oraz jego
kategoria Wwiedza, Uumiejętności, K kompetencje)
17 823_W01
17 823_W02
17 823_U01
17 823_U02
17 823_U03
17 823_U04
17 823_K01
17 823_K02
17 823_K03
Nazwa
Zna przyczyny, objawy i zasady terapii
najczęstszych chorób skóry.
Zna dermatologiczne wskazania i
przeciwwskazania
do
zabiegów
fizjoterapeutycznych.
Potrafi ocenić stan skóry oraz wstępnie
rozpoznać ropne, wirusowe, grzybicze i
pasożytnicze choroby skóry.
Rozpoznaje zmiany skórne wymagające
konsultacji dermatologicznej.
Planuje postępowanie w zakresie
zabiegów
fizjoterapeutycnych
w
schorzeniach dermatologicznych.
Potrafi
określić
dermatologiczne
wskazania i przeciwwskazania do
zabiegów fizjoterapeutycznych.
Ponosi
odpowiedzialność
za
bezpieczeństwo własne, otoczenia i osób
znajdujących się pod opieką.
Przestrzega zasad etyki zawodowej w
relacji z pacjentem i zespołem
terapeutycznym.
Rozumie konieczność współpracy z
dermatologiem w przypadku obecności
Odniesienie do efektu kierunkowego
W01, W02 (efekty stanowią załącznik
właściwej uchwały senatu o utworzeniu
kierunku studiów lub określeniu efektów
kształcenia)
K_W16
K_W18
K_W42
K_W43
K_U40
K_U48
K_U40
K_U55
K_U30
K_U41
K_K20
K_K08
K_K06
K_K16
K_K12
K_K04
zmian skórnych u pacjenta.
Formy prowadzonych zajęć
Forma
Liczba godzin
Liczba grup
Minimalna liczba osób
w grupie
Wykład
6
1
100 cały kurs
Ćwiczenia
20
12
6 (ćw. kliniczne)
Tematy zajęć i treści kształcenia
W1- Budowa, funkcje skóry, symptomatologia chorób skóry (semiotyka).
Prof. dr hab. med. Sławomir Majewski/ mgr Patrycja Ata
W2- Choroby związane z czynnikami środowiskowymi(UV, czynniki fizykalne, alergeny). Prof. dr hab.
med. Sławomir Majewski/ mgr Patrycja Ata
W3- Grzybice skóry i błon śluzowych. dr n. med. Tomasz Pniewski/ lek. Małgorzata Sochacka
W4- Choroby pasożytnicze skóry. dr n. med. Tomasz Pniewski/ lek Joanna Sałkowska-Wanat
W5- Nowotwory skóry. dr n. med. Iwona Rudnicka/ Małgorzata Sochacka
W6- Stany przednowotworowe. dr n. med. Iwona Rudnicka/ lek Joanna Sałkowska-Wanat
Ćw1- Bakteryjne i wirusowe choroby skóry dr n. med. Iwona Rudnicka/ lek Joanna Sałkowska-Wanat
Ćw2- Choroby skóry przebiegające z zajęciem narządów wewnętrznych. dr n. med. Beata MłynarczykBonikowska, lek Joanna Sałkowska-Wanat
Ćw3- Dermatologiczne wskazania i przeciwwskazania do zabiegów fizjoterapeutycznych mgr Patrycja
Ata, Małgorzata Sochacka, lek. Katarzyna Smolarczyk
Ćw4- Światłolecznictwo –wskazania, przeciwwskazania dr n. med. Tomasz Pniewski, mgr Patrycja Ata
Ćw5- Choroby przenoszone drogą płciową (HIV) lek. Ewa Skulska, lek. Małgorzata Sochacka, lek.
Katarzyna Smolarczyk
Ćw6- Choroby przenoszone drogą płciową (zap. cewki, kiła, kłykciny kończyste) lek. Małgorzata
Sochacka, lek. Katarzyna Smolarczyk
Ćw7- Alergia skórna dr n. med. Dorota Nowicka, lek Joanna Sałkowska-Wanat
Ćw8- Choroby skóry przebiegające z zajęciem narządu ruchu dr n. med. Tomasz Pniewski, dr n. med.
Beata Młynarczyk-Bonikowska
Ćw9- Choroby skóry przebiegające z zajęciem naczyń. lek Joanna Sałkowska-Wanat dr n. med. Beata
Młynarczyk-Bonikowska
Ćw10- Choroby skóry związane z czynnikami fizykalnymi -oparzenia, odmrożenia. dr n. med. Anna
Winiarska, dr n. med. Dorota Nowicka, lek Joanna Sałkowska-Wanat
Sposoby weryfikowania i oceniania efektów kształcenia
Formy
prowadzonych
zajęć
Wykłady,
ćwiczenia
Treści
kształcenia
W 1-6
Ćw 1-10
Sposoby
weryfikacji
efektu
kształcenia
Kolokwium
testowe
Kryterium
zaliczenia
Obecność na
wszystkich
zajęciach,
minimum 65%
poprawnych
odpowiedzi na
kolokwium
Programowy
efekt
kształcenia zgodny z
Uchwałą
Senatu
K_W16
K_W18
K_W42
K_W43
K_U40
K_U48
K_U55
K_U30
K_U41
K_K20
K_K08
K_K06
K_K16
K_K12
K_K04
ocena
kryteria
2,0 (ndst)
niedostateczne opanowanie efektów kształcenia
3,0 (dost.)
spełnienie wszystkich kryteriów zaliczenia
3,5 (ddb)
4,0 (db)
4,5 (pdb)
5,0 (bdb)
Literatura
Literatura obowiązkowa:
Jabłońska S. Majewski S. Choroby skóry i choroby przenoszone drogą płciową Wydawnictwo
Lekarskie PZWL
Literatura uzupełniająca: Christophers E. Stander M. Zarys dermatologii i wenerologii
Wydawnictwo Medyczne Urban &Partner
Kalkulacja punktów ECTS
Forma aktywności
Liczba godzin
Liczba punktów
ECTS
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:
Wykład
6
Ćwiczenia
20
Forma aktywności
Liczba godzin
Liczba punktów
ECTS
Samodzielna praca studenta (przykładowe formy pracy):
Przygotowanie studenta do ćwiczeń
Przygotowanie do zaliczeń
Razem
4
6
36
1
17.Fizjoterapia kliniczna w chorobach narządów wewnętrznych w CHIRURGII
DZIECI
II Katedra i Klinika Kardiochirurgii i Chirurgii Ogólnej Dzieci
ul. Działdowska 1, 01-184 Warszawa
Kierownik Kliniki: Prof. dr hab. Maciej Karolczak
Program zajęć jest realizowany w formie
-
seminarium (10 godz.)
-
ćwiczeń (10 godz.)
Tematyka zajęć:
1. Fizjoterapia w chirurgii dziecięcej
2. Najczęstsze uszkodzenia układu kostno-stawowego u dzieci
3. Oparzenia wieku dziecięcego.
4. Zaburzenia stabilizacji kostno-mięśniowej po operacjach na klatce piersiowej
5. Gojenie się ran i terapia blizn
6. Dostępy brzuszne w typowych schorzeniach wieku dziecięcego
7. Dziecko z wada wrodzoną serca – prowadzenie przed i po operacji
Ocena wyników nauczania: ZALICZENIE
18.Fizjoterapia kliniczna w chorobach narządów wewnętrznych w GERIATRII
Opis przedmiotu (sylabus) na rok akademicki 2013/2014
Metryczka
Nazwa modułu/ przedmiotu:
Fizjoterapia w chorobach narządów wewnętrznych w geriatrii
Kod przedmiotu:
17824
Jednostki prowadzące kształcenie:
Kierownik jednostki/jednostek:
Program kształcenia (Kierunek studiów,
poziom i profil kształcenia, tryb studiów
np.: Zdrowie publiczne I stopnia profil
praktyczny, studia stacjonarne):
Rok studiów (rok, na którym realizowany
jest przedmiot):
Semestr studiów (semestr, na którym
realizowany jest przedmiot):
Typ modułu/przedmiotu (podstawowy,
kierunkowy, fakultatywny):
Prowadzący (imiona, nazwiska oraz
stopnie naukowe wszystkich
wykładowców prowadzących przedmiot –
pobierane z bazy pensum):
Erasmus TAK/NIE (czy przedmiot
dostępny jest dla studentów w ramach
programu Erasmus)
Osoba odpowiedzialna za sylabus
(osoba, do której należy zgłaszać uwagi
dotyczące sylabusa):
III Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii
Solec 93
00-382 Warszawa
(+48 22) 25 06 253
Fax (+48 22) 25 06 251
e-mail: [email protected]
Dr hab. n. med. Artur Mamcarz
Fizjoterapia
Studia I stopnia
Profil praktyczny
Studia stacjonarne
II
Zimowy
Przedmiot kierunkowy
Dr n. med. Sylwia Skorupska
Dr n. med. Tomasz Chomiuk
TAK
Dr n. med. Tomasz Chomiuk
Cel kształcenia
1. Przyswojenie podstawowych wiadomości z zakresu chorób trzeciego wieku
2. Poznanie zasad doboru zabiegów fizjoterapeutycznych i metod fizjoterapii stosownie do rozpoznania
klinicznego, okresu choroby i funkcjonalnego stanu chorego.
Wymagania wstępne
Anatomia prawidłowa człowieka, fizjologia i patofizjologia, kinezyterapia, fizykoterapia, podstawy
fizjoterapii klinicznej.
Efekty kształcenia
Lista efektów kształcenia
Symbol
(kod przedmiotu)
_W01(numer
efektu oraz jego
kategoria Wwiedza, Uumiejętności, K kompetencje)
K_W18
K_W19
K_W20
K_W45
K_W46
K_U31
K_U32
K_U33
K_U34
K_U40
K_U41
K_U46
K_U48
Nazwa
zna zasady diagnostyki klinicznej oraz
podstawowe informacje na temat badań
diagnostycznych stosowanych w
najczęstszych jednostkach chorobowych.
zna podstawowe zasady
przeprowadzania wywiadu określającego
stan zdrowia pacjenta
zna ogólne zasady przeprowadzania
badania dla potrzeb rehabilitacji i
fizjoterapii
posiada podstawową wiedzę na temat
możliwości oceny funkcjonowania
podstawowych układów organizmu
ludzkiego
posiada wiedzę na temat podstawowych
zasad metodyki i systematyki ćwiczeń
ogólnego usprawnienia pacjentów
potrafi planować i monitorować przebieg
rehabilitacji pacjenta
potrafi właściwie ocenić rolę działań
fizjoterapeutycznych w kompleksowym
procesie leczenia
potrafi analizować i interpretować
podstawowe zjawiska czynnościowe w
obszarze narządu ruchu, układu krążenia
i układu oddechowego
potrafi przeprowadzić diagnozę i
dokonać oceny funkcjonalnej pacjenta
potrafi dokonać analizy i interpretacji
obrazu klinicznego pacjenta
potrafi dokonać kwalifikacji pacjenta do
określonego postępowania
fizjoterapeutycznego
potrafi kontrolować efektywność
procesu fizjoterapii
potrafi zinterpretować wyniki badania
podmiotowego i przedmiotowego
Odniesienie do efektu kierunkowego
W01, W02 (efekty stanowią załącznik
właściwej uchwały senatu o utworzeniu
kierunku studiów lub określeniu efektów
kształcenia)
OM1_W03
OM1_W03
OM1_W03
OM1_W07
OM1_W07
OM1_U05
OM1 _U05
OM1_U05
OM1_U05
OM1_U05
OM1_U05
OM1_U07
OM1_U08
posiada praktyczną umiejętność
zbierania wywiadu chorobowego z
pacjentem oraz analizy uzyskanych
informacji
potrafi analizować i interpretować
zjawiska czynnościowe w obszarze
narządu ruchu
potrafi analizować wyniki testów
sprawności fizycznej
potrafi wprowadzić dane i uzyskane
informacje oraz opis
efektów zabiegów do dokumentacji
pacjenta
potrafi dobrać oraz wykorzystać
wybrane technik i metody
fizjoterapeutyczne w poszczególnych
chorobach w zależności
od stanu zdrowia chorego
posiada umiejętność twórczego
rozwijania form działania np.
wprowadza nowe ćwiczenia i sposoby
aktywności ruchowej
potrafi dostosować ćwiczenia do
określonych schorzeń i grup wiekowych
potrafi dobrać poszczególne ćwiczenia,
gry i zabawy oraz metodycznie ich
uczyć, stopniując natężenie wysiłku
fizycznego
dla osób różnymi możliwościami
funkcjonalnymi
K_U50
K_U52
K_U53
K U54
K_U57
K_U60
K_U61
K_U63
OM1_U08
OM1_U08
OM1_U08
OM1_U09
OM1_U10
OM1_U11
OM1_U11
OM1_U11
Formy prowadzonych zajęć
Forma
Liczba godzin
Liczba grup
Minimalna liczba osób
w grupie
Wykład
6
1
100
Ćwiczenia
30
12
10 lub
6 (ćw. kliniczne)
Tematy zajęć i treści kształcenia
W1- Zmiany inwolucyjne w procesie starzenia – dr n. med. Sylwia Skorupska
W2- Diagnostyka funkcjonalna osób starszych – dr n. med. Tomasz Chomiuk
W3- Specyfika usprawniania pacjenta geriatrycznego – dr n. med. Sylwia Skorupska
ĆW – tematyka ćwiczeń:
 Badania diagnostyczne i funkcjonalne jako podstawa tworzenia, weryfikacji i modyfikacji
programu rehabilitacji.
 Podstawy programowania procesu rehabilitacji, kontrolowania jego przebiegu i dostosowania
postępowania
fizjoterapeutycznego do celów kompleksowej rehabilitacji osób starszych z różnymi
dysfunkcjami.
 Dobieranie zabiegów fizjoterapeutycznych i metod fizjoterapii stosownie do rozpoznania
klinicznego, okresu choroby i funkcjonalnego stanu rehabilitowanej osoby.
 Kontrolowanie wyników rehabilitacji oraz prowadzenie odpowiedniej dokumentacji.
 Zasady programowania rehabilitacji. Rodzaj, stopień ciężkości i okres schorzenia. Stan aktualny










schorzenia i prognoza co do wyleczenia i przewidywanego rodzaju niepełnosprawności jako baza
wyjściowa dla
tworzenia programu rehabilitacji.
Etapy, cele i hierarchia rehabilitacji a program rehabilitacji.
Schematy ogólne programu rehabilitacji osób z różnymi dysfunkcjami. Program optymalny i
program minimum.
Kompleksowość rehabilitacji a jej program.
Specyfika wysiłków fizycznych zalecanych osobom starszym
Procesy regeneracji, kompensacji i adaptacji a program rehabilitacji.
Indywidualne podejście do programu rehabilitacji. Czynniki determinujące program rehabilitacji.
Czynniki decydujące o konieczności zmiany programu rehabilitacji. Powodzenia i niepowodzenia
dotychczasowej rehabilitacji jako podstawa weryfikacji i modyfikacji programu rehabilitacji.
Podtrzymywanie efektów i dalszej rehabilitacji w przypadku wyczerpania potencjału
rehabilitacyjnego.
Rozwiązania alternatywne odnośnie do celów doraźnych oraz wyboru środków i metod w
programie rehabilitacji. Kryteria wyboru alternatywnych rozwiązań.
Najczęstsze błędy popełniane przy programowaniu rehabilitacji. Dogmatyzm i schematyzm jako
przykłady niewłaściwego podejścia do programowania rehabilitacji. Negatywne skutki
niewłaściwie zaprogramowanej
rehabilitacji.
Wyniki badań jako podstawowe kryterium wyboru optymalnych rozwiązań i źródło postępów
rehabilitacji.
Sposoby weryfikowania i oceniania efektów kształcenia
Formy
prowadzonych
zajęć
W, Ćw.
Treści
kształcenia
Zakres
materiału
obejmuje
tematykę
wykładów,
oraz wiedzę
przekazywaną
w trakcie
ćwiczeń
praktycznych
Sposoby
weryfikacji
efektu
kształcenia
Kolokwium
Kryterium
zaliczenia
Zaliczone
wszystkie
obecności,
minimum
60% pytań na
kolokwium
Programowy
efekt
kształcenia zgodny z
Uchwałą
Senatu
OM1_W03
OM1_W03
OM1_W03
OM1_W07
OM1_W07
OM1_U05
OM1 _U05
OM1_U05
OM1_U05
OM1_U05
OM1_U05
OM1_U07
OM1_U08
OM1_U08
OM1_U08
OM1_U08
OM1_U09
OM1_U10
OM1_U11
OM1_U11
OM1_U11
ocena
kryteria
2,0 (ndst)
3,0 (dost.)
