SEMINARIUM LICENCJACKIE Rok akademicki 2016/2017 Studia

advertisement
SEMINARIUM LICENCJACKIE
Rok akademicki 2016/2017
Studia niestacjonarne
Tytuł seminarium: Finansowe aspekty funkcjonowania podmiotów gospodarczych
Prowadzący (promotor): dr Agnieszka Hajduk
Tematyka seminarium obejmuje zagadnienia szeroko rozumianych finansów przedsiębiorstw
z elementami analizy finansowej, a w szczególności:

źródła finansowania działalności przedsiębiorstwa, ich charakterystyka i dobór

struktura i koszt kapitału w przedsiębiorstwie

analiza wskaźnikowa w ocenie kondycji finansowej podmiotu gospodarczego

zarządzanie kapitałem obrotowym w przedsiębiorstwie

problematyka bankructwa przedsiębiorstwa

kategorie kształtujące wynik finansowy przedsiębiorstwa

opodatkowanie podmiotu gospodarczego
Prace dyplomowe powinny bazować na danych empirycznych rzeczywistych podmiotów
prowadzących działalność gospodarczą.
Przykładowe tematy prac licencjackich:
1.
Analiza sytuacji majątkowej/finansowej przedsiębiorstwa X na podstawie jego
sprawozdań finansowych
2.
Analiza płynności finansowej spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych
w Warszawie S.A. z sektora X
3.
Systemy wczesnego ostrzegania jako narzędzie predykcji upadłości przedsiębiorstw
4.
Wykorzystanie analizy dyskryminacyjnej w ocenie kondycji finansowej przedsiębiorstw
na przykładzie przedsiębiorstwa X
5.
Leasing/franchising jako forma finansowania podmiotu gospodarczego
6.
Rola aniołów biznesu w finansowaniu małych i średnich przedsiębiorstw
7.
Bilans jako źródło danych do oceny sytuacji majątkowej przedsiębiorstwa na przykładzie
przedsiębiorstwa X
8.
Wynik finansowy jako podstawa oceny działalności podmiotu gospodarczego na
przykładzie przedsiębiorstwa X
Gdynia, 10 stycznia 2012 r.
Dr Andrzej Pogorzelski
Seminarium dyplomowe licencjackie
FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW / RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA PRZEDSIEBIORSTW
Oferta dla studiów na kierunku INNOWACYJNA GOSPODARKA:
Tematyka prac dyplomowych może nawiązywać do programów nauczania następujących,
przewidzianych w planie studiów, przedmiotów:

