Halina Ognik, Barbara Wizimirska

advertisement
Halina Ognik, Barbara Wizimirska
ORGANIZACJA BEZPIECZEŃSTWA I WSPÓŁPRACY W EUROPIE
Organization for Security and Co-operation in Europe
Organisation de securite et cooperation en Europe
Siedziba: Wiedeń: OSCE Secretahat, Karntner Ring 5-7 A-1010 Vienna, Austria
Telefon: (43 1) 51436 19; fax: (43 1) 5143699 Adres internetowy: htpp://www.osce.org
Konferencja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (od 31 stycznia 1995 r. Organizacja
Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie) w latach 1975-1992 stanowiła wielostronny dialog
państw; w lipcu 1992 r. państwa uczestniczące zadeklarowały, że jest ona porozumieniem
regionalnym w rozumieniu rozdziału VIII Karty Narodów Zjedno­czonych. Nie ma statutu.
Charakter i działalność OBWE określają liczne dokumenty. Najważniejsze z nich zostały
przyjęte przez szefów państw lub rządów państw KBWE/OBWE. Są to:
-Akt Końcowy KBWE (Helsinki, 1 sierpnia 1975 r.),
- Paryska Karta Nowej Europy (Paryż, 21 listopada 1990 r.),
- Dokument Helsiński 1992. Wyzwania czasu przemian (Helsinki, 10 lipca 1992 r.),
- Dokument Budapeszteński 1994. Ku prawdziwemu partnerstwu w nowej erze (Budapeszt, 6
grudnia 1994 r.),
- Deklaracja Lizbońska w sprawie modelu wspólnego i kompleksowego bezpieczeństwa w
Europie XXI w. (Lizbona, 3 grudnia 1996 r.),
- Karta Bezpieczeństwa Europejskiego (Stambuł, 19 listopada 1999 r.).
Druga grupa dokumentów to dokumenty końcowe Spotkań Przeglądowych KBWE/OBWE,
które odbyły się w Belgradzie, Madrycie i Wiedniu (przyjęte odpowiednio w marcu 1978 r.;
we wrześniu 1983 r., w styczniu 1989 r. oraz we wrześniu 1999 r.), a także dokumenty
przyjęte przez Radę KBWE na spotkaniach w Berlinie (czerwiec 1991 r.), Pradze (styczeń
1992 r.), Sztokholmie (grudzień 1992 r.) i Rzymie (listopad-grudzień 1993 r.).
Wśród dokumentów poświęconych konkretnym dziedzinom funkcjonowania KBWE należy
wyróżnić: dokumenty spotkań kopenhaskiego i moskiewskiego - Konferencji w sprawie
ludzkiego wymiaru KBWE (w 1990 r. i 1991 r.), Sztokholmski Dokument w sprawie środków
budowy zaufania i bezpieczeństwa oraz rozbrojenia w Europie (1986 r.), oraz wiedeńskie
dokumenty z 1990 i 1992 r. dotyczące środków budowy zaufania i bezpieczeństwa.
Szczególny charakter mają Zalecenia końcowe konsultacji w Helsinkach przyjęte w okresie
przygotowań do zwołania KBWE 8 czerwca 1973 r. Zawarte w nich uregulowania, zwłaszcza
dotyczące kwestii proceduralnych, stały się podstawą funkcjonowania KBWE, a następnie
OBWE.
Językami roboczymi OBWE są angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski i włoski.
Zgodnie z Aktem Końcowym z 1975 r. celem państw uczestniczących w KBWE/OBWE jest
sprzyjanie poprawie stosunków między nimi i zapewnienie warunków, w których ich narody
będą mogły żyć w pokoju prawdziwym i trwałym oraz będą wolne od wszelkiego zagrożenia
bądź prób naruszenia ich bezpieczeństwa. Paryska Karta Nowej Europy na plan pierwszy
wysuwa utrzymanie i umacnianie demokracji, pokoju i jedności w Europie, a Dokument
Helsiński 1992 głosi: „Poszanowanie praw człowieka i podstawowych swobód, włącznie z
prawami osób należących do mniejszości narodowych, demokracja, praworządność, wolność
gospodarcza, sprawiedliwość społeczna i odpowiedzialność za środowisko są naszymi
wspólnymi celami".
W Zaleceniach końcowych konsultacji w Helsinkach ustalono, że w KBWE będą mogły
uczestniczyć wszystkie państwa europejskie, Stany Zjednoczone i Kanada. Do 33 państw
uczestniczących w rozpoczętym w Helsinkach procesie KBWE dołączyły w latach
dziewięćdziesiątych 22 państwa. Z początkiem 2000 r. do OBWE należały: Albania, Andora,
Armenia, Austria, Azerbejdżan, Belgia, Białoruś, Bośnia Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja,
Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Federacja Rosyjska, Finlandia, Francja, Grecja, Gruzja,
Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Kanada, Kazachstan, Kirgistan, Liechtenstein, Litwa,
Luksemburg, Łotwa, Była Jugosłowiańska Republika Macedonii, Malta, Mołdowa, Monako,
Norwegia, Polska, Portugalia, Republika Federalna Niemiec, Rumunia, San Marino,
Słowacja, Sło­wenia, Stany Zjednoczone, Szwecja, Szwajcaria, Tadżykistan, Turcja,
Turkmenistan, Ukraina, Uzbekistan, Watykan, Węgry, Wielka Brytania, Włochy oraz
Jugosławia, która jest zawieszona od 1992 r. Przewidziano też status obserwatora oraz
możliwość wnoszenia wkładów (przedstawiania poglądów) przez państwa
śródziemnomorskie (Algieria, Egipt, Izrael, Maroko i Tunezja) oraz Jordanię, które mają
status państw nie uczestniczących. Specjalny status umożliwiający udział w większości
organów przyznano Japonii, a nieco niższy Republice Korei.
Na uczestnikach OBWE spoczywa obowiązek implementacji jej postanowień, w tym
przestrzegania dziesięciu zasad rządzących stosunkami między państwami uczestniczącymi,
które to zasady zostały wpisane do Aktu Końcowego. Są to:
- suwerenna równość, poszanowanie praw wynikających z suwerenności;
- powstrzymywanie się od groźby użycia siły lub jej użycia;
- nienaruszalność granic;
- integralność terytorialna państw;
- pokojowe załatwianie sporów;
- nieingerencja w sprawy wewnętrzne;
- poszanowanie praw człowieka i podstawowych wolności, włączając w to wolność myśli,
sumienia, religii lub przekonań;
- równouprawnienie i prawo narodów do samostanowienia;
- współpraca między państwami;
- wykonywanie w dobrej wierze zobowiązań wynikających z prawa międzynarodowego.
Organy i instytucje
Proces decyzyjny
1. Szczyt - spotkanie szefów państw lub rządów odbywa się co dwa lata w stolicy jednego z
państw uczestniczących. Dokonuje oceny sytuacji w strefie OBWE, ustala priorytety i
kierunek postępowania na najwyższym szczeblu politycznym. Ostatnie spotkanie odbyło się
w dniach 14-15 listopada 1999 r. w Stambule. Każdy szczyt poprzedza Spotkanie
Przeglądowe (od 1994 r. odbywa się w Wiedniu), które dokonuje przeglądu działalności
OBWE, łącznie z implementacją jej postanowień, oraz przygotowuje dokument zawierający
postanowienia o charakterze decyzyjnym.
2. Rada Ministerialna (poprzednio Rada KBWE), składająca się z ministrów spraw
zagranicznych państw uczestniczących, jest głównym organem decyzyjnym i zarządzającym
OBWE. Przygotowuje spotkania szefów państw lub rządów i wykonuje jego decyzje. Jej
posiedzenia odbywają się regularnie, przynajmniej raz do roku, w różnych miejscach, na
zasadzie rotacji. Obradom przewodniczy szef dyplomacji państwa sprawującego w danym
roku przewodnictwo.
3. Wysoka Rada, utworzona w grudniu 1994 r. na miejsce Komitetu Wysokich
Przedstawicieli, odpowiada za nadzorowanie, kierowanie i koordynowanie działalności
OBWE. Przygotowuje posiedzenia Rady Ministrów i wykonuje jej decyzje. Posiedzenia
Wysokiej Rady odbywają się w Pradze co najmniej dwa razy w roku. Raz w roku obraduje
jako Forum Ekonomiczne. Państwa są reprezentowane w Radzie na szczeblu dyrektorów
politycznych Ministerstw Spraw Zagranicznych.
