Segmentacja rynku - WZ UW

advertisement
Podstawy marketingu
farmaceutycznego
Monika Skorek
Uniwersytet Warszawski
Wydział Zarządzania
Warszawa 2014
Ramowy program wykładu
•
•
•
•
•
•
•
Zasady i instrumenty działalności marketingowej
przedsiębiorstwa
Wybór rynku docelowego poprzez procedurę
segmentacji rynku
Różnicowanie i pozycjonowanie oferty marketingowej
Decyzje produktowe - projektowanie atrybutów
produktu
Decyzje dystrybucyjne - projektowanie kanałów
dystrybucji
Istota promocji i jej podstawowe formy
Decyzje cenowe
Głównie z reklamą
To nas będzie
interesować
Czasami z:
 akcją promocji
sprzedaży
 marką
 ceną
 opakowaniem
 dystrybucją
4
Charakterystyka rynku
• Ogół podmiotów reprezentujących sferę wytwarzania, dystrybucji i
konsumpcji
• Występowanie dwóch różnych grup produktów Rx – leków etycznych (na
receptę) oraz OTC (Over the Counter) leki bez recepty
• Wysoka skłonność Polaków do samoleczenia
• Rośnie znaczenie pozaaptecznych kanałów dystrybucji
• Występuje wiele regulacji prawnych
• Wysokie nakłady finansowe
• Rozwinięta sfera badawczo-rozwojowa
• Intensywny rozwój firm produkujących leki generyczne
Kilkanaście czynników wpływa znacząco na spadek wielkości
sprzedaży w 2012 roku (IMS Health)
•
•
•
•
•
•
•
"Panika zakupowa„ w grudniu 2011 r., która przeniosła część sprzedaży z 2012 na koniec
2011.
Wysoki spadek konsumpcji leków spowodowany wdrażaniem nowej ustawy oraz
jednoczesny wzrost procentowy i wartościowy poziomu współpłacenia pacjenta.
Zmiany w limitach co 2 miesiące, które prowadzą do zamieszania w kanale dystrybucji z
powodu obawy przed stratami wśród detalistów i hurtowników.
Zmniejszenie liczby leków refundowanych na listach refundacyjnych z 3154 w 2011 (w
praktyce 4440 leki refundowane) do 2527 w styczniu 2012 roku (3061 leków zawartych
w wykazach MZ z listopada 2012).
Ustanowienie stałych marż (brak rabatów i zakaz promocji apteki).
Lęk lekarzy przed sankcjami finansowymi związanymi ze stwierdzeniem
nieprawidłowości (prawdziwych lub dyskusyjnych) przy ordynacji leków refundowanych
– mniejsza liczba wypisywanych recept na leki refundowane, większa wypisanych na leki
OTC i leki na receptę nierefundowane.
Ograniczony dostęp do specjalistów – pacjenci muszą czekać w kolejce, aby dostać
nowe wytyczne dotyczące ich terapii, częstsze wizyty u lekarza po publikacji nowych list
refundacyjnych.
Kilkanaście czynników wpływa znacząco na spadek wielkości
sprzedaży w 2012 roku (IMS Health)
• Mniejsza dostępność do leków, ze względu na zmniejszenie
poziomu zapasów utrzymywanych przez apteki i hurtownie –
realizowanie recept w następnym dniu, pacjenci muszą odwiedzać
kilka aptek.
• Nasilenie eksportu równoległego w przypadku niektórych leków, co
powoduje problemy z ich dostępnością.
• W przypadku osób które nie mogą sobie pozwolić na wykupienie
leków (nierealizowanie recept) – przejście na leczenie szpitalne.
• Nadmierna konsumpcja leków w Przypadku niektórych obszarów
terapeutycznych – bardziej racjonalne stosowanie leków przez
pacjentów
Prognoza rynku w 2013 Założenia do prognozy, które mogą mieć
wpływ na wartość rynku farmaceutycznego w 2013 roku (IMS
Health)
Wpływ na rynek
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Utrzymana zostanie tendencja małych korekt cen zbytu
leków refundowanych z list w II połowie 2012 roku
Nastąpi wzrost cen detalicznych na leki Rx
nierefundowane i leki OTC (nie tak duży jak w 2012)
Nastąpi częściowa odbudowa sprzedaży ilościowej leków
na receptę
Zakładamy brak znaczących wprowadzeń nowych leków
innowacyjnych w roku 2012 na listy refundacyjne
Zmiana marży hurtowej z poziomu 7% na 6%
Utrzymana zostanie optymalizacja wartości magazynu
aptecznego, spowodowana częstą publikacją
obwieszczeń
Możliwa jest wzmożona sprzedaż leków refundowanych
w listopadzie i grudniu 2013 roku (mała panika)
Zakładamy dalszy wzrost eksportu leków poza granice
kraju, w wyniku obniżenia cen leków Rx refundowanych
Zakładany wzrostu rynku spowodowanego epidemią
grypy
Brak wpływu na rynek
• Nie zakładamy zmian w ordynacji
lekarskiej – lekarze tam gdzie
będą mogli będą przepisywać leki
nierefundowane
• Mniejsza wartość importu
równoległego dla produktów
refundowanych
• Nie zakładamy znaczących zmian
na rynku wynikających z możliwej
nowelizacji Ustawy Refundacyjnej
Salus populi suprema lex
Cyceron
„ Marketing jest zbyt ważny, aby go
pozostawić działowi marketingu”
David Packard
„ Skoro celem biznesu jest tworzenie
klienteli, każde przedsiębiorstwo ma
dwie [..} podstawowe funkcje:
marketing i innowację”
Peter Drucker
11
Istota
marketingu
Sposoby zaspakajania potrzeb:
• Samowytwarzanie
• WYMIANA
• Grabież
• Żebractwo
13
Warunki wymiany
1. Muszą istnieć minimum dwie strony
2. Każda ze stron posiada coś wartościowego dla
drugiej strony
3. Strony potrafią się ze sobą porozumieć
4. Strony mają swobodę akceptacji lub odrzucenia
oferty
5. Strony mają wolę utrzymania kontaktów ze sobą
Marketing - realizowany przez przedsiębiorstwo polega na
zaspokajaniu wcześniej rozpoznanych potrzeb nabywców
poprzez:
• kształtowanie produktów i usług (produkty),
• ich rozprowadzanie i dostarczanie przy pomocy systemu
dystrybucji (dystrybucja),
• przekazywanie informacji promocyjnej na rynek (promocja),
• zrealizowanie transakcji rynkowych na określonych
warunkach, w tym przede wszystkim - cenowych (cena).
