1 - Zaliczaj.pl

advertisement
1.Wymień wartości do których odnosi się w preambule traktat północno atlantycki.
a).pragnienie życia w pokoju ze wszystkimi narodami i rządami
b).ochrona wolności, wspólnego dziedzictwa i cywilizacji swych narodów.
c).zachowanie zasad demokracji, wolności jednostki i rządów prawa.
d).umacnianie stabilizacji i dobrobytu na obszarze północnoatlantyckim.
e). wzajemna pomoc w obronie i zachowaniu pokoju i bezpieczeństwa.
2. Wymień zobowiązania, jakie Traktat nakłada na państwa członkowskie NATO.
Traktat nakłada liczne obowiązki na państwa członkowskie w zakresie ekonomicznym i militarnym.
a). rozwiązywanie wszelkich sporów międzynarodowych na drodze pokojowej
b). powstrzymanie się od działań, które mogłyby zakłócić pokój i bezpieczeństwo międzynarodowe.
c). powstrzymanie się od gróźb użycia siły w celu rozwiązywani konfliktów.
d). powstrzymanie się od użycia siły w jakimkolwiek celu niezgodnym z interesem narodów zjednoczonych.
e). podejmowanie działań przyczyniających się do dalszego rozwoju pokojowych i przyjaznych stosunków
międzynarodowych.
f).rozwijanie warunków do stabilizacji i dobrobytu narodów.
g).popieranie współpracy gospodarczej między państwami członkowskimi.
h).umacnianie zdolności obronnych państw członkowskich.
i). zapewnianie środków odstraszania i obrony przed jakąkolwiek formą ataku na terytorium
każdego państwa członkowskiego
j). wysyłanie swoich misji wojskowych do państw, na terytorium których toczy się konflikt
zbrojny, celem zażegnania tego konfliktu.
k).wspólne konsultacje w razie zagrożenia terytorialnego któregokolwiek z państw
członkowskich.
l).udzielanie bezwzględnego poparcia w razie realnego zagrożenia utraty bezpieczeństwa
państwa członkowskiego.
m).uznanie zbrojnej napaści na którekolwiek państwo członkowskie jako napaść na wszystkie
państwa.
n). gwarancja użycia siły zbrojnej w razie konieczności obrony napadniętego państwa
członkowskiego.
3..
Określ relacje między NATO a ONZ, wynikające z postanowień Traktatu Północnoatlantyckiego.
Z postanowień Traktatu i art..51 Karty Narodów Zjednoczonych wynika, że obie
te organizacje będą ściśle współpracować w zakresie zapewnienia pokoju i
bezpieczeństwa na świecie. W razie zbrojnej napaści na któreś państwo w
Europie lub Ameryce Północnej strony uznają, że jest to napaść przeciwko nim
wszystkim i podejmą określone działania z siłami zbrojnymi włącznie. O każdej
takiej zbrojnej napaści i podjętych działaniach skierowanych przeciwko niej
zostanie bezzwłocznie powiadomiona Rada Bezpieczeństwa ONZ. Strony
podporządkują się postanowieniom Rady w sprawie zabezpieczenia pokoju
międzynarodowego. Traktat Północnoatlantycki nie narusza ustanowień Karty
Narodów Zjednoczonych. Główna odpowiedzialność za utrzymanie
międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa spoczywa na Radzie
Bezpieczeństwa ONZ. Praktycznie ONZ nie posiada zasobów ani zdolności
militarnych i jej rola ogranicza się do wydawania zaleceń, które często bywają
ignorowane przez skonfliktowane strony. NATO posiada realną siłę zbrojną ale
jest ograniczone przez postanowienia Rady Bezpieczeństwa. Taka sytuacja
powodowały wzajemne animozje i rodziły sytuacje konfliktowe. W 2008 roku
zostało podpisane porozumienie pomiędzy sekretarzami generalnymi NATO i
ONZ w sprawie prowadzenia wspólnych konsultacji i ściślejszą współpracę.
Porozumienie to ma na celu poprawienie wzajemnych relacji w celu utrzymania
bezpieczeństwa i pokoju na świecie.
4. Jakie korzyści i zobowiązania wynikają z podpisania przez Polskę Traktatu?
Korzyści:
a). korzystny związek polityki, obronności i spraw gospodarczych. Polski z innymi krajami
członkowskimi.
b). doskonalsze zapewnienie bezpieczeństwa i obronności naszego państwa.
c).podniesienie znaczenie naszego kraju w działalności innych organizacji
międzynarodowych.
d). wzmacnianie naszego wewnętrznego systemu obronnego
e). umacnianie bezpieczeństwo państwa,. jego pozycji zewnętrznej
f). poszerzanie swobody działania Polski w polityce międzynarodowej.
f) jako kraj bezpieczny i stabilny, chroniony wiarygodnym systemem sojuszniczym Polska
staje się również atrakcyjniejszym partnerem gospodarczym dla potencjalnych inwestorów.
Zobowiązania:
a). jak wszystkie państwa członkowskie Polska ma obowiązek powstrzymać się od wszelkich
działań zagrażających bezpieczeństwu międzynarodowemu.
b).ma obowiązek podejmowania działań wzmacniających współpracę z innymi państwami
członkowskimi w dziedzinie politycznej, gospodarczej i militarnej.
c). dbanie o rozwój gospodarczy i dobrobyt własnego narodu w oparciu o doświadczenia i
osiągnięcia państw sojuszniczych
d). gwarantowanie pomocy w zagrożeniu bezpieczeństwa innych państw członkowskich.
e)..udział w misjach pokojowych w ramach podejmowanych interwencji NATO.
Download