4. Stała Rada, utworzona w 1994 r., jest regularnie pracującym ciałem konsultacyjnym i
decyzyjnym złożonym z ambasadorów państw uczestniczących. Obraduje cotygodniowo w
Wiedniu. W praktyce jest to główny organ decyzyjny, najważniejszy w OBWE do spraw
zapobiegania konfliktom. Jej pracom przewodniczy przedstawiciel urzędującego
przewodniczącego.
5. Forum Współpracy w Dziedzinie Bezpieczeństwa to główny organ regularnych konsultacji
i współpracy państw w zakresie wojskowych aspektów bezpieczeństwa. Prowadzi rokowania
w sprawie kontroli zbrojeń, rozbrojenia oraz budowy zaufania i bezpieczeństwa, a także
zmniejszania ryzyka konfliktów. Odpowiada również za implementację środków budowy
zaufania i bezpieczeństwa, nadzoruje wdrażanie CSBMs. Składa się z członków
przedstawicielstw państw przy OBWE w Wiedniu, spotyka co tydzień. Ściśle współpracuje z
Centrum Zapobiegania Konfliktom.
Struktury i instytucje operacyjne
1. Przewodniczący ponosi pełną odpowiedzialność za działalność wykonawczą OBWE. Jest
nim minister spraw zagranicznych państwa, które przewodniczy OBWE. Przewodnictwo trwa
jeden rok kalendarzowy. W realizacji powierzonych zadań może korzystać między innymi z
pomocy swego poprzednika i następcy, w ramach tzw. Trójki. Może wyznaczać osobistych
przedstawicieli wyposażonych w precyzyjny mandat, którzy wspierają go w rozwiązywaniu
kryzysów i konfliktów. Pierwszym przewodniczącym był Hans-Dietrich Genscher, w 1998 r.
funkcję tę pełnił Bronisław Geremek, a w 1999 r. minister spraw zagranicznych Norwegii
Knut Vollebaek.
2. Sekretarz generalny działa jako przedstawiciel Przewodniczącego i wspiera jego
działalność. Nadzoruje pracę Sekretariatów Centrum Zapobiegania Konfliktom i ODIHR. Jest
najwyższym urzędnikiem OBWE i kieruje pracą Sekretariatu OBWE. Pierwszym sekretarzem
generalnym został niemiecki dyplomata Wilhelm Hóynck, którego w 1996 r. zastąpił Włoch,
ambasador Giancarlo Aragona.
3. Sekretariat OBWE z siedzibą w Wiedniu od listopada 1998 r. składa się: z Biura Sekretarza
Generalnego, Centrum Zapobiegania Konfliktom, Departamentu Administracji i Obsługi
Koordynatora Działań OBWE w zakresie Gospodarki i Środowiska oraz jednostek
zamiejscowych: Biura Sekretariatu w Pradze, które obsługuje posiedzenia Wysokiej Rady,
prowadzi archiwum i dystrybuuje dokumenty, oraz Biura Łącznikowego Azji Środkowej z
siedzibą w Taszkiencie.
4. Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka (ODIHR) jest główną instytucją w
dziedzinie ludzkiego wymiaru OBWE powołaną w 1992 r. Organizuje spotkania dotyczące
implementacji postanowień OBWE wspiera mechanizmy ludzkiego wymiaru, na polecenie
Rady Ministerialnej uczestniczy w misjach lub je organizuje, monitoruje wybory, stanowi
ośrodek wymiany informacji, forum spotkań ekspertów poświęconych ludzkiemu wymiarowi
OBWE, zapewnia wsparcie dla misji pokojowych. Z jego usług korzysta Wysoki Komisarz
do spraw Mniejszości Narodowych. Siedzibą Biura jest Warszawa, kieruje nim (1999 r.)
Szwajcar, ambasador Gerard Stoudmann.
5. Wysoki Komisarz OBWE do spraw Mniejszości Narodowych ma zapewnić „wczesne
ostrzeganie" i „wczesne reagowanie" w możliwie najwcześniejszym stadium napięć
dotyczących mniejszości narodowych, które to napięcia mogłyby się przekształcić w konflikt
na obszarze OBWE. Wysokiego Komisarza powołuje Rada Ministerialna na zasadzie
consensusu na okres trzech lat. Pierwszego Wysokiego Komisarza powołano w grudniu 1992
r. Został nim Max van der Stoel. Jego biuro znajduje się w Hadze.
6. Przedstawiciel do spraw Wolności Mediów ma za zadanie zwiększanie skuteczności
stosowania zobowiązań Organizacji w dziedzinie środków masowej informacji. Jego urząd
został powołany w grudniu 1997 r. Funkcję tę objął Niemiec Freimut Duve.
7. Misje OBWE:
- Misja w Kosowie, Sandżaku i Wojwodinie (powołana w sierpniu 1992 r., w 1993 r.
Jugosławia odmówiła przedłużenia mandatu misji);
- Rozpoznawcza Misja Monitorowania [kryzysu] w Skopje (od września 1992 r.);
- Misja w Gruzji (od listopada 1992 r.);
- Misja w Estonii (od grudnia 1992 r.);
- Misja w Mołdowie (od lutego 1993 r.);
- Misja na Łotwie (od września 1993 r.);
- Misja w Tadżykistanie (od grudnia 1993 r.);
- Misja w Bośni i Hercegowinie (od czerwca 1994 r.);
- Misja na Ukrainie (od czerwca 1994 r.);
- Misja w Chorwacji (od kwietnia 1996 r.);
- Misja Weryfikacyjna w Kosowie (od października 1998 r.).
8. Inne formy działania OBWE:
- Grupa wspomagania OBWE w Czeczenii (Federacja Rosyjska) (utworzona w kwietniu 1995
r.);
- Grupa Doradczo-Obserwacyjna na Białorusi (od września 1997 r);
- Osobisty przedstawiciel Przewodniczącego OBWE do spraw konfliktu na obszarze
zainteresowania Konferencji Mińskiej (dotyczącej Górskiego Karabachu);
- Obecność OBWE w Albanii (od marca 1997 r);
- Centra OBWE w Ałmaty, Aszchabadzie i Biszkeku.
9. Wsparcie OBWE w realizacji porozumień dwustronnych:
- Przedstawiciel OBWE przy estońskiej Komisji Rządowej;
- Przedstawiciel OBWE przy Wysokiej Rosyjsko-Łotewskiej Komisji Mieszanej do spraw
Emerytów Wojskowych na Łotwie;
- Przedstawiciel OBWE przy Komitecie Mieszanym do spraw Stacji Radarowej w Skrundzie;
10. Plan rozmieszczenia Sił Pokojowych OBWE w Górskim Karabachu opracowany przez
Grupę Planowania Wysokiego Szczebla OBWE.
Pozostałe organy
1. Zgromadzenie Parlamentarne OBWE, działające od 1991 r, składa się z przedstawicieli
parlamentów państw uczestniczących. Ocenia realizację celów OBWE, omawia sprawy
podnoszone w czasie posiedzeń Rady Ministerialnej oraz spotkań na szczycie, rozwija i
wspiera mechanizmy służące zapobieganiu i rozwiązywaniu konfliktów, udziela poparcia
umacnianiu instytucji demokratycznych. Prezydium Zgromadzenia tworzą przewodniczący,
dziewięciu wiceprzewod­niczących oraz skarbnik. W 2000 r. Zgromadzenie liczy 317 miejsc,
z czego Polsce przypada osiem miejsc. Zbiera się na dorocznych sesjach od 1992 r.
Sekretariat mieści się w Kopenhadze. Przewodniczący Zgromadzenia wybierany jest na
roczną kadencję z możliwością przedłużenia o rok. W 2000 r. wygasa druga kadencja Dunki
Helle Degn. Sekretarzem generalnym jest od początku Amerykanin Spencer Olivier.
2. Trybunał Rozjemczy i Arbitrażowy został utworzony w roku 1994, po wejściu w życie
Konwencji o koncyliacji i arbitrażu, dla rozstrzygania sporów prawnych na wniosek państw
OBWE - sygnatariuszy Konwencji. Składa się z dwu izb - koncyliacyjnej i arbitrażowej. Jego
siedzibą jest Genewa.
