ONZ - BazaTematow.pl

advertisement
ONZ
System ten zrodził się w warunkach II wojny światowej i w doświadczeniach Ligi Narodów;
jest rezultatem pokojowego współistnienia – termin zrodzony w ZSRR (Lenin, Cziczerin na
konferencji w Rapallo)
Tło historyczne powstania ONZ
1941 – podpisanie Karty Atalnatyckiej
1943 – konferencja w Moskwie – zapada decyzja o powołaniu organizacji międzynarodwej
1944 – konferencja w Dumbarton Oaks – zarysowanie kształtu prezyszłej organizacji
1945 – konferencja w Jałcie – uzgodnienie politycznych uwarunkowań funkcjonowania
przyszłej organizacji; mechanizmy decyzyjne Rady Bezpieczeństwa – podział na
stałych i niestałych członków (w sumie 11), większość kwalifikowana 7/11 głosów przy
zgodności członków stałych. (pocz. lat 60’ – 15 członków, większość 9/15.
Konferencja założycielska w San Francisco (24.04.1945) – 51 państw założycielskich (Polska
podpisała dopiero 16.X ze względu na problem z uznaniem TRJN). Obecnie ONZ liczy
189/192 państwa (problem z trzema: Republiką Chińską na Tajwanie, Republiką Watykańską
i Szwajcarią).
24.X.1945 nastąpiła pełna ratyfikacja Karty Narodów Zjednoczonych i jest to momment
„rozpoczęcia”ONZ. KNZ jest statutem ONZ i stanowi najważniejsze źródło prawa
międzynarodowego. Jest quasi konstytucją wspólnoty międzynarodowej. Art. 103 KNZ
mówi o nadrzędności zobowiązań wynikających z Kart w przypadku kolizji z innym
systemem prawnym.
Preambuła – odwołanie do rewolucji amerykańskiej i francuskiej i wartości z nimi
związanych – prawa człowieka – pada zwrot „my, narody...”
Cele ONZ (art. 1 KNZ)
- Utrzymanie pokoju
- Zagwarantowanie przestrzegania praw człowieka (po raz pierwszy w dokumencie
prawno-międzynarodowym)
- Zapewnienie równouprawnienia i samostanowienia narodom (również po raz pierwszy)
- Rozwiązywanie problemów
Zasady ONZ (art. 2 KNZ)
1. Suwerenna równośc wszytskich członków organizacji
- oznacza suwerenność + równość (dla każdego jeden głos) – nie jest równością
funkcjonalną (gdyż niektóre kraje mają nieporównywalnie większe możliwości niż
inne), ale równością prawną tzn. że każde państwo może korzystać ze swoich praw
poprzez swoją suwerenność zewnętrzną (w stosunkach międzynarodowych) oraz
wewnętrzną (wybór własnego ustroju)
2. Wypełnianie w dobrej wierze przyjętych zobowiązań – pacta sunt servanda – umowy
powinny być dotrzymywane oraz bone fidae – dobra wiara
3. Spory międzynarodowe muszą być rozwiązywane w pokojowy sposób
czyli za pomocą rokowań a tą kwestię reguluje art. 33 rozdz. 6 KNZ następująco:
- rokowania bezpośrenie – negocjacje
- badania – komisje śledcze- inwestygacje
środki
- dobre usługi – doprowadzanie stron do negocjacji
- pośrednictwo – mediacje (z udziałem trzeciej strony)
polityczne
- pojednawstwo – koncyliacje
- arbitraż – rozjemstwo, sądy polubowne
środki
- sądownictwo stałe - MTS
sądowe
Układy regionalne – rozdz. 7 KNZ – nacisk Ameryki Łacińskiej II/III 1945 - Akt
Chapulatpec – wprowadzenie pierwszeństwa procedur organiuzacji regionalnych
(OBWE, Organizacja Jedności Afrykańskiej) przed organizacją globalną (ONZ).
Procedury Rady Bezpieczeństwa – art. 24 KNZ – Rada Bezpieczeństwa ponosi
główną odpowiedzialność za pokój i bezpieczeństwona świecie – ius generalis.
Uzupełnieniem środków wymienionych powyżej są środki własne państw – środki
odwetowe – retorsje i represalia.
4. Zakaz użycia siły oraz zakaz grożby jej użycia – ius contra bellum - odnosi się do
zakazu wojny i agresji.
- pierwsza próba zakazu stosowania tych środków w stosunkach międzynarodowych
miała miejsce w statucie Ligi Narodów – art. 12, 13, 15 (warunki zawieszenia wojny moratorium wojenne – czasowe zawieszenie wojny)
- pakt antywojenny Brianda – Kelloga - 1928 rok. Mimo prób wdrożenia przez
Litwinowa nie wszedł nigdy w życie
- wyjątki od zakazu stosowania siły:
 samoobrona w wyniku napaści - art. 51 KNZ
 snakcje zbrojne Rady Bezpieczeństwa - art. 42 KNZ – te z kolei są
martwą literą ponieważ poprzez zimnowojenną konfrontacje nigdy nie
powstał Wojskowy Komitet Sztabowy (art. 47 KNZ) mogący
skutecznie dowodzić siłami ONZ.
Rada Bezpieczeństwa według art. 42 KNZ może natomiast
zlecać państwom członkowskim wykonanie sankcji. Taka
sytuacja miała m. in. miejsce w Korei (1950) i Iraku (1990),
gdzie wykonawcą sankcji RB było USA.
5. Członkowie powinni pomagać Organizacji w wykonaniu akcji podjętej w imię obrony
pokoju – zasada bezpieczeństwa zbiorowego (jej podstawą jest KNZ).
- system bezpieczeństwa zbiorowego naprawdę nigdy nie powstał. Jest ładem
formalnym i postulowanym. Faktyczny ład oparty jest na strefach wpływów.
6. Zasada uniwersalizmu – KNZ obowiązuje wszytskie państwa – nawet te, które nie są
sygnatariuszami KNZ – zasada niepodzielności pokoju
7. ONZ nie może interweniować w sprawyprzyp[isane kompetencji wewnętrznej państw –
zasada rontrowersyjności
Zasada członkowstwa w ONZ jest regulowana przez rozdz. 3 KNZ. Liczba państw
członkowskich podlegała poII wojnie światowej ewolucji poprzez: zmiany układów sił,
dekolonializację, pakty pokjojowe z byłymi satelitami Niemiec. W 1971 roku miejsce w
ONZ zamiast Republiki Chińskiej zajęła Chińska Republika Ludowa. Państwo może samo
wystąpić z ONZ lub może zostać zawieszone lub wykluczone a następnie przywrócone
(wszystko na wniosek Rady Bezpieczeństwa i większością 2/3 głośów.
Możliwości działania Rady Bezpieczeństwa w zakresie pokoju i bezpieczeństwa określają
operacje pokojowe.
- UNEF1 – United Nations Emergecy Forces – Dorażne Siły Narodów Zjednoczonych –
powstały w 1956 roku w celu celu ochrony pokoju na Bliskim Wschodzie.
Funkcjonowały do roku 1967.