Marketing-mix – 4P McCarthy’ego
Cena
Produkt
4P
Dystrybucja
Promocja
4P sprzedawcy to 4C klienta
(Robert Lauterborn)
• Produkt (Product)
• Cena (Price)
• Dystrybucja (Place)
• Promocja (Promotion)
• Potrzeby, pragnienia
(Customer needs and
wants)
• Koszt dla klienta (Cost to the
customer)
• Wygoda zakupu
(Convenience)
• Informacja
(Communication)
MARKETING MIX - „7P”
Materialne
świadectwa
Cena
Promocja
Produkt
Dystrybucja
Personel
Procesy
Istota i znaczenie usług
Usługa jest dowolnym działaniem jakie jedna strona
może zaoferować innej;
jest ono nienamacalne i nie prowadzi do
jakiejkolwiek własności.
Jego produkcja może być związana lub nie z
produktem fizycznym
Ph. Kotler
„Kontinuum” usług
Usługi stanowią 57% PKB Polski
(2012 r.)
• Transportowe (transport ludzi, towarów): linie lotnicze, koleje,
przedsiębiorstwa komunikacji miejskiej, taxi
• Hotelarsko-gastronomiczne: hotele, pensjonaty, restauracje,
bary…
• Finansowe: banki, towarzystwa ubezpieczeniowe (majątkowe, na
życie), fundusze powiernicze,
• Rozrywkowe: kina, teatry, muzea, operetki, dyskoteki
• Medyczne: szpitale, kliniki, poradnie, solaria, gabinety lek.
• Specjalistyczno-doradcze: kancelarie prawnicze, agencje
reklamowe, konsultanci rynkowi
• Budowlane
• Naprawcze: serwisy techniczne,
• Remontowo-wnętrzarskie: glazurnik, tynkarz, malarz….
• Drobne: fryzjer, xero, wypożyczalnie, szewc, krawiec….
• Inne
Specyfika marketingu usług
farmaceutycznych
Marketing usług a marketing dóbr
fizycznych – podobieństwa
• Badania i analizy rynku
• Budowa strategii marketingowej
–
–
–
–
–
Cele marketingowe
Segmentacja i wybieranie rynku docelowego
Pozycjonowanie
Budowa marketing-mix
Budżetowanie
• Wdrażanie i kontrolowanie działań
marketingowych
…i różnice: Cechy
usługi
• Niematerialność
• Nierozłączność
• Niestałość jakości
• Nietrwałość
Uwaga na:
(implikacje dla marketingu usług)
Niematerialność
(klient ocenia tylko to, co
widzi)
• Wygląd miejsca usługowego (estetyka,
wygoda, bezpieczeństwo)
• Sprzęt usługowy (rodzaj, nowość, jakość)
• Wygląd personelu (ubiór, kosmetyka,
aparycja)
• Materialne świadectwa jakości usługi
(korespondencja, karty i wizytówki, …)
Nierozłączność
(usługodawca i usługobiorca
wchodzą w interakcję)
• Szkolenie personelu w obsłudze klienta
• Ekonomizacja pracy usługodawcy
• Uwzględnienie wzajemnego wpływu
jednych klientów na drugich (w trakcie
korzystania z usługi)
• Edukowanie (uświadamianie) klientów
JAK korzystać z usługi
Niestałość jakości
(usługa to czynność i zależy od
ludzi)
• Selekcja i szkolenie personelu
• Standaryzowanie procesu świadczenia
usługi
• Systematyczne monitorowanie
satysfakcji klientów
– Wywiad (osobisty, telefoniczny)
– Ankieta
– Rejestr reklamacji
Nietrwałość
(nie można magazynować
usług)
• Różnicowanie cen
• Pobudzanie popytu poza szczytem
sprzedaży
• System rezerwacji
• Zatrudnianie pracowników
niepełnoetatowych
• Poszerzenie zakresu kompetencji
personelu
Zadowolenie a lojalność nabywców
Orientacja
marketingowa
K. Podstawka (2008). Marketing menedżerski – standardy, procedury, strategie, Wyd.
Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa, s. 10-17
33
Nastawienie dostawcy na możliwie najlepsze
zaspokojenie potrzeb nabywców przy
uwzględnieniu działań konkurentów
•
•
•
•
identyfikacja potrzeb i preferencji nabywców
dążenie do najbardziej precyzyjnego
zaspakajania rozpoznanych potrzeb i
preferencji nabywców
uwzględnianiem kompromisu pomiędzy
rozpoznanymi upodobaniami nabywców a
wewnętrznymi możliwościami adaptowania do
nich szczegółów oferty firmy
branie pod uwagę działania konkurentów i
wpływu otoczenia zewnętrznego przy
projektowaniu oferty rynkowej
Skuteczne zaspakajanie potrzeb nabywców
wymaga integracji instrumentów, działań i funkc
marketingowych
• Integracja instrumentów marketingowych
• Integracja funkcji marketingowych z
pozostałymi funkcjami firmy
Analizy, decyzje i działania marketingowe
powinny być realizowane (wsparte) na
podstawie informacji z badań rynku
•
•
techniki analizy rynku (takie jak: analiza
podaży i konkurencji, badania popytu
aktualnego i przyszłego, analiza potencjalnych
nabywców, badania dynamiki cen, itd.)
badania marketingowe (które dostarczają
informacji o podmiotach rynku, a zwłaszcza o
preferencjach potencjalnych nabywców oraz o
skuteczności różnych instrumentów
marketingowych)
Marketingowo zorientowana firma musi dbać o
uzyskiwanie i wykorzystywanie zadowolenia
swoich klientów
Ta reguła orientacji marketingowej mówi, że
nie wystarczy dokonać sprzedaży;
sztuką jest kreowanie zadowolenia
nabywcy z eksploatacji lub konsumpcji
produktu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
W kontaktach z klientem okazuj zaangażowanie
Mniej przyrzekaj więcej dawaj
Wykonuj obsługę dobrze za I razem
Kiedy popełnisz błąd popraw go i daj klientowi rekompensatę
Podtrzymuj kontakt
Wyjaśniaj klientom zasady współpracy
Orientacje rynkowe
•
•
•
•
•
Orientacja produkcyjna
Orientacja produktowa
Orientacja sprzedażowa
Orientacja marketingowa
Orientacja marketingu społecznego
Marketing społeczny
 Polpharma podkreśliła społeczny wymiar swojej działalności, kiedy w 2003
roku pojawił się w mediach slogan deklaratywny: „Ludzie pomagają
ludziom”. Okazało się, że nie jest to jedynie hasło promocyjne firmy, ale
motto działalności, w ramach której Polpharma współpracuje z wieloma
instytucjami charytatywnymi (np. Polska Misja Medyczna, Caritas, Polska
Akcja Humanitarna, Wspólna Droga), niosąc pomoc ludziom nie tylko w
Polsce, ale i na świecie. Koncern prowadzi lub współfinansuje także szereg
programów edukacyjnych oraz akcji społecznych służących profilaktyce
zdrowotnej, takich jak:
- Fundacja na rzecz Wspierania Rozwoju Polskiej Farmacji i Medycyny,
- Polscreen,
- akcja „Niech Życie Nie Boli – Ból możemy pokonać wspólnie”,
- Europejski Program Edukacyjny Medycyna,
- Europejski Program Edukacyjny Farmacja.