3. Wspólna Grupa Konsultacyjna została utworzona w 1990 r w celu czuwania nad
wykonaniem postanowień traktatu o siłach konwencjonalnych. W skład Grupy wchodzi 30
państw, a jej spotkania odbywają się w Wiedniu.
4. Komisja Konsultacyjna do spraw Traktatu o Otwartych Przestworzach nie jest formalnie
umocowana w strukturze OBWE, ale specjalna deklaracja z 1992 r. uznaje jej polityczne
związki z OBWE i Sekretariat OBWE obsługuje jej spotkania (o charakterze ciągłym)
Komisja rozpatruje problemy powstające w procesie wypełniania po­stanowień Traktatu o
otwartych przestworzach.
Geneza i działalność w latach 1975-1989
Źródeł OBWE można poszukiwać już w inicjatywach dotyczących stworzenia systemu
bezpieczeństwa zbiorowego w Europie, które zrodziły się przed drugą wojną światową. W
latach sześćdziesiątych idea zorganizowania wielostronnego spotkania określającego zasady
stosunków między państwami Wschodu a Zachodu już się konkretyzowała. Z propozycją
zwołania konferencji wszystkich państw europejskich, z udziałem ZSRR i USA, która
rozpatrzyłaby „całokształt zagad­nienia bezpieczeństwa Europy", wystąpił minister spraw
zagranicznych Adam Rapacki 14 grudnia 1964 r. na XIX sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ.
W literaturze przedmiotu autorstwo propozycji zwołania takiej konferencji często przypisuje
się ZSRR. Później ogólnoeuropejska konferencja stała się wspólną inicjatywą Układu
Warszawskiego, na którą pozytywnie odpowiedziały państwa NATO oraz europejskie
państwa neutralne i niezaangażowane. Ważną rolę w tworzeniu warunków do zwołania
KBWE odegrał proces normalizacji stosunków między RFN a państwami bloku wschodniego.
Wielostronne rozmowy przygotowawcze poprzedzające zwołanie KBWE były prowadzone w
Helsinkach od 23 listopada 1972 r. z udziałem wszystkich państw europejskich (z wyjątkiem
Albanii i Monako) oraz Stanów Zjednoczonych i Kanady. Ich wynikiem były Zalecenia
końcowe konsultacji w Helsinkach, przyjęte 8 czerwca 1973 r. Zawierały one ustalenia
dotyczące zwołania i pracy przyszłej konferencji. Do dziś zachowały aktualność przepisy
proceduralne Zaleceń dotyczące między innymi consensusu oraz sześciu języków roboczych
KBWE. W pierwszej kwestii dokument głosił: „Decyzje Konferencji podejmowane są w
drodze consensusu. Consensus określa się jako brak wszelkiego sprzeciwu ze strony
jakiegokolwiek reprezentanta, przedstawionego przez niego jako przeszkoda w przyjęciu
decyzji w omawianej spra­wie".
Zgodnie z przyjętymi postanowieniami konferencja przebiegała w trzech fazach:
- pierwsza faza odbywała się w Helsinkach na szczeblu ministrów spraw zagranicznych
(lipiec 1973 r.);
- druga faza w Genewie - na szczeblu dyplomatów i ekspertów (wrzesień 1973 r.-lipiec 1975
r.);
- trzecia faza w Helsinkach została zakończona podpisaniem 1 sierpnia 1975 r. Aktu
Końcowego KBWE przez szefów państw lub rządów 35 państw.
Akt Końcowy miał charakter dokumentu politycznego i wyrażał równowagę interesów
państw należących do dwóch ugrupowań polityczno-wojskowych: NATO i Układu
Warszawskiego, oraz interesów grupy państw neutralnych i niezaangażowanych.
Najważniejszą częścią dokumentu, do którego nadal odwołują się państwa, jest Deklaracja
zasad rządzących wzajemnymi stosunkami między państwami uczestniczącymi, zawierająca
dziesięć wymienionych powyżej zasad.
Akt miał charakter kompleksowy, jego postanowienia dotyczyły wszystkich dziedzin
stosunków międzynarodowych. W początkowych fazach procesu KBWE przyjął się podział
tych dziedzin na tzw. koszyki: pierwszy koszyk to sprawy bezpieczeństwa; drugi gospodarcze; do trzeciego zaliczano kontakty między ludźmi, informację, kulturę, oświatę.
Czasami wymieniano również koszyk czwarty, który dotyczył dalszych kroków po
konferencji. Dokument Helsiński akcentował współzależność bezpieczeństwa i współpracy.
Określał również sposób implementacji przyjętych postanowień (tryb jednostronny,
dwustronny i wielostronny) oraz kontynuacji wielostronnego procesu.
Znaczącą rolę w utrzymaniu ciągłości procesu KBWE odegrały Spotkania Przeglądowe. W
ich trakcie - zgodnie z Aktem Końcowym -miano prowadzić pogłębioną wymianę poglądów
zarówno w sprawie wprowadzania w życie postanowień Aktu Końcowego i realizowania
zadań określonych przez Konferencję, jak i - w kontekście rozważanych na niej problemów w sprawie polepszania wzajemnych stosunków, umocnienia bezpieczeństwa i rozwijania
współpracy w Europie, rozwijania procesu odprężenia w przyszłości.
Pierwsze Spotkanie Przeglądowe, które odbyło się w Belgradzie (4 października 1977 r.-9
marca 1978 r.), ujawniło głębokie różnice stanowisk między obu blokami, zwłaszcza w
kwestii praw człowieka. Uczestnicy spotkania nie byli w stanie przyjąć wspólnych
postanowień merytorycznych; porozumiano się jedynie w sprawie odbycia trzech spotkań
ekspertów oraz następnej konferencji przeglądowej.
Spotkanie madryckie (11 listopada 1980 r.-9 września 1983 r.) było w dziejach KBWE
najdłuższym Spotkaniem Przeglądowym. Na jego przebiegu zaciążyły interwencja ZSRR w
Afganistanie i ogłoszenie stanu wojennego w Polsce. Po trudnych i długotrwałych
rokowaniach udało się jednak przyjąć obszerny dokument końcowy, który zawierał między
innymi decyzję o zwołaniu w Sztokholmie konferencji na temat środków budowy zaufania i
bezpieczeństwa oraz rozbrojenia w Europie.
Spotkanie wiedeńskie (4 listopada 1986 r.-19 stycznia 1989 r.) zdominowały dwie grupy
zagadnień: wojskowe aspekty bezpieczeństwa europejskiego oraz ludzki wymiar KBWE. W
odniesieniu do grupy pierwszej postanowiono stworzyć dwie płaszczyzny rokowań: z
udziałem 23 państw (członków NATO i Układu Warszawskiego) w sprawie
konwencjonalnych sił zbrojnych w Europie oraz wszystkich uczestników KBWE - w sprawie
środków budowy zaufania i bezpieczeństwa. W odniesieniu do drugiej grupy zagadnień
podjęto decyzję o zwołaniu konferencji dotyczącej ludzkiego wymiaru, która miała odbyć
trzy spotkania: w Paryżu w 1989 r., w Kopenhadze w 1990 r. i w Moskwie w 1991 r.
Od pierwszego spotkania na szczeblu ekspertów, które zwołano w końcu 1978 r., do końca
1989 r. odbyły się następujące spotkania tego typu:
- Spotkanie ekspertów na temat pokojowego załatwiania sporów (Montreux, październikgrudzień 1978 r., oraz Ateny, marzec-kwiecień 1984 r.);
- Spotkanie ekspertów na temat Morza Śródziemnego (La Valletta, luty-marzec 1979 r.);
- Forum naukowe (Hamburg, luty-marzec 1980 r.);
- Spotkanie ekspertów na temat praw człowieka i podstawowych wolności (Ottawa, majczerwiec 1985 r.);
- Forum kulturalne (Budapeszt, październik-listopad 1985 r.);
- Spotkanie ekspertów na temat kontaktów między ludźmi (Berno, kwiecień-maj 1986 r.);
- Forum informacyjne (Londyn, kwiecień-maj 1989 r.);
- Spotkanie na temat ochrony środowiska (Sofia, październik-listopad 1989 r.).