3,5 (ddb)
4,0 (db)
4,5 (pdb)
5,0 (bdb)
niedostateczne opanowanie efektów kształcenia
spełnienie wszystkich kryteriów zaliczenia, 60%
prawidłowych odpowiedzi na kolokwium
spełnienie wszystkich kryteriów zaliczenia,
opanowanie wiedzy w sposób ponad dostateczny,
70% prawidłowych odpowiedzi na kolokwium
spełnienie wszystkich kryteriów zaliczenia,
opanowanie wiedzy w sposób dobry, 80%
prawidłowych odpowiedzi na kolokwium
spełnienie wszystkich kryteriów zaliczenia,
opanowanie wiedzy w sposób ponad dobry, 90%
prawidłowych odpowiedzi na kolokwium
spełnienie wszystkich kryteriów zaliczenia,
opanowanie wiedzy w sposób bardzo dobry, 100%
prawidłowych odpowiedzi na kolokwium
Literatura
Literatura obowiązkowa:
1. Rosławski A.: Wybrane zagadnienia z geriatrii, AWF Wrocław, Wrocław 2001.
2. Wieczorkowska – Tobis K., Kostka T., Borowicz A. M.: Fizjoterapia w geriatrii. PZWL, Warszawa
2011.
3. Cytowicz - Karpiłowska W., Kazimierska B., Cytowicz A.: Postępowanie usprawniające w
geriatrii. Podstawy, wskazania, przeciwwskazania. ALMAMER, Warszawa 2009.
4. Kwolek A.: Rehabilitacja Medyczna T om 1 i Tom 2. Wyd. Medyczne Urban &Partner, Wrocław
2003.
5. Woźniewski M., Kołodziej J. Rehabilitacja w chirurgii. PZWL, Warszawa 2006.
6. Oponowicz A, Koczkodan R., Ronikier A.: Diagnostyka funkcjonalna człowieka. Przewodnik do
ćwiczeń z
fizjoterapii. Wyd. Olsztyńska Szkoła Wyższa, Olsztyn 2010.
7. Ronikier A.: Diagnostyka funkcjonalna w fizjoterapii. PZWL, Warszawa 2012.
Literatura uzupełniająca:
1. Grodzicki T., Kocemba J., Skalska A.: Geriatria z elementami gerontologii ogólnej. Podręcznik dla
lekarzy i
studentów, Wyd. Via-Medica, Gdansk 2007
2. Abrams,Beers,Berkow: MSD Podręcznik Geriatrii, Wyd. Medyczne Urban &Partner, Wrocław
2001
3. Jabłoński L.: Podstawy gerontologii i wybrane zagadnienia z geriatrii, Wyd. „Czelej”, Lublin 2000
4. Szczeklik A.: Choroby wewnętrzne 2011. Wyd. Medycyna Praktyczna, Kraków 2011.
Czasopisma:
Kalkulacja punktów ECTS
Forma aktywności
Liczba punktów
ECTS
Liczba godzin
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:
Wykład
6
0,25
Ćwiczenia
30
Forma aktywności
1
Liczba punktów
ECTS
Liczba godzin
Samodzielna praca studenta (przykładowe formy pracy):
Przygotowanie studenta do ćwiczeń
5
0,25
Czytanie wskazanej literatury
5
0,25
Przygotowanie do zaliczeń
5
0,25
Razem
51
2
19.Fizjoterapia kliniczna w chorobach narządów wewnętrznych w MEDYCYNIE
PALIATYWNEJ
Opis przedmiotu (sylabus) na rok akademicki 2013/2014
Metryczka
Fizjoterapia Kliniczna w Chorobach Narządów
Nazwa modułu/ przedmiotu:
Wewnętrznych w Medycynie Paliatywnej.
Kod przedmiotu:
Jednostki prowadzące kształcenie:
Ośrodek Działalności Leczniczej
Caritas Archidiecezji Warszawskiej
Ul. Krakowskie Przedmieście 62 00-322 Warszawa
Sekretariat: 22 826-56-04
Fax: 22 635-25-25
e-mail: [email protected]
tel. do osoby odpowiedzialnej 690 928 402
Dr Barbara Kołakowska
Kierownik jednostki/jednostek:
Program kształcenia (Kierunek studiów,
poziom i profil kształcenia, tryb studiów
np.: Zdrowie publiczne I stopnia profil
praktyczny, studia stacjonarne):
Rok studiów (rok, na którym realizowany
jest przedmiot):
Specjalista Anestestezjologii i Medycyny Paliatywnej
Fizjoterapia
Studia I stopnia
Profil praktyczny
Studia stacjonarne
III
Semestr studiów (semestr, na którym
realizowany jest przedmiot):
Typ modułu/przedmiotu (podstawowy,
kierunkowy, fakultatywny):
VI
moduł kierunkowy
mgr Anna Magdalena Bilska
mgr Daniel Syryło
Prowadzący (imiona, nazwiska oraz
stopnie naukowe wszystkich
wykładowców prowadzących przedmiot –
pobierane z bazy pensum):
mgr Ireneusz Marczuk
mgr Monika Burnicka
mgr Barbara Dziuban
mgr Michał Miazga
Erasmus TAK/NIE (czy przedmiot
dostępny jest dla studentów w ramach
programu Erasmus)
Osoba odpowiedzialna za sylabus
(osoba, do której należy zgłaszać uwagi
dotyczące sylabusa):
NIE
mgr Anna Magdalena Bilska
Cel kształcenia
1. Zapoznanie się z zasadami i celami opieki paliatywnej.
2. Objawy i dolegliwości chorego objętego opieką paliatywną
3. Rola fizjoterapii w medycynie paliatywnej.
Wymagania wstępne
Znajomość postępowań rehabilitacyjnych w chorobach wewnętrznych, neurologicznych, ortopedii,
onkologii i psychiatrii. Umiejętność rozpoznawania podstawowych dolegliwości stanowiących
przeciwskazania do rehabilitacji. Planowanie rehabilitacji i doboru technik.
Efekty kształcenia
Lista efektów
Symbol
(kod przedmiotu)
_W01(numer
efektu oraz jego
kategoria Wwiedza, Uumiejętności, K kompetencje)
K_W14
K_W41
K_W64
K_U11
Nazwa
Posiada wiedzę na temat funkcjonowania
poszczególnych układów człowieka
Posiada wiedzę dotyczącą planowania i
monitorowania przebiegu rehabilitacji
Posiada
wiedzę
dotyczącą
podstawowych wiadomości z teorii
rehabilitacji medycznej i fizjoterapii
Potrafi dobrać i dopasować sprzęt
ortopedyczny
Odniesienie do efektu kierunkowego
W01, W02 (efekty stanowią załącznik
właściwej uchwały senatu o utworzeniu
kierunku studiów lub określeniu efektów
kształcenia)
OM1_W02
OM1_W07
OM1_W10
OM1_U01
K_U28
K_U32
K_U40
K_U41
Potrafi udzielić porady w zakresie trybu
życia oraz postępowania w stanach
nieodwracalnej
dysfunkcji
lub
przewlekłej choroby pacjenta
Potrafi właściwie ocenić rolę działań
fizjoterapeutycznych w kompleksowym
procesie leczenia
OM1_U00
Potrafi dokonać analizy i interpretacji
obrazu klinicznego pacjenta
Potrafi dokonać kwalifikacji pacjenta do
określonego
postępowania
fizjoterapeutycznego
OM1_U05
OM1-U05
OM1_U05
Formy prowadzonych zajęć
Liczba grup
Minimalna liczba osób
w grupie
Forma
Liczba godzin
Wykład
6
100
Seminarium
4
20
Ćwiczenia
pozostałe
10 lub
6 (ćw. kliniczne)
Tematy zajęć i treści kształcenia
WYKŁADY
W1 – Temat: Medycyna Paliatywna – mgr Anna Magdalena Bilska
W2 – Temat: Psychologiczne aspekty medycyny paliatywnej – mgr Anna Magdalena Bilska
W3 – Temat: Rola fizjoterapeuty w opiece paliatywnej - mgr Anna Magdalena Bilska
SEMINARIA
S1 – Pozycje ułożeniowe, bezpieczny transfer, pionizacja pacjenta – seminaria praktyczne – mgr Michał
Miazga, mgr Daniel Syryło, mgr Ireneusz Marczuk;
S2 – Pacjent w stanie wegetatywny, śpiączka.- mgr Monika Burnicka;
S3 – Podstawy PNF w opiece paliatywnej – mgr Anna Bilska ;
S4 - Schorzenia chorego objętego opieką zakładu opiekuńczo leczniczego. Ergonomia pracy
fizjoterapeuty w opiece długoterminowej. – mgr Barbara Dziuban.
Sposoby weryfikowania i oceniania efektów kształcenia
Formy
prowadzonych
zajęć
W, S, C
Treści
kształcenia
W1 – W3
S1 - S4
Sposoby
weryfikacji
efektu
kształcenia
Zaliczenie
pisemne,
Konspekt z
zajęć
Kryterium
zaliczenia
100%
frekwencja na
wykładach i
zajęciach,
zaliczenie
pisemne,
Programowy
efekt
kształcenia zgodny z
Uchwałą
Senatu
K_W04,
K_W14,
K_U16,
K_U31,
K_W41
konspekt z
zajęć,
aktywność
Przedmiot na zaliczenie bez ocen
Literatura
Literatura obowiązkowa:
„Podstawy Opieki Paliatywnej” – Krystyna de Walden Gałuszko; PZWL 2004
Czasopisma:
„Medycyna paliatywna”
Kalkulacja punktów ECTS
Forma aktywności
Liczba godzin
Liczba punktów
ECTS
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:
Wykład
6
Seminarium
4
Ćwiczenia
Forma aktywności
Liczba godzin
Razem
Liczba punktów
ECTS
2
Inne
1. Koło Naukowe Medycyny Paliatywnej dla Fizjoterapeutów przy Kole Naukowym w Katedrze i
Zakładzie Patologii Ogólnej i Doświadczalnej.
2. Zajęcia odbywają się w Caritas A.W. – wejście od ulicy Bednarskiej 26/28 (brama)
3. Na zajęciach obowiązuje kompletny strój (spodnie + mundurek), identyfikator oraz zmiana obuwia
– studenci nie przygotowani nie będą wpuszczani na zajęcia.
20.PSYCHIATRIA INTERDYSCYPLINARNA
Opis przedmiotu (sylabus)
Kierunek / Specjalność
FIZJOTERAPIA
Rodzaj studiów
studia pierwszego stopnia
Nazwa przedmiotu:
PSYCHIATRIA INTERDYSCYPLINARNA
Typ przedmiotu: (podstawowy, kierunkowy,
zawodowy, do wyboru, wykształcenia
ogólnego)
Przedmiot kierunkowy
Język wykładowy
polski
Klinika Psychiatrii Oddziału Fizjoterapii
II Wydział Lekarski z Oddziałem Nauczania w Języku
Angielskim oraz Oddziałem Fizjoterapii
Ul. Partyzantów 2/4, 05-802 Pruszków
Tel.: (+48 22) 758 75 70, 739 14 48.
Fax.:
[email protected]
Jednostka organizacyjna
Adres/ telefon, faks
dr hab. n. med. Bartosz Łoza, prof. ndzw. WUM
Kierownik Jednostki
Osoba odpowiedzialna za dydaktykę
Prowadzący przedmiot
Tryb studiów
Rok
Semestr
Stacjonarne/
niestacjonar
ne (d.
wieczorowe)
III
V
(zimowy)
Liczba punków ECTS
Forma zaliczenia
Dr n. med. Iwona Patejuk-Mazurek
[email protected]
33. Lek. Maja Polikowska
34. Lek. Rafał Wójcik
35. Mgr Paulina Wnukiewicz
Praktyka
Seminari Ćwiczeni
Rodzaj zajęć: Wykłady
zawodow
a
a
a
Liczba
godzin:
-
20
-
-
Praca
własna
studenta
10
1
ZALICZENIE
Wymagania wstępne:
Podstawowa wiedza z zakresu psychiatrii (realizowana w Klinice Psychiatrii O/F na II roku studiów
licencjackich) w kwestii nawiązywania kontaktu terapeutycznego, charakterystyki i podstawowych objawów
chorób i zaburzeń psychicznych i uwarunkowań prawnych w psychiatrii.
Cele przedmiotu:
Doskonalone będą umiejętności fizjoterapii w przypadkach chorób somatycznych współwystępujących z
zaburzeniami psychicznymi (zintegrowane podejście psychosomatyczne).
Celem jest trening umiejętności fizjoterapeutycznych u pacjentów ze złożonym, mieszanym obrazem
klinicznym. Rehabilitacja tej grupy pacjentów jest konieczna w szerokim zakresie zaburzeń i przypadków i
stanowi często podstawową metodę leczenia w ogóle. Ten dział fizjoterapii ma szczególne, odrębne
właściwości, a praktyczne umiejętności tu nabyte mogą okazać się przydatne w obszarze całej medycyny, poza
klasycznie rozumianą psychiatrią.
Metody dydaktyczne:
praktyczne (nawiązywanie kontaktu z pacjentami i zbieranie wywiadu, ocena współistnienia zaburzeń
somatycznych z zaburzeniami i chorobami psychicznymi);
problemowe (analiza przypadków pacjentów kwalifikowanych do terapii lub hospitalizowanych z powodu
objawów wskazujących na możliwość współistnienia zaburzeń psychicznych i somatycznych)
programowane (filmy dydaktyczne o depresji, schizofrenii)
Treści merytoryczne przedmiotu:
1. Współistnienie zaburzeń depresyjnych z przewlekłymi chorobami somatycznymi (cukrzyca, choroby
naczyniowo-sercowe, schorzenia neurologiczne) i chorobami lub uszkodzeniami OUN.
2. Depresje maskowane, objawy somatyczne w depresji.
3. Usprawnianie pacjentów ze współistnieniem chorób somatycznych i psychicznych.
4. Zaburzenia behawioralne związane z czynnościami fizjologicznymi (anoreksja i bulimia racjonalizacja wyniszczających treningów, edukacja i kształtowanie właściwych wzorców ćwiczeń
fizycznych; sprzyjanie sukcesowi podstawowej terapii).
5. Konieczność zintegrowanych działań w części przypadków poporodowych, konsultacyjnych i w
zaburzeniach snu (np. bezdechu nocnym).
Efekty kształcenia (umiejętności i kompetencje)
4. Wiedza: nabycie wiedzy o obszarach współwystępowania zaburzeń psychicznych, szczególnie
depresyjnych, z innymi chorobami somatycznymi.
5. Umiejętności: nabycie umiejętności do oceny stanu psychicznego towarzyszącego chorobie
somatycznej, dostosowanie rehabilitacji do poziomu funkcjonowania takich chorych. Nabycie
kompetencji do kompleksowego działania w ramach zespołu terapeutycznego.
6. Postawa: świadomość ważności zachowania się w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki
zawodowej. Poszanowanie praw pacjenta psychiatrycznego. Współdziałanie jako członek
zespołu terapeutycznego.
Metody oceny pracy studenta/ Forma i warunki zaliczenia:
Ocenianie formujące: analiza materiałów/problemu podczas ćwiczeń (90%)
Ocenianie podsumowujące: egzamin pisemny – test wiadomości jednokrotnego wyboru (10%)
Literatura podstawowa:
Bilikiewicz A, Pużyński S, Rybakowski J, Wciórka J (red.). Psychiatria. Urban i Partner, Wrocław, tomy I-III,
2002-2004.
Florkowski A. (red.). Fizjoterapia w psychiatrii. Wydawnictwo Lekarskie, Warszawa, 2012.
Rymaszewska J, Dudek D.: Zaburzenia psychiczne w chorobach somatycznych. Praktyczne wskazówki
diagnostyczne i terapeutyczne. Via Medica, Gdańsk, 2009.
Duda J. Komentarz do ustawy o ochronie zdrowia psychicznego. LexisNexis, Warszawa, 2009.
Literatura uzupełniająca:
Kasperska K., Smolis-Bąk E., Białoszewski D.: Metodyka nauczania ruchu (usprawnienie pacjentów na
zajęciach grupowych). Skrypt dla studentów kierunku fizjoterapia, Warszawski Uniwersytet Medyczny,
Warszawa 2009.
Strong J. (red.): Ból: podręcznik dla terapeutów, DB Publishing, Warszawa 2008.
Klimkowski M, Herzyk A. Neuropsychologia. UMCS, Lublin, 1994.