- MONUC - Kongo – od 1999 i proklamowania Demokratycznej Republiki Konga z
miejsce Zairu. Siły MONUC miały za zadanie wsztrzymanie działań wojennych między
poszczególnymi regionami kraju oraz interwencjami państw sąsiednich. Głównym celem
było wstrzymanie rozpadu wewnętrznego państwa i zakończenie wojny domowej.
- UNFICYP – Cypr – siły ONZ stacjonowały od 1964 roku imimo to w 1974 roku nie
zapobiegły podziałowi który miał miejsce w 1974 roku, kiedy wojsk tureckie zajeły
północny Cypr i proklamowały powstanie Tureckiej Republiki Cypru.
- UNEF2 – jak wyżej – powstały w 1973 roku po wojnie Jom Kippur, pilnowały
zaprzestania działań wojennych oraz wycofania się na pozycje sprzed wojny.
- UNIFIL – United Nations Iterim Forces in Lebannon – od 1978 roku gwarantują
wycofanie się Izraela z Libanu oraz odtworzenie pokoju w regionie i przejęcie władzy
przez legalny rząd libański
-
-
UNDOF – United Nations Disangagement Observer Forces –od 1974 roku pilnują
przesztrzegania rozejmumiędzy Izraelem a Syrią na wzgórzach Golan. Przestrzegają
warunków zaprzestania działań wojennych
UNPROFOR - United Nations Protection Forces – od 1992 roku do 1995 roku. Na
obszarze całej byłej Jugosławii. Ochrona praw człowiekai stref zdemilitaryzowanych
(ludność cywilna). Także gwarancje dla kolejnych zawieszeń działań wojennych.
Całkowity brak skuteczności. Bośniaccy serbowie najpierw zaatakowali strefę hronioną
przez UNPROFOR w Srebrenicy, a następnie na oczach wojsk ONZ dokonały tam
czystek etnicznych. W 1995 roku zostały siły UNPROFOR zostały zastąpione siłami
NATO – IFOR.
Siedziby ONZ – Nowy Jork, Genewa, Wiedeń
Sekretarze Generalni ONZ
1. Trygve Lie (Norwegia)
2. Dag Hammarskjold (Szwecja)
3. U Thant (Birma)
4. Kurt Waldheim (Austria)
5. Javier Perez de Cuellar (Peru)
6. Buthros Ghali (Egipt)
7. Kofi Annan
1946 – 1952
1953 – 1961 (katastrofa lotnicza)
1961 – 1971
1972 – 1982
1982 – 1991
1992 – 1996
od 1996
Organizacje wyspecjalizowane afiliowane przy ONZ
- FAO- Organizacja Narodów Zjednoczonych do Spraw Wyżywienia i Rolnictwa.
Powstała w 1945 roku z siedzibą w Rzymie. Podejmuje działania na rzecz wzrostu
produkcji i wymiany środków żywnościowych. Pomaga w trakcie klęsk głodu.
- ILO (MOP) – Międzynarodowa Organizacja Pracy. Mimo, że istnieje od 1919 roku jest
afiliowana przy ONZ.
Zajmuje się ujednolicaniem ustawodawstwa pracy i
kontrolowaniem realizacji prezyjętych konwencji, uchwał itp. Mieści się w Genewie.
- UNIDO – Organizacja Narodów Zjhednoczonych na Rzecz Rozwoju i Przemysłu.
Założona w 1985 roku (wcześniej 0d 1966 roku agenda ONZ) z siedzibą w Nowym Jorku.
Zajmuje się koordynowaniem pomocy dla krajów rozwijających się np. w zakresie
organizacji kursów, studiów zagranicznych itp.
- UNESCO - Organizacja Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury.
Założona w 1945 roku w Paryżu. Jej zadaniem jest stwarzanie lepszego klimatu do
współpracy międzynarodowej w dziedzinie edukacji, nauki i kultury. UNESCO
organizuje międzynarodowe programy badawcze, patronuje nad imprezami
artystycznymi, czuwa nad ochroną zabytków.
- UNICEF – Fundusz Narodów Zjednoczonych do Spraw Dzieci. Założony w 1945 roku
w Nowym Jorku. Działa na rzecz pomocy dzieciom, sczególnie tym najuboższym i
chorym. Pierszym szefem UNICEF był Polak – Rajchman.
- WHO – Światowa Organizacja Zdrowia, założona w 1948 roku z siedzibą w Genewie.
Koordynuje ochronę zdrowia w skali globalnej, ustala międzynarodowe standarty
lecznicze i standard farmaceutyczne.
Patronuje akcjom zwalczającym choroby
epidemiczne.
- IMF – Międzynarodowy Fundusz Walutowy
- UNCTAD – Konferencja Narodoów Zjednoczonych do Spraw Handlu i Rozwoju 1964
rok – Genewa.
Charakter prawny ONZ (art. 104 KNZ)
O przyznaniu ONZ osobowości prawnomiędzynarodowej zadecydował MTS biorąc pod
uwagę następujące przesłanki
- posiadanie osobowości prawnej w świetle prawa międzynarodowego jest niezbędne do
realizacji celów ONZ
- ONZ jest wyposażona w organy, zaś te w w określone zadania i kompetencje
- statut (KNZ) określa pozycję państw członkowskich wobec ONZ np.nakzuje im
udzielenie pomocy Organizacji czy wyposażenie ONZ i jej funkcjonariuszy w stosowne
immunitety i przywileje.
- ONZ wykonuje funkcje i podejmuje w praktyce działania w płaszczyżnie
międzynarodowej
MTS wydał w 1949 roku opinię w której uznał ONZ za:podmiot prawa międzynarodowego,
zdolny do posiadania międzynarodowych praw i obowiązków i posiadający zdolność
ochrony swoich praw poprzez występowanie z roszczeniami międzynarodowymi.
Podmiotowość ONZ jest jednak podmiotowością wtórną. Funkcjonariusze ONZ posiadają
przywileje i immunitety międzynarodowe.
Ocena funkcjonowania ONZ
+
-
1. Osiąganie kompromisów i forum dyskusji
2. Wkład w dekolonializację
3. Wkład w promocję i kodyfikację prawa
międzynarodowego
4. Rola w ochronie uchodżców
5. Ułatwianie transnarodowych procesów
kulturowych
6. Ograniczanie wyścigu zbrojeń
7. Proagowanie pewnego typu myślenia o
ładzie
międzynarodowym
(informacyjnego,
ekologicznego
i
ekonomicznego
1. Biurokratyzm
2. Niemożność
działania
na
wielu
płaszczyznach
3. Wzrost kosztów i zaleganie ze składkami
przez najbogatsze kraje
4. Niezdolnosc do stworzenia własnych sił
zbrojnych
5. Prestiż tylko w sakli wielkiego globalnego
zagrożenia
6. Brak odwagi w działaniu przeciwko
państwom
7. Erozja autorytetu ONZ w metodzie
wymuszania pokoju
NATO
zakończenie II wojny światowej i rozpad Wielkiej Koalicji
obrona zachodu przed ekspansją ZSRR i komunizmu – podział Europy na drodze faktów
dokonanych na wrogie obozy w połowie lat 40’.
towrzenie się sojuszy milatrnych w Europie - pakt brukselski 1948 (poprzedzony układem z
Dunkierki 1947)– sojusz obronny państw europejskich – powoływał Unię Zachodnią – Wlk.