Marketing społeczny
 Firma GSK, której mottem przewodnim działań są słowa: „Jesteśmy
po to, żebyś osiągał więcej, czuł się lepiej i żył dłużej”, angażuje się
bardzo mocno w różnego rodzaju działalność z zakresu CSR, czego
przykładem jest stworzenie Centrów Naukowo-Społecznych.
Powstały one przede wszystkim po to, aby umożliwić lekarzom,
pracownikom naukowym ze środowiska medycznego, pacjentom
oraz przedstawicielom instytucji użyteczności publicznej
poszerzanie wiedzy w zakresie zdrowia. Poprzez funkcjonowanie
takich centrów możliwe są również liczne działania prospołeczne
obejmujące: profilaktykę i ochronę zdrowia, współpracę ze
stowarzyszeniami i organizacjami działającymi na rzecz pacjentów
oraz akcje charytatywne.
Warunki wdrożenia marketingu do
przedsiębiorstwa
1. Przyswojenie przez personel kierowniczy
wszystkich szczebli zasad i instrumentów
marketingu
2. Wprowadzenie do zarządzania firmą
marketingowych procedur analitycznodecyzyjnych tj.
◦
◦
◦
procedury zbierania informacji rynkowych
procedury planowania działalności marketingowej
procedury kontroli działalności marketingowej
3. Prawidłowe rozłożenie funkcji marketingowych w
strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa
4. Zorganizowanie pionu marketingu w firmie
5. Oddziaływanie na motywacje pracowników w
firmie za pomocą instrumentów tzw. marketingu
wewnętrznego
Czynniki kształtujące działania na rynku
farmaceutycznym
•
•
•
•
Otoczenie dalsze – analiza PEST
Political – czynniki polityczno-prawne
Economic – czynniki ekonomiczne
Social – czynniki demograficzne, społeczne,
kulturowe
• Technology – czynniki technologiczne
• Czynniki naturalne
Otoczenie placówek służby zdrowia
Dostawcy sprzętu i materiałów opatrunkowych oraz leków
Ministerstwo Zdrowia
Kasa Chorych
Pacjenci
Placówka Służby zdrowia
Konkurencyjne jednostki
Urząd Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych
Lokalna polityka
Prywatne praktyki
Narodowy Fundusz Zdrowia
AMBULATORYJNE
OŚRODKI OPIEKI
ZDROWOTNEJ
•przychodnie
•polikliniki
•ambulatoria
•poradnie
•praktyki lekarskie
•Zespoły lekarzy
pierwszego kontaktu
STACJONARNE
OŚRODKI OPIEKI
ZDROWOTNEJ
JEDNOSTKI OPIEKI
DORAŹNEJ
•szpitale ogólne i
psychiatryczne
•sanatoria i półsanatoria
•Stacje pogotowia
ratunkowego
•prewentoria
•Dyżurujące zespoły
lotnicze
•Izby porodowe
•karetki sanitarne
•Zakłady lecznicze
•Samoloty i śmigłowce
sanitarne
•żłobki
INSTYTUCJE UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO
(KASY CHORYCH)
OSOBY CHRONIACE SWOJE
ZDROWIE I LECZACE SIĘ
46
STP
•
•
•
Segmentacja rynku (Segmenting) jest to podział rynku według
określonego zestawu kryteriów na relatywnie jednorodne
(homogeniczne) grupy nabywców.
Wybór rynku docelowego (Targeting) związany jest z określeniem
atrakcyjności wyróżnionych segmentów i wyborem koncepcji obsługi
rynku.
Pozycjonowanie oferty (Positioning) jest to działalność polegająca na
tworzeniu wartości i wizerunku (image) oferty firmy na danym rynku
docelowym, prowadząca do zajęcia wyraźnego, znaczącego miejsca
umysłach klientów, poprzez zróżnicowanie oferty i kreowanie przewagi
konkurencyjnej.
Segmentacja jest podstawowym i niezbędnym
punktem wyjścia efektywnego marketingu
1.
2.
3.
Strategiczne zarządzanie marketingiem wymaga
precyzyjnego dostosowania działalności firmy do potrzeb
rynku.
Takie podejście wymaga zidentyfikowania potrzeb i
oczekiwań zarówno klientów, określenia w jakich
segmentach firma może najlepiej te potrzeby zaspokajać
oraz przystosowania produktów i komunikacji dla
wybranych segmentów.
Segmentacja na rynku umożliwia przedsiębiorstwu
optymalizację kosztów działania poprzez skoncentrowanie
swoich zasobów, uniknięcie nieproduktywnej
konkurencyjności i pozyskanie lojalności klienta.
 Segmenty rynku
◦
są to relatywnie duże grupy nabywców, które są wewnętrznie jednorodne (podobni
nabywcy wewnątrz każdego segmentu) oraz zewnętrznie zróżnicowane (wyraźne różnice
między nabywcami zaliczonymi do różnych segmentów)
 Na przykład nabywcy past do zębów poszukujący: ochrony przed próchnicą, ładnego wyglądu
(białe zęby) czy też relatywnie tanich (niska cena)
 Nisze rynkowe
◦
są to relatywnie małe grupy nabywców, które mają wyraźnie wyodrębniony zestaw
oczekiwań wobec oferty rynkowej
 Na przykład w segmencie past do zębów mających charakter kosmetyczny można wyróżnić:
palaczy, kobiety dbające o ładny wygląd, młode aktywne osoby, itd.
 Komórki rynkowe
◦
są to niewielkie grupy nabywców, które mają takie same charakterystyki demograficzne,
zakupowe, użytkowania (konsumpcji) tworzone w oparciu
o bazy danych
P.Kotler (2006). Kotler o marketingu, One Press, Gliwice, s 54-60
49
Segmentacja „a priori” i
„post hoc”
Segmentacja „a priori”
• grupowanie na podstawie analizy stanu obecnego, według np:
1. funkcji pełnionej w systemie opieki zdrowotnej (np. lekarz wypisujący recepty,
położna)
2. specjalizacji (np. lekarz rodzinny, specjalista alergolog)
3. potencjału rozumianego jako ilość przyjmowanych pacjentów z daną chorobą
lub rodzaj obecnie stosowanej terapii
Segmentacja „post hoc”
• wyróżnienie segmentów na drodze analizy danych z rzeczywistego badania rynku.
