Socjologia I stopnia - oferta seminariów dyplomowych

advertisement
Oferta
Seminarium dyplomowe licencjackie
kierunek Socjologia
studia stacjonarne
Prowadzący: dr Adam Buczkowski
Temat: Ciało i seksualność w perspektywie socjologicznej
Problematyka:
Współczesna kultura pełna jest różnorodnych dyskursów dotyczących ciała i seksualności, a
według wielu socjologów tożsamość człowieka w coraz większym stopniu jest wyznaczana
przez fakt jego cielesności i seksualności. W związku z powyższym chciałbym zaprosić na
seminarium osoby zainteresowane analizami przemian praktyk oraz kulturowych,
społecznych i historycznych znaczeń takich zjawisk jak cielesność i seksualność, z
uwzględnieniem zarówno dyskursów normatywnych, jak i nienormatywnych (np. cielesność i
seksualność osób starszych, niepełnosprawnych, homoseksualnych itp.).
Wymagania: W pierwszym semestrze seminarium warunkiem zaliczenia jest ustalenie tematu
pracy. W ostatnim semestrze seminarium warunkiem zaliczenia jest złożenie pracy i
pozytywny wynik jej sprawdzenia w systemie antyplagiatowym.
Prowadzący: dr Marta Cobel-Tokarska
Temat: Socjologia kultury współczesnej
Problematyka:
Uczestnikom seminarium proponuję pracę nad tematami z zakresu socjologii kultury
współczesnej, z naciskiem na analizę zjawisk związanych z socjologia miasta, kulturą
konsumpcyjną, życiem codziennym, uczestnictwem w kulturze. Seminarium będzie
obejmować lekturę najnowszych tekstów teoretycznych, przykładowych opracowań
interesujących tematów, oraz opanowanie podstaw warsztatu akademickiego i umiejętności
pisania.
Wymagania: W pierwszym semestrze seminarium warunkiem zaliczenia jest ustalenie tematu
pracy. W ostatnim semestrze seminarium warunkiem zaliczenia jest złożenie pracy i
pozytywny wynik jej sprawdzenia w systemie antyplagiatowym.
Prowadzący: dr Tatiana Kanasz
Temat: Emocje w życiu społecznym i kulturze
Problematyka:
Tematyka zajęć obejmuje następujące zagadnienia: Czym są emocje? Definicje i klasyfikacje.
Jakie są uwarunkowania emocji? Emocje uniwersalne czy determinowane przez kulturę?
Emocje w twórczości klasyków socjologii. Socjologia emocji jako subdyscyplina. Wybrane
współczesne teorie socjologiczne dotyczące emocji: organicyzm, interakcjonizm,
ewolucjonizm. Sposoby badań emocji. Praca emocjonalna, czyli zarządzanie emocjami, w
różnych zawodach.
Student ma możliwość wybrania tematu pracy z zakresu socjologii emocji.
Przykładowe tematy: Praca emocjonalna. Ciało i emocje. Emocje i zdrowie. Emocje w sferze
życia codziennego. Emocje w przekazach medialnych. Zbiorowe emocje (np. w sferze
religijnej, w polityce, w sporcie).
Wymagania: W pierwszym semestrze seminarium warunkiem zaliczenia jest ustalenie tematu
pracy. W ostatnim semestrze seminarium warunkiem zaliczenia jest złożenie pracy i
pozytywny wynik jej sprawdzenia w systemie antyplagiatowym.
Prowadzący: dr Piotr Toczyski
Temat: Socjologia mediów, sztuki, rozrywki, literatury, kina, filmu... - wobec Internetu
Problematyka:
Uczestnicy w swoich pracach zajmowaliby się szczegółowymi socjologiami sztuki, od druku
po nowe media audiowizualne. Z dużą wnikliwością uwzględnialiby rolę nowych technologii
informacyjnych i komunikacyjnych w produkcji i dystrybucji treści literackich i
audiowizualnych. Próbowaliby prześwietlać świat mediów prowadząc nie tylko analizę
danych zastanych, ale i - zbyt rzadko realizowane - wywiady z twórcami.
Poza tradycyjnymi metodami badań będziemy posługiwać się (krytycznie) i nowymi
metodami badawczymi, opartymi o interpretację rejestrowanych przez internetowe systemy
pomiarowe zdarzeń technicznych.
Poza analizą mediów i kultury symbolicznej prace licencjackie dostarczałyby refleksji
pożądanej w branży mediów, wzbogacając doświadczenia potencjalnych przyszłych
studentów magisterskiej specjalizacji „Socjologia mediów” w APS.
Wymagania: W pierwszym semestrze seminarium warunkiem zaliczenia jest ustalenie tematu
pracy. W ostatnim semestrze seminarium warunkiem zaliczenia jest złożenie pracy i
pozytywny wynik jej sprawdzenia w systemie antyplagiatowym.
Prowadzący: dr Dominika Walczak
Temat: Zawód nauczyciel - między misją a frustracją
Problematyka:
Seminarium dyplomowe poświęcone będzie roli nauczyciela we współczesnej szkole.
Podczas seminarium dyskutować będziemy między innymi o współczesnej roli szkoły i
nauczyciela w dobie społeczeństwa wiedzy; kompetencjach zawodowych nauczycieli;
relacjach nauczyciel-uczeń; relacjach w gronie pedagogicznym; relacjach nauczyciel –
rodzic; przywództwie szkolnym.
Będziemy wspólnie poszukiwać odpowiedzi na pytania: Kim są polscy nauczyciele?, Co
myślą o sobie i swojej pracy?, Co inni myślą o nauczycielach?, Czy Polscy nauczyciele cieszą
się prestiżem?, Jakie czynniki budują prestiż zawodu nauczyciela, a jakie go osłabiają?, Jak
wzmacniać prestiż nauczyciela?
Wymagania: W pierwszym semestrze seminarium warunkiem zaliczenia jest ustalenie tematu
pracy. W ostatnim semestrze seminarium warunkiem zaliczenia jest złożenie pracy i
pozytywny wynik jej sprawdzenia w systemie antyplagiatowym.
Download