Brytania, Francja, Kraje Beneluksu – jest skierowany przeciwko Niemcom – 1954 rok –
Niemcy i Włochy przystępują do paktu i towrzy się Unia Zachodnioeuropejska (UZE)
polityka USA – ostateczne odejście od polityki izolacjonizmu – budowa misji globalnej –
przyjęcie roli supermocarstwa – oddziaływanie amerykańskie na obaszarze całego globu.
Traktat z Rio de Janeiro – Międzyamerykański Traktat o Pomocy Wzajemnej – wrzesień 1947
rok – wcześniej Akt Chapultepec - luty 1945 rok – solidarność państw amerykańskich – wnosi
prymat rozwiązań regionalnych nad globalnymi – rozdz. 8 KNZ. USA było związane
sojuszem z państwami amerykańskimi – 1982 rok – wojna o Falklandy między dwoma
sojusznikami USA – W. Brytanią i Argentyną. USA popierają Wlk. Brytanię.
Organizacja Państw Amerykańskich – Bogota – kwiecień 1948 roku.
Doktryna Trumana - ogłoszona w orędziu wygłoszonym do Kongresu 12 marca
1947. Głosiła poparcie gospodarcze i militarne USA dla wszystkich narodów
sprzeciwiających się zewnętrznym i wewnętrznym naciskom zmierzającym do ich
podporządkowania. Pierwotnie doktryna Trumana dotyczyła Grecji i Turcji, z
czasem objęła wszystkie państwa zagrożone komunizmem.
Doktryna powstrzymania - ogłoszona w 1947 przez amerykańskiego polityka G.
Kennana. Dotyczyła zahamowania rozprzestrzeniania się komunizmu poprzez
otoczenie państw socjalistycznych wrogimi im blokami militarnymi.
rezolucja Vandenberga – uchwalona przez Senat USA w czerwcu 1948 roku – możliwośc
wchodzenia USA w sojusze pozaregionalne.
Latem 1948 roku – trwają prace nad traktatem – w tle I kryzys berliński – polityka ZSRR staje
się coraz bardziej ekspansjonistyczna.
4.IV.1949 – podpisanie Traktatu Waszyngtońskiego – podstawą prawną art.. 51 KNZ 0
zbiorowej samoobronie (rozdz. 7, a nie 8 KNZ – 8 dotyczy układów regionalnych)
Traktat składał się z 14 artykułów – casus foederis – art.. 5 – treść jego przewiduje wzajemną
pomoc wojskową (możliwą, ale nie konieczną) na wypadek ataku na jednego z uczestników
porozumienia, traktując ją jako wspólną obronę. Uznano także, że wspólna obrona będzie
obowiązywała również wtedy, gdy taki atak nastąpi na obszarze na północ od zwrotnika
Raka.
Układ podpisało 12 państw: Belgia, Dania, Francja, Holandia, Islandia, Luksemburg,
Norwegia, Portugalia, Wielka Brytania, Włochy, a także Kanada i USA. 18 lutego 1952 do
Paktu przystąpiły Grecja i Turcja, 5 maja 1955 przyjęto RFN, natomiast w 1982 Hiszpanię. W
lipcu 1966 Francja opuściła wojskowe struktury Paktu, pozostając jedynie w strukturach
politycznych. Grecja wycofała się ze struktur wojskowych po kryzysie cypryjskim w 1974,
powróciła jednak do nich w 1980. W 1999 roku do NATO przystąpiły Czechy, Węgry i
Polska. Obecnie NATO liczy 19 państw. Siedzibą władz NATO były kolejno Londyn (do
1952) i Paryż (do 1966), obecnie Bruksela.
Najwyższym i jedynym organem statutowym jest Rada Atlantycka (NAC), która ustanawia
inne organy i ustala ich kompetencje. Zbiera się kilka razy w roku na szczeblu
ministerialnym, ale praktycznie obraduje stale w osobach stałych przedstawicieli w randze
ambasadorów. Pracami Rady kieruje sekretarz generalny. Do najważniejszych zadań Rady
zalicza się: konsultacje polityczne pomiędzy członkami, wyznaczanie dyrektyw dla władz
wojskowych, obronę cywilną, ustalanie wysiłku zbrojeniowego państw członkowskich.
Najwyższym organem wojskowym jest Komitet Wojskowy, w skład którego wchodzą
szefowie sztabów wszystkich państw członkowskich oprócz Islandii. Uchwały organów
kolegialnych wymagają jednomyślności. Obszar strategiczny dzieli się na trzy dowództwa:
- Europy - SACEUR, z siedzibą w Brukseli,
- Oceanu Atlantyckiego - SACLANT, z siedzibą w Norfolk (USA),
- kanału La Manche - CHANCOM, z siedzibą w Portsmouth (Wielka Brytania)
oraz jedną strategiczną Grupę Regionalną Kanada-USA.
Początkowo NATO funkcjonowało zgodnie z doktryną masowego odwetu, a od 1961
elastycznego reagowania. Po rozpadzie bloku sowieckiego, Pakt szuka nowej doktryny.
W 1991 roku na szczycie w Londynie NATo przestaje uznwać byłe państwa bloku
wschodniego za wrogów. W 1991 roku na szczycie w Rzymie (listopad) NATO ogłasza
nową koncepcję obronną. Decyduje się także na otwrcie na wschód. Utwrzona zostaje
Północnoatlantycka Rada Współpracy (NACC)(formuła 16+3). Działalność NACC
dotyczy głównie: konsultacji w sprawach politycznych i bezpieczeństwa, analizy budżetów
obronnych w kontekście rozwoju gospodarki oraz przestawianie produkcji obronnej na
cywilną; upowszechniania informacji i kontaktów kulturalnych, bezpieczeństwa
ekologicznego i współpracy naukowej, koordynacja działalności w przestrzeni powietrznej,
współpracy w sytuacjach nadzwyczajnego zagrożenia i udzielania pomocy humanitarnej,
doradztwa w sferze przebudowy sił zbrojnych.
Jesienią 1993 roku ogłoszony zostaje program Partnerstwo dla Pokoju - program
współpracy państw NATO z krajami Europy Środkowo – Wschodniej oraz członkami
KBWE, zasygnalizowany przez sekretarza obrony USA L. Aspina w 1993. Program określał
warunki partnerstwa: kierowanie się w polityce zasadami KNZ, PDPCz, Aktu Końcowego
KBWE oraz:
 ustalenia rokowań rozbrojeniowych,
 przejrzystość w planowaniu obronnym i pracy nad budżetem wojskowym,
 demokratyczna kontrola nad wojskiem,
 zdolność i gotowość do udziału w operacjach pokojowych ONZ i KBWE, jeśli są one
zgodne z konstytucją danego kraju,
 odbywanie wspólnych ćwiczeń i szkoleń wraz z oddziałami NATO.
 program nie określał kryteriów ani terminów przyszłego członkostwa, nie gwarantował
pomocy w razie wojennego zagrożenia.
Jako pierwsze decyzję o przystąpieniu podjęły Rumunia, Litwa, Polska. Największe
kontrowersje wynikły ze stanowiska Rosji, początkowo niechętnej PdP, która jednak
podpisała dokument ramowy w 1994. Każdy partner miał po indywidualnych negocjacjach z
Sojuszem podpisać Indywidualny Program Partnerstwa. Jako pierwsza uczyniła to Polska w
1994.
