Warszawa: sukcesywna dostawa odczynników prod: DiaSorin

advertisement
Warszawa: sukcesywna dostawa odczynników prod: DiaSorin,
Biomedica Medizinprodukte, Hycor, Genzyme Virotech, Mikrogen,
Proge, One Lambda, Cephaid Europe SA - firmie BIOMEDICA
Poland Sp. z o. o.
Numer ogłoszenia: 49087 - 2012; data zamieszczenia: 01.03.2012
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Dostawy
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka", Al. Dzieci Polskich 20, 04730 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 8151024, faks 022 8151015 , strona internetowa
http://www.czd. pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: sukcesywna dostawa odczynników prod:
DiaSorin, Biomedica Medizinprodukte, Hycor, Genzyme Virotech, Mikrogen, Proge, One Lambda,
Cephaid Europe SA - firmie BIOMEDICA Poland Sp. z o. o..
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: sukcesywna dostawa
odczynników prod: DiaSorin, Biomedica Medizinprodukte, Hycor, Genzyme Virotech, Mikrogen,
Proge, One Lambda, Cephaid Europe SA - firmie BIOMEDICA Poland Sp. z o. o. - 27 pozycji.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0.
II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.
SEKCJA III: PROCEDURA
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

1. Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

2. Uzasadnienie wyboru trybu
Odczynniki: LABScreen Mixed CLASS I&II , LABScreen PRA Class I & II, LABScreen Single
Antigen Class II, LABScreen Single Antigen HLA Class I, Luminex XMAP Sheath Fluid, OL-
SSPABDR; MSSP Generic HLA Class I & II; ABDR, PE- Conjugate Streptavidin, PE
Conjugated Goat Anti-human, XMAP Classification Calibrator, XMAP Classification Control,
XMAP Reporter Calibrator, XMAP Reporter control, przeznaczone są do
wykonywania/interpretacji badań na aparaturze pracującej w systemie zamkniętym (aparat
Luminex), zakupiony od firmy BIOMEDICA Poland Sp. z o. o. Ponadto Zakład Mikrobiologii i
Immunologii Klinicznej IPCZD od wielu lat wykonuje badania w kierunku mykoplazmy,
opryszczki typu 1 i 2, boreliozy oraz zakażenia wirusem Epsteina Barr, wykorzystując
odczynniki oferowane przez firmę BIOMEDICA Poland Sp. z o. o. uzyskuje się wyniki
ilościowe, co przez lata doświadczeń pozwoliło na usystematyzowanie parametrów
niezbędnych przy monitorowaniu pacjentów (głównie po przeszczepach i przy schorzeniach
onkologicznych). Każda zmiana testów wprowadza nowe jednostki, co uniemożliwia lekarzom
prawidłową ocenę porównawczą monitorowanych przez kilkanaście lat dzieci.
Porównywalność ta jest niezbędna do ustalenia pewnych norm dla każdego schorzenia, co
znacznie ułatwia diagnostykę pacjentów zgłaszających się do IPCZD po raz pierwszy. Wyniki
testów firmy BIOMEDICA od wielu lat podlegają kontrolom międzynarodowym, które
potwierdzają ich doskonałą jakość. Zaowocowało to uzyskaniem przez Zakład Mikrobiologii i
Immunologii Klinicznej Certyfikatu Zarządzania Jakością ISO. Jedynie firma BIOMEDICA
oferuje pełen zakres badań diagnostycznych, zapewniających niezbędną w naszym Instytucie
porównywalność badań. Wykaz odczynników: LABScreen Mixed CLASS I&II , LABScreen
PRA Class I & II, LABScreen Single Antigen Class II, LABScreen Single Antigen HLA Class I,
Luminex XMAP Sheath Fluid, OL-SSPABDR; MSSP Generic HLA Class I & II; ABDR, PEConjugate Streptavidin, PE Conjugated Goat Anti-human, XMAP Classification Calibrator,
XMAP Classification Control, XMAP Reporter Calibrator, XMAP Reporter control, Affigene
BKV trender 48 tests, Affigene DNA extraction kit 46 tests, Borrelia Burgdorferi IgM WB,
BORRELIA RECOMB. IgG ELISA big, BORRELIA RECOMB IGM ELISA big, BORRELLA
BURGDORFERI IGG, ETI-EA-G, ETI-EBNA-G, ETI-EBV-M reverse (VCA), ETI-VCA-G, HSV
1(gG1), HSV 2(gG2), MYCOPLASMA PNEUMO. IgA set ELISA, MYCOPLASMA PNEUMO.
IgG/IsM, RF REMOVAL SOLUTION. Firma BIOMEDICA Poland Sp. z o. o. oświadcza, że jest
na terenie Polski jedynym przedstawicielem i dystrybutorem testów diagnostycznych ELISA
firm: DiaSorin, Biomedica Medizinprodukte, Hycor, Genzyme Virotech, Mikrogen, Proge, One
Lambda, Cephaid Europe SA.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ
ZAMÓWIENIA

BIOMEDICA Poland Sp. z o. o., Raszyńska 13, 05-500 Piaseczno, kraj/woj. mazowieckie.
Download