21. TERAPIA MANUALNA
Opis przedmiotu (sylabus) na rok akademicki 2013/2014
Metryczka
Nazwa modułu/ przedmiotu:
TERAPIA MANUALNA
Kod przedmiotu:
Jednostki prowadzące kształcenie:
Kierownik jednostki/jednostek:
Program kształcenia (Kierunek studiów,
poziom i profil kształcenia, tryb studiów
np.: Zdrowie publiczne I stopnia profil
praktyczny, studia stacjonarne):
Rok studiów (rok, na którym realizowany
jest przedmiot):
Semestr studiów (semestr, na którym
realizowany jest przedmiot):
Typ modułu/przedmiotu (podstawowy,
kierunkowy, fakultatywny):
Prowadzący (imiona, nazwiska oraz
stopnie naukowe wszystkich
wykładowców prowadzących przedmiot –
pobierane z bazy pensum):
Erasmus TAK/NIE (czy przedmiot
dostępny jest dla studentów w ramach
programu Erasmus)
Zakład Rehabilitacji Oddziału Fizjoterapii
II Wydziału Lekarskiego WUM
Adres: 02-091Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 81
Telefon: 22 5720920
e-mail [email protected]
www.zakladrehabilitacji.edu.pl
Dr hab. n. med. Dariusz Białoszewski
Fizjoterapia, studia I stopnia
profil praktyczny,
studia stacjonarne
III rok
semestr V, VI
obowiązkowy/ kierunkowy
Dr n. med. Izabela Korabiewska
Mgr fizjoterapii Katarzyna Wasiak
Osoba odpowiedzialna za sylabus
(osoba, do której należy zgłaszać uwagi
dotyczące sylabusa):
Cel kształcenia
Dr n. med. Izabela Korabiewska
Cele przedmiotu: Celem zajęć z terapii manualnej jest zapoznanie studentów z podstawami medycyny
manualnej oraz jej miejscem w procesie fizjoterapii. Studenci podczas ćwiczeń poznają metody badania
manualnego, techniki zabiegowe (z uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań do ich stosowania) oraz
zagrożenia, jakie niesie ze sobą ten rodzaj terapii. Muszą wykazać się znajomością stosowania
podstawowych zabiegów terapii manualnej oraz włączeniem ich w proces rehabilitacji chorego.
Wiedza:
Rozumie i potrafi wyjaśnić pojęcie terapii manualnej i jej odmian, oraz jej rolę w kompleksowej fizjoterapii.
Posiada wiedze dotyczącą charakterystyki subiektywnych i obiektywnych skutków działania terapii
manualnej,
działania metod terapii manualnej na tkanki i narządy ustroju ludzkiego, możliwości jej zastosowania w
procesach profilaktyki i leczenia. Potrafi scharakteryzować wskazania i przeciwwskazań do stosowania
metod terapii manualnej oraz uzasadnić modyfikację wykonania zabiegów terapii manualnej w zależności
od indywidualnych cech i stanu pacjenta.
Umiejętności:
Potrafi samodzielnie praktycznie wprowadzać w życie zdobytą wiedzę, gromadzić, klasyfikować,
analizować dane o człowieku chorym, odpowiednio stosować zasady i techniki w zakresie działania terapii
manualnej.
Kompetencje:
Posiada świadomość własnych ograniczeń w zakresie wiedzy i umiejętności, posiadanych zdolności do
odpowiedzialnego wykonywania powierzonych zadań, zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi,
odpowiedzialnością, sumiennością i rzetelnością w wykonywaniu swych obowiązków zawodowych. Ma
obowiązek kształcenia się przez całe życie i podnoszenia swoich kompetencji zawodowych zgodnie z
aktualnie obowiązującą wiedzą medyczną i standardami opieki nad pacjentem.
Wymagania wstępne
Podczas realizacji teorii niezbędne jest bazowanie na wiadomościach pozyskanych w czasie nauczania
innych przedmiotów, a szczególnie anatomii, fizjologii, kinezjologii, wybranych zagadnieniach klinicznych,
metodyce, kinezyterapii i fizykoterapii.
Efekty kształcenia
Lista efektów kształcenia
Symbol
(kod przedmiotu)
_W01(numer
efektu oraz jego
kategoria Wwiedza, Uumiejętności, K kompetencje)
Nazwa
Odniesienie do efektu kierunkowego
W01, W02 (efekty stanowią załącznik
właściwej uchwały senatu o utworzeniu
kierunku studiów lub określeniu efektów
kształcenia)
K_W06
K_W07
K_W12
K_W49
K_W50
K_W51
K_W67







K_U02
K_U30
K_U32
 potrafi samodzielnie wykonywać



K_K01
K_K02
K_K03
K_K04
K_K08
K_K10
K_K11
zna teoretyczne, metodyczne i
praktyczne podstawy terapii
manualnej
zna budowę anatomiczną
człowieka i funkcjonowanie
poszczególnych jego układów
posiada wiedzę dotyczącą
znajomości anatomii
czynnościowej ze szczególnym
uwzględnieniem narządu ruchu
posiada wiedzę dotyczącą
możliwości zastosowania terapii
manualnej w procesach
profilaktyki, leczenia i
rehabilitacji
posiada wiedzę dotyczącą
doboru metod i technik oraz
wskazań i przeciwwskazań do
stosowania metod terapii
manualnej
posiada wiedzę dotyczącą
metodyki Ortopedycznej Terapii
Manualnej wg koncepcji
Kaltenborna i Evjentha
posiada wiedzę dotyczącą pojęć
terapii manualnej i jej odmian,
działania metod terapii
manualnej na tkanki i narządy
ustroju ludzkiego





zabiegi z zakresu kinezyterapii i
elementy terapii manualnej
potrafi prawidłowo dobrać
zabieg w zależności od stanu
zdrowia pacjenta
potrafi właściwie ocenić rolę
działań fizjoterapeutycznych w
kompleksowym procesie
leczenia
rozumie potrzebę kształcenia
się przez całe życie i
podnoszenia swoich kompetencji
zawodowych
posiada nawyk stałego
dokształcania się
posiada świadomość własnych
ograniczeń w zakresie wiedzy
i umiejętności
potrafi określić zakres swoich
kompetencji zawodowych
wykazuje odpowiedzialność za
zdrowie i bezpieczeństwo
pacjentów
potrafi samodzielnie wykonywać
swoją pracę jak i współpracować
OM1_W01
OM1_W01
OM1_W02
OM1_W07
OM1_W07
OM1_W07
OM1_W10
OM1_U01
OM1_U05
OM1_U05
OM1_K01
OM1_K01
OM1_K02
OM1_K02
OM1_K03
OM1_K04
OM1_K04
w zespole
przyjmuje odpowiedzialność za
swoje działania oraz pracę, którą
wykonuje

Formy prowadzonych zajęć
Tryb studiów
Rok
Stacjonarne/
niestacjonar
ne
Stacjonarne/
niestacjonar
ne
Liczba grup
III
Semestr
Rodzaj zajęć:
Wykłady
Seminaria
Ćwiczenia
Liczba godzin:
6
-
20
Liczba godzin:
-
-
20
V (zimowy)
III
VI (letni)
III
V/ VI
-
1
8
Tematy zajęć i treści kształcenia
WYKŁADY (3 wykłady po 2 godz.)
W 1. Temat: Podstawy medycyny manualnej i jej miejsce w procesie fizjoterapii.
Rys historyczny. Przykłady różnych systemów i szkół terapii manualnej (Maigne, Cyriax, Kaltenborn,
Lewit, Dvorak, Hartman, Maitland). Wyjaśnienie pojęcia terapii manualnej, chiropraktyki i technik
osteopatycznych. Miejsce terapii manualnej w ogólnym postępowaniu fizjoterapeutycznym.
Rola i cele terapii manualnej w diagnostyce i leczeniu. Zagrożenia terapii manualnej. Wskazania i
przeciwwskazania do terapii manualnej. Reakcje zabiegowe i pozabiegowe poszczególnych technik
manualnych na aparat ruchu i różne systemy regulacji czynności układów i tkanek ustroju.
Wykładowca: dr n. med. Izabela Korabiewska
W 2. Temat: Ortopedyczna Terapia Manualna - Koncepcja Kaltenborna i Evjentha, zastosowanie w
wybranych jednostkach chorobowych.
Metoda Kaltenborna i Evjentha – schemat badania, leczenie próbne, terapia (środki łagodzące ból, środki
zwiększające i zmniejszające ruchomość. Zasady doboru techniki leczniczej, bezpieczeństwo i skuteczność
przeprowadzanego zabiegu, wskazania i przeciwwskazania. Zastosowanie kliniczne metody OMT
Kaltenborn – Evjenth (zespół kanału nadgarstka, paluch koślawy, urazy stawu kolanowego, zespół
dysfunkcji stawu biodrowego,dorsalgia).
Wykładowca: dr n. med. Izabela Korabiewska
W 3. Temat: Emocje w ciele. Autoterapia i psychoedukacja (techniki wykorzystywane w terapii
manualnej).
Związki terapii manualnej z innymi dyscyplinami naukowymi – psychoterapią, psychologią.
Człowiek, jako jedność psychofizyczna, zespoły psychogenne. Reakcje narządu ruchu na „zawieszenie”
emocji w ciele, wady postawy ciała jako skutek psychogenny. Motywacja do podjęcia terapii/autoterapii.
Wykładowca: dr n. med. Izabela Korabiewska
ĆWICZENIA (5 ćwiczeń po 4 godz.)
V semestr
1,2,3,4 - Techniki manualne tkanek miękkich, anatomia palpacyjna.
5,6,7,8 - Podstawowe zasady technik manualnych i mobilizacje stawów kończyn.
9,10,11,12 - Mobilizacje uciskowe punktów spustowych. Techniki odruchowego oddziaływania w
dysfunkcjach
narządu ruchu.
13,14,15,16 - Neuromechanika i neuromobilizacje w fizjoterapii.
17,18,19,20 - Zaliczenie.
Osoby prowadzące: dr n. med. Izabela Korabiewska / mgr fizjoterapii Katarzyna Wasiak
VI semestr
1,2,3,4 - Terapia manualna stawów kończyn górnych według Koncepcji Kaltenborna i Evjentha.
5,6,7,8 - Terapia manualna stawów kończyn dolnych według Koncepcji Kaltenborna i Evjentha.
9,10,11,12 - Terapia manualna stawów kręgosłupa i miednicy według Koncepcji Kaltenborna i Evjentha.
13,1,15,16 - Poizometryczna relaksacja mięśni (PIR), autoterapia i relaksacja.
17,18,19,20 - Zaliczenie.
Osoby prowadzące: dr n. med. Izabela Korabiewska / mgr fizjoterapii Katarzyna Wasiak
Osoby prowadzące poszczególne ćwiczenia - według zamieszczonego grafiku w Zakładzie
Rehabilitacji
Sposoby weryfikowania i oceniania efektów
Symbol
K_W06
K_W07
K_W12
K_W49
K_W50
K_W51
K_W67
Formy
prowadzonyc
h
zajęć
W, Ć
Treści
kształcenia
Przedstawienie różnych
systemów i szkół terapii
manualnej. Wyjaśnienie pojęcia
terapii manualnej, chiropraktyki
i technik osteopatycznych oraz
miejsca terapii manualnej w
ogólnym postępowaniu
fizjoterapeutycznym.
Rola i cele terapii manualnej w
diagnostyce i leczeniu. Reakcje
zabiegowe i pozabiegowe
poszczególnych technik
manualnych.
Wiedza dotycząca możliwości
zastosowania terapii manualnej
w procesach profilaktyki,
leczenia i rehabilitacji.
Metoda Kaltenborna i Evjenthazasady
doboru
techniki
leczniczej.
Sposoby
weryfikacji
efektu
kształcenia
Sprawozdani
e,
Referat,
Pokaz
Kryterium
zaliczenia
Programow
y efekt
kształcenia
Zaliczone:
sprawozdanie;
referat lub
pokaz
OM1_W01
OM1_W01
OM1_W02
OM1_W07
OM1_W07
OM1_W07
OM1_W10
K_U02
K_U30
K_U32
K_K01
K_K02
K_K03
K_K04
K_K08
K_K10
K_K11
Ć
Pokazanie mobilizacji
Pokazy,
uciskowych punktów
spustowych oraz technik
odruchowego oddziaływania w
dysfunkcjach narządu ruchu.
Samodzielne, świadome i
odpowiedzialne wykonanie
zabiegu z zastosowaniem
elementów terapii manualnej
dobrane indywidualnie do
potrzeb pacjenta.
Możliwość pracy indywidualnej
i współpracy w zespole.
Ocena
zaliczenie
Pokazy (z
objaśnieniem,
z instruktażem,
sytuacyjny,
symultaniczny
)
OM1_U01
OM1_U05
OM1_U05
OM1_K01
OM1_K01
OM1_K02
OM1_K02
OM1_K03
OM1_K04
OM1_K04
Kryteria
Pełne wypełnienie kryteriów zaliczeniowych
(referaty, sprawozdanie, prezentacja multimedialna,
inscenizacja/pokaz).
Pełna 100% obecność na zajęciach lub
odrobione, usprawiedliwione nieobecności podczas
toku nauczania z przedmiotu Terapia Manualna według zaleceń prowadzącego.
2,0 (ndst)
3,0 (dost.)
3,5 (ddb)
Niedostateczne opanowanie efektów kształcenia
(poniżej 60%):
 Brak aktywności na zajęciach (ćw., sem.,
wykł.)
 Nieznajomość terminów, pojęć, definicji,
zasad itd.
 Nieumiejętność wyciągania wniosków.
 Brak umiejętności wykonywania czynności
związanych z metodą/techniką terapii
manualnej.
 Częsta nieobecność na
wykładach/seminariach.
 Brak odrobionych zajęć terapii manualnej.
Spełnienie wszystkich kryteriów zaliczenia 6068%
 Sporadyczna aktywność na zajęciach
 Dostateczna umiejętność posługiwania się
terminologia terapii manualnej.
 Dostateczne umiejętności wykonywania
czynności związanych z metodą/techniką
terapii manualnej.
 Rzadkie wnioskowanie
Spełnienie wszystkich kryteriów zaliczenia 69-76%
 Rzadka aktywność na zajęciach terapii
manualnej.
 Niepełna umiejętność posługiwania się
terminologią terapii manualnej.
 Dość dobre umiejętności
 Dość częste wnioskowanie.
4,0 (db)
4,5 (pdb)
5,0 (bdb)
Literatura
Spełnienie wszystkich kryteriów zaliczenia 77-84%
 Częsta aktywność na zajęciach terapii
manualnej.
 Poprawna umiejętność posługiwania się
terminologią terapii manualnej.
 Umiejętność wykonywania zabiegów terapii
manualnej.
 Częste wnioskowanie.
Spełnienie wszystkich kryteriów zaliczenia 85-92%
 Bardzo częsta aktywność na zajęciach terapii
manualnej.
 Prawidłowa umiejętność posługiwania się
terminologią terapii manualnej.
 Samodzielna umiejętność wykonywania
czynności terapii manualnej.
 Bardzo częste wnioskowanie.
Spełnienie wszystkich kryteriów zaliczenia 93-100%
 Stała aktywność i przejawianie inicjatywy na
ćwiczeniach/seminariach.
 Pełna umiejętność posługiwania się
terminologią terapii manualnej.
 Pełna, samodzielna umiejętność
wykonywania czynności związanych z
metodą/techniką zabiegową terapii
manualnej.
 Samodzielne wnioskowanie podczas
wykładów/ćwiczeń.
 Systematyczna obecność na wykładach
(możliwość opuszczenia 1 wykładu)
Literatura obowiązkowa:
1. Kaltenborn F. M.: Manualne mobilizacje stawów kończyn. Wydawnictwo Rolewski 1999
2. Lewit K.: Leczenie manualne za burzeń czynności narządu ruchu. PZWL Warszawa 1984
3. Jorritsma W.: Anatomia na żywym człowieku. Wstęp do terapii manualnej. Wydawnictwo
medyczne Urban & Partner Wrocław 2004
4. Nicola J. Petty, Badanie i ocena narządu ruchu. Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2010
Literatura uzupełniająca:
1. Arkuszewski Z.: Podręcznik medycyny manualnej. Wydawnictwo Elipsa – Jaim 2001
2. Barker M. „Techniki manipulacyjne kręgosłupa. Studium z zakresu medycyny ogólnej"; Springer –
Verlag, 1995
Butler D „Mobilisation of the nervous system” Churchill Livingstone, 1991
Deyo R. A.: Bóle krzyża. Świat Nauki. Październik 1998
Frisch H, Roex J.: Terapia manualna. PZWL Warszawa 2001
Buckum K.: Testy kliniczne w badaniu kości, stawów i mięśni PZWL Warszawa 1998
Słobodzian J., Rakowski A.: Terapia manualna w zespołach bólowych kręgosłupa lędźwiowo krzyżowego. Wyd. CTM Poznań 2001
8. Carreiro J. E.; "Pediatric manual medicine. An osteopathic approach"; Churchill Livingstone
Elsevier; 2009, Toronto
9. Kapandji I.; "The physiology of the joints. Volume one- the upper limb"; Churchill Livingstone
Elsevier; 2007, Toronto
10. Kapandji I.; "The physiology of the joints. Volume two- the lower limb"; Churchill Livingstone
Elsevier; 1987, Toronto
11. Kapandji I.; "The physiology of the joints. Volume three- the spinal column, pelvic girdle and head";
Churchill Livingstone Elsevier; 2008, Toronto
12. Mailtland G. D.; "Maitland's vertebral manipulation"; Elsevier; 2005; Toronto
13. Banks K., E. Hengeveld; "Maitland's clinical companion"; Elsevier; 2010; Toronto
3.