Szczególne miejsce wśród spotkań KBWE zajęła Sztokholmska Konferencja na temat
środków budowy zaufania i bezpieczeństwa oraz rozbrojenia (styczeń 1984 r.-wrzesień 1986
r.), której decyzje oznaczały rozszerzenie procesu KBWE na sferę wojskową. Obszerny
Dokument Konferencji Sztokholmskiej rozwijał środki budowy zaufania przewidziane w
Akcie Końcowym i nadawał im charakter obligatoryjny, wprowadzał nowe środki, rozszerzał
terytorialny zakres ich stosowania oraz zawierał postanowienia w sprawie środków nadzoru i
weryfikacji.
W sumie KBWE w latach 1975-1989 stanowiła forum trudnego, lecz ciągłego dialogu między
Wschodem a Zachodem, dialogu, który wpływał na charakter stosunków między państwami
europejskimi. Ważnym elementem tego dialogu stała się ochrona praw człowieka oraz
problematyka swobodnego przepływu ludzi, idei i informacji.
Działalność w latach dziewięćdziesiątych
Po 1990 r. liczba uczestników KBWE znacznie wzrosła. W czerwcu 1991 r. została przyjęta
Albania, we wrześniu - Estonia, Litwa i Łotwa; w styczniu 1992 r. - Armenia, Azerbejdżan,
Białoruś, Kazachstan, Kirgistan, Mołdowa, Tadżykistan, Turkmenistan, Ukraina i Uzbekistan;
w marcu 1992 r. - Chorwacja i Słowenia; w kwietniu 1992 r. -Bośnia i Hercegowina. Po
rozpadzie Czechosłowacji Republika Czeska i Republika Słowacka stały się uczestnikami
KBWE z dniem 1 stycznia 1993 r., Gruzja - w styczniu 1994 r., Była Jugosłowiańska
Republika Macedonii - w październiku 1995 r., Andora - w kwietniu 1996 r.
Rozpadanie się bloku wschodniego, rozpoczęcie procesu przemian demokratycznych w
państwach pokomunistycznych, zmiana charakteru zagrożeń dla pokojowego rozwoju Europy
- wszystko to zrodziło potrzebę dostosowania KBWE do nowych wyzwań. Znaczącym
krokiem na tej drodze była Paryska Karta Nowej Europy, podpi­sana 21 listopada 1990 r.
przez szefów państw lub rządów 32 państw europejskich oraz Stanów Zjednoczonych i
Kanady (drugi, po konferencji w Helsinkach w 1975 r., szczyt KBWE). Karta stała się
drugim, po Akcie Końcowym, fundamentalnym dokumentem KBWE. Zawierała ona wspólne
dla państw KBWE normy dotyczące poszanowania praw człowieka oraz tworzenia podstaw
ustroju demokratycznego, podkreślała wagę przestrzegania dziesięciu zasad Aktu
Końcowego, wytyczała główne kierunki aktywności na przyszłość. Zapoczątkowała również
instytucjonalizację KBWE, wprowadzając zasadę, że przy okazji zwoływanych co dwa lata
Spotkań Przeglądowych będą się odbywać spotkania na szczycie, oraz powołując do życia:
Radę KBWE (obecnie Rada Ministerialna), Komitet Wysokich Przedstawicieli (w grudniu
1994 r. zmieniono nazwę na Wysoką Radę), Sekretariat, Centrum Zapobiegania Konfliktom,
Biuro Wolnych Wyborów z siedzibą w Warszawie (przekształcone następnie, decyzją
praskiego posiedzenia Rady w końcu stycznia 1992 r., na Biuro do spraw Instytucji
Demokratycznych i Praw Człowieka). Postanowienia Karty były później rozwijane w
dokumentach innych spotkań KBWE.
Początek lat dziewięćdziesiątych przyniósł ogromny postęp w zakresie ludzkiego wymiaru
KBWE. Przyjęty 29 czerwca 1990 r. Dokument Spotkania Kopenhaskiego Konferencji w
sprawie ludzkiego wymiaru KBWE (pierwszy etap tej konferencji, który odbył się w Paryżu
w czerwcu 1989 r., nie przyniósł żadnych uzgodnień) zawierał kluczowe postanowienia
dotyczące wspólnych norm ustrojowych i ochrony praw człowieka. Wśród zasad, na których
winno się opierać państwo o systemie demokratycznym i pluralistycznym, szczególną uwagę
poświęcono wolnym wyborom oraz zagwarantowaniu i przestrzeganiu praw człowieka.
Dokument kopenhaski zawiera najobszerniejszy w dziejach KBWE katalog praw człowieka,
wyodrębniając przy tym prawa mniejszości narodowych, w tym Romów, a także prawa
robotników-migrantów. Końcowa część dokumentu poświęcona jest wzmocnieniu
wypracowanego na Spotkaniu Przeglądowym w Wiedniu mechanizmu ludzkiego wymiaru
KBWE.
Dalszego wzmocnienia i rozwinięcia tego mechanizmu dokonano w czasie trzeciego
spotkania Konferencji w sprawie ludzkiego wymiaru KBWE (Moskwa, 10 września - 4
października 1991 r.). Dokument końcowy tego spotkania (z 3 października) przewidywał
między innymi ustanowienie listy ekspertów, na którą państwa wpisywałyby swoje wybitne
osobistości, zwłaszcza posiadające doświadczenie w dziedzinie ludzkiego wymiaru, i zawierał
szczegółowe postanowienia dotyczące tworzenia i funkcjonowania misji ekspertów lub
sprawozdawców, które miałyby przyczyniać się do rozwiązywania kwestii z zakresu
ludzkiego wymiaru. Na podkreślenie zasługuje deklaracja zawarta w preambule dokumentu
moskiewskiego, która głosiła, że „zobowiązania podjęte w dziedzinie ludzkiego wymiaru
KBWE to sprawy dotyczące w sposób bezpośredni i prawomocny wszystkich państw
uczestniczących i nie należące do wyłącznej domeny spraw wewnętrznych zainteresowanego
państwa". W części szczegółowej dokumentu znalazły się między innymi postanowienia
dotyczące niezawisłości sądownictwa oraz postępowania w czasie stanu wyjątkowego.
Ludzki wymiar OBWE obejmuje obecnie, oprócz ochrony praw człowieka i podstawowych
wolności, promocję praworządności, ochronę praw mniejszości narodowych, troskę o osoby
migrujące oraz budowanie, rozwijanie i ochronę instytucji demokratycznych.
Lata 1990-1992 przyniosły także znaczące osiągnięcia w rokowaniach dotyczących
wojskowych aspektów bezpieczeństwa europejskiego, których celem było ograniczenie
zbrojeń konwencjonalnych, sił zbrojnych oraz działalności wojskowej, a także zapewnienie
większej otwartości i przejrzystości potencjału i działań wojskowych. Przyjęto wówczas:
-w Paryżu 19 listopada 1990 r. Traktat o konwencjonalnych siłach zbrojnych w Europie, tzw.
Traktat CFE, który przewidywał znaczną redukcję pięciu rodzajów uzbrojenia szczególnie
przydatnych do działań ofensywnych i zaczepnych na dużą skalę. Traktat został uznany za
największe osiągnięcie europejskich rokowań rozbrojeniowych. Wszedł w życie dwa lata po
podpisaniu;
- w Wiedniu 4 marca 1992 r. Dokument z rokowań w sprawie środków budowy zaufania i
bezpieczeństwa. Wszedł w życie 1 maja tegoż roku. Zawierał zobowiązania o charakterze
politycznym;
- w Helsinkach 10 lipca 1992 r. Akt Zamykający rokowania w sprawie stanu osobowego
konwencjonalnych sił zbrojnych w Europie, tzw. CFE IA, ściśle związany z Traktatem CFE,
ale zawierający zobowiązania o charakterze politycznym, podpisany przez 29 państw;
- w Helsinkach 24 marca 1992 r. Traktat o otwartych przestworzach, podpisany przez 25
państw.