Metoda dość rygorystyczna, ale uznawana za optymalną. Pozwala na:
1. określenie wielkości grup
2. weryfikację charakterystyki demograficznej oraz psychograficznej,
3. zbadanie stosunku do produktu/marki,
4. odkrycie wzorca zachowań
Procedura STP
Segmentacja rynku




Wybór rynku
docelowego
ocena atrakcyjności poszczególnych
segmentów rynku
wybór koncepcji obsługi rynku
Pozycjonowanie oferty
przygotowanie mapy percepcji
ilość promowanych różnic
sposób promowania różnic
analiza cech potencjalnych nabywców
identyfikacja kryteriów segmentacji
przeprowadzenie segmentacji rynku
określenie profilu każdego segmentu
rynku
• Kryteria segmentacyjne (bazy)
– cechy opisujące nabywców, które różnicują ich
w dużym stopniu, pozwalające wyznaczyć
wyraźnie różniące się od siebie segmenty rynku
• Deskryptory
– pozostałe cechy opisujące nabywców
52
Opracowanie własne: K. Podstawka (2008). Marketing menedżerski – standardy, procedury, strategie, Wyd. Naukowe
Wydziału Zarządzania UW, Warszawa, s. 90; P. Kotler (2003). Marketing Management, 11th ed., Prentice Hall, Upper
53
Opracowanie własne: K. Podstawka (2008). Marketing menedżerski – standardy, procedury, strategie, Wyd. Naukowe
Wydziału Zarządzania UW, Warszawa, s. 90-91; P. Kotler (2003). Marketing Management, 11th ed., Prentice Hall, Upper
Saddle River, s. 296-298.
54
Podział nabywców na segmenty
osoby mające kłopoty zdrowotne związane z nadwagą
osoby nie narzekające na zdrowie
wiek i miejsce
konsumpcji
diabetycy
tylko nadwaga
odchudzający się
innowatorzy
pozostali
dorośli - dom
segment
„Diabetycy”
segment
„Mających
problemy z
nadwagą”
segment
„Odchudzających
się”
segment
„Innowatorów”
pusty segment
dzieci - dom
pusty segment
pusty segment
dorośli i dzieci
- Horeca
segment
„Horeca”
pusty segment
W wielu grupach terapeutycznych 20-30%
lekarzy generuje 70-80% wolumenu sprzedaży
Skoncentrowanie działań promocyjnych na tej grupie jest
wskazane (o ile możliwe jest zidentyfikowanie osób tworzących
Udzial w obroci
taki segment)
% całkowitego
obrotu
%
skumulowaneg
obrotu
100%
90%
80%
70%
60%
50%
Lekarze wyłączeni z listy targetowej
40%
30%
20%
10%
0%
Pierwszym1krokiem2w segmentacji
lekarzy
według
potencjału
listy
3
4
5
6
7sprzedaży
8 jest podział
9
10 targetowej na
decyle. Decyl 1 zawiera 10% lekarzy wypisujących najwięcej recept na dany lek, decyl 10 zawiera 10%
Lekarze w podziale
wypisujących najmniej recept. Ok. 90% obrotu generuje połowa lekarzy.
na decyle
Relatywny potencjał lekarzy w segmentach - przykład
Segmenty lekarzy zajmujących się
chorobą X
15%
Ilość pacjentów chorych na X u lekarzy w
poszczególnych segmentach
27%
21%
20%
9%
38%
Liderzy
20%
16%
Aktywni
17%
Pasywni
16%
Naśladowcy Obojętni
Wielorodzajowe rozumienie klientów
•
•
•
•
Pacjenci
Lekarze (prescribers czyli „przepisywacze”)
Osoby wywierające wpływ (influencers)
Płatnicy
Wynik analizy segmentów:
Wielość segmentów klientów
Na przykład: dla preparatu CIALIS ustanowiono w ramach strategii
marketingowej 5 segmentów docelowych w postaci lekarzy:
–
–
–
–
–
urologów
Diabetologów
Seksuologów
andrologów
pierwszego kontaktu
Natomiast w ramach taktyk i narzędzi marketingowych zaplanowano pewne
działania również wobec:
– pacjentów
– dziennikarzy w specjalistycznych mediach
– uczestników procedur rejestracji leków
(Materiały wewnętrzne Lilly)
Potencjał badanych lekarzy
Kardiolodzy
Lekarze I kontaktu
Tygodniowa liczba pacjentów z...
Nadciśnieniem tętniczym:
średnio 40 pacjentów
w tym 9 nowych
średnio 51 pacjentów
w tym 6 nowych
Niewydolnością krążenia:
średnio 21 pacjentów
w tym 5 nowych
średnio 19 pacjentów
w tym 3 nowych
średnio 32 pacjentów
w tym 7 nowych
średnio 27 pacjentów
w tym 4 nowych
Chorobą niedokrwienną serca:
Skala stosowania Beta
Blokerów
Kardiolog
Pacjenci kontynuujący
leczenie
Lekarz I kontaktu
średnio*
średnio
pacjentów tygodniowo
pacjentów tygodniowo
42
41
+
Pacjenci
rozpoczynający
leczenie
średnio
14
nowych pacjentów
*pokazano średnie odcięte [5% odpowiedzi najniższych i najwyższych]
średnio
12
nowych pacjentów
Wybrane segmenty nabywców na rynku
farmaceutycznym
Pracoholicy – menedżerowie,
Witaminy, zestawy minerałów, środki
właściciele firm, mieszkańcy dużych antystresowe, wspomagające
miast, posiadacze samochodów,
koncentrację, antydepresyjne...
wiek 30-50 lat
Podróżnicy – spędzają wakacje
poza Polską, wiek produkcyjny,
dochody powyżej średniej
Szczepionki ochronne, leki
pierwszej pomocy: przeciwbólowe,
antyhistaminowe, opatrunki,
regulujące trawienie, kosmetyki
ochronne, leki przeciwalergiczne,
preparaty na odciski...
Młode matki – kobiety do 35 lat,
przynajmniej jedno dziecko do 3 lat.
Dochody powyżej średniej
Środki dla niemowląt, kosmetyki
pielęgnacyjne, szczepionki dla
dzieci...
Wyodrębnione segmenty rynku powinny
charakteryzować się następującymi cechami:






Jednorodność: stopień homogeniczności segmentów rynku ze
względu na potrzeby, preferencje nabywców i ich reakcje na
działania marketingowe.
Odrębność: stopień wyodrębnienia danego segmentu spośród
pozostałych segmentów rynku.
Mierzalność: stopień możliwości pomiaru rozmiaru segmentu
rynku i jego siły nabywczej.
Rozległość: stopień wielkości danego segmentu, który
uzasadniałby zastosowanie specjalnego programu
marketingowego.
Dostępność: czyli stopień możliwość dotarcia i efektywnego
obsługiwania danego segmentu rynku.
Możliwość obsługiwania: stopień możliwości firmy do
skonstruowania efektywnego programu do obsługiwania danego
segmentu rynku.