Finanse przedsiębiorstwa,

Rachunek kosztów

Sprawozdawczość finansowa,

Analiza finansowa,

Wycena przedsiębiorstwa,

Rachunek kosztów,
Przykładowa tematyka prac dyplomowych:
1. Analiza sprawozdania finansowego wybranego przedsiębiorstwa (kompleksowa).
2. Tzw. problemowe (cząstkowe) analizy sprawozdań finansowych wybranych przedsiębiorstw –
analizy wyników, analiza kosztów, analiza przepływów pieniężnych, analiza aktywów, analiza
finansowania (pasywów).
3. Analiza porównawcza głównych relacji ekonomicznych (wskaźników) w wybranych branżach
(sekcjach PKD) na podstawie publikacji Głównego Urzędu Statystycznego.
4. Wycena wybranych aktywów lub pasywów – podstawy teoretyczne i prawne oraz polityka
przykładowych przedsiębiorstw w tym zakresie.
5. Prezentacja i ocena rachunku kosztów w przykładowym przedsiębiorstwie.
6. Kalkulacja kosztów w przykładowym przedsiębiorstwie.
7. Finansowanie obce – strategie przykładowych przedsiębiorstw w tym zakresie.
8. Współpraca przedsiębiorstw z bankami na wybranych przykładach.
9. Ocena ekonomiczno – finansowa przykładowego przedsięwzięcia inwestycyjnego.
10. Wycena wybranego przedsiębiorstwa metodami majątkowymi i dochodowymi.
Seminarium dyplomowe (licencjackie)
kierunek: innowacyjna gospodarka
rok akademicki: 2016/2017
Tytuł seminarium: Ekonomiczne uwarunkowania funkcjonowania współczesnych
przedsiębiorstw oraz gospodarek
Prowadzący (promotor): dr Katarzyna Skrzeszewska
Krótki opis tematyki:
Badając możliwości rozwoju przedsiębiorstwa uwzględnia się zarówno jego zasoby, sposób zarządzania
nimi, jak i otoczenie, w którym to przedsiębiorstwo działa. Panuje ugruntowany, w teorii, pogląd co do
zależności między otoczeniem przedsiębiorstwa a organizacją przedsiębiorstwa i jego zachowaniem na
rynku. Otoczenie, z jednej strony stwarza szanse rozwoju przedsiębiorstwu, z drugiej – kreuje bariery. W
jakim stopniu otoczenie hamuje lub stwarza przedsiębiorstwu szanse rozwoju ? Jak posiadane zasoby
powinny być wykorzystywane aby minimalizować zagrożenia, jak najlepiej wykorzystywać szanse
pojawiające się wokół przedsiębiorstwa ?
Seminarium ”Ekonomiczne uwarunkowania …” będzie poświęcone analizie i ocenie zasobów
przedsiębiorstwa, sposobów ich wykorzystania oraz mechanizmów wymuszających na przedsiębiorstwie
dostosowywanie do zmieniających się, zewnętrznych warunków funkcjonowania.
W pracach realizowanych w ramach seminarium będą badane ekonomiczne aspekty funkcjonowania
przedsiębiorstw na poziomie mikroekonomicznym (przedsiębiorstwo), mezoekonomiczny (branża) lub
makroekonomicznym (gospodarka polska, europejska, światowa).
Proponowane tematy prac licencjackich:
1. Analiza funkcjonowania przedsiębiorstwa .... na przykładzie …
2. Charakterystyka otoczenia przedsiębiorstw branży ...
3. Wybrane aspekty działalności przedsiębiorstw (np.: armatorskich…) …
4. Czynniki wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw ... w warunkach globalizacji
5. Konkurencyjność polskich przedsiębiorstw ... w warunkach globalizacji
6. Analiza czynników kształtujących konkurencyjność przedsiębiorstw na rynku ...
7. Restrukturyzacja organizacyjna przedsiębiorstwa ...
8. Wybrane aspekty działalności korporacji transnarodowych
9. Analiza rynku .... w latach ...
10. Analiza wydatków konsumpcyjnych na ... w latach ...
11. Analiza zachowań konsumentów na rynku ... w latach ...
12. Branża ... w warunkach integracji europejskiej
13. Branża ... w warunkach globalizacja
14. Polityka (fiskalna, monetarna, morska etc.) ... państwa w latach ...
15. Przyczyny i efekty integracji gospodarczej na przykładzie ...
16. Charakterystyka wybranych form integracji gospodarczej (organizacji współpracy gospodarczej)
17. Cele działalności przedsiębiorstw w warunkach globalizacji gospodarki światowej