W okresie między drugim a trzecim szczytem KBWE (Helsinki, 9-10 lipca 1992 r.) odbyło
się kilka ważnych spotkań ekspertów. Były to:
- Spotkanie ekspertów w sprawie pokojowego rozwiązywania sporów (La Yalletta, 15
stycznia-8 lutego 1991 r.);
- Sympozjum w sprawie dziedzictwa kulturalnego (Kraków, 28 maja-7 czerwca 1991 r.);
- Spotkanie ekspertów w sprawie mniejszości narodowych (Genewa, 1-19 lipca 1991 r.);
- Seminarium na temat doktryny militarnej (Wiedeń, 8-18 października 1991 r.);
- Seminarium ekspertów na temat instytucji demokratycznych (Oslo, 4-14 listopada 1991 r.);
- Seminarium na temat konwersji przemysłu zbrojeniowego na produkcję cywilną
(Bratysława, 19-21 lutego 1992 r.);
- Seminarium na temat sił zbrojnych w społeczeństwach demokratycznych (Wiedeń, 4-6
marca 1992 r.).
Ważne dla dalszego rozwoju procesu KBWE były postanowienia przyjęte przez posiedzenia
Rady KBWE. Pierwsze z tych posiedzeń (Berlin, 19-20 czerwca 1991 r.) ustanowiło
mechanizm konsultacji współpracy w sytuacjach wyjątkowych, który przewidywał między
innymi, że w przypadku zaistnienia takiej sytuacji państwo może wystąpić z prośbą o odbycie
spotkania Komitetu Wysokich Przedstawicieli i gdy wniosek ten zostanie poparty przez 12
państw, przewodniczący Komitetu wyznaczy posiedzenie tego organu. To pierwsze odejście
od zasady consensusu w procesie KBWE nie miało wpływać, zgodnie z dokumentem
berlińskiego posiedzenia Rady, na stosowanie tej zasady w innych okolicznościach. Jednak
już następne posiedzenie Rady (Praga, 30-31 stycznia 1992 r.) wprowadziło zasadę
„consensus minus 1", która mogła być stosowana znacznie szerzej. Przewidywała ona, że w
zakresie ochrony praw człowieka, demokracji i praworządności Rada KBWE lub Komitet
Wysokich Przedstawicieli mogą podjąć odpowiednie działania polityczne poza terytorium
zainteresowanego państwa bez jego zgody w przypadkach wyraźnego, rażącego i
utrzy­mującego się naruszania odpowiednich postanowień KBWE. Mechanizm wypracowany
na posiedzeniu Rady w Berlinie oraz zasada „consensus minus 1" zostały po raz pierwszy
zastosowane w odniesieniu do sytuacji na obszarze byłej Jugosławii.
Zasadnicze znaczenie w procesie dostosowywania KBWE do zmian zachodzących w Europie
miało Spotkanie Przeglądowe w Helsinkach, zakończone trzecim z kolei spotkaniem na
szczycie państw KBWE, które przyjęło 10 lipca 1992 r. Dokument Helsiński. Wyzwania
czasu przemian. Składa się on z dwóch części: Deklaracji szczytu helsińskiego oraz Decyzji
helsińskich. W pierwszej części zawarto między innymi postanowienia, które już wcześniej
znalazły się w do­kumentach KBWE przyjętych na niższym szczeblu. Odnosi się to do
potwierdzenia aktualności głównych zasad i wspólnych wartości Aktu Końcowego i Karty
Paryskiej, „zawierających zobowiązania państw wobec siebie i rządów wobec ich obywateli",
oraz do podkreślenia, że zobowiązania przyjęte w dziedzinie ludzkiego wymiaru „nie należą
wyłącznie do wewnętrznych spraw danego państwa. Ochrona i promocja praw człowieka i
podstawowych swobód oraz umacnianie instytucji demokratycznych pozostają istotną
podstawą naszego kompleksowego bezpieczeństwa". Zupełnym nowym była deklaracja
państw zawarta w punkcie 25, która głosiła, że uznają one KBWE za regionalne porozumienie
w rozumieniu rozdziału VIII Karty NZ.
Decyzje helsińskie stanowiły znaczny postęp w procesie instytucjonalizacji KBWE. Zostały
uściślone lub zwiększone kompetencje niektórych już funkcjonujących instytucji (między
innymi ODIHR). Powołano nowe instytucje (Wysoki Komisarz do spraw Mniejszości
Narodowych oraz Forum Współpracy w Dziedzinie Bezpieczeństwa, które zastąpiło
dotychczasowe europejskie płaszczyzny rokowań rozbrojeniowych). Bardzo rozbudowano
funkcję prewencyjną KBWE oraz postępowanie na wypadek kryzysu, wprowadzając takie
instrumenty, jak misje wyjaśniające i misje sprawozdawcze oraz operacje pokojowe. Te
ostatnie mogą być podjęte w razie zaistnienia konfliktu wewnątrz lub między państwami
uczestniczącymi w celu utrzymania pokoju i stabilności oraz popierania bieżących wysiłków
na rzecz osiągnięcia politycznego rozwiązania. Będą one prowadzone z należytym
uwzględnieniem obowiązków ONZ na tym polu, zgodnie z celami i zasadami Karty NZ,
zwłaszcza postanowieniami rozdziału VIII Karty. Jak głoszą Decyzje helsińskie, działania
pokojowe KBWE „mogą zostać podjęte między innymi w celu nadzorowania i utrzymywania
zawieszenia broni, kontrolowania wycofywania wojsk, pomocy w utrzymywaniu porządku i
przestrzegania prawa, dostarczania pomocy humanitarnej i medycznej oraz pomocy dla
uchodźców".
Trzecie posiedzenie Rady KBWE (Sztokholm, 14-15 grudnia 1992 r.) ustanowiło stanowisko
sekretarza generalnego w celu wzmocnienia zdolności operacyjnej KBWE. Powołano Maxa
van der Stoela na stanowisko pierwszego Wysokiego Komisarza do spraw Mniejszości
Narodowych. Przyjęto postanowienia zmierzające do zacieśnienia kontaktów z ONZ i jej
sekretarzem generalnym, zwłaszcza w zakresie wczesnego ostrzegania o konfliktach,
zapobiegania im i ich rozwiązywania, a także promowania demokratycznych wartości i praw
człowieka (między innymi postanowiono zapraszać przedstawiciela sekretarza generalnego
ONZ na posiedzenia Rady KBWE i Komitetu Wysokich Przedstawicieli). Wreszcie po wielu
długotrwałych debatach na forum KBWE podpisano Konwencję o koncyliacji i arbitra­żu w
ramach KBWE, której ostateczny tekst został przygotowany przez genewskie spotkanie
ekspertów w październiku 1992 r.
13 października 1993 r. Zgromadzenie Ogólne ONZ przyznało KBWE status obserwatora na
sesjach i w pracy Zgromadzenia. Konkretnym przykładem współpracy między KBWE a ONZ
było Memorandum z 22 sierpnia 1994 r., dotyczące logistycznego poparcia sił pokojowych
ONZ (UNPROFOR) dla misji KBWE w Sarajewie.
Dalszy krok w zakresie zwiększenia efektywności KBWE podjęto na czwartym posiedzeniu
Rady KBWE (Rzym, 30 listopada-1 grudnia 1993 r.). Zapadły wówczas decyzje o powołaniu
Stałego Komitetu KBWE w Wiedniu oraz jednolitego Sekretariatu KBWE w Wiedniu
(dotychczasowy sekretariat w Pradze został przekształcony w biuro wiedeńskiego
sekretariatu). Przyjęto także Postanowienia dotyczące zdolności prawnej instytucji KBWE
oraz przywilejów i immunitetów, zalecono też państwom ich implementację. Państwa
uczestniczące przyznały zdolność prawną Sekretariatowi KBWE, ODIHR i każdej innej
instytucji określonej przez Radę. Przywileje i immunitety miały obejmować instytucje
KBWE, stałe misje państw uczestniczących, przedstawicieli tych państw, urzędników KBWE
i członków misji KBWE.
Mimo wykształcenia się stałych organów i mechanizmów właściwych organizacjom
międzynarodowym, OBWE nie stała się instytucją prawa międzynarodowego. Zwolennikami
nadania prawnego statusu Organizacji jest przede wszystkim Rosja, a także Francja, RFN i
Szwajcaria. Żywa dyskusja o instytucjonalizacji OBWE toczyła się na szczycie w Lizbonie
(2-3 grudnia 1996 r.), gdzie większość państw uznała, że nie należy przyspieszać
przekształcania się OBWE w organizację międzynarodową, a jej skuteczność można
zapewnić innymi sposobami.