CHARAKTERYSTYKA JAKOŚCIOWA
SEGMENTÓW RYNKU
Segmenty należy opisać z punktu widzenia:
• Rodzaju decyzji zakupowej
• Uczestników ośrodka zakupowego
• Procesu decyzyjnego
• Struktury preferencji
Sposoby podejmowania przez
nabywców decyzji zakupowych
Klient angażuje się
w zakup
Klient nie angażuje
się w zakup
Klient widzi
różnice
między
markami
Zakup kompleksowy
Poszukiwanie
różnorodności
Klient nie
widzi różnic
między
markami
Zachowanie
zmniejszające
dysonans
Zakup nawykowy
(rutynowy)
RODZAJ DECYZJI ZAKUPOWEJ –
nabywca indywidualny
• Impulsywna (bez namysłu)
• Rutynowa (wybór marki produktu został już
dokonany, następne zakupy mają charakter
powtarzania tamtej decyzji)
• Modyfikacyjna (nabywca ma preferencje co do
marki, ale przy każdym zakupie wybiera najbardziej
atrakcyjną aktualnie ofertę
• Rozważna - za każdym razem na nowo
(wybór jest zawsze efektem długotrwałej i
racjonalnej oceny dostępnych ofert)
Charakterystyka
Decyzje
impulsywne
Decyzje
rutynowe
Decyzje
zmodyfikowa
ne
Decyzje
rozważne
czas poszukiwania
informacji o produkcie
bardzo krótki
krótki
średni
długi
cena produktu w relacji
do dochodów
niska
niska
średnia
wysoka
cechy produktu
produkt
standardowy
produkt
standardowy
możliwość
wyboru
pewnych cech
produkt na
zamówienie
częstotliwość zakupu
wysoka
wysoka
średnia
produkty
kupowane
sporadycznie
poziom dostrzeganego
ryzyka
niski
niski
średni
wysoki
produkty konsumpcyjne
guma do żucia,
czasopisma,
batony
chleb, mleko,
cukier, gazeta
ubrania,
elektronika
użytkowa,
meble
samochód,
dom,
mieszkanie
produkty inwestycyjnozaopatrzeniowe
-
materiały
biurowe,
woda,
przekaźniki
miniaturowe
komputery,
usługi
konsultingowe,
samochody
ciężarowe
linie
technologicz
ne, mosty i
inne budowle
ANALIZA OŚRODKA ZAKUPOWEGO
• Inicjator
• Doradca
• Decydent
• Akceptant
• Nabywca
• Użytkownik
• Kontroler (bramkarz)
Proces decyzyjny – nabywcy
indywidualni
•
•
•
•
•
Rozpoznanie potrzeby
Poszukiwanie informacji
Ocena alternatyw
Wybór i zakup oferty
Zachowanie pozakupowe
Proces decyzyjny nabywców – rynek leków
etycznych
Wystąpienie
objawów
Wizyta u lekarza
Wybór terapii
Zamiar zakupu
Sugestie farmaceuty
Realizacja recepty
lub odstąpienie od
zakupu
Nieprzewidziane
czynniki sytuacyjne
Realizacja recepty
lub odstąpienie od
zakupu
Wybór terapii zależy od:
• Skuteczności leku
• Bezpieczeństwa leku
• Ceny leku
Skuteczność
Problem
medyczny
Cel terapii
Możliwe kryterium
skuteczności
osteoporoza
Zapobieganie
złamaniom
osteoporotycznym
Przyrost masy kostnej
Zapobieganie złamaniom
pozakręgowym
Zapobieganie pierwszemu
złamaniu
Zaburzenie
erekcji
Przywrócenie
sprawności seksualnej
Poprawa jakości erekcji
Umożliwienie odbycia
satysfakcjonującego stosunku
płciowego
Przywrócenie kontroli nad
życiem seksualnym (zażycie
leku=stosunek płciowy)
Bezpieczeństwo
• Przeciwwskazania w pewnych populacjach
• Niebezpieczeństwo interakcji z innymi lekami
• Działania niepożądane
Poziom cenowy
• Różna elastyczność cenowa tego samego leku
lekarz-pacjent
• „magiczny” próg cenowy leku – 50PLN
Indywidualne zachowania lekarzy
• Psychiczna gotowość lekarza do zajęcia się
problemem
• Osobiste relacje lekarza z przedstawicielem
firmy farmaceutycznej
• Wewnętrzne motywatory
Skuteczność i bezpieczeństwo
Obniża ciśnienie
(41% Kardiologów, 55% Lekarzy I kontaktu)
Obniża częstość akcji serca
(37% Kardiologów, 28% Lekarzy I kontaktu)
SKUTECZNY
BETA BLOKER
Działania uboczne Beta Blokerów:
• Bradykardia
(59% Kardiologów, 56% Lekarzy I kontaktu)
Daje zamierzony efekt
(19% Kardiologów, 15% Lekarzy I kontaktu)
• Hipotonia
(28% Kardiologów, 22% Lekarzy I kontaktu)
• Duszność, skurcz oskrzeli
(20% Kardiologów, 28% Lekarzy I kontaktu)
•Impotencja
(14% Kardiologów, 13% Lekarzy I kontaktu)
Dodatkowe czynniki wpływające na wypisywanie
recept – skala zjawiska
% recept*
Zdarza mi się wypisywać receptę na Beta Bloker...
na prośbę pacjenta
56% Kardiologów i 64% Lekarzy I kontaktu
K /LIK
8% / 17%
ze względu na dobrą
współpracę z
przedstawicielem medycznym
37% Kardiologów i 38% Lekarzy I kontaktu
5% / 7%
w ramach badań
prowadzonych
z producentem leku
19% Kardiologów i 17% Lekarzy I kontaktu
4% / 4%
*średnia liczona dla wszystkich lekarzy, także
niewypisujących z danego powodu
Stadia w procesie podejmowania decyzji zakupu
STADIA DECYZYJNE
NABYWCY ISTYTUCJONALNEGO
POŻĄDANE DZIAŁANIA
MARKETINGOWE FIRMY (OFERENTA)
rozpoznanie problemu
aktywne uświadamianie istnienia problemu (ekspertyzy, kalkulacje
itp.)
generalne określenie potrzeby dokonania zakupu w
celu usunięcia problemu
dokonać ukierunkowanego dowodu przydatności oferowanego
produktu wobec członków ośrodka zakupowego
wykonanie specyfikacji techniczno - użytkowej
potrzebnego produktu
pomoc w wykonaniu analizy wartości produktu
wyszukiwanie i gromadzenie ofert
zaprezentować strukturę dostępnej na rynku podaży
porównywanie szczegółów zebranych ofert
-wykazać wyższość własnej oferty (porównania, atesty, referencje)
sprecyzowanie warunków techniczno - zakupowych i
zaproszenie wybranych oferentów do negocjacji
wywrzeć wpływ na ustalane przez nabywcę warunki
negocjacje z oferentami
wykorzystać porównawcze korzyści i elastyczność dostosowawczą
selektywne oddziaływanie na członków ośrodka zakupowego firmy
nabywcy
kontraktacja tzw. przygotowanie umów, zamówień,
klauzul itp.