1995 – Studiium nad rozszerzeniem NATO – Rosja mówi „niet” – lata 1996 –1997 – procesy
negocjacyjne z udziałem Rosji – Jewgiennij Primakow – szef MSZ – dojście do kompromisu
27.V.1997 – podpisanie Aktu Fundamentalnego – określał zasady współpracy rozszerzonego
NATO z Rosją
30.V.1997 – powołanie Rady Partnerskiej w miejsce Północnoatlantyckiej Rady Współpracy
– ściślejsza kooperacja
Szczyt Madrycki NATO, spotkanie szefów państw NATO 8–9 VII 1997 w Madrycie, na
które zaproszono 3 państwa Europy Środkowej i Wschodniej (Czechy, Polskę i Węgry) do
negocjacji w sprawie członkostwa. Kończył on pierwszy etap długoletniego procesu starań
tych krajów o wejście do struktur Sojuszu. Złożyły się nań utworzenie Północnoatlantyckiej
Rady Współpracy (XII 1991), program Partnerstwa dla Pokoju (1994), oświadczenia
polityków od 2 poł. 1996 potwierdzające gotowości do rozszerzenia Sojuszu mimo oporu ze
strony Rosji. Tę ostatnią kwestię rozwiązano częściowo poprzez podpisanie w V 1997 w
Paryżu Aktu Podstawowego o Stosunkach Dwustronnych, Współpracy i Bezpieczeństwie
między Rosją i NATO.
Na Szczycie Madryckim przybyły też delegacje z 28 krajów uczestniczących w programie
Partnerstwa dla Pokoju. Deklaracja szczytu wyznaczała też terminy zakończenia negocjacji na
XII 1997 i procesu ratyfikacji tak, by możliwe było pełne członkostwo nowych państw do IV
1999, 50. rocznicy powstania Sojuszu.
Następnym krokiem była decyzja podjęta 16 XII 1997 na spotkaniu min. spraw zagr. NATO
w Brukseli o podpisaniu protokołów akcesyjnych, kończącym etap negocjacji. Decydujące
znaczenie dla pomyślności procesu ratyfikacji miała debata w amer. Senacie. 31 IV/1 V 1998
przegłosował on (80 senatorów – za, 19 – przeciw) przyjęcie nowych państw, co praktycznie
przesądziło o wprowadzeniu trójki krajów do NATO w 1999.
16.XII.1997 – podpisanie protokołw ratyfikacyjnych
12.III.1999 – przyjęcie nowych czlonków
1999 rok – 50 – lecie NATO - szczyt waszyngtoński – w tle od 24 kwietnia bombardowanie
Kosowa
Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie
idea procesu paneuropejskiego mogła zostać zgłoszona tylko w okresie odprężenia – taki okres
miał miejsce w drugiej połowie lat 60’ – po kryzysie kubańskim z 1962 roku – porozumienie
moskiewskie 0 zakazie prób jądrowych 1963 rok
Polityka de Gaulle’a - koncepcja jedności Europy – od Atlantyku po Ural – 1966 rok wyjście
Francji ze struktur wojskowych NATO, 1966 – wizyta de Gaulle’a w ZSRR, 1967 wizyta w
Polsce. Triada
Niemcy – 1966 – 1969 rządy Wielkiej Koalicji w RFN – kanclerzem Kurt Georg Kiesinger –
od 1969 rządy SPD i Willy’ego Brandta – ostpolitik – normalizacja stosunków ze wschodem
raport Harmena (Belgia) – na apel budapesztański
jesień 1969 rok – konsultacje dyplomatyczne – Finlandia zgłasza propozycje zorganizowania
konferencji u siebie
1972 rok (trwało 8 miesięcy) – spotkanie przygotowawcze w Helsinkach – podział na trzy
koszyki tematyczne i czwarty nieformalny, ustalenie zasady konsensusu w rozmowach
konferencyjnych, podział konferencji na trzy fazy
1973 – 1975 – prace konferencji - wielostronne rokowania na szczeblu rządowym
prowadzone od początku lat 70. przez państwa europejskie oraz USA i Kanadę z racji ich
przynależności do NATO.
1.08.1975 – Akt Końcowy KBWE – 33 państwa, 10 zasad z czego trzy są stricte europejskie
(3,6,7). Czwarty koszyk nieformalny dotyczył zasad współpracy państw sygnatariuszy i celów
działania po zakończeniu konferencji
Spotkanie w Belgradzie – spór o charakter spotkań (konferencja przeglądowa – Zachód, nowe
ustalenia – Wschód) – w tle pojawia się doktryna Cartera – walka o realizację praw człowieka
na świecie – jest skierowana w państwa komunistyczne
1980 – 1983 – spotakanie madryckie – koniec epoki odprężenia – prezydentem USA zostaje
Ronald Raegan – bardzo twrdy przeciwnik komunizmu, ZSRR wywołuje wojnę w Afganistanie
1984 – 1986 – spotkanie sztokholmskie – I koszyk – środki budowy zaufania i bezpieczeństwa
1986 – 1989 – spotkanie wiedeńskie – pod koniec w Europie Środkowej i Wschodniej
rozpoczyna się Jesień Ludów – w 1989 roku rozpoczynają się w ramach procesu KBWE
rokowania o ograniczeniu broni konwencjoanlnej
1990 rok -II szczyt KBWE w Paryżu (listopad) 34 państwa (Niemcy) – Paryska Karta Nowej
Europy – początek instytucjonalizacji procesu paneuropejskiego – traktat CEF o redukcji broni
konwencjonalnej
1992 rok – III szczyt KBWE – zwany Helsinki II – nastąpił już rozpad ZSRR i rozszerzenie
liczby członków, tworzą się nowe instytucje – Biuro Instytucji Demokratycznych oraz Wysoki
Komisarz ds. Mniejszości Narodowych
1994 rok – Budapeszt – dokończenie instytucjonalizacji KBWE – powstanie OBWE 0d
1.I.1995 roku
Lizbona
Stambuł
Siedzibą OBWE jest Wiedeń
OBWE uznawana jest za „porozumienie regionalne” w rozumieniu Karty Narodów
Zjednoczonych. Organizację tę można określić jako system zorganizowanej współpracy
wszystkich państw europejskich, USA i Kanady oraz azjatyckich państw postradzieckich,
którego celem jest zapobieganie użycia siły w stosunkach między państwami i podejmowanie
działań zmierzających do rozwiązywania konfliktów tak, aby bezpieczeństwo żadnego
państwa nie było zagrożone przez inne. Chodzi o wytworzenie wzajemnego zaufania w
stosunkach między państwami europejskimi drogą współpracy we wszystkich niemal
dziedzinach (głównie w gospodarce i kulturze) oraz podejmowanie działań na rzecz
umacniania instytucji demokratycznych i przestrzegania praw człowieka. Organizacja liczy
sobie obecnie 55 państw „od Vancouveru po Władywostok”. Wszystkie państwa mają równy
status, a postanowienia przyjmowane są w oparciu o zasadę consensusu. Deklaracje i decyzje
KBWE/OBWE mają charakter polityczny.