4.
5.
6.
7.
Czasopisma naukowe:
1.
2.
3.
4.
5.
Kwartalnik „Medycyna Manualna”
„ Fizjoterapia Polska”
„Postępy Rehabilitacji”
„ Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja”
„Medycyna Sportowa”
Możliwości dalszego kształcenia
Korelacja z przedmiotami: fizykoterapia, kinezyterapia, masaż oraz fizjoterapia ogólna
Kalkulacja punktów ECTS
Forma aktywności
Liczba godzin
Liczba punktów
ECTS
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim (w semestrze):
Wykład
6
Ćwiczenia
20
Forma aktywności
Liczba godzin
Samodzielna praca studenta
Liczba punktów
ECTS
Przygotowanie studenta do ćwiczeń
10
Czytanie wskazanej literatury
20
Referaty
4
Pokaz
10
Razem
70
2
Inne informacje
Koło naukowe: SKN fizjoterapii
Opiekun koła: dr hab. n. med. Dariusz Białoszewski
Regulamin:
Podczas pierwszych zajęć w roku akademickim każdy Student/-ka ma obowiązek:
 zapoznania się z regulaminem odbywania zajęć z przedmiotu Terapia manualna,
 zapoznania się z sylabusem z przedmiotu –Terapia manualna,
 zapoznać się z literaturą obowiązkową i uzupełniającą,
 zapoznać się z tematami zaliczeń śródrocznych i zaliczenia końcowego,
 zapoznać się z przepisami BHP obowiązującymi dla sali ćwiczeń.
Procesem dydaktycznym kieruje nauczyciel akademicki, w związku z czym, Student/-ka powinni:
 podporządkować się poleceniom prowadzącego i przestrzegać wspólnie podjętych ustaleń,
 zwracać się do niego w sytuacji wystąpienia podczas toku zajęć trudności i wszelkich wątpliwości.
Student/-ka zobowiązany jest w czasie roku akademickiego do:
 punktualnego zgłaszania się na zajęcia do sali wykładowej oraz do sali ćwiczeń,
 posiadania identyfikatora,
 posiadania ustalonych pomocy dydaktycznych zalecanych na pierwszych zajęciach ćwiczeń lub/i
wskazanych na kolejnych zajęciach,
 poszanowania sprzętu w sali wykładowej i sali ćwiczeń (o ewentualnym uszkodzeniu lub
zniszczeniu sprzętu należy poinformować osobę prowadzącą zajęcia).
Student/-ka ma obowiązek uczestnictwa Studenta/-ki we wszystkich zajęciach dydaktycznych:
w wykładach i seminariach:
 nieobecność podczas wykładu Student/-ka powinni odpracować w postaci referatu na temat ustalony
z osobą prowadzącą,
 nieobecność na seminariach Student/-ka zobowiązani są odpracować w formie odpowiedzi ustnej
lub pisemnej (wg wskazań osoby prowadzącej zajęcia) z zadanego przez prowadzącego zagadnienia,
 zapoznania się Studenta/-ki oraz przyswojenia przez nich wiadomości potrzebnych do odbycia
kolejnych seminariów, po podaniu tematu przez prowadzącego oraz samodzielnego przyswajania
wiedzy podstawowej jak i dodatkowej z danej dziedziny oraz literatury obowiązkowej i
uzupełniającej.
Student/-ka ma prawo do:
 nieobecności podczas choroby i za okazaniem zwolnienia lekarskiego (każda nieobecność będzie
rozpatrywana indywidualnie) i ustalenia z osobą prowadzącą formy odpracowania
w postaci referatu, prezentacji, inscenizacji na zaproponowany temat prowadzącego zajęcia z
zagadnień objętych w tematyce przedmiotu Terapia manualna.
Osoba prowadząca zajęcia dydaktyczne ma obowiązek:
 egzekwowania od Studentów/-ek posiadanej wiedzy, umiejętności praktycznych i kompetencji
społecznych wymaganych na danych zajęciach z przedmiotu Terapia manualna,
 niedopuszczenia Studenta/-ki, łamiących regulamin, do odbywania zajęć w sali ćwiczeń,
 przekazania wiedzy z obowiązującego zakresu umieszczonego w sylabusie przedmiotowym –
Terapia manualna,
 wykorzystywania pomocy dydaktycznych podczas zajęć dydaktycznych,
 respektowania procedur dydaktycznych zawartych w sylabusie przedmiotowym – Terapia

manualna.
Osoba prowadząca zajęcia z przedmiotu Terapia manualna ma prawo do:
niedopuszczenia Studenta/-ki, nieposiadającego wymaganej wiedzy, do odbywania zajęć
w sali ćwiczeń.
Warunki przystąpienia Studenta/-ki do zaliczenia końcowego:
 zaliczenie wszystkich zajęć objętych w sylabusie przedmiotowym z przedmiotu Terapia manualna,
 odrobione, usprawiedliwione nieobecności podczas toku nauczania z przedmiotu Terapia manualna 

według zaleceń prowadzącego,
indeks i karta egzaminacyjna,
identyfikator oraz dokument tożsamości ze zdjęciem.
Dodatkowo:
Zaliczenie odbywa się na ostatnich ćwiczeniach w semestrach zimowym i letnim, według kolejności i
tematyki zaproponowanej przez prowadzącego ćwiczenia, które ustalone są podczas pierwszych zajęć.
Do zaliczenia przedmiotu konieczna jest:
 aktywność Studenta/-ki podczas ćwiczeń i analiza wskazanej literatury,
Dyżury/ konsultacje: według grafiku zamieszczonego w Zakładzie Rehabilitacji Oddziału Fizjoterapii
Sumaryczne wskaźniki ilościowe
Bilans: 2ECTS
22.ZAOPATRZENIE ORTOPEDYCZNE
Opis przedmiotu (sylabus) na rok akademicki 2013/2014
Metryczka
Nazwa modułu/ przedmiotu:
Zaopatrzenie Ortopedyczne
Kod przedmiotu:
Jednostki prowadzące kształcenie:
Zakład Rehabilitacji Klinicznej z Oddziałem Fizjoterapii II
Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Nauczania w Języku
Angielskim oraz Oddziału Fizjoterapii
Ul. Kondratowicza 8, 03-242 Warszawa
Tel.: (+48 22) 326 58 54
Fax.: (+48 22) 326 59 15
[email protected]
Kierownik jednostki/jednostek:
Dr n. med Artur Stolarczyk
Program kształcenia (Kierunek studiów,
poziom i profil kształcenia, tryb studiów
np.: Zdrowie publiczne I stopnia profil
praktyczny, studia stacjonarne):
Rok studiów (rok, na którym realizowany
jest przedmiot):
Semestr studiów (semestr, na którym
realizowany jest przedmiot):
Typ modułu/przedmiotu (podstawowy,
kierunkowy, fakultatywny):
Fizjoterapia
Studia I stopnia
Profil praktyczny
Studia stacjonarne
Prowadzący (imiona, nazwiska oraz
stopnie naukowe wszystkich
wykładowców prowadzących przedmiot –
pobierane z bazy pensum):
Erasmus TAK/NIE (czy przedmiot
dostępny jest dla studentów w ramach
programu Erasmus)
Osoba odpowiedzialna za sylabus
(osoba, do której należy zgłaszać uwagi
dotyczące sylabusa):
III
V
Kierunkowy
Dr hab. Artur Stolarczyk
lek. Jarosław Deszczyński
Mgr Bażant Katarzyna
Mgr Bronikowski Adam
Mgr Gosek Katarzyna
Mgr Szczechura Monika
Mgr Jaczewska Joanna
Mgr Józefiak Anna
Mgr Materek Magdalena
Mgr Pietras Marta
NIE
Cel kształcenia
Wprowadzenie do przedmiotu Zaopatrzenie Ortopedyczne, zapoznanie z podstawowymi pojęciami
Zapoznanie studentów z zasadami doboru i stosowania ortez
Zapoznanie studentów z tematyką przedmiotów ortopedycznych ułatwiających funkcjonowanie osób
niepełnosprawnych
Zapoznanie studentów z tematyką zaopatrywanie niepełnosprawnych w protezy
Wskazanie studentom podstaw prawnych dla refundacji przedmiotów ortopedycznych
. Wymagania wstępne
Wiedza z zakresu anatomii i biomechaniki stawów kręgosłupa i kończyn
- Wiedza z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu
- Wiedza z zakresu ortopedii wieku rozwojowego
Efekty kształcenia
Lista efektów kształcenia
Symbol
(kod przedmiotu)
_W01(numer
efektu oraz jego
kategoria Wwiedza, Uumiejętności, K kompetencje)
K_W01
K_W12
K_W66
K_U11
K_U16
Nazwa
Nabycie podstawowej wiedzy na temat
ewolucji mechaniki ruchu człowieka,
jego typów konstytucyjnych oraz
pomiarów antropometrycznych
Nabycie wiedzy dotyczącej znajomości
anatomii czynnościowej ze szczególnym
uwzględnieniem narządu ruchu
Nabycie wiedzy z zakresu terminologii
oraz uporządkowanie wiedzy dotyczącej
niepełnosprawności
Nabycie umiejętności z zakresu doboru i
dopasowania sprzętu ortopedycznego
Nabycie umiejętności z zakresu
zastosowania pomocy ortopedycznych
oraz poinstruowania i nauczenia pacjenta
korzystania z nich.
Odniesienie do efektu kierunkowego
W01, W02 (efekty stanowią załącznik
właściwej uchwały senatu o utworzeniu
kierunku studiów lub określeniu efektów
kształcenia)
OM1_W03
OM1_W02
OM1_W10
OM1_U01
OM1_U02
Formy prowadzonych zajęć
Forma
Liczba godzin
Seminarium
15
Liczba grup
Minimalna liczba osób
w grupie
20
Tematy zajęć i treści kształcenia
S1 -Narząd ruchu, jego struktura i funkcja.
S2- Zaopatrzenie protezowe kończyny górnej - charakterystyka funkcjonalna i anatomia kończyny górnej.
Problemy w protezowaniu kończyn górnych.
S3-Zaopatrzenie protezowe kończyny dolnej - charakterystyka funkcjonalna i anatomia kończyny dolnej.
Problemy w protezowaniu kończyn dolnych.
S4-Ortezy kończyny górnej.
S5- Ortezy kończyny dolnej.
S6-Zastosowanie obuwia i wkładek ortopedycznych.
S7-Ortezy kręgosłupa. Rodzaje kołnierzy i gorsetów ortopedycznych.
S8-Zaopatrzenie ortopedyczne: przepisywanie, dystrybucja, odpłatność.
S9-Rola przedmiotów ortopedycznych w pionizacji i zaburzeniach czynności chodu.
Sposoby weryfikowania i oceniania efektów
Formy
prowadzonych
zajęć
Treści
kształcenia
K_W01
KW_W12
KW_W66
KW_U11
K_U16
S
Sposoby
weryfikacji
efektu
kształcenia
Kartkówki,
Sprawozdania,
Kolokwium
Kryterium
zaliczenia
Zaliczone
wszystkie
kartkówki i
sprawozdania
minimum 50
pkt na
kolokwium
Programowy
efekt
kształcenia zgodny z
Uchwałą
Senatu
OM1_W03
OM1_W02
OM1_W10
OM1_U01
OM1-U02
ocena
kryteria
2,0 (ndst)
Ocena nie jest wystawiana. Przedmiot na
zaliczenie.
3,0 (dost.)
j.w
3,5 (ddb)
j.w
4,0 (db)
j.w
4,5 (pdb)
j.w
5,0 (bdb)
j.w
1. Literatura
Literatura obowiązkowa:
„Zaopatrzenie ortopedyczne (protetyka i ortotyka): podręcznik dla Wydziału Biomechaniki medycznego
studium zawodowego” Tadeusz Myśliborski. PZWL Warszawa 1985
„Zaopatrzenie rehabilitacyjne” Bogumił Przeździak Via Medica – Wydawnictwo Medyczne, 2003 Gdańsk
„Zastosowanie kliniczne protez, ortez i środków pomocniczych” Bogumił Przeździak , W. M. Nyka,
Via Medica – Wydawnictwo Medyczne, 2010
Literatura uzupełniająca:
„Wiktora Degi ortopedia i rehabilitacja”, W. Marciniak [red.] A. Szulc, PZWL, Warszawa 2003
Katalogi sprzętu ortopedycznego
2. Kalkulacja punktów ECTS (proponowane przez osobę odpowiedzialną za sylabus zatwierdzane
przez Radę Programową- 1 ECTS powinien odpowiadać 25-30 godzinom pracy przeciętnego
studenta)
Liczba punktów
Forma aktywności
Liczba godzin
ECTS
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:
Wykład
Seminarium
15
Ćwiczenia
Forma aktywności
Liczba godzin
Liczba punktów
ECTS
Samodzielna praca studenta (przykładowe formy pracy):
Przygotowanie studenta do seminarium
15
Razem
30
1
PRZEDMIOTY PODSTAWOWE
23. DEMOGRAFIA I EPIDEMIOLOGIA
Kierunek / Specjalność
FIZJOTERAPIA
Rodzaj studiów
studia pierwszego stopnia
Nazwa przedmiotu:
DEMOGRAFIA I EPIDEMIOLOGIA
Typ przedmiotu: (podstawowy, kierunkowy,
zawodowy, do wyboru, wykształcenia
ogólnego)
przedmiot podstawowy
Język wykładowy
polski
Zakład Epidemiologii
II Wydział Lekarski z Oddziałem Nauczania w Języku
Angielskim, Oddziałem Fizjoterapii
Ul. Oczki 3, 02-007 Warszawa
[email protected]
tel.: (+48 22) 629 02 43, 621 52 56
fax.: (+48 22) 621 52 56
Jednostka organizacyjna
Adres/ telefon, faks
Kierownik Jednostki
dr hab. Józef Knap
Osoba odpowiedzialna za dydaktykę
lek. Grażyna Gawlik
36. lek. Grażyna Gawlik
37. prof. Jan Kopczyński
38.
39.
40.
Prowadzący przedmiot
Tryb studiów
Rok
Stacjonarne/
niestacjonar
III
ne (d.
wieczorowe)
Liczba punków
ECTS
Forma zaliczenia
Semestr
V
(zimowy)
Rodzaj zajęć:
Liczba
godzin:
Wykład
y
Seminari
a
Ćwiczeni
a
Praktyka
zawodow
a
Praca
własna
studenta
6
10
-
-
10
1
ZALICZENIE
Wymagania wstępne:
Podstawowa wiedza z zakresu fizjologii i patofizjologii człowieka oraz z zakresu mikrobiologii.
Cele przedmiotu:
Celem nauczania jest wyjaśnienie pojęcia zdrowia zbiorowego, jego zasadniczych przejawów oraz sposobów
poznawania przyczyn chorób oraz ich zmian w czasie. Istotnym wątkiem jest przedstawienie potrzeb
zdrowotnych ludności kraju oraz sposobów badania przyczyn najczęstszych niedoborów zdrowia metodami
populacyjnymi.
Metody dydaktyczne:
Wykłady, seminaria, prezentacja audiowizualna i dyskusja ze studentami dotycząca planowania badań i
interpretacji ich wyników
Treści merytoryczne przedmiotu:
Tematy wykładów
Sytuacja demograficzna Polski: ludność Polski, rozwój demograficzny (przyrost naturalny, starzenie się
populacji), prognozy demograficzne.
Zdrowie – uwarunkowanie stanu zdrowia – styl życia, czynniki środowiskowe – ich wpływ na zdrowie
człowieka: rola epidemiologii w zdrowiu publicznym.
Tematy seminariów
Diagnostyka zdrowia zbiorowego na podstawie danych o zachorowaniach, zgonach.
Wybrane aspekty sytuacji demograficznej w Polsce.
Ocena stanu zdrowia ludności: mierniki pozytywne, negatywne: umieralność ogólna,
umieralność niemowląt, przyczyny zgonów.
Rodzaje badań epidemiologicznych. Badania przesiewowe i warunki ich stosowania.
Badania opisowe.
Badania epidemiologiczne analityczne: retrospektywne, prospektywne, ryzyko względne,
ryzyko przypisane.