18. Wybrane aspekty globalizacji gospodarczej
19. Analiza pozytywnych i negatywnych skutków ewolucji pieniądza
20. Nowoczesne formy pieniądza
21. Rynek kart płatniczych
22. Analiza porównawcza ofert ... (kredytów, lokat etc.) ... wybranych banków w latach ...
23. Euro – mechanizm wprowadzania, koszty i korzyści posiadania wspólnej waluty unijnej
24. Analiza zjawiska bezrobocia w ... w latach ...
25. Analiza rynku pracy w ... w latach ...
26. Instytucje rynku pracy
Seminarium dyplomowe, studia I stopnia niestacjonarne
Rok akademicki:2016/2017
Aspekty prawne finansów i przedsiębiorczości
Prowadzący (promotor): dr Małgorzata Stvol
Seminarium jest skierowane do studentów zainteresowanych problematyką podjęcia i prowadzenia
przedsiębiorczo ci, finansów oraz regulacjami prawnymi w tym zakresie. Prawne regulacje dotyczą
podstawowych instytucji działalno ci gospodarczej, m.in. prowadzenie działalno ci gospodarczej w
wybranej formie organizacyjno-prawnej, spółki, spółdzielnie, fundacje i stowarzyszenia. Tematyka prac
obejmuje zagadnienia dotyczące rozliczeń finansowych, podatków, usług bankowych, podstaw prawnych
rachunkowo ci, kontroli finansowej przedsiębiorcy, nieuczciwej konkurencji, ochrony danych osobowych,
baz danych, prowadzenie handlu elektronicznego, stosunków prawnych między organami państwa a
podmiotami gospodarczymi.
Przykładowe tematy pracŚ
1. Źródła finansowania przedsiębiorstwa.
2. Usługi finansowe w wietle prawa polskiego.
3. Zasady prowadzenia działalno ci gospodarczej.
4. Nieuczciwa konkurencja.
5. Kredytowanie małych i rednich przedsiębiorstw.
6. wiadczenie usług finansowych drogą elektroniczną.
7. Podpis elektroniczny w działalno ci gospodarczej.
8. Rola banków w finansowaniu M P w Polsce.
9. Podatki jako instrumenty zarządzania ryzykiem podatkowym.
10. Ochrona praw konsumenta w transakcjach zawieranych droga elektroniczną.
11. Przelewy pieniężne w transakcjach krajowych i międzynarodowym.
12. Bezpieczeństwo elektronicznych transakcji finansowych.
13. Korzystania z kart płatniczych w transakcjach zagranicznych.
14. Zarządzanie ryzykiem kredytowym w banku komercyjnym na przykładzie wybranego banku.
15. Bezpieczeństwo w usługach bankowo ci elektronicznej na przykładzie wybranego banku.
16. Europejski system bankowy.
17. Umowy w handlu elektronicznym.
18. Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Polsce.
SEMINARIUM DYPLOMOWE I
st. niestacjonarne, I st.
Specjalność: ISTiL – 4 sem.
Rok ak. 2016/2017 – semestr letni
Nazwa seminarium:
Przemiany gospodarcze a rozwój przedsiębiorstw sektora TSL
Prowadzący:
Dr Robert Marek
Opis seminarium
Seminarium stwarza możliwość przygotowania pracy dyplomowej w zakresie
problematyki związanej z rozwojem przedsiębiorstw działających w sektorze TSL w aspekcie
przemian gospodarczych. Celem seminarium jest przygotowanie studenta do samodzielnego
opracowania wybranego tematu i przedstawienia go w formie pracy dyplomowej, spełniającej
wymogi zarówno merytoryczne i metodologiczne, jak również formalno-redakcyjne
określone dla tego typu prac. Przy wsparciu merytorycznym i metodologicznym promotora,
student w ramach seminarium podejmuje się samodzielnego rozwiązania wybranego
zagadnienia oraz przedstawienia wyników uzyskanych badań, a także wniosków
i rekomendacji. Dzięki temu w istotny sposób pogłębia swoją wiedzę z zakresu problematyki
będącej przedmiotem opracowania, stając się specjalistą w dziedzinie tworzenia
i prowadzenia przedsiębiorstwa działającego w sektorze TSL. Nabywa jednocześnie
umiejętności niezbędne do przeprowadzania diagnozy i analizy ekonomiczno-finansowej
przedsiębiorstwa działających w sektorze TSL W rezultacie tego, student posiada nie tylko