dążyć do umów blankietowych, długookresowych, systemowych
obserwacja realizacji dostaw i ocena dostawców
działania na odbiorców i użytkowników z zachowaniem zasady:
"dawaj więcej, niż obiecałeś"
Badanie struktury preferencji klientów
• pytania o preferencje w wywiadzie osobistym (rozmowie) z klientem
• pytania o preferencje w wywiadzie grupowym (FGI)
• pytanie o preferencje przy użyciu ankiety
• specyficzne techniki badania preferencji nabywców (technika
porównywania parami i technika analizy połączonej)
Znajomość preparatów
Odsetek lekarzy spontanicznie wymieniających dany preparat
(pytano o preparaty znane lekarzowi, choćby ze słyszenia)
% wskazań
spontanicznych
80-89%
Kardiolodzy
Betaloc ZOK
Lekarze I kontaktu
Bisocard, Betaloc ZOK
70-79%
Bisocard, Concor
Metocard
60-69%
Metocard
Concor, Concor COR
50-59%
Vivacor, Concor COR, Dilatrend, Carvedilol,
Lokren
Vivacor, Metoprolol, Carvedilol, Lokren,
Propranolol, Beto ZK, BisoHEXAL
40-49%
Beto ZK, Metoprolol, Biosotal, Propranolol
Atenolol, Sectral, Dilatrend, Bisopromerck,
Carvedilol Ratiopharm
30-39%
Atenolol, Carvedilol Ratiopharm, MetoHEXAL,
MetoHEXAL, Biosotal, SotaHEXAL
Bisopromerck
20-29%
BisoHEXAL, SotaHEXAL, Coryol, Sectral,
Carvetrend, Atram, Nebilet
10-19%
Bisoratio, Celipres, Abutol, Visken, Corectin Atram, Antipres, Nebilet, Celipres
mniej niż 10% Antipres, Tenormin
Carvetrend, Bisoratio, Abutol, Corectin,
Coryol
Visken, Tenormin
Profile segmentów
Segment „Diabetyków”
• wiek: zróżnicowany, ale przeważają osoby starsze
• płeć: równowaga
• miejsce zamieszkania: miasta i wieś
• dochody: zróżnicowane
• wykształcenie: zróżnicowane
• miejsce pracy: duży udział rencistów i emerytów
• poziom spożycia słodzika: wysoki
• rodzaj decyzji zakupowej: rutynowy
• preferowany produkt: duże opakowania, marka produktowa nie jest
istotna
• poziom wrażliwość cenowej: niski, ze względu na konieczność
stosowania tego produktu
• typowe miejsce zakupu: apteki
• poziom świadomości istnienia produktu: bardzo wysoki w
porównaniu z innymi segmentami
• wielkość segmentu rynku: 42,8 % całości rynku potencjalnego
Profile segmentów
Segment „Inowatorów”
• wiek: młodzi
• płeć: zróżnicowany
• miejsce zamieszkania: przede wszystkim duże miasta
• dochody: bardzo wysokie (znacznie powyżej 501 zł na osobę)
• wykształcenie: wyższe
• miejsce pracy: pracownicy umysłowi (tzw. specjaliści) i prywatna
przedsiębiorczość
• poziom spożycia słodzika: niski
• rodzaj decyzji zakupowej: nowy zakup (później przeradza się w
zakup impulsywny)
• preferowany produkt: spore znaczenia marki produktowej, niewielkie
opakowania
• poziom wrażliwość cenowej: niski
• typowe miejsce zakupu: sklepy spożywcze
• poziom świadomości istnienia produktu: średni (ale niższy niż w
przypadku segmentu „odchudzających się”)
• wielkość segmentu rynku: 3,1 % całości rynku potencjalnego
Kryteria oceny atrakcyjności
segmentów
•
•
•
•
Opłacalność
Zgodność
Intensywność konkurencji
Koszty obsługi
Opracowanie własne na podstawie: R. Best (2004). MarketBased Management, 3d ed., Prentice Hall, Upper Saddle
River, s. 119-120
86
87
• Marketing masowy
– wówczas producent angażuje się w masową
produkcję, dystrybucję i promocję swojej oferty
dla wszystkich nabywców (lub jak największej
części nabywców)
Rynek składający się
z homogenicznych
nabywców
Produkt w pierwszej fazie
cyklu życia
Rynek składający się
z nabywców wysoce
wrażliwych na ceny
Jedna marka
88
• Marketing pełnozakresowy
– decydujemy się wówczas na obsługę
z występujących na rynku segmentów
Duże zasoby finansowe
Silna pozycja rynkowa
Wiele marek
Duże umiejętności
marketingowe
każdego
89
• Marketing selektywny
– dokonujemy wyboru co najmniej dwóch, ale nie
wszystkich, segmentów rynku mających największą
atrakcyjność.
W takiej sytuacji firma wybiera takie segmenty rynku
między, którymi istnieje duże podobieństwo
Wybór podobnych
segmentów rynku
Wiele marek
Unikanie konkurencji
ze strony lidera rynkowego
Duże umiejętności
marketingowe
90
Marketing skoncentrowany – duży segment
• wybieramy wówczas do obsługi tylko jeden
segment rynku, który jest duży i wysoce
atrakcyjny dla przedsiębiorstwa na danym
rynku produktowym
Wybór największego
segmentu rynku
Efekt ekonomii skali
Jedna marka
Niskie koszty
91
Marketing skoncentrowany – mały segment
• wybieramy wówczas do obsługi tylko jeden
segment rynku, który jest najbardziej
atrakcyjny dla przedsiębiorstwa na danym
rynku produktowym
Wybór atrakcyjnego
segmentu rynku
Unikanie konkurencji
ze strony lidera rynkowego
Jedna marka
Duże umiejętności
marketingowe
92
• Marketing niszowy
– w takiej sytuacji koncentrujemy działalność
marketingową na niszy rynkowej, która
charakteryzuje się niewielkimi rozmiarami i nie
jest penetrowana przez konkurentów
Wybór atrakcyjnej niszy
rynkowej
Unikanie konkurencji
ze strony pozostałych
dostawców
Jedna marka
Duże umiejętności
marketingowe
93
• Marketing zindywidualizowany
– wówczas działalność marketingowa jest
dostosowana do potrzeb i wymagań konkretnego
klienta
Niewielka liczba nabywców
Indywidualizacja oferty
Baza danych
Duże umiejętności
marketingowe
94
Przykład: Ocena otoczenia punktów sprzedaży
produktów OTC
 Badania przeprowadzone na rynku niemieckim wskazują,
że do najważniejszych czynników wyboru apteki przez
konsumentów jest odległość (53%) oraz życzliwość
personelu i kompetentne doradztwo (po 16%). Dzięki
selekcji punktów sprzedaży o największym potencjale,
producenci mogą lepiej zarządzać dystrybucją produktu i
optymalizować wydatki na jego promocję poprzez
kierowanie ich do najbardziej perspektywicznych
obszarów.