Rys historyczny.
Idea zwołania KBWE narodziła się w latach 60-ych w związku z koniecznością
przezwyciężenia i osłabienia rywalizacji polityczno – wojskowej między państwami Układu
Warszawskiego i NATO. Politycy ówczesnej doby uświadamiali sobie fakt, że niczym
nieograniczona konfrontacja niesie szkody dla obu stron i może grozić wybuchem konfliktu.
Wśród inicjatorów spotkania była Polska – na forum Zgromadzenia Ogólnego Narodów
Zjednoczonych 14 grudnia 1964 roku minister spraw zagranicznych Adam Rapacki
przedstawił propozycję zwołania konferencji ogólnoeuropejskiej w sprawie bezpieczeństwa i
współpracy. W 1972 roku odbyło się pierwsze spotkanie przygotowawcze, a w 1973 roku
rozpoczął się właściwy proces w postaci dwu- i wielostronnych konsultacji oraz konferencji
międzynarodowych, który doprowadził do podpisania 1 sierpnia 1975 roku przez
przywódców 35 państw (wszystkich, oprócz Albanii, państw europejskich oraz USA i
Kanady) Aktu Końcowego KBWE. Była to uroczysta deklaracja intencji politycznych,
zawierająca m.in. tzw. „dekalog helsiński”, czyli podstawowe zasady postępowania państw
wobec siebie oraz w stosunku do własnych obywateli. W dokumencie tym po raz pierwszy
wrogie pod względem ideologicznym państwa przyjęły wspólny katalog reguł postępowania
względem siebie w celu umocnienia bezpieczeństwa.
Deklaracja zasad rządzących wzajemnymi stosunkami między państwami uczestniczącymi,
zawarta w Akcie Końcowym KBWE, odwoływała się do demokratycznych zasad stosunków
międzynarodowych zawartych w Karcie Narodów Zjednoczonych, ale wprowadzała też
nowe: nienaruszalność granic, integralność terytorialną państw, poszanowanie praw
człowieka i podstawowych wartości, włączając w to wolność myśli, sumienia, religii lub
przekonań. Akt Końcowy wymieniał trzy dziedziny współpracy niezbędne dla pokojowego
rozwoju stosunków międzynarodowych w Europie: bezpieczeństwo (tzw. pierwszy koszyk),
gospodarkę, naukę i technikę oraz ochronę środowiska naturalnego (tzw. drugi koszyk),
dziedziny humanitarne, obejmujące kontakty międzyludzkie, przepływ idei i informacji,
kulturę i oświatę (tzw. trzeci koszyk).
Proces KBWE/OBWE jest kontynuowany, zgodnie z postanowieniami Aktu Końcowego, w
formie spotkań ekspertów z różnych dziedzin, rokowań międzynarodowych oraz konferencji
przeglądowych na szczeblu rządowym. Wówczas to państwa uczestniczące w KBWE
zawierały porozumienia, podejmując istotne zobowiązania mające na celu przestrzeganie
praw człowieka oraz środków budowy zaufania między państwami np. poprzez wcześniejsze
uprzedzanie o działaniach wojskowych oraz wymianę informacji wojskowych.
Zorganizowano również wiele spotkań ekspertów oraz kilka rodzajów rokowań
międzynarodowych w sprawie militarnych aspektów bezpieczeństwa, praw człowieka,
pokojowego rozwiązywania sporów, ochrony środowiska, mediów, nauki, kultury i
współpracy gospodarczej. Np. rokowania w Sztokholmie (17 stycznia 1984 r. – 19
września 1986 r.) poświęcone środkom budowy zaufania zakończyły się porozumieniem
państw sygnatariuszy co do praktycznego sposobu realizacji takich środków, jak:
powiadamianie o manewrach wojskowych, wysyłanie obserwatorów na czas ich trwania,
udostępnianie ogólnych danych dotyczących własnych sił zbrojnych.
Karta Paryska Nowej Europy z listopada 1990 roku zapoczątkowała nowy etap w rozwoju
procesu OBWE. Karta stała się narzędziem przemiany KBWE z forum negocjacji i dialogu w
aktywną strukturę operacyjną. Na pierwszym od czasu Helsinek „szczycie” szefowie państw i
rządów przyjęli dokument nadający KBWE nową tożsamość w nowym środowisku
międzynarodowym oraz wykorzystujący bezprecedensowe możliwości współpracy wynikłe z
załamania się porządku jałtańskiego. Wytycznym współpracy w „nowej Europie”
towarzyszyło utworzenie instytucji KBWE, tj. Centrum Zapobiegania Kryzysom w
Wiedniu, Biuro Wolnych Wyborów w Warszawie, Sekretariat w Pradze. Karta Paryska
ustanowiła też trzy fora wielostronnych konsultacji: Radę złożoną z ministrów spraw
zagranicznych państw KBWE, wspomagający ją Komitet Wysokich Przedstawicieli oraz
regularne spotkania na szczycie szefów państw i rządów. W ciągu kilkunastu miesięcy
powstała w Wiedniu tzw. „Grupa Wiedeńska” stałych przedstawicieli państw
uczestniczących. Po przyjęciu państw powstałych w wyniku rozpadu byłego ZSRR i SFRJ,
liczba członków KBWE wzrosła do 55.
W ramach procesu KBWE wynegocjowano Traktat o konwencjonalnych siłach zbrojnych
w Europie (CFE), który został podpisany w listopadzie 1990 roku przez 30 państw. Traktat
ten ogranicza konwencjonalne siły lądowe i powietrzne na obszarze od Atlantyku po Ural.
Uzupełniająca CFE umowa (tzw. CFE 1A) ogranicza stan osobowy armii w tym samym
regionie. Pod auspicjami KBWE wynegocjowany został również Traktat o otwartych
przestworzach („Open Skies Treaty”). W 1992 roku KBWE przyjęła obszerny dokument
dotyczący środków budowy zaufania i bezpieczeństwa (CSBM). We wrześniu 1992 roku
powołany został nowy organ negocjacyjny i konsultacyjny: Forum Współpracy w
dziedzinie Bezpieczeństwa z siedzibą w Wiedniu.
Współpracę w ramach KBWE umocnił nowy Dokument Helsiński, przyjęty przez szefów
państw i rządów w lipcu 1992 roku. Ustanowił on praktyczne narzędzia, służące wzmocnieniu
wkładu KBWE w ochronę praw człowieka i przeciwdziałanie kryzysom na obszarze jej
działania. W szczególności wzywał do wzmocnienia roli KBWE w zakresie wczesnego
ostrzegania, zapobiegania i rozwiązywania konfliktów. Powołano instytucję Wysokiego
Komisarza ds. Mniejszości Narodowych. W grudniu 1992 roku Rada Ministerialna
utworzyła urząd Sekretarza Generalnego, zaś rok później – Sekretariat z siedzibą w
Wiedniu. W grudniu 1993 roku powstał w Wiedniu nowy organ konsultacji wielostronnych –
Stały Komitet (przekształcony później w Stałą Radę), umacniający proces współpracy i
wypracowania decyzji dzięki cotygodniowemu trybowi spotkań. Nowy, operacyjny wymiar
KBWE rozwinął się wraz z wysyłaniem najpierw jednorazowych, a następnie długotrwałych
misji dyplomatycznych w rejony potencjalnych lub istniejących konfliktów.