Nową dziedziną aktywności KBWE/OBWE w latach dziewięćdziesiątych stała się
dyplomacja prewencyjna i rozwiązywanie kryzysów. KBWE/OBWE koncentrowała się na
obszarze byłego ZSRR i Bałkanów. Doniosłe role w tym zakresie odgrywali Wysoki
Komisarz do spraw Mniejszości Narodowych (który podejmował działania w Albanii,
Chorwacji, Estonii, Kazachstanie, Kirgistanie, na Litwie, Łotwie, w Macedonii, Mołdowie,
Rumunii, Słowacji, na Ukrainie i na Węgrzech), misje osobistych przedstawicieli
Urzędującego Przewodniczącego (do Mołdowy, Gruzji, Czeczenii) oraz długoterminowe
misje OBWE na miejscu. Od 1992 r. powołano i zorganizowano 11 takich misji. Z reguły
ustanawiano je na sześć miesięcy, a następnie przedłużano ich mandat. Tylko misja w
Kosowie, Sandżaku i Wojwodinie została zawieszona po niecałym roku funkcjonowania z
powodu braku zgody władz nowej Jugosławii (Serbia i Czarnogóra) na jej przedłużenie.
Specyficzny charakter mają Misje Wspierania Nadzoru Sankcji, rozmieszczone w siedmiu
krajach graniczących z nową Jugosławią. Misje te, składające się z celników, udzielają
pomocy - we współpracy z Unią Europejską - w rygorystycznym przestrzeganiu sankcji
nałożonych na Serbię i Czarnogórę. 4 lutego 1993 r. powołano wspólnego koordynatora
KBWE i UE do spraw przestrzegania sankcji.
KBWE wysłała dotychczas do państw istniejących na obszarze byłej Jugosławii i byłego
ZSRR kilkadziesiąt różnego rodzaju misji krótkoterminowych (sprawozdawczych,
wyjaśniających, badawczych i innych). Ważną rolę spełniali tu specjalni przedstawiciele
przewodniczącego KBWE, a wśród nich polski dyplomata Adam Daniel Rotfeld, pełniący
misję w Naddniestrzu (Mołdowa) w latach 1992-1993. Ambasador Stanisław Przygodzki, a
następnie Andrzej Kasprzyk byli specjalnymi przedstawicielami przewodniczącego KBWE w
Górskim Karabachu.
Poczynając od pierwszego nadzwyczajnego posiedzenia Komitetu Wysokich Przedstawicieli
poświęconego Jugosławii (Praga, 3-4 lipca 1991 r.), w czasie którego podjęto decyzję o
wysłaniu misji monitorującej do tego kraju oraz przedstawiono ofertę powołania misji
dobrych usług i udzielenia pomocy w rokowaniach nad przyszłością tego obszaru, KBWE
wielokrotnie podejmowała różnorodne aspekty konfliktu jugosłowiańskiego oraz
współpracowała w tym zakresie z UE, UZE oraz ONZ. Na terenie Kosowa, Wojwodiny i
Sandżaku oraz w Macedonii, a ostatnio również w Sarajewie, pracowały misje
długoterminowe. Na tym samym obszarze, a także w innych częściach nowej Jugosławii, w
Bośni i Hercegowinie oraz w Chorwacji przebywały krótkoterminowe misje KBWE. W lipcu
1992 r., przed szczytem KBWE w Helsinkach, Komitet Wysokich Przedstawicieli podjął
decyzję o zawieszeniu udziału nowej Jugosławii (Serbii i Czarnogóry) w różnego rodzaju
spotkaniach KBWE. Uchylenie tej decyzji zależy od zmiany polityki nowej Jugosławii.
OBWE prowadziła ponadto inne operacje w miejscach konfliktów, takie jak Grupa
Wspierająca w Czeczenii (utworzona w kwietniu 1995 r.), Misja OBWE w Albanii (w marcu
1997 r.), Grupa Doradcza i Obserwacyjna do spraw Białorusi (we wrześniu 1997 r.).
Rozpoczęły działalność Biuro Łącznikowe w Azji Środkowej z siedzibą w Taszkiencie oraz
Ośrodki OBWE w Ałmaty, Aszchabadzie i Biszkeku, które mają otwarty mandat.
Zapoczątkowane 10 października 1994 r. Spotkanie Przeglądowe KBWE w Budapeszcie
zakończyło się czwartym w dziejach KBWE spotkaniem na szczycie, które 6 grudnia 1994 r.
przyjęło Dokument Budapeszteński 1994 składający się z Deklaracji zatytułowanej Ku
prawdziwemu partnerstwu w nowej erze oraz Decyzji budapeszteńskich. Nie udało się
natomiast - wobec sprzeciwu Rosji - przyjąć postanowień dotyczących sytuacji na obszarze
byłej Jugosławii, w tym w Bośni i Hercegowinie, co negatywnie wpłynęło na ocenę szczytu.
Na mocy Decyzji budapeszteńskich z dniem 1 stycznia 1995 r. nazwa KBWE została
zmieniona na OBWE, co ma stanowić odbicie wzrostu jej roli w kształtowaniu „wspólnego
obszaru bezpieczeństwa". Zmieniono też nazwy i kompetencje kilku organów: Rada
Ministerialna, Wysoka Rada i Stała Rada zastąpiły dotychczasowe nazwy, odpo­wiednio:
Rady KBWE, Komitetu Wysokich Przedstawicieli oraz Stałego Komitetu. W zakresie
problematyki regionalnej istotne było przyjęcie decyzji dotyczącej możliwości wysłania
operacji pokojowej OBWE do Górskiego Karabachu.
Część IV Decyzji Budapeszteńskich zawiera Kodeks postępowania państw w dziedzinie
polityczno-wojskowych aspektów bezpieczeństwa, w którego opracowaniu znaczącą rolę
odegrała Polska. Szereg przyjętych postanowień zmierza do umocnienia roli ODIHR. Podjęto
też, na wniosek Rosji, decyzję o rozpoczęciu w ramach OBWE prac nad ogólnym i
wszechstronnym modelem bezpieczeństwa Europy w XXI wieku. Dyskusję w tej sprawie
prowadzono na sesjach Wysokiej Rady w Pradze (marzec 1995 r.) i Stałej Rady (maj 1995 r.),
a jej wyniki przedstawiono na sesji Rady Ministerialnej w Budapeszcie (w grudniu 1995 r.).
Ścierały się w niej dwie wizje architektury bezpieczeństwa europejskiego: pierwsza,
reprezentowana przez państwa zachodnie, zakładała koncepcję bezpieczeństwa
kooperatywnego i przystosowanie do nowych warunków NATO, Unii Europejskiej i UZE
oraz rozwój tzw. miękkich gwarancji bezpieczeństwa i stabilności poprzez OBWE. Druga,
rosyjska, odwoływała się do koncepcji bezpieczeństwa zbiorowego i zmierzała do
przekształcenia OBWE w główną instytucję koordynującą działalność pozostałych struktur
bezpieczeństwa, w której WNP byłaby jednym z filarów.
W przyjętej na szczycie w Lizbonie Deklaracji o wspólnym i kompleksowym modelu
bezpieczeństwa dla Europy w XXI wieku podkreślano, że model ten nie będzie
zhierarchizowany. Potwierdzono niezbywalne prawo każdego państwa OBWE do swobody
wyboru bądź zmiany organizacji bezpieczeństwa oraz wytyczono szczegółowe zadania dla
OBWE, w tym poszerzanie współpracy OBWE z organizacjami europejskimi i
transatlantyckimi. Zarekomendowano tworzenie nowych struktur i rozwiązań w ramach
OBWE wzmacniających bezpieczeństwo i stabilność w Europie. Zaaprobowano rosyjską i
francuską propozycję przystąpienia do prac nad Kartą Bezpieczeństwa Europejskiego. Jako
wytyczne dla przyszłych negocjacji w sprawie kontroli zbrojeń przyjęto tzw. Ramy kontroli
zbrojeń (Framework for Arms Control and Development of Agenda of the Forum for Security
Co-operation).