Efekty kształcenia (umiejętności i kompetencje)
- rozumie istotę epidemiologii i znaczenie jej metod w medycynie;
- zna metody oceny stanu zdrowia jednostki i populacji, różne systemy klasyfikacji chorób i procedur
medycznych;
- zna sposoby identyfikacji i badania czynników ryzyka, wady i zalety różnego typu badań epidemiologicznych
oraz miary świadczące o obecności zależności przyczynowo-skutkowej;
- opisuje strukturę demograficzną ludności i na tej podstawie ocenia problemy zdrowotne populacji
- potrafi uzyskać informacje na temat obecności czynników ryzyka chorób zakaźnych oraz zaplanować
działania profilaktyczne na różnym poziomie ich zapobiegania (np. szczepienia ochronne) i zwalczania;
- stawia dobro pacjenta na pierwszym miejscu
- przestrzega wszelkich praw pacjenta
- ma świadomość ważności zachowania w sposób profesjonalny i przestrzegania etyki zawodowej
- ma świadomość przestrzegania zasad etycznych w badaniach naukowych
- posiada nawyk i umiejętność stałego dokształcania się
Metody oceny pracy studenta/ Forma i warunki zaliczenia:
Seminaria wymagają czynnego udziału studentów polegającego na dyskusji lub rozwiązywaniu zadań zawartych
w programie seminariów.
Obowiązuje obecność na wszystkich seminariach.
Zajęcia kończą się kolokwium testowym (zaliczenie 60%).
Literatura podstawowa:
1. Jedrychowski W.: Podstawy epidemiologii: Metody badań oraz materiały ćwiczeniowe. Wyd. Uniw.
Jagiellonskiego, Kraków 2002.
2. Magdzik W., Naruszewicz-Lesiuk D., Zieliński A. (red.): Choroby zakaźne i pasożytnicze –
epidemiologia i profilaktyka.  Medica Press. Wyd. VI, 2007.
Literatura uzupełniająca:
24.FILOZOFIA Z ELEMENTAMI FILOZOFII MEDYCYNY
Kierunek / Specjalność
FIZJOTERAPIA
Rodzaj studiów
studia pierwszego stopnia
Nazwa przedmiotu:
Filozofia z elementami filozofii medycyny
Typ przedmiotu: (podstawowy, kierunkowy,
zawodowy, do wyboru, wykształcenia
ogólnego)
przedmiot podstawowy
Język wykładowy
polski
Zakład Bioetyki i Humanistycznych Podstaw Medycyny
II Wydziału Lekarskiego WUM
Żwirki i Wigury 81, 02-091 Warszawa
zakł[email protected], http://zhmif.wum.edu.pl/
tel.: (+48 22) 57 20 568
fax.: (+48 22) 57 20 568
Prof. dr hab. Tomasz Pasierski
Jednostka organizacyjna
Adres/ telefon, faks
Kierownik Jednostki
Osoba odpowiedzialna za dydaktykę
Dr n med. Maria J. Turos
Prowadzący przedmiot
Tryb studiów
Rok
Stacjonarne/
niestacjonar
III
ne (d.
wieczorowe)
Liczba punków
ECTS
Dr n med. Maria J. Turos
Semestr
II (letni)
Rodzaj zajęć:
Liczba
godzin:
Wykład
y
Seminari
a
Ćwiczeni
a
Praktyka
zawodow
a
Praca
własna
studenta
8
-
-
-
5
Forma zaliczenia
1
zaliczenie
Wymagania wstępne:
Ogólne wiadomości z filozofii na poziomie szkoły średniej ogólnokształcącej
Cele przedmiotu:
Zaprezentowanie w skróconej (ograniczony czas wykładów) formie filozofii jako nauki oraz jej podziału
strukturalnego. Podstawowe wiadomości z zasadniczych działów (logika, epistemologia, ontologia, metafizyka
i historia filozofii.
Metody dydaktyczne:
Klasyczny wykład
Treści merytoryczne przedmiotu:
Przedstawienie podstawowych zagadnień filozofii
Efekty kształcenia (umiejętności i kompetencje)
Nabycie podstawowych wiadomości z dziedziny filozofii, zapoznanie się z używanymi terminami oraz
poznanie najważniejszych postaci w dziejach rozwoju tej nauki
Metody oceny pracy studenta/ Forma i warunki zaliczenia:
Ocenianie ciągłe – każde spotkanie kończy dyskusja
Literatura podstawowa:
1. P. McInerney – Wstęp do filozofii „Zysk i Ska” [1998]
2. J. Tatoń – Filozofia w medycynie PZWL Warszawa [2003]
25.MEDYCYNA KATASTROF I ZAGROŻEŃ CYWILIZACYJNYCH
Opis przedmiotu (sylabus) na rok akademicki 2013/2014
Metryczka
MEDYCYNA KATASTROF I ZAGROŻEŃ
Nazwa modułu/ przedmiotu:
CYWILIZACYJNYCH
Kod przedmiotu:
Jednostki prowadzące kształcenie:
STUDIUM MEDYCYNY KATASTROF WUM
ul. Żwirki i Wigury 81 A, 02-091 Warszawa
TEL. : (+48 22) 57 20 536,545
FAX. : (+48 22) 57 20 543
[email protected]
Kierownik jednostki/jednostek:
dr n. med. Witold Pawłowski
Program kształcenia
Fizjoterapia
Studia I stopnia
Profil praktyczny
Studia stacjonarne
Rok studiów
III
Semestr studiów
(VI) letni
Typ modułu/przedmiotu
Przedmiot podstawowy
dr n. med. W. Pawłowski, lek M. Rogowska, lek. Z
Prowadzący
.Gronkiewicz, lek J. Radzikowska, mgr E. Sideris,
Erasmus TAK/NIE
Osoba odpowiedzialna za sylabus
lek Monika Rogowska
Cel kształcenia
1. Wprowadzenie studentów w zagadnienia podstawowych wyróżników medycyny katastrof i
zagrożeń cywilizacyjnych.
2. Zapoznanie studentów z postępowaniem w stanach nagłego zagrożenia życia podczas katastrof
oraz zdarzeń masowych z uwzględnieniem segregacji poszkodowanych.
3. Zapoznanie studentów z organizacją zabezpieczenia medycznego oraz z aktami prawnymi
dotyczącymi prowadzenia akcji ratunkowej.
4. Przedstawienie zasad planowania, kierowania i prowadzenia akcji ratunkowej podczas wypadków
masowych i katastrof.
Wymagania wstępne
Posiadanie podstawowej wiedzy i umiejętności z zakresu udzielania pomocy w stanach nagłego zagrożenia
życia i zdrowia.
Efekty kształcenia
Lista efektów kształcenia
Symbol
K_W14,K_W16,
K_W17,K_W30,
K_W33,K_W34,
K_W45,K_U04,
K_U09, K_U19,
K_U23, K_U35,
K_U36,K_K06,
K_K08,K_K09,
K_W16,K_W30,
K_W33,K_W34,
K_U04,K_U19,
K_U23, K_U35,
K_U36, K_K06,
K_K08, K_K09,
K_W30,
K_W33,K_W34,
K_W45,K_W59,
K_U04, K_U09
K_U19, K_U23,
K_U35, K_U36
K_K06,K_K08,
K_K09,K_K13
K_W30,K_W34,
K_W45 K_U04,
K_U19, K_U23,
K_U35, K_U36
K_K06,K_K08,
K_K09,K_K13
Nazwa
1. Zna i rozumie mechanizmy prowadzące do
nagłych zagrożeń zdrowia i życia. Zna zasady i
potrafi dokonać resuscytacji krążeniowooddechowej.
Odniesienie do efektu
kierunkowego
OM1_W02, OM1_W03,
OM1_W05, OM1_W06,
OM1_W07, OM1_U01,
OM1_U02, OM1_U03,
OM1_U05, OM1_K03
2. Zna rodzaje, objawy i skutki działania
OM1_W03, OM1_W05,
OM1_W06, OM1_U01,
czynników
masowego
rażenia
OM1_U02, OM1_U03,
(promieniowania, skażenia chemicznego i
biologicznego). Umie udzielić pomocy OM1_U05, OM1_K03
chorym oparzonym, odmrożonym, zatrutym,
skażonym środkami szkodliwymi. Zna zasady
postępowania z bojowymi środkami trującymi.
Potrafi dokonać segregacji i ewakuacji z
obszaru skażonego BST.
OM1_W05, OM1_W06,
3. Zna zasady postępowania w zdarzeniach
OM1_W07,
mnogich, masowych i katastrofach. Zna
OM1_W08, OM1_U01,
zasady planowania, prowadzenia i kierowania
OM1_U02, OM1_U03,
akcją
ratunkową
w
poszczególnych
OM1_U05,
katastrofach.
OM1_K03, OM1_K04
4. Decyduje
OM1_W05, OM1_W06,
o
wyborze
właściwego
OM1_W07, OM1_U01,
postępowania w przypadku segregacji
OM1_U02, OM1_U03,
medycznej- potrafi dokonać segregacji
OM1_U05,OM1_K03,
medycznej. Triage. System START i Jump
OM1_K04
START.
Formy prowadzonych zajęć
Forma
Liczba godzin
Liczba grup
Minimalna liczba osób
w grupie
Wykład
6
Cały rok
Cały rok
Seminarium
8
20
Tematy zajęć i treści kształcenia
W1- Medycyna katastrof jako nauka. Rodzaje katastrof. Podział katastrof wg WHO. Treść kształceniaEK1, Wykładowca -dr n. med. W. Pawłowski, lek M. Rogowska, lek. Z .Gronkiewicz,
W2- Zasady organizacji, kierowania i prowadzenia akcji ratunkowej podczas wypadków masowych i
katastrof. Procedury medyczne, obowiązujące podczas zdarzeń masowych w poszczególnych fazach akcji
ratunkowej. Segregacja medyczna. System START. Treść kształcenia-EK1,EK2,EK3, EK4, Wykładowca
-dr n. med. W. Pawłowski, lek J. Radzikowska, lek M. Rogowska
W3- Bioterroryzm jako szczególny rodzaj katastrofy. Charakterystyka działań ratunkowych w innych
rodzajach katastrof ( naturalnych, przemysłowych, komunikacyjnych ). Treść kształcenia-EK2,EK3,
Wykładowca- lek. Z .Gronkiewicz, lek J. Radzikowska
W4- Wybrane zagadnienia międzynarodowego prawa humanitarnego. Konwencja Genewska. Treść
kształcenia-EK1, EK3, Wykładowca - dr n. med. W. Pawłowski, mgr E. Sideris,
S1- Podstawowe aspekty psychologii katastrof. Komunikacja z poszkodowanym w sytuacjach
ekstremalnych np. katastrof. Wybrane elementy treningu antystresowego. Treść kształceniaEK1,EK3,EK4, , Wykładowca- mgr E. Sideris
S2- Charakterystyka zagrożeń cywilizacyjnych. Treść kształcenia- EK1,EK2, Wykładowca- lek. Z
.Gronkiewicz, lek J. Radzikowska , lek M. Rogowska
S3-Zasady segregacji medycznej. TRIAGE i inne systemy segregacyjne Treść kształcenia EK1,EK3,EK4, , Wykładowca-M. Rogowska
S4- Zasady organizacji, kierowania i prowadzenia akcji ratunkowej podczas wypadków masowych i
katastrof. Podejmowanie decyzji w sytuacji katastrofy – gra decyzyjna. Treść kształceniaEK1,EK2,EK3,EK4 , Wykładowca- dr n. med. W. Pawłowski, lek M. Rogowska
Sposoby weryfikowania i oceniania efektów kształcenia
Formy
prowadzonyc
h zajęć
Treści kształcenia
Sposoby
weryfikacji
efektu
Kryterium Programowy efekt kształcenia zaliczenia zgodny z Uchwałą Senatu
kształcenia
EK1
EK2
EK3
EK4
Wykłady,
seminaria
Wykłady,
seminaria
Wykłady,
seminaria
Wykłady,
seminaria
K_W14,K_W16,
K_W17,K_W30,
K_W33,K_W34,
K_W45,K_U04,
K_U09, K_U19,
K_U23, K_U35,
K_U36,K_K06,
K_K08,K_K09,
K_W16,K_W30,
K_W33,K_W34,
K_U04,K_U19,
K_U23, K_U35,
K_U36, K_K06,
K_K08, K_K09,
K_W30,
K_W33,K_W34,
K_W45,K_W59,
K_U04, K_U09
K_U19, K_U23,
K_U35, K_U36
K_K06,K_K08,
K_K09,K_K13
K_W30,K_W34,
K_W45 K_U04,
K_U19, K_U23,
K_U35, K_U36
K_K06,K_K08,
K_K09,K_K13
Kolokwium
pisemne,
lista
obecności
Kolokwium
pisemne,
lista
obecności
Kolokwium
pisemne,
lista
obecności
Kolokwium
pisemne,
lista
obecności
Zaliczenie
pisemne,
obecność
na
zajęciach
Zaliczenie
pisemne,
obecność
na
zajęciach
OM1_W02, OM1_W03,
OM1_W05, OM1_W06,
OM1_W07, OM1_U01,
OM1_U02, OM1_U03,
OM1_U05, OM1_K03
OM1_W03, OM1_W05,
OM1_W06, OM1_U01,
OM1_U02, OM1_U03,
OM1_U05, OM1_K03
Zaliczenie
pisemne,
obecność
na
zajęciach
OM1_W05, OM1_W06,
OM1_W07,OM1_W08,
OM1_U01, OM1_U02,
OM1_U03,OM1_U05,
OM1_K03, OM1_K04
Zaliczenie
pisemne,
obecność
na
zajęciach
OM1_W05, OM1_W06,
OM1_W07, OM1_U01,
OM1_U02, OM1_U03,
OM1_U05,OM1_K03,
OM1_K04
kolokwium pisemne - czas trwania zaliczenia: 30 minut, kolokwium pisemne (5 pytań - otwarte
opisowe), ocenianie pytań- każde pytanie oceniane w skali od 0-5 punktów, minimalna suma uzyskana to
0 punktów, maksymalna liczba punktów 25 punktów
ocena
2,0 (ndst)
3,0 (dost.)
3,5 (ddb)
4,0 (db)
4,5 (pdb)
5,0 (bdb)
kryteria
poniżej 15 pkt
17,5 -15,5
19-18
21,5-19,5
23-22
25-23,5 pkt
Literatura
Literatura obowiązkowa:
1.Fiedor P. , Pawłowski W. : „Medycyna Katastrof - kompendium edukacyjno-szkoleniowe”,
Oficyna Wydawnicza WUM, Warszawa 2011
Literatura uzupełniająca:
1. Susan M. Briggs ( red.), Kathryn H. Brinsfield : „Wczesne postępowanie medyczne w katastrofach.
Podręcznik dla ratowników medycznych” PZWL Warszawa 2007.
3. Latalski M., Majewski A. : „Medycyna katastrof” Lublin 2000.
4. Zawadzki A. : „Medycyna ratunkowa i katastrof „PZWL Warszawa 2006.
5. Kowalczyk M., Rump S., Kołaciński Z., :” Medycyna katastrof chemicznych” , PZWL Warszawa 2004.
6. Klukowski K.: „Medycyna wypadków w transporcie” PZWL Warszawa 2005.
Kalkulacja punktów ECTS
Forma aktywności
Liczba punktów
ECTS
Liczba godzin
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:
Wykład
6
0,25
Seminarium
8
0,25
Forma aktywności
Liczba punktów
ECTS
Liczba godzin
Samodzielna praca studenta
Czytanie wskazanej literatury
7
0,25
Przygotowanie do zaliczeń
8
0,25
Razem
1
Inne informacje
Przy Zakładzie Studium Medycyny Katastrof działa Studenckie Koło Naukowe .
Opiekun SKN: dr n. med. W. Pawłowski
26. METODOLOGIA BADAŃ NAUKOWYCH
Kierunek / Specjalność
Rodzaj studiów
Nazwa przedmiotu:
Typ przedmiotu: (podstawowy, kierunkowy,
zawodowy, do wyboru, wykształcenia
ogólnego)
Język wykładowy
Jednostka organizacyjna
Adres/ telefon, faks
FIZJOTERAPIA
studia pierwszego stopnia
Metodologia badań naukowych
przedmiot kształcenia ogólnego
polski
Zakład Dydaktyki i Efektów Kształcenia
Wydział Nauki o Zdrowiu z Oddziałem Pielęgniarstwa,
Oddziałem Zdrowia Publicznego, Oddziałem Dietetyki
Ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa
tel. (22) 57-20-490, fax.(22) 57-20-491
e-mail: [email protected]
Kierownik Jednostki
Dr n. biol. Henryk Rebandel
Osoba odpowiedzialna za dydaktykę
Dr n. biol. Henryk Rebandel
Dr n o zdr. Joanna Gotlib
Dr n. biol. Henryk Rebandel
Prowadzący przedmiot
Tryb studiów
Rok
Stacjonarne/
niestacjonar
III
ne (d.
wieczorowe)
Liczba punków
ECTS
Forma zaliczenia
Semestr
V
(zimowy)
Rodzaj zajęć:
Liczba
godzin:
Wykład
y
Seminari
a
Ćwiczeni
a
Praktyka
zawodow
a
Praca
własna
studenta
6
10
-
-
10
1
ZALICZENIE
Wymagania wstępne:
Brak
Cele przedmiotu:
C1
Zapoznanie studenta z zasadami przygotowania pod kierunkiem promotora wybranego rodzaju pracy
dyplomowej: badawczej, przeglądowej lub studium przypadku.