wymagane obecnie na rynku pracy kwalifikacje zawodowe i predyspozycje społeczne
do zajmowania stanowisk operacyjnych i menedżerskich w przedsiębiorstwach działających
na rynkach międzynarodowych, ale również podejmowania własnej działalności gospodarczej
w sektorze transportu, spedycji i logistyki.
Przykładowe tematy prac dyplomowych
Przychody przedsiębiorstwa i czynniki kształtujące ich wysokość.
Koszty działalności przedsiębiorstwa.
Wpływ otoczenia na funkcjonowanie i rozwój przedsiębiorstwa.
Strategie rozwoju przedsiębiorstw.
Czynniki i bariery rozwoju przedsiębiorstw.
Znaczenie planowania w kierowaniu rozwojem przedsiębiorstwa.
Znaczenie logistyki w kierowaniu rozwojem przedsiębiorstwa.
Działania inwestycyjno-operacyjne w procesie kierowania rozwojem
przedsiębiorstwa.
9. Analizowanie i ocena ogniw kontenerowego łańcucha logistycznego.
10. Analiza i ocena ogniw kontenerowego łańcucha transportowego.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
SEMINARIUM DYPLOMOWE I
st. niestacjonarne, I st.
Specjalność: ISTiL – 4 sem.
Rok ak. 2016/2017 – semestr letni
Nazwa seminarium:
Procesy logistyczne w działalności gospodarczej
Prowadzący:
dr Sławomir Skiba
Opis seminarium:
Tematem seminarium są zagadnienia związane z problematyką rynku usług
logistycznych, logistyki przedsiębiorstw i zarządzania łańcuchem dostaw. Na seminarium
poruszane są zagadnienia z zakresu outsourcingu w logistyce, transportu
międzynarodowego, ekonomicznych i organizacyjnych aspektów funkcjonowania
przedsiębiorstw sektora TSL, strategii przedsiębiorstw, logistyki magazynowej oraz
opakowań w logistyce. O wyborze tematyki podjętej w pracy dyplomowej decydują
osobiste zainteresowania seminarzystów. Prace mogą mieć charakter praktyczny (np.
analiza
przedsiębiorstwa,
propozycja
usprawnień)
lub
teoretyczny
(np.
usystematyzowanie wiedzy).
Podczas seminarium studenci uczą się:
• stawiania i rozwiązywania problemów badawczych,
• efektywnego poszukiwania źródeł literaturowych,
• zasad pisania prac licencjackich,
• sztuki autoprezentacji,
• przygotowania do obrony pracy.
Przykładowe tematy prac dyplomowych:
1. Logistyka zaopatrzenia (produkcji, dystrybucji) na przykładzie
przedsiębiorstwa.
2. Logistyczna obsługa klienta
3. Koszty logistyki na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa
4. Porty morskie i ich funkcjonowanie.
5. Organizacja transportu wybranej grupy ładunków.
6. Analiza funkcjonowania przedsiębiorstw sektora TSL
wybranego
Studia niestacjonarne
Przedmiot: Seminarium licencjackie
Prowadzący: dr in . Janusz ółkiewicz
Temat: Współczesne systemy informatyczne, technologie informatyczne w biznesie
Charakterystyka tematyki seminarium licencjackiego: Tematy seminarium związane są z
technologiami systemów informatycznych wykorzystywanych w zarządzaniu organizacjami
(przedsiębiorstwami). W szczególności wysoko oceniane będą prace dotyczące systemów
informatycznych zintegrowanych. Do wyboru tematu pracy zaproponowano te tematykę
związaną z technologiami informatycznymi: sieciami komputerowymi, Internetem,
mobilnością, bezpieczeństwem, itd.
Przykładowe tematy prac licencjackich:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Systemy informatyczne klasy ERP
Metodyki wdra ania systemów ERP
Systemy informatyczne firmy SAP
Systemy informatyczne zintegrowane w zarządzaniu organizacją
Istota technologii CRM
Systemy FK na rynku polskim
Systemy FK firmy SAGE
Technologie mobilne w biznesie
Bezpieczeństwo smartfonów
Jakość aplikacji
Jakość systemów operacyjnych smartfonów
Istota technologie NFC
Wady i zalety technologii LTE
U yteczność smartfonu
U yteczność mobilnych aplikacji bankowych
żPS w zarządzaniu firmą transportową
Systemy GIS w gospodarce
Audyt informatyczny organizacji. Technologie CAAT’s
Download