Na spotkaniu w Budapeszcie, w 1994 roku, szefowie państw i rządów podjęli wreszcie
decyzję o utworzeniu OBWE.
Współpraca w ramach OBWE wspiera się na dwóch kluczowych przesłankach:
- koncepcji niepodzielnego i wszechstronnego bezpieczeństwa (indivisible and
comprehensive security), obejmującego aspekty polityczno – wojskowe, gospodarcze i prawa
człowieka;
- koncepcji kooperatywnego bezpieczeństwa (co-operative security), stawiającego sobie za
cel współpracę wzajemnie wspierających się struktur bezpieczeństwa.
Pomimo wysiłków podejmowanych od czasów spotkania w Paryżu OBWE nie stwarza
pełnych gwarancji bezpieczeństwa dla wszystkich jej członków. Konflikty m.in. w regionie
kaukaskim lub na Bałkanach (Kosowo) dowodzą, że OBWE nie jest w stanie sama ich
rozwiązać i musi współpracować z innymi organizacjami regionalnymi. Mała skuteczność
OBWE wynika m.in. stąd, że państwa mają różne koncepcje bezpieczeństwa europejskiego.
Zbyt duża liczba państw uczestniczących w niej sprawia, że proces podejmowania decyzji jest
rozciągnięty w czasie i bardzo trudno jest osiągnąć consensus. Najważniejsze jest jednak to,
że OBWE nie dysponuje środkami przymusu w postaci sankcji ekonomicznych ani własnymi
siłami zbrojnymi.
Struktury i instytucje OBWE.
Spotkania „na szczycie” i konferencje przeglądowe
Spotkania „na szczycie” szefów państw i rządów odbywają się zasadniczo co 2 lata. Określają
one strategiczne priorytety OBWE i zapewniają konsultacje na najwyższym szczeblu
politycznym. Ostatnie „szczyty” odbyły się w Stambule (18-19 XI 1999 r.) i Lizbonie (2-3
XII 1996 r.). Spotkania takie poprzedzane są przez konferencje przeglądowe. Ich zadaniem
jest ocena całego spektrum działalności OBWE, debata na temat implementacji postanowień
przez kraje członkowskie oraz rozważanie ewentualnych propozycji dotyczących zmian w
strukturach organizacji.
Rada Ministerialna
Rada ministrów spraw zagranicznych jest organem decyzyjnym i zarządzającym OBWE.
Zajmuje się sprawami o długofalowym i kluczowym znaczeniu dla Organizacji, i podejmuje
decyzje wytyczające kierunki jej działań. Przygotowuje również spotkania szefów państw i
rządów oraz uczestniczy w implementacji zadań i decyzji, przez nie określonych. Rada
spotyka się co najmniej raz w roku, w różnych państwach, z wyłączeniem tych lat, kiedy
odbywają się spotkania „na szczycie”.
Wysoka Rada
Organ odpowiedzialny za nadzorowanie, kierowanie i koordynację działań OBWE, który
powinien formalnie zbierać się w Pradze co najmniej dwukrotnie w ciągu roku na szczeblu
wyższych urzędników, przeważnie dyrektorów politycznych resortów spraw zagranicznych.
W praktyce ostatnich dwóch lat funkcje Wysokiej Rady przejęła Stała Rada w Wiedniu.
Wysoka Rada zbiera się raz do roku w Pradze, jako Forum Gospodarcze OBWE.
Stała Rada
Stała Rada jest odpowiedzialna za bieżącą działalność OBWE. Jej pracami kieruje ambasador
kraju sprawującego przewodnictwo Organizacji w danym roku (w 1998 roku Polak, w 1999
roku Norweg, w 2000 r. Austriak). Członkowie Rady, szefowie delegacji wszystkich państw
OBWE, spotykają się raz w tygodniu w centrum konferencyjnym Hofburg w Wiedniu. Rada
prowadzi regularne, rozległe konsultacje oraz podejmuje decyzje we wszystkich kwestiach
dotyczących działalności OBWE. Może być również zwołana ad hoc, w celu zajęcia się
nagłymi wypadkami.
Forum Współpracy w dziedzinie Bezpieczeństwa
W skład Forum wchodzą przedstawiciele wszystkich państw OBWE. Jest to organ
autonomiczny (tzn. nie podporządkowany Stałej Radzie). W trakcie cotygodniowych spotkań
w wiedeńskim Hofburgu prowadzi negocjacje i konsultacje na temat konkretnych środków,
mających na celu wzmocnienie bezpieczeństwa, zaufania i stabilności w Europie. Główne
zadania Forum, to:
- negocjacje na temat kontroli zbrojeń, rozbrojenia oraz budowa zaufania i bezpieczeństwa;
- regularne konsultacje i intensywna współpraca w kwestiach bezpieczeństwa;
- zmniejszanie ryzyka konfliktów w aspektach wojskowych.
Forum jest także odpowiedzialne za implementację środków budowy zaufania i
bezpieczeństwa (Dokumenty Wiedeńskie 1994 i 1999), przygotowywanie seminariów na
temat doktryn wojskowych, dorocznych spotkań oceniających stopień implementacji. Pełni
również funkcję forum dyskusji i wyjaśniania informacji wymienianych w ramach przyjętych
CSBM.
Urzędujący Przewodniczący
Urzędującym Przewodniczącym OBWE jest minister spraw zagranicznych jednego z państw
członkowskich, wybierany przy zachowaniu zasady consensusu na okres jednego roku.
Przewodniczący i jego przedstawiciele odpowiedzialni są za koordynację i konsultacje
prowadzone w ramach wielostronnych struktur Organizacji, w kwestiach związanych z jej
bieżącą działalnością. Urzędujący Przewodniczący reprezentuje również OBWE w
kontaktach z innymi organizacjami. W swoich działaniach jest wspierany przez:
- tzw. „trojkę”, złożoną z poprzedniego, obecnego i przyszłego przewodniczącego (w 1999
roku są to ministrowie spraw zagranicznych Polski, Norwegii i Austrii);
- tzw. „osobistych przedstawicieli”, którym udziela się odpowiedniego mandatu w
określonych sprawach.
Sekretarz Generalny i Sekretariat
Sekretarza Generalnego powołuje Rada Ministerialna na 3-letnią kadencję. Jego biuro
(Sekretariat OBWE) znajduje się w Wiedniu. Sekretarz Generalny wspiera Urzędującego
Przewodniczącego w działalności związanej z wypełnianiem zadań OBWE. Do jego
obowiązków należy m.in. administracyjne zarządzanie strukturami i operacjami Organizacji.
Struktura Sekretariatu obejmuje Centrum Zapobiegania Konfliktom, Departament ds.
Ogólnych oraz Departament Administracji i Budżetu. Filia Sekretariatu w Pradze prowadzi
archiwa OBWE oraz zajmuje się dystrybucją jej publicznie dostępnych dokumentów.