Sprawa modelu bezpieczeństwa stała się priorytetem działalności OBWE i głównym
przedmiotem debat międzypaństwowych po szczycie w Lizbonie. Raport w tej sprawie
przedstawiono na sesji Rady Ministerialnej w Kopenhadze w dniach 18-19 grudnia 1997 r.,
która zdecydowała, że model ten zostanie opracowany w postaci wiążącego dokumentu pod
nazwą Karta bezpieczeństwa europejskiego. Rok później (2-3 grudnia 1998 r.) Oslo Rada
Ministerialna potwierdziła te ustalenia i zaapelowała o przyspieszenie prac nad Kartą i
włączenie do niej postanowień odnoszących się do współpracy regionalnej w strefie OBWE.
Proces dyskusji nad modelem bezpieczeństwa został ukończony w 1999 r. przyjęciem Karty
bezpieczeństwa europejskiego na szczycie państw i rządów w Stambule (listopad 1999 r.).
Karta przewiduje wzmocnienie współpracy między OBWE a innymi organizacjami i
instytucjami europejskimi; wzmocnienie roli OBWE w misjach pokojowych; stworzenie
zespołów pomocy dla szeroko zakrojonych operacji na miejscu (REACT); wzmocnienie
możliwości prowadzenia działalności policyjnej (police-related activities); ustanowienie
Centrum Operacyjnego dla planowania i realizacji działań w terenie; wzmocnienie procesu
konsultacyjnego wewnątrz OBWE.
Rozwijał się mechanizm nadzoru nad realizacją przyjętych postanowień dotyczących
większości wymiarów Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Jego
najważniejszą instytucją były Spotkania Przeglądowe OBWE, obejmujące całokształt
działalności Organizacji. Ostatnie odbyło się we wrześniu 1999 r. i było poświęcone trzem
sprawom: ocenie realizacji Dokumentu Wiedeńskiego z 1994 r.; wprowadzaniu w życie
przyjętych środków budowy zaufania i bezpieczeństwa oraz Kodeksowi postępowania państw
w dziedzinie polityczno-wojskowych aspektów bezpieczeństwa.
Mechanizm nadzoru w wymiarze wojskowym jest najlepiej rozwinięty i składa się z pięciu
instytucji:
1) Dorocznych Spotkań Oceniających Implementację (AIAM) środków budowy zaufania i
bezpieczeństwa;
2) Grupy Roboczej do spraw implementacji w ramach Forum Współpracy na rzecz
Bezpieczeństwa;
3) Wspólnej Grupy Konsultacyjnej (JCG) odbywającej spotkania ciągłe;
4) Konferencji Przeglądowej Traktatu CFE organizowanej co pięć lat;
5) Komisji Konsultacyjnej do spraw Traktatu o Otwartych Przestworzach (OSCC) pracującej
w sposób ciągły tylko w gronie sygnatariuszy.
W wymiarze ludzkim mechanizm nadzoru stanowią spotkania organizowane co dwa lata w
Warszawie (1993, 1995, 1997 i w 1998 r., po zmianie formuły).
W 1998 r. nastąpił wyraźny postęp w instytucjonalizacji współpracy OBWE z innymi
organizacjami międzynarodowymi. Odbyły się trójstronne spotkania na wysokim szczeblu
OBWE-Rada Europy-ONZ. Porozumienie w sprawie współpracy podpisali w czerwcu 1998 r.
ODIHR i Wysoki Komisarz do spraw Praw Człowieka ONZ oraz Se­kretariat OBWE i
Wysoki Komisarz ONZ do spraw Uchodźców w październiku 1998 r.
W latach dziewięćdziesiątych powstały lepsze warunki do realizacji celów KBWE/OBWE,
ale ujawniły się też nowe zagrożenia. Zwiększenie liczby członków oprócz pozytywnych
skutków miało też negatywne, w Organizacji uczestniczy bowiem więcej suwerennych
państw, które cechuje destabilizacja polityczna i zacofanie. Wzrosła liczba konfliktów
międzypaństwowych i wojen domowych, co utrudnia działalność utworzonych organów i
osłabia ich skuteczność. W ostat­nim dziesięcioleciu OBWE ustaliła swój status organizacji
koncentrującej się na „miękkich" aspektach bezpieczeństwa - komplementarnej wobec
instytucji bezpieczeństwa działających w sferze euroatlantyckiej. Rozszerzyła swą aktywność
w dziedzinie ludzkiego wymiaru, a także wykształciła w swoich ramach organy i instytucje,
które pozwolą jej sprawniej funkcjonować jako porozumienie regionalne. Odniosła pewne
sukcesy w ramach dyplomacji prewencyjnej i podczas konfliktu na Bałkanach działając jako
formacja „osłaniająca" NATO.
Miejsce i rola Polski w OBWE
Zainteresowanie Polski procesem KBWE wynikało najpierw z przekonania, że pozwoli on
otworzyć nowe kanały wielostronnego dialogu z Zachodem i ułatwi zachowanie polskiej
specyfiki w grupie państw Układu Warszawskiego. Po 1989 r. liczono na pomoc w
umacnianiu odzyskanej niepodległości i wyzwalaniu się spod sowieckiej dominacji
strategicznej. Z czasem znaczenie OBWE dla Polski obiektywnie zmalało. Przyjęcie
Podstawowych założeń polskiej polityki bezpieczeństwa w 1992 r. przewidujących wejście
Polski do struktur euroatlantyckich pomniejszyło rolę KBWE w polskiej polityce
zagranicznej. Po wybuchu konfliktów etnicznych w Europie rola ta została ponownie
doceniona, także dzięki możliwości zapewnienia „miękkich" gwarancji bezpieczeństwa
państwom za polską wschodnią granicą. Uznano KBWE/OBWE za organizację
komplementarną wobec NATO, a priorytety działań polskiej delegacji przesunęły się w
kierunku kontroli zbrojeń, wojskowych środków budowy zaufania, ochrony praw człowieka i
zapobiegania konfliktom. Polska brała aktywny udział w działalności Forum Współpracy w
Dziedzinie Bezpieczeństwa. Z Polski pochodziło najwięcej członków misji i operacji
pokojowych na terenie byłego ZSRR. Polscy dyplomaci brali udział w negocjacjach na temat
międzynarodowej legitymizacji rosyjskich „operacji pokojowych" prowadzonych na obszarze
byłego ZSRR (zawieszonych w 1995 r.).
Dzięki swej aktywności Polska zdobyła miejsce w nieformalnym zespole decyzyjnym
najbardziej wpływowych państw w Organizacji. Polska złożyła między innymi propozycje:
- zwołania Konferencji Odprężenia Militarnego i Rozbrojenia w Europie (grudzień 1980 r.);
- powołania Rady Współpracy Europejskiej (styczeń 1990 r.);
- utworzenia misji pokojowych KBWE (październik 1991 r.);
- opracowania kodeksu postępowania państw w dziedzinie bezpieczeństwa (listopad 1992 r.);
- wspólnie z Węgrami zwiększenia tzw. przejrzystości w sprawach polityki obronnej oraz
sposobu funkcjonowania cywilnej kontroli nad siłami zbrojnymi (grudzień 1992 r.);
- w sprawie środków budowy zaufania, wspólnie z innymi państwami Grupy Wyszehradzkiej
i Ukrainą (marzec 1993 r.);
- rozwoju koncepcji regionalnych środków budowy zaufania (czerwiec 1994 r.);
- w sprawie kontroli zbrojeń - tzw. deklaracja bamberska powstała w ramach Trójkąta
Weimarskiego (wrzesień 1994 r.);
- usunięcia sztucznych trudności w podróżach między państwami, generalnej poprawy
kontaktów międzyludzkich i zwalczania negatywnych stereotypów w stosunku do
cudzoziemców (listopad 1994 r.);
- oświadczenia w sprawie wspólnego i wszechstronnego modelu bezpieczeństwa
europejskiego (marzec 1995 r.). Na model ten miały się składać: 1) demokratyczny porządek i
zasada solidarności, 2) elastyczna europejska architektura bezpieczeństwa oparta na
poszerzonym Sojuszu Atlantyckim, strategicznym porozumieniu między NATO a Rosją i
Ukrainą, systemie wzajemnie wspierających się instytucji oraz zinstytucjonalizowanym
systemie kontroli zbrojeń oraz 3) system partnerstwa i wszechstronnej współpracy. W
polskiej propozycji modelu nie było miejsca dla rosyjskiej idei tzw. krzyżowych gwarancji
bezpieczeństwa dla państw Europy Środkowej i Wschodniej ze strony Rosji i NATO;
- redakcyjna (wspólnie z Węgrami i Słowacją) na temat zasad współpracy między wzajemnie
wspierającymi się instytucjami w dziedzinie zapobiegania konfliktom (marzec 1996 r.);
- dotycząca zasady solidarności i propozycja kooperatywnego działania państw w razie
naruszania norm OBWE (listopad 1996 r.).
W drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych Polska dążyła do wykorzystania Organizacji jako
politycznego instrumentu stabilizacji Europy, zwłaszcza obszaru byłego ZSRR. W interesie
Polski leżało spożytkowanie jej potencjału w dziedzinie kontroli zbrojeń, wykorzystanie
możliwości w zakresie zapobiegania i rozwiązywania konfliktów z udziałem Polski,
wzmacnianie podmiotowej roli Europy Środkowej, umacnianie roli OBWE jako protektora
praw człowieka i biura ODIHR w Warszawie.
W latach 1997-1999 Polska znalazła się w tzw. Trójce OBWE. Objęcie przewodnictwa
OBWE w 1998 r. dało Polsce możliwość rozwinięcia aktywności na rzecz preferowanych
celów. Zaangażowano się szczególnie w łagodzenie i rozwiązywanie konfliktu w Kosowie,
wspomaganie sprawnego przejęcia przez OBWE od ONZ nadzoru (monitoringu) policyjnego
we Wschodniej Sławonii (Chorwacja) oraz organizację i nadzorowanie wyborów
powszechnych w Bośni i Hercegowinie. Polska (jako przewodniczący OBWE) wraz z Unią
Europejską utworzyła w Brukseli Grupę „Przyjaciół Albanii" (Friends of Albania Group FOA), której celem miało być koordynowanie działań międzynarodowych na rzecz
zapobiegania dezintegracji Albanii oraz stabilizowania jej systemu politycznego i
gospodarczego. Na obszarze poradzieckim wizyty ministra spraw zagranicznych Bronisława
Geremka zmierzały do włączenia pięciu państw środkowoazjatyckich i trzech zakaukaskich w
główny nurt prac Organizacji. Ustanowiono nowe misje i biura w Kazachstanie, Kirgistanie i
Turkmenistanie oraz rozszerzono obecność OBWE w Armenii i Azerbejdżanie. Istotnym
osiągnięciem było rozwinięcie współpracy z innymi organizacjami i instytucjami
międzynarodowymi, zwłaszcza NATO, ONZ, Unią Europejską i Radą Europy oraz włączenie
OBWE do obrad Grupy Kontaktowej do spraw Kosowa na szczeblu ministrów, dyrektorów
politycznych i ekspertów. Polska uznała NATO za najważniejszego partnera roboczej
współpracy w celu wykorzystania możliwości działania OBWE w sferze wczesnego
ostrzegania i zapobiegania konfliktom.
Prace nad Kartą Bezpieczeństwa Europejskiego nakierowane zostały nie na tworzenie
zalążków luźnego systemu bezpieczeństwa zbiorowego, w połączeniu z „koncertem wielkich
mocarstw w Europie", jak tego w istocie chciała Rosja, ale na budowanie zrębów
kooperatywnego bezpieczeństwa. Polsce udało się wprowadzić określenie roli OBWE jako
jednego z elementów europejskiego systemu zbiorowego bezpieczeństwa, wykluczającego
hegemonię jakiejkolwiek innej organizacji. System ten uzupełniała rozwinięta współpraca
regionalna i subregionalna. Z inicjatywy Polski jako przewodniczącego OBWE i Szwecji
zwołano w Sztokholmie 13 października 1998 r. specjalną konferencję poświęconą tej
problematyce. W czasie polskiego przewodnictwa utrwaliło się przekonanie, iż ludzki wymiar
OBWE powinien być postrzegany jako jeden z centralnych filarów koncepcji
kooperatywnego bezpieczeństwa europejskiego.
Polskie przewodnictwo przyczyniło się do tego, że OBWE stała się w większym stopniu
organizacją operatywną, działającą na nie-sformalizowanych i elastycznych podstawach,
zdolną do podejmowania zadań, których nie mogą przyjąć na siebie takie instytucje, jak
NATO i Unia Europejska. Za niepowodzenie należy uznać mniejszy, niż oczekiwano, postęp
w wygaszaniu konfliktów. Ograniczone środki OBWE okazały się niewystarczające w
przypadku większości konfliktów. Uczyniono tylko niewielki krok w sprawie rozwiązywania
konfliktów wokół Naddniestrza i Południowej Osetii, choć oczekiwano przełomu.
Rozczarowania przyniosły także działania OBWE na Białorusi, choć to właśnie za polskiego
przewodnictwa otwarto przedstawicielstwo OBWE w Mińsku i zaoferowano pomoc w
rozwoju instytucji de­mokratycznych. Przewodnictwo OBWE dało szansę rozszerzenia pola
aktywności polskiej dyplomacji i ukształtowania obrazu naszego kraju jako znaczącego,
solidnego i twórczego partnera poszczególnych państw i ich ugrupowań, działającego
sprawnie i skutecznie, a w razie potrzeby wykazującego także umiejętności przywódcze.
Perspektywy
Powodzenie OBWE ściśle się wiąże z wciąż trwającym procesem redefiniowania miejsca i
roli instytucji europejskich oraz euroatlantyckich w nowych warunkach. Wydaje się, że
rozwój OBWE zmierza do jej wyspecjalizowania się w kilku sferach działalności. Są to
przede wszystkim: zapobieganie konfliktom, nadzorowanie realizacji porozumień
dotyczących redukcji zbrojeń konwencjonalnych w Europie oraz rozwijanie i implementacja
środków budowy zaufania i bezpieczeństwa, ochrona praw człowieka - w tym mniejszości
narodowych - oraz budowanie instytucji demokratycznych. Szczególnie akcentuje się, że
OBWE mogłaby się stać główną instytucją europejską specjalizującą się w działaniach na
rzecz zapobiegania konfliktom, realizującą swe zadania we współpracy z UE, NATO, WNP
oraz ONZ.
Literatura wykorzystana
U. Burda, J. Gajewski, K. Szczepanik: Vademecum organizacji europejskich (angielskopolskie). Warszawa 1998.
2.
Gospodarczyk, R. Smoleń: Polska a KBWE. Przegląd zagadnień w latach 1990-1993.
„Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej 1993-1994". Warszawa 1994.
J. Menkes, A. Prystrom: Instytucjonalizacja ochrony praw człowieka w systemie KBWE.
„Sprawy Międzynarodowe", 1992, nr 7-12.
J. M. Nowak: Polskie przewodnictwo OBWE. „Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej 1999".
Warszawa 1999.
J. M. Nowak: W poszukiwaniu wszechstronnego bezpieczeństwa europejskiego. Polska w
OBWE. „Studia i Materiały PFSM", 1997, nr 6.
OSCE Handbook. Vienna 1999.
J. Popiuk-Rysińska: Instytucjonalizacja „nowej" KBWE. W: Historia. Polityka. Stosunki
Międzynarodowe. Księga Jubileuszowa na 65-lecie profesora Józefa Kukułki. Warszawa
1994.
Prystrom: Zapobieganie konfliktom i ich rozwiązywanie w systemie KBWE. „Studia i
Materiały PISM", 1993, nr 61.
J. Prystrom: Forum KBWE do spraw współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa. „Sprawy
Międzynarodowe", 1993, nr 1.
D. Rotfeld: Europejski system bezpieczeństwa in statu nascendi. Warszawa 1990.
P. Świtalski: Rola KBWE w rozwiązywaniu konfliktów. „Sprawy Międzynarodowe", 1993,
nr 4.
Towpik: Nowy europejski ład wojskowy. „Sprawy Międzynarodowe", 1993, nr 3.
R. Zięba: Instytucjonalizacja bezpieczeństwa europejskiego. Warszawa 1999.
Download