Przykład: Ocena otoczenia punktów sprzedaży
produktów OTC
 Cel: identyfikacja najatrakcyjniejszych punktów
sprzedaży pod kątem produktu Klienta;
 Produkt: preparat witaminowy sprzedawany
wyłącznie w aptekach;
 Grupy docelowe: na podstawie badań
marketingowych Klienta został stworzony profil
odbiorcy definiujący min. wiek, pozycje zawodową,
potencjał zakupowy.
 Źródła wykorzystanych danych: dane o
konsumentach (baza Acxiom), baza miejscowości i
kodów pocztowych, dane statystyczne dotyczące
obszarów;
Przykład: Ocena otoczenia punktów sprzedaży
produktów OTC
 Realizacja: w pierwszej fazie projektu na mapy cyfrowe zostały
naniesione wszystkie punkty apteczne, a następnie ich zasięgi
oddziaływania. Poszczególne obszary zostały przeanalizowane pod
kątem penetracji wybranej grupy docelowej oraz potencjału
nabywczego mieszkańców. W efekcie tych działań powstał ranking
atrakcyjności aptek, który pozwolił na wyodrębnienie kilkuset
punktów pod kątem działań promocyjnych. Przedstawiciele
handlowi mogli być więc kierowani do aptek o największym
potencjale na produkt, a działania sprzedażowe wsparto
zintegrowaną komunikacją w mediach (outdoor, gazety lokalne) na
wybranych obszarach. Do wyselekcjonowanych gospodarstw
domowych skierowano także personalizowany mailing.
Przykład: Ocena otoczenia punktów sprzedaży
produktów OTC
Przykład: Ocena otoczenia punktów sprzedaży
produktów OTC
• Rezultaty akcji:
• znaczne skrócenie fazy wprowadzania
produktu na rynek
• potencjał obrotu produktem został szybciej i
efektywniej wykorzystany
• szybka budowa kanałów sprzedaży
• uzyskanie znaczącego udziału w ramach grup
docelowych.
Pozycjonowanie
Klasyczna koncepcja
pozycjonowania
• zawiera się ona w tych kilku słowach, dzięki
którym jedna marka jest odróżniana od
drugiej im dokładniej tym lepiej (Ries i Trout)
• proces uwypuklania wyróżniających się i
motywujących do zakupu atrybutów marki
na tle ofert konkurencyjnych (J. N. Kapferer)
• pozycjonowanie jako działanie związane z
kształtowaniem oferty i image
przedsiębiorstwa, prowadzące do zajęcia
wyraźnego, znaczącego miejsca w pamięci
odbiorców docelowych (Ph. Kotler)
Elementy uwzględniane przy
pozycjonowaniu produktów
• rodzaje produktów jakie będą objęte
marką,
• cele stawiane przez właścicieli
produktów
• preferencje nabywców wobec
wybieranych towarów
Klasyfikacja produktów według znaczenia dla
nabywców
Produkty
Duże znaczenie dla
klienta
Małe znaczenie dla
klienta
przymusowego Produkt, w którego zakup
Produkt
„markowy”,
afirmujący
zakupu
klient się angażuje
Żelazko
Środki farmaceutyczne
Perfumy, ubrania
Chusteczki higieniczne
Dżemy
Piwo
klienta
wizerunek
Procedura pozycjonowania - KAPEKAKA
• Konkurentów i ich sposobów pozycjonowania
• Konsumentów i ich sposobów rozróżniania
marek
Jakie różnice istnieją pomiędzy
naszą ofertą a konkurencyjną?
• Charakterystyka produktu (jakość, składniki,
gabaryty, kolory, styl, …)
• Świadczone usługi (dostawa, doradztwo,
montaż)
• Posiadany wizerunek (nowoczesność,
dziedzictwo marki)
• Personel (kompetencje, uprzejmość)
• Użytkownik
• Cena
+3
+2
+1
0
-1
-2
-3
Smaczny
Niesmaczny
Niska cena
Wysoka cena
Dla dzieci
Dla dorosłych
Wysokokaloryczny
Niskokaloryczny
Nie rozpływa się
w dłoniach
Rozpływa się
w dłoniach
Estetyczne
opakowanie
Nieestetyczne
opakowanie
Marka A
Marka B
Marka C
Opracowanie własne: J. Pogorzelski (2008). Pozycjonowanie produktów, PWE,
106 Wa
97-98.
