Opis Przedmiotu Zamówienia

advertisement
SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
I. Informacja ogólna o przedmiocie zamówienia
Przedmiotem zamówienia będzie świadczenie przez Wykonawcę usług, przez okres 12 miesięcy,
polegających na:
a) badaniu podmiotów, wskazanych przez Zamawiającego, w celu jednoznacznego określenia
przez Wykonawcę, czy dany podmiot spełnia definicję mikro, małego lub średniego
przedsiębiorstwa określoną w Załączniku nr 1 do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014
z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem
wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014,
str. 1),
b) ustaleniu, czy wskazany przez Zamawiającego, podmiot spełnia/nie spełnia definicji
„przedsiębiorstwa znajdującego się w trudnej sytuacji” (zgodnie z Art. 2 pkt 18 rozporządzenia
Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za
zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187
z 26.06.2014, str. 1),
c) udostępnieniu przez Wykonawcę narzędzia do badania powiązań kapitałowo – osobowych,
pomiędzy wskazanymi podmiotami, w rozumieniu art. 6c ustawy z dnia 9 listopada 2000 r.
o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359).
II. Ogólne warunki realizacji zamówienia
a) W zakresie usługi określonej w pkt I. a Wykonawca dokona analizy dokumentów
otrzymanych od Zamawiającego dot. danego podmiotu (m. in. jego danych finansowych,
w tym sprawozdań finansowych) oraz zweryfikuje poprawność wypełnienia przez dany
podmiot Oświadczenia o spełnianiu kryteriów MŚP. W celu zweryfikowania poprawności
wypełnienia Oświadczenia o spełnianiu kryteriów MŚP, Wykonawca dokona analizy
dostępnych informacji w celu kwalifikacji danego podmiotu do kategorii przedsiębiorstw
samodzielnych, partnerskich czy powiązanych, a następnie na tej podstawie potwierdzi lub
nie status MSP danego podmiotu. Wykonawca realizując usługę weźmie pod uwagę
powszechnie dostępne bazy i źródła danych (KRS, CEIDG, Monitor Sądowy i Gospodarczy),
własne/zewnętrzne bazy danych obejmujące informacje nieujawnione przez przedsiębiorstwa
w dokumentach powszechnie dostępnych. Przedmiotowa analiza może dotyczyć także
podmiotów posiadających siedzibę rejestrową poza terytorium Polski.
W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę, na podstawie dokumentów otrzymanych
od Zamawiającego oraz przeprowadzonej analizy dostępnych informacji nt. danego
podmiotu, rozbieżności i błędów pomiędzy informacjami zawartymi w Oświadczeniu
o spełnianiu kryteriów MŚP a stanem faktycznym wynikającym z przeprowadzonej analizy,
Wykonawca zwróci się do danego podmiotu o dodatkowe wyjaśnienia i uzupełnienia.
1
Wykonawca prześle do Zamawiającego ostateczną wersję Oświadczenia o spełnianiu
kryteriów MŚP wraz z całą korespondencją prowadzoną z danym podmiotem.
Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumentację z badania, na którą składać się będzie:
 podsumowanie zawierające ustalenie statusu danego podmiotu w formie oświadczenia
wg wzoru przygotowanego przez Zamawiającego,
 lista sprawdzająca z badania wg wzoru przygotowanego przez Zamawiającego,
 ostateczna wersja Oświadczenia o spełnianiu kryteriów MŚP wraz z całą
korespondencją prowadzoną z danym podmiotem.
Czas wykonania przez Wykonawcę badania danego podmiotu nie może przekroczyć 5 dni
roboczych liczonych od dnia następującego po dniu otrzymania od Zamawiającego zlecenia
jego wykonania do dnia przekazania Zamawiającemu dokumentacji z badania. Konieczności
wezwania przez Wykonawcę danego podmiotu do złożenia dodatkowych
wyjaśnień/uzupełnień/korekty Oświadczenia o spełnieniu kryteriów MŚP, wstrzymuje bieg
terminu określonego powyżej. W szczególnych przypadkach czas wykonania przez
Wykonawcę badania danego podmiotu może zostać, na wniosek Wykonawcy i za zgodą
Zamawiającego, wydłużony.
W przypadku każdego badanego podmiotu Zamawiający może żądać od Wykonawcy pełnej
dokumentacji, na podstawie której Wykonawca dokonał ustalenia statusu danego podmiotu,
w tym danych rejestrowych podmiotów powiązanych kapitałowo i osobowo z badanym
podmiotem, które nie zostały uznane za podmioty partnerskie lub powiązane, zgodnie
z definicją określoną w Załączniku nr 1 do rozporządzeniu Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia
17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym
w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1), prezentacji
powiązań kapitałowo-osobowych (aktualnych i archiwalnych) w formie graficznej (np.
drzewa) do co najmniej 3-go stopnia.
Zamawiający szacuje, że przedmiotowa usługa będzie dotyczyć maksymalnie 1876
podmiotów.
b) W zakresie usługi określonej w pkt I. b Wykonawca dokona analizy dokumentów
otrzymanych od Zamawiającego dot. danego podmiotu (m. in. jego danych finansowych,
w tym sprawozdań finansowych).
Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumentację z analizy, na która składać się będzie:
 podsumowanie zawierające ustalenie, czy podmiot spełnia definicję „przedsiębiorstwa
znajdującego się w trudnej sytuacji”, w formie oświadczenia wg wzoru przygotowanego
przez Zamawiającego,

w przypadku ustalenia, że dany podmiot spełnia definicję „przedsiębiorstwa znajdującego
się w trudnej sytuacji” - uzasadnienie stanowiska Wykonawcy w tym zakresie.
Czas ustalenia przez Wykonawcę, czy dany podmiot spełnia definicję „przedsiębiorstwa
znajdującego się w trudnej sytuacji” nie może przekroczyć 5 dni roboczych liczonych od dnia
2
następującego po dniu otrzymania od Zamawiającego zlecenia takiego ustalenia do dnia
przekazania Zamawiającemu dokumentacji z analizy. Konieczności wezwania przez
Wykonawcę danego podmiotu do złożenia dodatkowych wyjaśnień/uzupełnień wstrzymuje
bieg terminu określonego powyżej. W szczególnych przypadkach czas wykonania przez
Wykonawcę analizy danego podmiotu może zostać, na wniosek Wykonawcy i za zgodą
Zamawiającego, wydłużony.
Zamawiający szacuje, że przedmiotowa usługa będzie dotyczyć maksymalnie 618
podmiotów.
c) W zakresie usługi określonej w pkt I. c Wykonawca zapewni Zamawiającemu narzędzie do
badania powiązań kapitałowo-osobowych w rozumieniu art. 6c ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359).
Zamawiający powinien mieć możliwość weryfikacji ww. powiązań on-line, w danym
momencie czasowym (np. w dniu udzielenia przez beneficjenta zamówienia, co nastąpiło
w dniu 12 grudnia 2015 r.). Weryfikacja powinna zostać dokonana na podstawie wpisanych
jednocześnie danych dwóch podmiotów (numerów: KRS, NIP, REGON, PESEL), które
system będzie weryfikował i na ich podstawie informował o istnieniu lub braku stwierdzenia
powiązań. Narzędzie udostępnione przez Wykonawcę musi identyfikować powiązania
na podstawie informacji zawartych w KRS i CEIDG.
Po przeprowadzeniu weryfikacji Zamawiający powinien mieć możliwość generowania
raportu (w formacie pdf z możliwością zapisu na dysku i wydruku), w którym zawarty
zostanie wynik weryfikacji zawierający: dane rejestrowe weryfikowanych podmiotów,
informację nt. zweryfikowanego okresu, dla którego nastąpiła weryfikacja istnienia powiązań
(na podstawie KRS i CEIDG) oraz informację o stwierdzeniu/braku stwierdzenia powiązań.
W przypadku stwierdzenia powiązań, narzędzie udostępnione przez Wykonawcę powinno
umożliwić przejście do szczegółowych informacji dotyczących weryfikowanych podmiotów
(w tym do pełnego KRS) oraz powinno zawierać informację nt. obszaru oraz zakresu
czasowego wystąpienia danego powiązania.
Raport powinien mieć formę przejrzystego grafu (w przypadku wystąpienia dużej liczby
powiązanych podmiotów, raport powinien przedstawiać powiązania w sposób czytelny,
z podziałem na poszczególne poziomy powiązań) i zawierać informację o stwierdzonych
powiązaniach kapitałowo–osobowych 1. stopnia, zachodzących pomiędzy dwoma
weryfikowanymi podmiotami, a także informację o stwierdzonych powiązaniach kapitałowo
– osobowych do co najmniej 3. stopnia tych podmiotów z innymi podmiotami.
Korzystanie z narzędzia udostępnionego przez Wykonawcę odbywać się będzie poprzez sieć
Internet, z dowolnego miejsca i stanowiska komputerowego dla 40 użytkowników, przy
zapewnieniu 20 równoczesnych dostępów. Sposób określenia loginów/kont dostępowych
zostanie uzgodniony na etapie realizacji umowy.
3
III. Wynagrodzenie Wykonawcy
Zapłata wynagrodzenia za realizację usługi dokonywana będzie w miesięcznych okresach
rozliczeniowych. Wynagrodzenie przekazywane będzie w miesięcznych ratach płatnych „z dołu”.
Wynagrodzenie miesięczne należne Wykonawcy za usługę, o której mowa w pkt I. a będzie
iloczynem faktycznie dostarczonych do Zamawiającego oświadczeń o ustaleniu statusu podmiotu
i ceny brutto ustalonej za wykonanie badania jednego podmiotu.
Wynagrodzenie miesięczne należne Wykonawcy za usługę, o której mowa w pkt I. b będzie
iloczynem faktycznie dostarczonych do Zamawiającego oświadczeń o ustaleniu, czy podmiot
spełnia/nie spełnia definicji „przedsiębiorstwa znajdującego się w trudnej sytuacji” i ceny brutto
ustalonej za wykonanie przedmiotowej analizy dla jednego podmiotu.
Wynagrodzenie miesięczne należne Wykonawcy za usługę, o której mowa w pkt I. c
dokonywane będzie według ustalonej stawki miesięcznej (abonament).
4
Download