QUIZ POLSKA POLITYKA ZAGRANICZNA Zadanie 1. (2 pkt

advertisement
QUIZ
POLSKA POLITYKA ZAGRANICZNA
Zadanie 1. (2 pkt)
Uzupełnij tabelę dotyczącą relacji Polski z NATO. Wpisz w odpowiednie miejsce Prawda lub Fałsz.
Zdanie
Prawda lub Fałsz
A. Północnoatlantycka Rada Współpracy (NACC) została powołana do kontaktów NATO z
państwami Europy Środkowo-Wschodniej przed wejściem tych państw do NATO.
B. Polska przystąpiła do programu Partnerstwo dla Pokoju jako etapu przejściowego przed
uzyskaniem pełnego członkostwa w NATO.
C. Podczas szczytu NATO w Pradze nastąpił formalne przyjęcie Polski, Czech i Węgier do
Sojuszu Północnoatlantyckiego.
D. Polska nie poparła idei rozszerzenia NATO o nowe państwa postsowieckie, w tym:
Ukrainę i Gruzję, obawiając się pogorszenia stosunków polsko-rosyjskich.
Zadanie 2. (4 pkt)
Uzupełnij tabelę dotyczącą relacji Polski ze Wspólnotami Europejskimi oraz UE, układając podane
wydarzenia w kolejności chronologicznej.
Wydarzenie
Odpowiedź
A. Złożenie przez Polskę formalnego wniosku o przyjęcie do Unii Europejskiej/ Wspólnot
Europejskich.
B. Przeprowadzenie referendum w Polsce w sprawie przystąpienia do Unii Europejskiej.
C. Rada Europejska w Luksemburgu podjęła decyzję o kolejnym rozszerzeniu Unii Europejskiej
i o zaproszeniu do negocjacji kolejnych sześciu państw, w tym Polski.
D. Decyzją Rady Ministrów Wspólnot Europejskich wprowadzono program bezzwrotnej pomocy
PHARE wspomagający transformacje gospodarczą w krajach postkomunistycznych.
A.
B.
C.
D.
Zadanie 3. (1 pkt)
Uzupełnij tabelę dotyczącą euroregionów. Wpisz w odpowiednie miejsca Prawda lub Fałsz.
Zdanie
Prawda lub Fałsz
Pierwszym euroregionem, w którym uczestniczyła Polska, był euroregion Niemen.
Euroregiony mogą powstać na podstawie dwustronnych porozumień rządów.
Euroregiony mogą być dofinansowane przez władze regionalne oraz centralne
i mogą korzystać tylko ze środków pomocnych UE.
Do tej pory nie powstał euroregion, w którym obok Polski stroną uczestniczącą jest
Rosja.
Zadanie 4. (2 pkt)
Trójkąt Weimarski jest:
A. organizacja międzynarodową, której celem jest obrona terytorium państwa członkowskich;
B. formą współpracy międzynarodowej Niemiec, Francji, Polski, Czech i Węgier.
C. organizacją regionalną, która nie odgrywa już, po wstąpieniu Polski do NATO i EU, istotnej roli na
arenie międzynarodowej;
D. formą współpracy narodowej, której celem jest ożywianie wzajemnej współpracy politycznej,
gospodarczej i społecznej Niemiec, Francji oraz Polski.
Zadanie 5. (1 pkt)
Konkordat podpisany w 1993 r. i ratyfikowany przez stronę polską w 1998 r. reguluje wzajemne
stosunki pomiędzy:
A. Watykanem a Kościołem w Polsce;
B. papieżem a prymasem Polski;
C. Stolicą Apostolską a Polską;
D. Watykanem, Włochami i Polską.
Download