Wysoki Komisarz ds. Mniejszości Narodowych
Urząd ten, z siedzibą w Hadze, ma za zadanie reagowanie, w możliwie najwcześniejszym
stadium, na napięcia etniczne mogące zagrażać rozwinięciem się w konflikt na obszarze
działania Organizacji. Zadaniem Wysokiego Komisarza jest promowanie rozwiązań dla
napięć na tym tle, mogących zagrażać stabilności wewnętrznej i stosunkom między
państwami OBWE.
Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka
Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka (wcześniej: Biuro Wolnych Wyborów)
ma siedzibę w Warszawie. Zajmuje się promowaniem praw człowieka, demokracji i rządów
prawa. Realizuje w tym zakresie szereg projektów pomocy prawnej i edukacyjnej. Organizuje
spotkania i seminaria ekspertów dotyczące implementacji zobowiązań przyjętych w ramach
tzw. „ludzkiego wymiaru” OBWE. Pełni także funkcję „łącznika” w wymianie informacji na
temat budowania instytucji demokratycznych, przestrzegania praw człowieka i
przeprowadzania wyborów w państwach OBWE. Koordynuje też obserwację wyborów,
zapewnia ekspertyzy i szkolenia dotyczące zagadnień konstytucyjnych i prawnych.
Przedstawiciel OBWE ds. Wolności Mediów
Jako najmłodsza (powołana w 1997 r.) instytucja OBWE, Przedstawiciel śledzi sprawy
związane z przestrzeganiem standardów międzynarodowych w zakresie wolności środków
masowego przekazu w państwach członkowskich. Jego zadaniem jest wskazywanie na
nieprzestrzeganie odnośnych form i rekomendowanie działań.
Misje OBWE
Obecnie działają misje OBWE w Bośni i Hercegowinie, Chorwacji, Albanii, Macedonii i
Kosowie, Białorusi, Mołdawii, Ukrainie, Gruzji, Armenii, na Łotwie i w Estonii, a także w
Tadżykistanie, Kazachstanie, Kirgistanie, Turkmenistanie i Uzbekistanie. W zawieszeniu
pozostaje działalność misji OBWE w Czeczenii (jej personel przebywa w Moskwie). Misje
długoterminowe stanowią innowacyjny i rzutujący na specyfikę działania OBWE instrument
zapobiegania konfliktom, przezwyciężania ich skutków, a także budowy instytucji
demokratycznych.
Inne organy.
Zgromadzenie Parlamentarne
W kwietniu 1991 roku parlamentarzyści z państw OBWE uzgodnili powołanie Zgromadzenia
Parlamentarnego. Spotyka się ono raz w roku. Wspierane jest przez Sekretariat w
Kopenhadze. Urzędujący Przewodniczący pozostaje w stałym kontakcie ze Zgromadzeniem,
relacjonując mu prace OBWE. Parlamentarzyści uzgadniają rekomendacje dotyczące
działalności OBWE, które przekazywane są rządom państw członkowskich.
Trybunał Koncyliacji i Arbitrażu
Trybunał został powołany przez Konwencję o Koncyliacji i Arbitrażu, przyjętą w ramach
OBWE w grudniu 1992 roku. Konwencja weszła w życie w 1994 roku i wiąże prawnie
państwa – strony. Zadaniem Trybunału jest rozwiązywanie sporów pomiędzy państwami
OBWE, które są stronami Konwencji, poprzez koncyliację i – kiedy jest to właściwe –
arbitraż. Siedzibą Trybunału jest Genewa.
W chwili obecnej Trybunał pozostaje nieaktywny z powodu braku woli państw
członkowskich do przedkładania spraw do rozpatrzenia.
Grupa Mińska
Jest to forum konsultacyjne grupy dziesięciu państw, które zadeklarowały swój udział w
procesie dochodzenia do politycznego uregulowania konfliktu azersko – ormiańskiego o
Górski Karabach. Równolegle do prac Grupy Mińskiej prowadzone są przygotowania do
ewentualnej operacji pokojowej OBWE w Górskim Karabachu jako gwarancji implementacji
przyszłego porozumienia pokojowego.
Układ Warszawski
Przyjęcie RFN do Paktu Północnoatlantyckiego wywołało reakcję Związku Radzieckiego i
innych państw bloku komunistycznego w postaci utworzenia Paktu Warszawskiego.
Warszawski Układ o Przyjaźni, Współpracy i Pomocy Wzajemnej został utworzony w 1955 r.
przez: Albanię, Bułgarię, Czechosłowację, Niemiecką Republikę Demokratyczną, Polskę,
Rumunię, Węgry i Związek Radziecki. Pomimo propagandowej pokojowości, był, zgodnie z
ówczesną radziecką doktryną wojenną, paktem ofensywnym. Stanowił instrument dodatkowej
kontroli ZSRR nad państwami satelickimi i uzasadniał obecność wojsk radzieckich na ich
terytoriach.
Głównymi organami układu były: Zjednoczone Dowództwo Sił Zbrojnych z siedzibą w
Moskwie (ostatnim naczelnym dowódcą był gen. Piotr Łaszew) i Doradczy Komitet
Polityczny (oddelegowani członkowie poszczególnych rządów).
Jedyną wspólną akcją wojsk Układu Warszawskiego była inwazja na Czechosłowację, w
której wzięły udział wojska niemieckie (NRD), bułgarskie, węgierskie, polskie i radzieckie.
Działania te były zgodne z obowiązującą wówczas doktryną ograniczonej suwerenności
stworzonej przez Sekretarza Generalnego KPZR Breżniewa.
Dla państw członkowskich udział w układzie był zabójczy ze względów finansowych, gdyż
musiały wiele środków przeznaczać na obronę i przemysł zbrojeniowy. W tej sytuacji,
postanowienia szczytu Układu w Bukareszcie (1989), na którym uznano prawo każdego
państwa członkowskiego do niezależnego kształtowania własnej polityki zostały przyjęte jako
zapowiedź końca doktryny Breżniewa. Okazało się, że był to również koniec Układu
Warszawskiego. Zmiany ustrojowe z lat 1989-1990 w Europie Środkowo-Wschodniej
powodowały występowanie z układu państw uzyskujących suwerenność. Za tym szły żądania
opuszczenia ich terytorium przez Armię Radziecką. Rozwiązanie Układu Warszawskiego
nastąpiło w 1991 r.
Rada Wzajemnej Pomocy Gospodarczej (RWPG)
RWPG nie była ścisłą strukturą blokową. Swoim zasięgiem wykraczała poza blok wschodni.
Była organizacją powołaną w 1949 roku przez Stalina z przyczyn propagandowo –
politycznych. Założyciele: Bułgaria, Czechosłowacja, Polska, Rumunia, Węgry, ZSRR;
Albania (od 1961 przestała brać udział w pracach), NRD (1950), Mongolia (1962), Kuba
(1972), Wietnam (1976); status obserwatora: Chiny, KRL-D; członkowie stowarzyszeni:
Jugosławia (1964), Finlandia (1973).
Zadania Rady oraz jej organa i funkcje określał Statut RWPG uchwalony w 1959 w Sofii.