C2
Przygotowanie studenta do prowadzenia badań naukowych w zakresie swojej specjalności na rzecz rozwoju
zawodu, wiedzy i praktyki fizjoterapeutycznej, podnoszenia jakości świadczeń, prowadzenia wymiany
informacji oraz upowszechniania uzyskanych wyników dla rozwoju fizjoterapii
C3
Kształtowanie umiejętności wykorzystania i zastosowania w praktyce wyników badań naukowych
prezentowanych
w literaturze polskiej i światowej w działalności zawodowej
Metody dydaktyczne:
Metody podające: wykład informacyjny, pogadanka, anegdota, wyjaśnienie.
Metody problemowe: wykład problemowy omówienie problemu pojedynczego lub złożonego
Metody aktywizujące: seminarium, dyskusja dydaktyczna
Kształcenie na odległość: platforma e-learningowa Moodle: prezentacje tematyczne, filmy, audycje radiowe,
strony internetowe, polskie i światowe bazy piśmiennictwa naukowego
Treści merytoryczne przedmiotu:
1.
Najważniejsze przepisy dotyczące przygotowania pracy dyplomowej
2.
Rodzaje prac dyplomowych, zasady przygotowanie pracy dyplomowej
3.
Badania ankietowe
4.
Opracowanie statystyczne wyników badań
5.
Zasady i sposoby cytowania pozycji piśmiennictwa
6.
Korzystanie z baz piśmiennictwa naukowego
7.
Formatowanie tekstu pracy dyplomowej
8.
Przygotowanie prezentacji multimedialnej na obronę pracy dyplomowej
Efekty kształcenia
Wiedza
definiuje główne pojęcia metodologii, jako nauki oraz wskazuje metodykę postępowania badawczego
prezentuje zasady struktury pracy naukowej oraz przedstawia kryteria doboru piśmiennictwa do badań
przedstawia programy i testy statystyczne do opracowania wyników badań
definiuje zasady praktyki opartej na dowodach naukowych w medycynie (EBM) oraz w fizjoterapii
zna zasady prawa autorskiego
charakteryzuje prawa autorskie i zasady etyczne w badaniach naukowych
Umiejętności
prowadzi badania w oparciu o metody ilościowe i jakościowe (m.in. przegląd piśmiennictwa, metaanalizę,
sondaż diagnostyczny, badanie randomizowane, studium przypadku)
wykorzystuje badanie naukowe w fizjoterapii z zastosowaniem skali i narzędzi badawczych
opracowuje bazę danych w oparciu o materiał badawczy, dokonuje statystycznej analizy oraz zinterpretuje
wyniki badań
korzysta z podstaw statystyki na potrzeby pracy dyplomowej i prac badawczych
analizuje porównawczo wyniki badań własnych z wynikami innych badaczy
potrafi identyfikować błędy i krytycznie oceniać dostępne informacje z praktyki i piśmiennictwa
posiada umiejętność tworzenia prac pisemnych w języku polskim oraz obcym z wykorzystaniem
podstawowych źródeł
posiada umiejętność przygotowywania wystąpień w języku polskim oraz obcym z wykorzystaniem
podstawowych źródeł
Kompetencje społeczne
rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
uznaje konieczność ustawicznego kształcenia się i rozwoju zawodowego
przestrzega praw autorskich przy opracowaniu materiału badawczego
przestrzega zasad etyki zawodowej w pracy badawczej
Metody oceny pracy studenta/ Forma i warunki zaliczenia:
Zaliczenia testowe, pisemne, przez platformę e-learningową Moodle, podczas trwania semestru
Testy: otwarte, krótkie odpowiedzi, zamknięte (prawda-fałsz, dobieranie, wielokrotnego wyboru). Skale ocen numeryczne, słowne. Obecność na seminariach.
Literatura podstawowa:
1. Babbie E. Badania społeczne w praktyce. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN; 2005.
2. Frankfort-Nachmias C, Nachmias D. Metody badawcze w naukach społecznych. Warszawa: Wydawnictwo
Zysk i S-ka; 2005.
3.Łobocki M. Metody i techniki badań pedagogicznych. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls; 2006.
4. Sztumski J. Wstęp do metod i technik badań społecznych. Katowice: Śląsk Sp. z o.o.; 2005
5.Wieczorkowska G, Wierzbiński J. Badania sondażowe i eksperymentalne. Wybrane zagadnienia. Warszawa:
Wydawnictwa Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego; 2005.
Literatura uzupełniająca:
1. Gajewski P, Jaeschke R, Brożek J. Podstawy EBM czyli medycyny opartej na danych naukowych dla
lekarzy i studentów medycyny. Warszawa: Medycyna Praktyczna; 2008.
PRAKTYKI
27.Praktyka w zakresie fizjoterapii klinicznej w ortopedii
Opis przedmiotu (sylabus) na rok akademicki 2013/2014
Metryczka
Nazwa modułu/ przedmiotu:
Praktyka w zakresie fizjoterapii klinicznej w ORTOPEDII
Kod przedmiotu:
Jednostki prowadzące kształcenie:
Zakład Rehabilitacji Klinicznej Oddziału Fizjoterapii II
Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Nauczania w Języku
Angielskim oraz Oddziałem Fizjoterapii
Ul. Kondratowicza 8, 03-242 Warszawa
Tel.: (+48 22) 326 58 24
Fax.: (+48 22) 326 59 15
[email protected]
Kierownik jednostki/jednostek:
dr hab. n.med. Artur Stolarczyk
Program kształcenia (Kierunek studiów,
poziom i profil kształcenia, tryb studiów
np.: Zdrowie publiczne I stopnia profil
praktyczny, studia stacjonarne):
Rok studiów (rok, na którym realizowany
jest przedmiot):
Semestr studiów (semestr, na którym
realizowany jest przedmiot):
Typ modułu/przedmiotu (podstawowy,
kierunkowy, fakultatywny):
Fizjoterapia
Studia I stopnia
Profil praktyczny
Studia stacjonarne
Prowadzący (imiona, nazwiska oraz
stopnie naukowe wszystkich
wykładowców prowadzących przedmiot –
pobierane z bazy pensum):
Erasmus TAK/NIE (czy przedmiot
dostępny jest dla studentów w ramach
programu Erasmus)
Osoba odpowiedzialna za sylabus
(osoba, do której należy zgłaszać uwagi
III
Zimowy i letni
kierunkowy
Mgr Adam Bronikowski
Mgr Katarzyna Bażant
Mgr Katarzyna Gosek
Mgr Joanna Jaczewska
Mgr Anna Józefiak-Wójtowicz
Mgr Magdalena Materek
Mgr Marta Pietras
Mgr Monika Szczechura
TAK
Dr n.med. Paweł Kołodziejski
dotyczące sylabusa):
Cel kształcenia
- utrwalenie wiedzy na temat badania ortopedycznego pacjenta
- utrwalenie wiedzy na temat jednostek chorobowych narządu ruchu
- wiedza na temat leczenia zachowawczego i operacyjnego jednostek chorobowych narządu ruchu
- wiedza na temat rehabilitacji podstawowych jednostek chorobowych narządu ruchu
- umiejętność prawidłowego dopasowania postępowania rehabilitacyjnego w zakresie jednostek
chorobowych narządu ruchu
Wymagania wstępne
- Wiedza z zakresu anatomii i biomechaniki stawów kończyny górnej, kończyny dolnej i kręgosłupa
- Znajomość podstaw kinezyterapii
- Wiedza z zakresu badania podmiotowego i przedmiotowego pacjenta
-Umiejętność oceny stanu ogólnego pacjenta i stanu miejscowego poszczególnych części ciała
(ocena postawy, zakresu ruchomości stawów, siły i wytrzymałości mięśni, obwodów i długości kończyn),
- Znajomość zasad bezpiecznej pracy indywidualnej z pacjentem
Efekty kształcenia
Lista efektów kształcenia
Symbol
()
K_W04
K_W07
K_W16
K_W17
K_W18
K_W20
K_U02
K_U11
K_U16
Nazwa
Posiada wiedzę z zakresu biomechaniki
układu ruchu człowieka
Zna budowę anatomiczną człowieka i
funkcjonowanie
poszczególnych
układów
Zna
podstawy
patofizjologii
najczęstszych jednostek chorobowych
Posiada wiedzę na temat podstawowych
jednostek chorobowych narządu ruchu
ich przebiegu, leczenia i rehabilitacji
Zna zasady diagnostyki klinicznej oraz
podstawowe informacje na temat badań
diagnostycznych
stosowanych
w
najczęstszych jednostkach chorobowych
Zna ogólne zasady przeprowadzania
badania dla potrzeb rehabilitacji i
fizjoterapii
Potrafi samodzielnie wykonywać zabiegi
z zakresu kinezyterapii i elementy terapii
manualnej
Potrafi dobrać i dopasować sprzęt
ortopedyczny
Potrafi zastosować pomoce ortopedyczne
oraz poinstruować pacjenta jak z nich
Odniesienie do efektu kierunkowego
W01,)
OM1_W01
OM1_W01
OM1_W03
OM1_W03
OM1_W03
OM1_W03
OM1_U01
OM1_U01
OM1_U02
korzystać
K_K11
Przyjmuje odpowiedzialność za swoje
działanie oraz pracę, którą wykonuje
OM1_K04
Formy prowadzonych zajęć
Forma
Liczba godzin
Ćwiczenia
30
Liczba grup
Minimalna liczba osób
w grupie
10 lub
6 (ćw. kliniczne)
Tematy zajęć i treści kształcenia
Zajęcia polegają na opracowaniu przez studenta programu usprawniania pacjentów przebywających na
oddziale Ortopedii z różnymi schorzeniami narządu ruchu i poprowadzeniu rehabilitacji pacjentów.
Sposoby weryfikowania i oceniania efektów kształcenia
Formy
prowadzonych
zajęć
Praktyka
zawodowa
ocena
Treści
kształcenia
Sposoby
weryfikacji
efektu
kształcenia
Sprawozdanie
z praktyk w
postaci karty
rehabilitacji
pacjenta
Kryterium
zaliczenia
Programowy
efekt
kształcenia zgodny z
Uchwałą
Senatu
co najmniej 70
% poprawnych
odpowiedzi
kryteria
2,0 (ndst)
niedostateczne opanowanie efektów kształcenia
3,0 (dost.)
spełnienie wszystkich kryteriów zaliczenia
3,5 (ddb)
4,0 (db)
4,5 (pdb)
5,0 (bdb)
Literatura
Literatura obowiązkowa:
„Ortopedia i Traumatologia”, Tadeusz Szymon Gaździk, PZWL
„Rehabilitacja Ortopedyczna”, S. Brent Brotzman, Kelvin E. Wilk, red. wyd. polskiego Artur Dziak,
Elsevier Urban & Partner
„Ortopedia i rehabilitacja”, Wiktor Dega, PZWL
„Testy kliniczne w badaniu kości, stawów i mięśni”, Klaus Buckup, tłumaczenie: Tadeusz Gaździk,
PZWL
Literatura uzupełniająca:
„Sportowe urazy kręgosłupa” T.A. Lennard, H.M. Crabtree, Elsevier Urban & Partner red. wyd. polskiego
Artur Dziak
„Kinezyterapia w stabilizacji kompleksu lędźwiowo- miednicznego”, C. Richardson, P.W. Hodges, J.
Hades, Elsevier Urban & Partner
„Ortopedia i reumatologia” A. Coote, P. Haslam,red. wyd. polskiego Tadeusz Gaździk, Elsevier Urban &
Partner
„Bóle i dysfunkcje kręgosłupa”, Wiktor Dega, Medicina Sportiva
„ Anatomia funkcjonalna narządu ruchu człowieka” Adam Gąsiorowski, wyd. UMCS
Kalkulacja punktów ECTS
Forma aktywności
Liczba punktów
ECTS
Liczba godzin
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:
30
30
Forma aktywności
1
Liczba punktów
ECTS
Liczba godzin
Samodzielna praca studenta (przykładowe formy pracy):
Przygotowanie studenta do prowadzenia zajęć
20
1
Czytanie wskazanej literatury
10
0,5
Napisanie raportu z zajęć
2
Razem
32
28.Praktyka w zakresie fizjoterapii klinicznej w kardiologii
Kierunek / Specjalność
FIZJOTERAPIA
Rodzaj studiów
studia pierwszego stopnia
Praktyka zakresie fizjoterapii klinicznej w
KARDIOLOGII
Nazwa przedmiotu:
Typ przedmiotu: (podstawowy, kierunkowy,
zawodowy, do wyboru, wykształcenia
ogólnego)
Praktyki zawodowe
Język wykładowy
polski
Katedra i Klinika Kardiologii, Nadciśnienia Tętniczego i
Chorób Wewnętrznych II Wydziału Lekarskiego z
Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim oraz Oddziałem
Fizjoterapii
Ul. Kondratowicza 8, 03-242 Warszawa
Tel.: (+48 22) 326 58 24
Fax.: (+48 22) 326 58 26
[email protected]
Jednostka organizacyjna
Adres/ telefon, faks
prof. dr hab. Mirosław Dłużniewski
Kierownik Jednostki
Osoba odpowiedzialna za dydaktykę
dr n. med. Maciej Janiszewski
Mgr Anna Lipka
Mgr Karolina Grudzińska
Mgr Aleksandra Maciąg
Mgr Michalina Musiałek
Mgr Zdzisława Ścios
Prowadzący przedmiot
Tryb studiów
Rok
Semestr
III
V
(zimowy)
III
VI (letni)
Stacjonarne/
niestacjonar
ne (d.
wieczorowe)
Stacjonarne/
niestacjonar
ne (d.
wieczorowe)
Liczba punków ECTS
Forma zaliczenia
Wykłady
Seminari
a
Ćwiczeni
a
Praktyka
zawodow
a
Liczba
godzin:
-
-
-
30
Liczba
godzin:
-
-
-
30
Rodzaj zajęć:
Praca
własna
studenta
2
ZALICZENIE
Wymagania wstępne:
Opanowanie wiedzy w zakresie przekazywanym podczas wykładów, seminariów i ćwiczeń
Cele przedmiotu:
Poszerzenie umiejętności praktycznych w zakresie rehabilitacji szpitalnej i pozaszpitalnej pacjenta z chorobami
układu krążenia
Metody dydaktyczne:
Ćwiczenia przy łóżku chorego pod opieką i nadzorem lekarzy i fizjoterapeutów
Treści merytoryczne przedmiotu:
Praktyczny aspekt rehabilitacji wewnątrzszpitalnej i poszpitalnej u chorych z zawałem serca, niewydolnością
serca, po operacjach kardiochirurgicznych i po zabiegach kardiologii inwazyjnej. Praktyczne wprowadzenie
zasad prewencji pierwotnej i wtórnej
Efekty kształcenia (umiejętności i kompetencje)
Zdobycie umiejętności samodzielnego planowania, prowadzenia i oceny skuteczności rehabilitacji
wewnątrzszpitalnej i poszpitalnej u chorych ze schorzeniami układu sercowo-naczyniowego. Zdobycie
umiejętności wprowadzenia u pacjentów zasad prozdrowotnego stylu życia (dieta kardiologiczna, aktywności
fizyczna, zwalczanie nałogu palenia tytoniu)
Metody oceny pracy studenta/ Forma i warunki zaliczenia:
Warunkiem zaliczenia semestru jest obecność i aktywne uczestniczenie w praktykach zawodowych.
W razie dłuższej usprawiedliwionej nieobecności należy skontaktować się z asystentem odpowiedzialnym za
dydaktykę celem ustalenia możliwości powtórzenia zajęć z kardiologii z inną grupą studencką.
Zaliczenie praktyk zawodowych jest warunkiem przystąpienia do egzaminu z kardiologii.