Mapa percepcji 1
MAPA PERCEPCJI 1
TOLERANCJA I BEZPIECZEŃSTWO
LEKU
IV. PREPARATY LEPIEJ
OCENIANE POD
WZGLĘDEM TOLERANCJI
I BEZPIECZEŃSTWA,
ALE GORZEJ POD
WZGLĘDEM WPŁYWU NA
POZIOM HbA1c
III. PREPARATY GORZEJ
OCENIANE POD
WZGLĘDEM
TOLERANCJI I
BEZPIECZEŃSTWA
ORAZ POD WZGLĘDEM
WPŁYWU NA POZIOM
HbA1c
107
Diaprel MR
Diaprel MR
Amaryl
I. PREPARATY LEPIEJ
OCENIANE POD
WZGLĘDEM
TOLERANCJI I
BEZPIECZEŃSTWA
ORAZ POD WZGLĘDEM
WPŁYWU NA POZIOM
HbA1c
Glibetic
Glucophage
Glidiamid
GlimeHexal
Amaryl
SioforGlucophage
Symglic
Metformax
GlimeHexal Glibetic
Glidiamid
Formetic
Siofor
Amyx
Avaron Glibenese GITS
Glibenese GITS
Symglic
Avaron
Glucobay Metformax
Formetic Amyx
Glucobay
WPŁYW LEKU NA POZIOM HbA1c
[hemoglobiny glikowanej]
DIABETOLODZY
LEKARZE I
KONTAKTU
II. PREPARATY LEPIEJ
OCENIANE POD
WZGLĘDEM WPŁYWU
NA POZIOM HbA1c, ALE
GORZEJ POD
WZGLĘDEM
TOLERANCJI I
BEZPIECZEŃSTWA
11
Mapa percepcji 2
MAPA PERCEPCJI 2
UTRZYMYWANIE STABILNEGO
POZIOMU GLUKOZY
IV. PREPARATY LEPIEJ
OCENIANE POD
WZGLĘDEM TOLERANCJI
I BEZPIECZEŃSTWA,
ALE GORZEJ POD
WZGLĘDEM WPŁYWU NA
POZIOM HbA1c
Diaprel MR
Diaprel MR
Amaryl
I. PREPARATY LEPIEJ
OCENIANE POD
WZGLĘDEM
TOLERANCJI I
BEZPIECZEŃSTWA
ORAZ POD WZGLĘDEM
WPŁYWU NA POZIOM
HbA1c
Amaryl
Glibetic
Formetic
GlimeHexal
Glucophage
Siofor
Glucophage
Formetic
Glibenese GITS Siofor
Avaron Glidiamid
Amyx
Amyx
GlimeHexal
Symglic
Glibenese GITS
Metformax
Metformax
Glidiamid Glibetic
DIABETOLODZY
LEKARZE I
KONTAKTU
Symglic
III. PREPARATY GORZEJ
OCENIANE POD
WZGLĘDEM
TOLERANCJI I
BEZPIECZEŃSTWA
ORAZ POD WZGLĘDEM
WPŁYWU NA POZIOM
HbA1c
108
Avaron
Glucobay
Glucobay
DZIAŁANIE POTWIEDZONE
WYNIKAMI BADAŃ KLINICZNYCH
II. PREPARATY LEPIEJ
OCENIANE POD
WZGLĘDEM WPŁYWU
NA POZIOM HbA1c, ALE
GORZEJ POD
WZGLĘDEM
TOLERANCJI I
BEZPIECZEŃSTWA
11
Powody zmian podejścia do
koncepcji pozycjonowania
• przedsiębiorstwa wprowadzają na rynek tak dużo podobnych
w swej istocie wyrobów, że doprowadzają do kanibalizacji
własnych produktów, a tym samym zaprzątają świadomość
nabywców sprzecznymi hasłami, np. Apap, Apap Noc, Apap
Extra (US Pharmacia), Gripex, Gripex Noc, Gripex Max (US
Pharmacia),
• reakcją konkurencji na wprowadzenie nowego produktu
najczęściej jest naśladownictwo i kopiowanie pomysłów, co
sprawia, że pierwsza z wprowadzonych obietnic nie jest na
rynku jedyną, np. Apap (US Pharmacia) i Panadol
(GlaxoSmithKline) czy Ibuprom (US Pharmacia) i Nurofen
(Boots Healthcare),
• tempo działania przedsiębiorstw; jest ono tak duże, że
drastycznie skraca się czas istnienia pojedynczego wyrobu na
rynku, jeszcze klient dobrze nie zdąży się zapoznać z
działaniem wyrobu, a firmy kuszą go nowszymi
rozwiązaniami, np. Strepsils Miód i Cytryna, Strepsils Mentol i
Eukaliptus, Strepsils z Witaminą C, Strepsils z Mentolem i
Anyżkiem, .Strepsils Bez Cukru, Strepsils Dolointensive
(Boots).
Sugestie dotyczące pozycjonowania w
burzliwym otoczeniu
• kontekst rynkowego wyróżniania się musi mieć sens –
argumenty nie trafiają w próżnię, np. Nie zawiera cukru
• trzeba znaleźć pomysł na wyróżnienie się –
niepowtarzalny, niekoniecznie bezpośrednio związany
z produktem; swoją odmienność należy prezentować
jako korzyść, np. niemiecka precyzja, hiszpański
temperament
• trzeba mieć dowody – aby móc urzeczywistnić i
uwiarygodnić to co firmę wyróżnia na rynku należy
wyraźnie skonstruować logiczny komunikat, np. Avis –
jesteśmy drudzy, więc staramy się bardziej
• należy dążyć do nagłośnienia swojej odmienności – na
rynku najczęściej wygrywają nie lepsze produkty, lecz
lepiej postrzegane, stąd tak duża rola intensywnego i
klarownego komunikatu, np. Red Bull
Strategie pozycjonowania
P. Kotler (2003). Marketing Management, 11th ed., Prentice Hall, Upper Saddle River, s.308313.
112
Strategia bycia pierwszym
pierwszy wchodzący jest odbierany
jako oryginalny, mający największą
wiedzę i doświadczenie
 Np. Aspiryna firmy Bayer, której
konkurenci, np. Polopiryna, są
odbierani jako gorsze substytuty

Strategia zawłaszczenia
atrybutu
wychwycenie niekonwencjonalnej
cechy, której dotąd nie było na rynku,
 Np. wykorzystanie nowego składnika,
forma produktu, rodzaj opakowania,
styl produktu, kształt produktu, etc.
Przykładem takiego pozycjonowania
jest marka Efferalgan, Nicorette

Strategia przywództwa
wiąże się najczęściej z siłą kapitałową,
statusem, sukcesem - duży może
więcej
 np. ponad połowa Polaków używa
środka przeciwbólowego Apap

Strategia specjalizacji na
rynku
zaprezentowanie domeny działania
ułatwia komunikację z rynkiem,
wprowadza klarowność oraz obraz
fachowości
 Np. firma Heel

Strategia preferencji klientów








określenia jakie są potrzeby i preferencje klientów
tworzących rynek docelowy dla danego preparatu
Np. odwołanie się do dwóch wymiarów skuteczność
i szybkość działania w przypadku preparatów
przeciwbólowych
Ibuprom – „Silniejszy lek od bólu”,
Nurofen Forte – „Silnie trafia w ból”,
Codipar – „Aby skutecznie pokonać silny ból”,
Etopiryna – „W lot usuwa ból”,
Panadol – „Zaufaj naszej sile”
Efferalgan – „Szybko usuwa ból”
Strategia wykorzystania
technologii
niekonwencjonalny sposób
wytwarzania lub działania preparatu
 np. preparat przeciwbólowy na gardło
– jest tak zbudowany, że działa już w
górnej części dróg oddechowych nie
trafiając do żołądka

Strategia najnowszych
osiągnięć
trzeba być o krok do przodu przed
konkurencją, chwytać nowoczesne
rozwiązania.
 Np. Tabcin

Strategia popularności


najlepszą reklamą jest zadowolony klient,
przekazywanie pozycji produktu „z ust do
ust”, zapewnienie rozgłosu i wykorzystanie
go do dalszej komunikacji z rynkiem
np. Etopiryna, o której wszyscy sąsiedzi i
znajomi dowiedzieli się od Goździkowej –
„Goździkowa przypomina na ból głowy
Etopiryna”.
Na czym polega wyjątkowość NURSEA
Odporność?
• NURSEA Odporność ma kompletny i
nowoczesny skład, w którym oprócz
powszechnie stosowanej rutyny i witaminy C
występuje również cynk, a także unikalny
wśród preparatów ekstrakt z malin.
Pozycjonowanie
Download