Była to inicjatywa Chruszczowa, któregfo ideą była specjalizacja poszczególnych krajów w
socjalistycznej produkcji. Sprzeciwiała się temu Rumunia – którą ZSRR chciała uczynić
krajem rolnbiczym. Z inicjatywy rumuńskiej w 1971 roku w Bukareszcie ogloszono program
dynamizacji współpracy i integracji. Od 1974 RWPG posiadała status stałego obserwatora w
sesjach i pracach ONZ. Głównymi celami RWPG były: przyspieszenie postępu technicznego i
ekonomicznego w krajach członkowskich, podniesienie uprzemysłowienia, wyrównywanie
poziomu rozwoju gospodarczego poszczególnych krajów, pobudzanie wzrostu gospodarczego
i poprawa warunków życia ludności. Nic z tego nie wyszło. Postulowano wprowadznie
wymienialności walut, odszczelnienie granic i tworzenie wspólnego rynku. Z RWPG
korzyści czerpał ZSRR – wprowadzono jednostkę rubla transferowego (1964) oraz ceny
kroczące na surowce z ZSRR. W 1990 roku nastąpił faktyczny koniec RWPG.
28.VI.1991 – rozwiązanie RWPG formalne z 90 – dniowym okresem na likwidację. Polska
bardzo straciła na RWPG – wspólny majątek - ale po rozwiązaniu nie było z kim w ZSRR
rozmawiać bo wladzę po Gorbaczowie przejmował Jelcyn.
Rada Europy
Za ojców idei zjednoczonej Europy uważani są: Robert Schuman, Konrad Adenauer i Henri
Spaak, którzy doprowadzili do podpisania przez demokratyczne państwa Europy Zachodniej
traktatu o utworzeniu Rady Europy. Państwa założycielskie (Belgia, Holandia, Luksemburg,
Dania, Francja, Norwegia, Wielka Brytania, Szwecja, Włochy i Grecja) określiły cele Rady.
Są to: troska o prawa człowieka, ugruntowanie demokracji, wspólne rozwiązywanie
problemów społecznych i dbałość o europejską tożsamość kulturalną. Rada Europy pełniła
funkcję koordynatora wszystkich poczynań integracyjnych.
Organami Rady Europy są: Komitet Ministrów (ministrowie spraw zagranicznych państw
członkowskich zbierają się dwa razy w roku), Zgromadzenie Parlamentarne (przedstawiciele
parlamentów narodowych w ilości uzależnionej od liczby mieszkańców danego kraju) i
Sekretariat Rady Europy (zapewniający obsługę administracyjną). Jednym z
najaktywniejszych organów RE jest Europejski Trybunał Praw Człowieka, do którego może
złożyć skargę każdy obywatel państwa członkowskiego. O skali problemu może świadczyć
fakt złożenia ponad 2,5 tys. takich skarg w 1995 r.
Po “Jesieni Ludów” w Europie i rozpadzie ZSRR do Rady Europy weszła większość państw,
które wówczas odzyskały pełną suwerenność lub uzyskały byt państwowy. Ze względu na
wcześniejsze łamanie praw człowieka, dopiero w 1996 roku przyjęto do Rady Europy Rosję i
Chorwację. Status obserwatora ma Watykan.
Wobec perspektywy rozszerzenia Unii Europejskiej na prawie wszystkie kraje naszego
kontynentu i tym samym realizacji podstawowego celu Rady Europy, rodzą się wątpliwości
co do dalszego jej istnienia.
Grupa Wyszehradzka


-nieformalne ugrupowanie polityczno-gospodarcze państw Europy Środkowej, które
powstało 1990 w Bratysławie. Nazwa wywodzi się od węgierskiego miasta Wyszehrad,
gdzie 1991 odbyło się spotkanie prezydentów Polski, Węgier i Czechosłowacji. Po
rozpadzie Czechosłowacji do Grupy Wyszehradzkiej należą 4 państwa: Czechy, Słowacja,
Polska i Węgry. Państwa należące do tej grupy popierają się wzajemnie w staraniach o
przyjęcie do UE i NATO, zabiegają o rozszerzenie współpracy gospodarczej, politycznej i
wojskowej. 1992 zostało zawarte porozumienie w sprawie wolnego handlu pomiędzy
Polską a Czechami, Słowacją i Węgrami.
Grupa Wyszehradzka, regionalne porozumienie oparte na podpisanej w 1991 deklaracji
o współpracy Polski, Węgier i Czechosłowacji w celu dążenia do integracji europejskiej.
Określana wówczas jako Trójkąt Wyszehradzki, po rozpadzie Czechosłowacji przyjęto
obowiązującą do dziś nazwę. Grupa Wyszehradzka stanowi forum konsultacji w zakresie
polityki zagranicznej i transgranicznej współpracy. Spowolnienie procesu integracyjnego
z UE doprowadziło do podpisania Środkowoeuropejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (CEFTA), które weszło w życie w 1993 i zaczęło przynosić efekty w wymianie
gospodarczej, tworzeniu wolnego rynku, poszerzyło się także o nowe państwa. Państwa
wyszehradzkie są uważane za jedne z najbardziej dynamicznie reformujących się i
rozwijających gospodarek spośród krajów byłego bloku wschodniego.
Inicjatywa Środkowoeuropejska (ISE)
- forma współpracy regionalnej państw Europy Środkowo – Wschodniej i Południowej,
zainicjowana w Budapeszcie w 1989 na spotkaniu wicepremierów i ministrów spraw
zagranicznych Austrii, Węgier, Włoch i Jugosławii. Wówczas grupę tę nazwano
Quadragonale lub Inicjatywą Nadunajską. Po przyjęciu w 1990 Czechosłowacji –
Pentagonale, a od 1991, po wstąpieniu Polski – Heksagonale. Po wyodrębnieniu się Czech i
Słowacji, Chorwacji i Słowenii zaczęto stosować uniwersalną nazwę – Inicjatywa
Środkowoeuropejska.
Zróżnicowana sytuacja państw członkowskich uniemożliwiła ściślejsze formy współpracy.
Inicjatywa Środkowoeuropejska pozostaje forum konsultacyjnym, koordynując
współdziałanie w zakresie ochrony środowiska, kultury, nauki, transportu, telekomunikacji,
średnich i małych przedsiębiorstw. Taka formuła umożliwia przyjmowanie kolejnych państw
– od 1996: Albanii, Bułgarii, Rumunii, Białorusi, Ukrainy; od 1997 – Mołdawii.
Grupa Państw Morza Bałtyckiego
- regionalne forum współpracy państw basenu Morza Bałtyckiego, istnieje od 1992. W jej skład
wchodzą: Dania, Estonia, Finlandia, Łotwa, Niemcy, Norwegia, Polska, Rosja i Szwecja.
Ministrowie spraw zagranicznych tych krajów spotykają się na dorocznych sesjach, z udziałem
przedstawiciela Komisji Europejskiej. Kilka razy w roku spotyka się Komitet Wyższych
Urzędników, jego prace wspomaga tzw. Trójka, w której skład wchodzą dotychczasowy,
obecny i przyszły przewodniczący Rady. Działa również Komisarz ds. instytucji
demokratycznych i praw człowieka. Rada zajmuje się koordynacją działań w zakresie ochrony
środowiska naturalnego Bałtyku, rozwoju infrastruktury energetycznej i transportowej,
zacieśnianiem więzi z Unią Europejską.
Download