Literatura podstawowa:
Kompleksowa Rehabilitacja Kardiologiczna – Folia Cardiologica, 2004, tom 11; suplement A
Dział pt. Rehabilitacja kardiologiczna w podręczniku „Kardiologia” red. A. Szczeklik, M. Tendera. Medycyna
Praktyczna 2010
Literatura uzupełniająca:
I. Demczyszak Fizjoterapia w chorobach układu sercowo-naczyniowego. Górnicki Wydawnictwo Medyczne,
Wrocław 2006
J. Bromboszcz, P. Dylewicz - Rehabilitacja kardiologiczna - stosowanie ćwiczeń fizycznych, Elipsa-Jaim,
Kraków 2005, wyd. 1
29. Praktyka w zakresie fizjoterapii klinicznej w chorobach wewnętrznych i
geriatrii
Opis przedmiotu (sylabus) na rok akademicki 2013/2014
Metryczka
Praktyka w zakresie fizjoterapii klinicznej w chorobach
Nazwa modułu/ przedmiotu:
Kod przedmiotu:
Jednostki prowadzące kształcenie:
Kierownik jednostki/jednostek:
Program kształcenia (Kierunek studiów,
poziom i profil kształcenia, tryb studiów
np.: Zdrowie publiczne I stopnia profil
praktyczny, studia stacjonarne):
Rok studiów (rok, na którym realizowany
jest przedmiot):
Semestr studiów (semestr, na którym
realizowany jest przedmiot):
Typ modułu/przedmiotu (podstawowy,
kierunkowy, fakultatywny):
Prowadzący (imiona, nazwiska oraz
stopnie naukowe wszystkich
wykładowców prowadzących przedmiot –
pobierane z bazy pensum):
Erasmus TAK/NIE (czy przedmiot
dostępny jest dla studentów w ramach
programu Erasmus)
Osoba odpowiedzialna za sylabus
(osoba, do której należy zgłaszać uwagi
dotyczące sylabusa):
Cel kształcenia
wewnętrznych i geriatrii.
17843
III Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii
Solec 93
00-382 Warszawa
(+48 22) 25 06 253
Fax (+48 22) 25 06 251
e-mail: [email protected]
Dr hab. n. med. Artur Mamcarz
Fizjoterapia
Studia I stopnia
Profil praktyczny
Studia stacjonarne
III
Letni
Przedmiot kierunkowy
Dr n. med. Sylwia Skorupska
Dr n. med. Tomasz Chomiuk
TAK
Dr n. med. Tomasz Chomiuk
1. Przyswojenie podstawowych wiadomości z zakresu chorób trzeciego wieku
2. Poznanie zasad doboru zabiegów fizjoterapeutycznych i metod fizjoterapii stosownie do rozpoznania
klinicznego, okresu choroby i funkcjonalnego stanu chorego.
Wymagania wstępne
Anatomia prawidłowa człowieka, fizjologia i patofizjologia, kinezyterapia, fizykoterapia, podstawy
fizjoterapii klinicznej.
Efekty kształcenia
Lista efektów kształcenia
Symbol
(kod przedmiotu)
_W01(numer
efektu oraz jego
kategoria Wwiedza, Uumiejętności, K kompetencje)
K_U31
K_U32
K_U33
K_U34
K_U40
K_U41
K_U46
K_U48
K_U50
K_U52
K_U53
K U54
Nazwa
potrafi planować i monitorować przebieg
rehabilitacji pacjenta
potrafi właściwie ocenić rolę działań
fizjoterapeutycznych w kompleksowym
procesie leczenia
potrafi analizować i interpretować
podstawowe zjawiska czynnościowe w
obszarze narządu ruchu, układu krążenia
i układu oddechowego
potrafi przeprowadzić diagnozę i
dokonać oceny funkcjonalnej pacjenta
potrafi dokonać analizy i interpretacji
obrazu klinicznego pacjenta
potrafi dokonać kwalifikacji pacjenta do
określonego postępowania
fizjoterapeutycznego
potrafi kontrolować efektywność
procesu fizjoterapii
potrafi zinterpretować wyniki badania
podmiotowego i przedmiotowego
posiada praktyczną umiejętność
zbierania wywiadu chorobowego z
pacjentem oraz analizy uzyskanych
informacji
potrafi analizować i interpretować
zjawiska czynnościowe w obszarze
narządu ruchu
potrafi analizować wyniki testów
sprawności fizycznej
potrafi wprowadzić dane i uzyskane
informacje oraz opis
efektów zabiegów do dokumentacji
pacjenta
Odniesienie do efektu kierunkowego
W01, W02 (efekty stanowią załącznik
właściwej uchwały senatu o utworzeniu
kierunku studiów lub określeniu efektów
kształcenia)
OM1_U05
OM1 _U05
OM1_U05
OM1_U05
OM1_U05
OM1_U05
OM1_U07
OM1_U08
OM1_U08
OM1_U08
OM1_U08
OM1JJG9
potrafi dobrać oraz wykorzystać
wybrane technik i metody
fizjoterapeutyczne w poszczególnych
chorobach w zależności
od stanu zdrowia chorego
posiada umiejętność twórczego
rozwijania form działania np.
wprowadza nowe ćwiczenia i sposoby
aktywności ruchowej
potrafi dostosować ćwiczenia do
określonych schorzeń i grup wiekowych
potrafi dobrać poszczególne ćwiczenia,
gry i zabawy oraz metodycznie ich
uczyć, stopniując natężenie wysiłku
fizycznego
dla osób różnymi możliwościami
funkcjonalnymi
K_U57
K_U60
K_U61
K_U63
OM1_U10
OM1_U11
OM1_U11
OM1_U11
Formy prowadzonych zajęć
Forma
Liczba godzin
Liczba grup
Praktyki zawodowe
60
8
Minimalna liczba osób
w grupie
10 lub
6 (ćw. kliniczne)
Tematy zajęć i treści kształcenia
 Badania diagnostyczne i funkcjonalne jako podstawa tworzenia, weryfikacji i modyfikacji





programu rehabilitacji.
Podstawy programowania procesu rehabilitacji, kontrolowania jego przebiegu i dostosowania
postępowania
fizjoterapeutycznego do celów kompleksowej rehabilitacji osób starszych z rozmaitymi
dysfunkcjami.
Dobieranie zabiegów fizjoterapeutycznych i metod fizjoterapii stosownie do rozpoznania
klinicznego, okresu choroby i funkcjonalnego stanu rehabilitowanej osoby.
Kontrolowanie wyników rehabilitacji oraz prowadzenie odpowiedniej dokumentacji.
Indywidualne podejście do programu rehabilitacji. Czynniki determinujące program rehabilitacji.
Czynniki
decydujące o konieczności zmiany programu rehabilitacji. Powodzenia i niepowodzenia
dotychczasowej
rehabilitacji jako podstawa weryfikacji i modyfikacji programu rehabilitacji.
Wyniki badań jako podstawowe kryterium wyboru optymalnych rozwiązań i źródło postępów
rehabilitacji.
Sposoby weryfikowania i oceniania efektów kształcenia
Formy
prowadzonyc
h zajęć
Praktyki
zawodowe
Treści kształcenia
Zakres obejmuje
wiedzę
przekazywaną w
Sposoby
weryfikacji
efektu
kształcenia
konspekt
Kryterium
zaliczenia
Zaliczone
wszystkie
obecności,
Programowy
efekt
kształcenia zgodny z
Uchwałą
Senatu
Praktyki
zawodowe
trakcie ćwiczeń
praktycznych
aktyw
oraz poprawnie
napisany
konspekt
ocena
kryteria


2,0 (ndst)
3,0 (dost.)
3,5 (ddb)
4,0 (db)
4,5 (pdb)
5,0 (bdb)


niedostateczne opanowanie efektów
kształcenia,
Nieznajomość terminów, pojęć, definicji,
zasad itd.
Nieumiejętność wyciągania wniosków.
Brak umiejętności wykonywania czynności
związanych z usprawnianiem pacjenta
spełnienie wszystkich kryteriów zaliczenia
 opanowanie wiedzy teoretycznej w sposób
dostateczny
 Sporadyczna aktywność na zajęciach
 Dostateczna umiejętność posługiwania się
terminologią medyczną
 Dostateczne umiejętności wykonywania
czynności związanych z usprawnianiem
pacjenta,
 Rzadkie wnioskowanie
spełnienie wszystkich kryteriów zaliczenia,
 opanowanie wiedzy teoretycznej w sposób
ponad dostateczny
 Rzadka aktywność na zajęciach
 Niepełna umiejętność posługiwania się
terminologią medyczną
 Dość dobre umiejętności związane z
usprawnianiem pacjenta
Spełnienie wszystkich kryteriów zaliczenia
 opanowanie wiedzy teoretycznej w sposób
dobry
 Częsta aktywność na zajęciach
 Poprawna umiejętność posługiwania się
terminologią medyczną
 Umiejętność wykonywania czynności
związanych z usprawnianiem pacjenta
Spełnienie wszystkich kryteriów zaliczenia
 opanowanie wiedzy teoretycznej w sposób
ponad dobry
 Bardzo częsta aktywność na zajęciach…..
 Prawidłowa umiejętność posługiwania się
terminologią medyczną
 Samodzielna umiejętność wykonywania
czynności związanych z usprawnianiem
pacjenta
Spełnienie wszystkich kryteriów zaliczenia
 opanowanie wiedzy teoretycznej w sposób
bardzo dobry
 Stała aktywność i przejawianie inicjatywy



Pełna umiejętność posługiwania się
terminologią medyczną
Pełna, samodzielna umiejętność
wykonywania czynności związanych z
metodą/techniką zabiegową.
Samodzielne wnioskowanie podczas zajęć
5. Literatura
Literatura obowiązkowa:
1. Rosławski A.: Wybrane zagadnienia z geriatrii, AWF Wrocław, Wrocław 2001.
2. Wieczorkowska – Tobis K., Kostka T., Borowicz A. M.: Fizjoterapia w geriatrii. PZWL, Warszawa
2011.
3. Cytowicz - Karpiłowska W., Kazimierska B., Cytowicz A.: Postępowanie usprawniające w
geriatrii. Podstawy, wskazania, przeciwwskazania. ALMAMER, Warszawa 2009.
4. Kwolek A.: Rehabilitacja Medyczna T om 1 i Tom 2. Wyd. Medyczne Urban &Partner, Wrocław
2003.
5. Woźniewski M., Kołodziej J. Rehabilitacja w chirurgii. PZWL, Warszawa 2006.
6. Oponowicz A, Koczkodan R., Ronikier A.: Diagnostyka funkcjonalna człowieka. Przewodnik do
ćwiczeń z
fizjoterapii. Wyd. Olsztyńska Szkoła Wyższa, Olsztyn 2010.
7. Ronikier A.: Diagnostyka funkcjonalna w fizjoterapii. PZWL, Warszawa 2012.
Literatura uzupełniająca:
2. Grodzicki T., Kocemba J., Skalska A.: Geriatria z elementami gerontologii ogólnej. Podręcznik dla
lekarzy i
studentów, Wyd. Via-Medica, Gdansk 2007
2. Abrams,Beers,Berkow: MSD Podręcznik Geriatrii, Wyd. Medyczne Urban &Partner, Wrocław
2001
3. Jabłoński L.: Podstawy gerontologii i wybrane zagadnienia z geriatrii, Wyd. „Czelej”, Lublin 2000
4. Szczeklik A.: Choroby wewnętrzne 2011. Wyd. Medycyna Praktyczna, Kraków 2011.
6. Kalkulacja punktów ECTS
Forma aktywności
Liczba godzin
Liczba punktów
ECTS
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:
Ćwiczenia
60
2
30.Praktyka w zakresie fizjoterapii klinicznej w pediatrii
Kierunek / Specjalność
FIZJOTERAPIA
Rodzaj studiów
studia pierwszego stopnia
Nazwa przedmiotu:
Praktyka zakresie fizjoterapii klinicznej w PEDIATRII
Typ przedmiotu: (podstawowy, kierunkowy,
zawodowy, do wyboru, wykształcenia
ogólnego)
praktyki zawodowe
Język wykładowy
polski
Klinika Kardiologii Wieku Dziecięcego i Pediatrii Ogólnej
II Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Nauczania w Języku
Angielskim oraz Oddziałem Fizjoterapii
Ul. Marszałkowska 24, 00-576 Warszawa
Tel.: (+48 22) 569 02 39
Fax.: (+48 22) 569 02 39
[email protected]
Jednostka organizacyjna
Adres/ telefon, faks
prof. dr hab. n. med. Bożena Werner
Kierownik Jednostki
Osoba odpowiedzialna za dydaktykę
Dr n.med.Małgorzata Gołąbek-Dylewska
Mgr Karol Scipio del Campo
Mgr Jerzy Tomczyński
Mgr Anna Jaroń
Prowadzący przedmiot
Tryb studiów
Rok
Semestr
III
V
(zimowy)
III
VI (letni)
Stacjonarne/
niestacjonar
ne (d.
wieczorowe)
Stacjonarne/
niestacjonar
ne (d.
wieczorowe)
Wykłady
Seminari
a
Ćwiczeni
a
Praktyka
zawodow
a
Liczba
godzin:
-
-
-
30
Liczba
godzin:
-
-
-
30
Rodzaj zajęć:
Liczba punków ECTS
Forma zaliczenia
Praca
własna
studenta
2
ZALICZENIE
Wymagania wstępne:
- wiedza z zakresu materiału poprzedniego roku studiów
- gruntowna wiedza z zakresu anatomii i fizjologii człowieka, zwłaszcza dotycząca narządu ruchu, układu
neurologicznego, oddechowego, układu krążenia i krwiotwórczego.
- dokładna znajomość rozwoju psychoruchowego dziecka i jego zaburzeń.
Cele przedmiotu:
Praktyczne zdobywanie i doskonalenie umiejętności w zakresie rehabilitacji dzieci. Przygotowanie do pracy z
dzieckiem, do pracy w zespole fizjoterapeutycznym, umiejętność dobrania programu usprawniania do
konkretnego
przypadku.
Metody dydaktyczne:
10.pokaz, praca grupowa, prezentacja usprawniania
Treści merytoryczne przedmiotu:
metody fizjoterapeutyczne stosowane w pediatrii : - NDT- Bobath, Vojta, Peto, Faya, Domana-Delacato,
Sherborne, SI, AFE, Karski, Majoch, Klappa, neuromobilizacyjne
ocena neurologiczna dziecka
ocena sprawności ruchowej dziecka
Efekty kształcenia (umiejętności i kompetencje)
7.nabycie wiedzy praktycznej z zakresu fizjoterapii dziecka
8.nabycie umiejętności rozwiązywania problemów w konkretnych przypadkach chorobowych
9.umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce
10.umiejętność samodzielnej pracy z pacjentem
Metody oceny pracy studenta/ Forma i warunki zaliczenia:
- stała ocena wiadomości teoretycznych i praktycznych oraz aktywności studentów podczas pracy z pacjentem
- obecność na wszystkich zajęciach. Opuszczone zajęcia muszą być odrobione; aktywność na zajęciach i
wykazanie się wymaganą wiedzą. Praktyczne zaliczenie umiejętności z zakresu programu zajęć.
Literatura podstawowa:
1. „Choroby układu oddechowego” J. Jankowska, PZWL, Warszawa 2002
2. „Neurologia praktyczna” A. Prusiński, PZWL, Wraszawa 2002
3. „Ortopedia i rehabilitacja” W.Dega, PZWL, Warszawa 2003
4. „Neurofizjologiczne metody usprawniania dzieci z zaburzeniami rozwoju” L. Sadowska, AWF,
Wrocław 2004
5. „Mózgowe porażenie dziecięce” R. Michałowicz, PZWL, Warszawa 2001
6. Rozwój niemowlęcia i jego zaburzenia. Rehabilitacja metodą Vojty. Banaszek G. Medica- Press, 2002
7. Podstawy neurorozwojowego usprawniania wg Bobath. Śląska AM, Katowice 1998.
Literatura uzupełniająca:
1. „Fizykoterapia” T. Mika, W. Kasprzak, PZWL, Warszawa 2001
2. „Anatomia człowieka” A. Bochenek, N. Reicher, PZWL, Warszawa 2002
31.Praktyka w zakresie fizjoterapii klinicznej w neurologii
Opis przedmiotu (sylabus) na rok akademicki 2013/2014
7. Metryczka
Praktyka w zakresie fizjoterapii klinicznej w
Nazwa modułu/przedmiotu:
NEUROLOGII
Kod przedmiotu:
Jednostki prowadzące kształcenie:
Kierownik jednostki/jednostek:
Klinika Neurologii II WL
Adres: ul. Cegłowska 80 01-809 Warszawa
Telefony 225690239
e-mail: [email protected]
dr hab. n. med. Jan Kochanowski
Program kształcenia:
Fizjoterapia
Studia I stopnia
Profil praktyczny
Studia stacjonarne i niestacjonarne (d.wieczorowe)
Rok studiów:
III
Semestr studiów:
V
Typ modułu/przedmiotu:
kierunkowy
41. dr n. med. Daniel Malczewski
42. dr n. med. Jakub Stolarski
43. mgr Jolanta Gałecka
44. mgr Agnieszka Milewska
Prowadzący:
Erasmus:
nie
Osoba odpowiedzialna za sylabus:
dr n. med. Jakub Stolarski
Cel kształcenia
Nauka przeprowadzania badania (oraz interpretacja jego wyników) i planowania terapii pacjenta
neurologicznego na podstawie protokołu ICF. Zdobycie przez studenta umiejętności prowadzenia
fizjoterapii pacjenta z chorobą Parkinsona, pacjenta z SM oraz pacjenta z zespołem korzeniowym.
