Integracja militarna w ramach NATO

advertisement
Temat 14
Integracja militarna w ramach NATO.
1.
2.
3.
4.
Informacje wstępne.
Postanowienia traktatu.
Struktura organizacyjna NATO.
Polska w systemie NATO.
1. Informacje wstępne:
Flaga NATO




Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego (ang. North Atlantic Treaty Organization,
organizacja polityczno-wojskowa powstała 24 sierpnia 1949 na mocy podpisanego 4 kwietnia
1949 Traktatu Północnoatlantyckiego w Waszyngtonie przez 12 państw,
początkowym celem istnienia NATO była obrona militarna przed atakiem ze strony Związku
Radzieckiego i jego satelitów, z czasem jednak organizacja stała się elementem utrzymania
równowagi strategicznej między Wschodem i Zachodem,
po rozpadzie Układu Warszawskiego pełni rolę stabilizacyjną, podejmując działania
zapobiegające rozprzestrzenianiu konfliktów regionalnych,
obecnie liczy 28 państw członkowskich: Albania, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Dania,
Estonia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Kanada, Litwa, Luksemburg, Łotwa,
Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Stany Zjednoczone,
Turcja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.
2. Postanowienia traktatu.
Najważniejszy zapis traktatu północnoatlantyckiego to art. 5, z którego wynikają niniejsze zasady:
 zasada solidarności wobec napaści – to zobowiązanie do wystąpienia wraz z innymi
państwami członkowskimi w obronie napadniętego bez względu na to, jak daleko od własnego
kraju leży napadnięte państwo,
 zasada użycia siły zbrojnej w obronie napadniętego,
 zasada zgodności reakcji – oznacza zareagowanie na agresję stosownie do jej rozmiarów.
3. Struktura organizacyjna NATO:
Strukturę organizacyjną można podzielić na dwie części:
 struktura polityczna – to współpraca polityczna państw członkowskich, tworzenie
i wprowadzanie wspólnej polityki paktu. Strukturę polityczną tworzą dwa typy instytucji:
reprezentacje narodowe państw członkowskich znajdujące się w Kwaterze Głównej NATO oraz
1
instytucje międzynarodowe, jak: Rada Północnoatlantycka (najważniejsze forum decyzyjne),
sekretarz generalny, Komitet Wojskowy i Międzynarodowy Sztab Wojskowy.
 struktura wojskowa – to dowództwo różnych szczebli i podporządkowanie mu wojska. Całość
sił zbrojnych tworzą połączone siły zbrojne, czyli wojska oddelegowane przez państwa
członkowskie do działań w ramach NATO.
Zwyczajowo dowództwo sił europejskich powierza się
a sekretarza generalnego politykom europejskim.
wojskowym
amerykańskim,
4. Polska w systemie NATO:
 Po likwidacji Układu Warszawskiego (1991) i rozpadzie ZSRR Polska zapoczątkowała proces
przystąpienia do struktur NATO. W 1994 r. Polska przystąpiła do programu „Partnerstwo dla
pokoju”, którego celem było przygotowanie do współdziałania wojskowego z państwami NATO
poprzez wspólne ćwiczenia wojskowe i zwiększenie kontroli cywilnej nad armią. Ponadto
Polska w 1996 r. przyjęła ustawę o cywilnej kontroli nad armią i strukturze MON.
Przeprowadzono zmiany w samych siłach zbrojnych pod kątem przyszłego współdziałania
z siłami NATO.
 w 1997 r. zaproszono Polskę, Czechy i Węgry do rozmów na temat uzyskania członkostwa.
Umowę akcesyjną ratyfikowano 12 marca 1999 r. w miejscowości Independence w USA,
dokonał tego minister Bronisław Geremek.
Polskie siły zbrojne:





Siły Zbrojne stoją na straży suwerenności Polski oraz jego bezpieczeństwa i pokoju,
mogą brać udział w zwalczaniu klęsk żywiołowych, działaniach antyterrorystycznych, akcjach
poszukiwawczych, a także ratowania życia ludzkiego,
biorą też udział w oczyszczaniu terenów z materiałów niebezpiecznych pochodzenia
wojskowego i unieszkodliwiają je,
zwierzchnictwo nad Siłami Zbrojnymi sprawuje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej za
pośrednictwem Ministra Obrony Narodowej, który sprawuje ogólne kierownictwo nad siłami
zbrojnymi,
według portalu Global Firepower polskie wojsko w 2013 roku było 24 najsilniejszym na
świecie (uwzględniono tylko 68 państw i nie uwzględniono broni masowej zagłady).
Liczebność:
W skład Sił Zbrojnych RP wchodzą jako ich rodzaje:
 Wojska Lądowe (115 000 żołnierzy)
 Siły Powietrzne (36 000 żołnierzy)
 Marynarka Wojenna (14 000 żołnierzy)
 Wojska Specjalne (2000 żołnierzy)
2
Wyposażenie:
Leopard 2A4
T 72
3
W 3 Sokół
F 16
4
Skład sił zbrojnych – 1991 r.
Państwa
USA
RFN
GB
Francja Włochy Turcja Kanada Hiszpania Grecja Holandia Belgia
Liczba żołnierzy
122298
47233
34444 446950 400960 647400 136500
Czołgi
17119
5292
1910
1568
1620
3936
37155
6599
5453
5510
4900
Samoloty bojowe
7333
605
245
729
Ładunki jądrowe
21211
-
300
505
Norwegia Portugalia
Dania
RAZEM
274000
162500
96900
92000
34400
68000
31700
5.174.010,-
309
963
1970
1283
369
224
136
390
37.089,-
3600
1388
2288
2377
3238
2315
250
341
636
76.080,-
242
363
271
52
287
236
340
116
47
128
11.267,-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
22.016,-
Transp.
opanc.
5
Download