Wymagania wstępne
Umiejętność prowadzenia podstawowej rehabilitacji wczesnej pacjenta po udarze mózgu. Wiedza
praktyczna z zakresu zastosowania fizjoterapii u pacjenta neurologicznego. Umiejętność prowadzenia
podstawowej rehabilitacji pacjenta nieprzytomnego. Umiejętność zastosowania w praktyce fachowej
terminologii z zakresu leczenia i fizjoterapii pacjenta neurologicznego.
Efekty kształcenia
Lista efektów kształcenia
Symbol
(kod
przedmiotu)
K_W13
K_W14
K_W16
K_W17
K_W18
K_W19
K_W20
K_W24
K_W37
K_W41
K_W45
K_W50
K_U01
K_U02
K_U05
K_U19
K_U20
K_U21
K_U22
K_U31
Nazwa
Posiada wiedzę dotyczącą podstawowych zasad
motoryczności człowieka oraz warunków i
sposobów jej rozwijania.
Posiada wiedzę na temat funkcjonowania
poszczególnych układów człowieka (układ
krążenia, oddechowy, nerwowy, dokrewny,
pokarmowy, moczowy, kostny, fizjologia krwi,
termoregulacja, gospodarka wodnoelektrolitowa i kwasowo-zasadowa).
Zna podstawy patofizjologii najczęstszych
jednostek chorobowych.
Posiada wiedzę na temat podstawowych
jednostek chorobowych, układu sercowonaczyniowego, chorób narządu ruchu,
ośrodkowego układu nerwowego, chorób
wewnętrznych, ich przebiegu leczenia i
rehabilitacji.
Zna zasady diagnostyki klinicznej oraz
podstawowe informacje na temat badań
diagnostycznych stosowanych w najczęstszych
jednostkach chorobowych.
Zna podstawowe zasady przeprowadzania
wywiadu określającego stan zdrowia pacjenta.
Zna ogólne zasady przeprowadzania badania dla
potrzeb rehabilitacji i fizjoterapii.
Zna podstawowe zasady komunikacji werbalnej
i niewerbalnej.
Posiada podstawową wiedzę na temat podstaw
fizjologicznych wyrównywania ubytków
funkcjonalnych u osoby niepełnosprawnej.
Posiada wiedzę dotyczącą planowania i
monitorowania przebiegu rehabilitacji.
Posiada podstawową wiedzę na temat
możliwości oceny funkcjonowania
podstawowych układów organizmu ludzkiego.
Posiada wiedzę dotyczącą doboru metod i
technik oraz wskazań i przeciwwskazań do
stosowania metod terapii manualnej.
Posługuje się w praktyce mianownictwem anatomicznym
oraz wykorzystuje znajomość topografii narządu ludzkiego.
Potrafi samodzielnie wykonać zabiegi z zakresu
kinezyterapii i elementy terapii manualnej.
Potrafi wykorzystać różne formy aktywności w nauczaniu
ruchów oraz planowaniu i kontrolowaniu procesu
opanowania umiejętności ruchowych.
Potrafi komunikować się z pacjentem i jego rodziną.
Odniesienie do efektu
kierunkowego
OM1_W02
OM1_W02
OM1_W03
OM1_W03
OM1_W03
OM1_W03
OM1_W03
OM1_W04
OM1_W06
OM1_W07
OM1_W07
OM1_W07
OM1_U01
OM1_U01
OM1_U01
OM1_U03
OM1_U03
OM1_U03
OM1_U03
OM1_U05
Potrafi poinstruować i nauczyć pacjenta jak należy
korzystać z pomocy ortopedycznych.
Potrafi komunikować się z personelem medycznym
Potrafi pracować w zespole interdyscyplinarnym
zapewniając ciągłość opieki nad pacjentem.
Potrafi planować i monitorować przebieg rehabilitacji
pacjenta.
Potrafi właściwie ocenić rolę działań fizjoterapeutycznych
w kompleksowym procesie leczenia.
Potrafi analizować i interpretować podstawowe zjawiska
czynnościowe w obszarze narządu ruchu, układu krążenia i
układu oddechowego.
Potrafi przeprowadzić diagnozę i dokonać oceny
funkcjonalnej pacjenta.
Potrafi dokonać analizy i interpretacji obrazu klinicznego
pacjenta.
Potrafi dokonać kwalifikacji pacjenta do określonego
postępowania fizjoterapeutycznego.
Posiada praktyczną umiejętność zbierania wywiadu
chorobowego z pacjentem oraz analizy uzyskanych
informacji.
Potrafi przygotować pisemny raport w oparciu o własne
działania.
Dba o dobro pacjenta – przestrzega praw pacjenta.
Potrafi samodzielnie wykonywać swoją pracę, jak i
współpracować w zespole.
Przyjmuje odpowiedzialność za swoje działalność oraz
pracę, którą wykonuje.
Rozumie konieczność współpracy ze specjalistami o innych
kompetencjach zawodowych oraz z przedstawicielami
innych zawodów.
Wykazuje zdolność do efektywnego komunikowania się i
współdziałania zarówno z zespołem medycznym jak i
współpracownikami.
Posiada świadomość praw i obowiązków natury etycznej i
zawodowej fizjoterapeuty wobec pacjenta.
Potrafi obiektywnie formułować opinie dotyczące
pacjentów i grup społecznych w kontekście związanym z
wykonywanym zawodem.
Przestrzega tajemnicy dotyczącej stanu pacjenta oraz
przebiegu fizjoterapii oraz wszelkich praw pacjenta.
Promuje zdrowy tryb życia oraz dba o poziom sprawności
fizycznej związanej z pracą fizjoterapeuty.
K_U32
K_U33
K_U34
K_U40
K_U41
K_U50
K_U68
K_K06
K_K10
K_K11
K_K12
K_K13
K_K16
K_K21
K_K22
K_K24
OM1_U05
OM1_U05
OM1_U05
OM1_U05
OM1_U05
OM1_U08
OM1_U12
OM1_K03
OM1_K04
OM1_K04
OM1_K04
OM1_K04
OM1_K06
OM1_K08
OM1_K08
OM1_K09
Formy prowadzonych zajęć
Forma
Liczba godzin
Liczba grup
Minimalna liczba osób
w grupie
Praktyki zawodowe
30
5
8
Tematy zajęć i treści kształcenia
Nauka przeprowadzania badania (oraz interpretacja jego wyników) i planowania terapii pacjenta
neurologicznego na podstawie protokołu ICF. Zdobycie przez studenta umiejętności prowadzenia
fizjoterapii pacjenta z chorobą Parkinsona, pacjenta z SM oraz pacjenta z zespołem korzeniowym.
Prowadzący zajęcia: fizjoterapeuci Kliniki Neurologii II WL WUM
Sposoby weryfikowania i oceniania efektów kształcenia
Kolokwium wstępne oceniające podstawowe przygotowanie studentów do odbywania zajęć klinicznych i
praktycznej pracy z pacjentem.
Ocenianie ciągłe, kontrola umiejętności wykonywania ćwiczeń fizjoterapeutycznych podczas pracy
studentów w parach/podgrupach i bezpośrednio z pacjentem.
Przygotowanie pisemnej epikryzy (zgodnej z zasadami badania pacjenta wg protokołu ICF) w postaci
opisu stanu pacjenta i przebiegu procesu usprawniania prowadzonego przez studenta.
ocena
Niezaliczenie praktyk zawodowych
Zaliczenie praktyk zawodowych
kryteria
Niedostateczne opanowanie efektów kształcenia:
 Niezaliczenie kolokwium wstępnego
 Nieodrobione nieobecności na zajęciach
 Rażące błędy w technice wykonywania
zabiegów fizjoterapeutycznych z pacjentem
 Nieprzestrzeganie zasad etycznych w pracy
z pacjentem.
 Brak lub nieprawidłowo przygotowany
pisemny raport z prowadzonej przez
studenta fizjoterapii pacjenta (epikryza).
Dostatecznie opanowanie efektów kształcenia w
postaci:
 Zaliczenia kolokwium wstępnego
 Obecność na wszystkich zajęciach w
Klinice
 Opanowanie celów kształcenia określonych
w pkt.2 sylabusu.
 Przygotowanie prawidłowego pisemnego
raportu z prowadzonej przez studenta
fizjoterapii pacjenta.
Literatura
Literatura obowiązkowa:
 Prusiński A. Neurologia praktyczna.
 Dobaczewska H. Anatomia ośrodkowego układu nerwowego – skrypt dla studentów.
 Sposoby układania pacjenta z niedowładem/porażeniem połowiczym – broszura informacyjna dla
pacjentów i ich opiekunów.
 Andrzej Zembaty – Kinezyterapia, tom I i II.
 Wiadomości z seminariów i ćwiczeń.
 Bieżące informacje z czasopism, artykułów i konferencji dotyczących rehabilitacji neurologicznej.
Literatura uzupełniająca:
 „Motor control”, A. Shumway-Cook, 2006
 „The Bobath Concept in Adult Neurology”, B. Gjelsvik, 2008
 „Steps to Follow: The Comprehensive Treatment of Patients with Hemiplegia”, P. Davies, 2000
 „Kręgosłup w stresie”, Rakowski A, 1994
 „Testy kliniczne w badaniu kości, stawów i mięśni”, Buckup K, 2007
Kalkulacja punktów ECTS
Forma aktywności
Liczba godzin
Liczba punktów
ECTS
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:
Praktyki zawodowe
30
Razem
30
1
Inne informacje
Uwaga:
W Klinice działa Studenckie Koło Naukowe, spotkania 2x w miesiącu. Członkami mogą być studenci
wszystkich lat studiów. Opiekun Koła: dr n. med. Daniel Malczewski
W Klinice Neurologii studenci mają możliwość odrobienia wakacyjnych praktyk zawodowych
pogłębiających wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie fizjoterapii pacjenta neurologicznego.
Nieobecności na zajęciach możliwe do odrobienia w terminach, w których w Klinice nie odbywają się
zajęcia dydaktyczne ze studentami WUM; po wcześniejszym uzgodnieniu z prowadzącym.
32.Praktyka w zakresie fizjoterapii klinicznej w psychiatrii
Opis przedmiotu (sylabus)
Kierunek / Specjalność
Rodzaj studiów
Nazwa przedmiotu:
Typ przedmiotu: (podstawowy, kierunkowy,
zawodowy, do wyboru, wykształcenia
ogólnego)
Język wykładowy
Jednostka organizacyjna
Adres/ telefon, faks
Kierownik Jednostki
Osoba odpowiedzialna za dydaktykę
FIZJOTERAPIA
studia pierwszego stopnia
Praktyka zakresie fizjoterapii klinicznej w
PSYCHIATRII
praktyki zawodowe
polski
Klinika Psychiatrii Oddziału Fizjoterapii
II Wydział Lekarski z Oddziałem Nauczania w Języku
Angielskim oraz Oddziałem Fizjoterapii
Ul. Partyzantów 2/4, 05-802 Pruszków
Tel.: (+48 22) 758 75 70, 739 14 48.
Fax.:
[email protected]
dr hab. n. med. Bartosz Łoza, prof. ndzw. WUM
Dr n. med. Iwona Patejuk-Mazurek
[email protected]
45. Lek. Majka Polikowska
46. Lek. Rafał Wójcik
47. Mgr Paulina Wnukiewicz
48. Mgr Paweł Bednarski
Prowadzący przedmiot
Tryb studiów
Rok
Semestr
Stacjonarne/
niestacjonar
ne (d.
wieczorowe)
III
VI (letni)
Rodzaj zajęć:
Liczba
godzin:
Liczba punków ECTS
Forma zaliczenia
Wykłady
Seminari
a
Ćwiczeni
a
Praktyka
zawodow
a
-
-
-
50
Praca
własna
studenta
2
ZALICZENIE
Wymagania wstępne:
Podstawowa wiedza z zakresu psychiatrii (realizowana w Klinice Psychiatrii O/F na II i III roku studiów
licencjackich) w kwestii nawiązywania kontaktu terapeutycznego oraz diagnostyki stanów depresyjnych i
zaburzeń nerwicowych.
Zakres wiadomości – objawy zaburzeń depresyjnych (F 32) i nerwicowych (F 40-49).
Zakres umiejętności – nawiązanie kontaktu terapeutycznego.
Zakres umiejętności – ocena istnienia objawów depresyjnych, nerwicowych i psychotycznych.
Cele przedmiotu:
Przygotowanie do samodzielnej pracy z osobami chorymi i niepełnosprawnymi, zarówno w przypadkach z
dominującym udziałem zaburzeń neuropsychicznych, jak i zaburzeniami psychicznymi i/lub problemami
psychologicznymi towarzyszącymi innym stanom chorobowym. Student powinien uzyskać zdolność do
planowania, dostosowania się i kontrolowania elementów terapii zaburzeń psychicznych w zakresie
niezbędnym do prowadzenia efektywnej fizjoterapii osób chorych lub niepełnosprawnych
Metody dydaktyczne:
Praca fizjoterapeutyczna z pacjentem (nawiązanie kontaktu, krótki wywiad psychiatryczny, ocena deficytów i
potrzeb chorego, zaplanowanie i przeprowadzenia działań fizjoterapeutycznych, ocena ich skuteczności) oraz
omawianie grupowe efektów pracy, trudności w kontakcie i aktywności, wynikających z choroby psychicznej
oraz metod radzenia sobie w trudnych sytuacjach klinicznych.
Treści merytoryczne przedmiotu:
 Praca z chorymi z zaburzeniami psychoorganicznymi (objawy psychiczne wtórne do chorób lub


uszkodzeń OUN)
Praca z osobami cierpiącymi z powodu psychoz z kręgu schizofrenii (brak ruchu wynikający z
objawów choroby, instytucjonalizacji oraz objawów zespołu pozapiramidowego czy metabolicznego)
Praca z osobami depresyjnymi (kłopoty ze zdrowiem fizycznym wynikają z objawów choroby
psychicznej, współistnienia chorób somatycznych…)
Efekty kształcenia (umiejętności i kompetencje)


Wiedza: nabycie teoretycznej wiedzy z zakresu ograniczeń w kontakcie i we współpracy
wynikających z choroby podstawowej (zaburzenia psychiczne).
Umiejętności: nabycie umiejętności do oceny stanu psychicznego towarzyszącego chorobie
somatycznej, zaplanowania, przeprowadzenia i ewaluacji przeprowadzonej terapii. i zmiany
zachowań i postaw pacjentów w szczególnych stanach klinicznych. Poprawa zdolności radzenia ze
stresem i lękiem wynikającymi również z deficytów ruchowych, poprawa współpracy i
komunikowania się oraz motywacji do działania.

Postawa: świadomość ważności zachowania się w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad
etyki zawodowej. Poszanowanie praw pacjenta psychiatrycznego.
Metody oceny pracy studenta/ Forma i warunki zaliczenia:
Metodą zaliczenia jest przedstawienie raportu pracy z pacjentem poddanym rehabilitacji (krótki wywiad
psychiatryczny, rozpoznanie, ocena deficytów i potrzeb pacjenta z punktu widzenia fizjoterapii, zaplanowanie i
realizacja zadań).
Literatura podstawowa:
Bilikiewicz A, Pużyński S, Rybakowski J, Wciórka J (red.). Psychiatria. Urban i Partner, Wrocław, tomy I-III,
2002-2004.
Florkowski A. (red.). Fizjoterapia w psychiatrii. Wydawnictwo Lekarskie, Warszawa, 2012.
Literatura uzupełniająca:
Kasperska K., Smolis-Bąk E., Białoszewski D.: Metodyka nauczania ruchu (usprawnienie pacjentów na
zajęciach grupowych). Skrypt dla studentów kierunku fizjoterapia, Warszawski Uniwersytet Medyczny,
Warszawa 2009.
Strong J. (red.): Ból: podręcznik dla terapeutów, DB Publishing, Warszawa 2008.
Wilczek-Rużyczka E. Komunikowanie się z chorym psychicznie. Wydawnictwo Czelej, Lublin 2007.
Klimkowski M, Herzyk A. Neuropsychologia. UMCS, Lublin, 1994.
Download