Załącznik nr 2 (wzór

advertisement
Załącznik nr 2
(wzór)
…………………………………………….
(pieczęć Uczestnika przetargu)
Regionalne Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa w Białymstoku
ul. M. Skłodowskiej-Curie 23
15-950 Białystok
FORMULARZ OFERTY
Dane Uczestnika przetargu/Uczestników przetargu w przypadku oferty wspólnej *
Nazwa: ……………………………………………………………………………………………
Adres: ul. ……………………………………………………………………………………....…
Kod ................. miasto ............................................. województwo ...............................................
NIP: .........................................................., REGON: ......................................................................
Osoba upoważniona do kontaktów: .....................................................................
Numer telefonu: …………………………………..
Numer faksu, na który Zamawiający ma przesyłać korespondencję: ...…………………………
E-mail: ................................................................................
Adres do korespondencji:
ul. …………………………………………………………………………………………………
Kod .................... miasto ................................................ województwo ........................................
* w przypadku oferty wspólnej np. konsorcja, spółki cywilnej należy podać dane dotyczące wszystkich Uczestników przetargu wspólnie
ubiegających się o zamówienie oraz Pełnomocnika.
Odpowiadając na ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie art. 701 – 705 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2016
r., poz. 380 j.t.) na „Dostawę artykułów spożywczych” - znak postępowania: ZP/KC - 26/2016:
1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Warunkami przetargowymi, nie wnosimy do nich żadnych
zastrzeżeń i przyjmujemy warunki w niej zawarte, a także uzyskaliśmy konieczne informacje do
przygotowania oferty.
2. Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu
w Warunkach przetargowych w cenie:
zamówienia,
którego
zakres
określono
2.1 *Część 1 – Dostawa cukru białego kryształ:
wartość brutto: ............................. zł
słownie: ............................................................................................................................. zł
w tym ……..... % VAT
wartość netto: ............................. złotych
i jest to cena podana zgodnie z wymaganiami określonymi w Warunkach przetargowych.
Cena oferty zawiera ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty związane z realizacją
przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem opłat i podatków (w tym podatku VAT)
wg odpowiadających jej składników cenowych.
2.2 *Część 2 – Dostawa herbaty czarnej ekspresowej:
wartość brutto: ............................. zł
słownie: ............................................................................................................................. zł
w tym ……..... % VAT
wartość netto: ............................. złotych
i jest to cena podana zgodnie z wymaganiami określonymi w Warunkach przetargowych.
Cena oferty zawiera ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty związane z realizacją
przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem opłat i podatków (w tym podatku VAT)
wg odpowiadających jej składników cenowych.
2.3 *Część 3 – Dostawa kawy naturalnej mielonej:
wartość brutto: ............................. zł
słownie: ............................................................................................................................. zł
w tym ……..... % VAT
wartość netto: ............................. złotych
i jest to cena podana zgodnie z wymaganiami określonymi w Warunkach przetargowych.
Cena oferty zawiera ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty związane z realizacją
przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem opłat i podatków (w tym podatku VAT)
wg odpowiadających jej składników cenowych.
2.4 *Część 4 – Dostawa kawy rozpuszczalnej:
wartość brutto: ............................. zł
słownie: ............................................................................................................................. zł
w tym ……..... % VAT
wartość netto: ............................. złotych
i jest to cena podana zgodnie z wymaganiami określonymi w Warunkach przetargowych.
Cena oferty zawiera ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty związane z realizacją
przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem opłat i podatków (w tym podatku VAT)
wg odpowiadających jej składników cenowych.
2.5 *Część 5 – Dostawa kawy naturalnej ziarnistej:
wartość brutto: ............................. zł
słownie: ............................................................................................................................. zł
w tym ……..... % VAT
wartość netto: ............................. złotych
i jest to cena podana zgodnie z wymaganiami określonymi w Warunkach przetargowych.
Cena oferty zawiera ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty związane z realizacją
przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem opłat i podatków (w tym podatku VAT)
wg odpowiadających jej składników cenowych.
2.6 *Część 6 – Dostawa kawy naturalnej ziarnistej 100% Arabica:
wartość brutto: ............................. zł
słownie: ............................................................................................................................. zł
w tym ……..... % VAT
wartość netto: ............................. złotych
i jest to cena podana zgodnie z wymaganiami określonymi w Warunkach przetargowych.
Cena oferty zawiera ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty związane z realizacją
przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem opłat i podatków (w tym podatku VAT)
wg odpowiadających jej składników cenowych.
2.7 *Część 7 – Dostawa soku jabłkowego:
wartość brutto: ............................. zł
słownie: ............................................................................................................................. zł
w tym ……..... % VAT
wartość netto: ............................. złotych
i jest to cena podana zgodnie z wymaganiami określonymi w Warunkach przetargowych.
Cena oferty zawiera ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty związane z realizacją
przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem opłat i podatków (w tym podatku VAT)
wg odpowiadających jej składników cenowych.
2.8 *Część 8 – Dostawa śmietanki do kawy:
wartość brutto: ............................. zł
słownie: ............................................................................................................................. zł
w tym ……..... % VAT
wartość netto: ............................. złotych
i jest to cena podana zgodnie z wymaganiami określonymi w Warunkach przetargowych.
Cena oferty zawiera ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty związane z realizacją
przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem opłat i podatków (w tym podatku VAT)
wg odpowiadających jej składników cenowych.
2.9 *Część 9 – Dostawa wody niegazowanej słabo zmineralizowanej, naturalnej wody źródlanej:
wartość brutto: ............................. zł
słownie: ............................................................................................................................. zł
w tym ……..... % VAT
wartość netto: ............................. złotych
i jest to cena podana zgodnie z wymaganiami określonymi w Warunkach przetargowych.
Cena oferty zawiera ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty związane z realizacją
przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem opłat i podatków (w tym podatku VAT)
wg odpowiadających jej składników cenowych.
* Uczestnik przetargu uzupełnia jeżeli dotyczy
3. Oświadczamy, iż:
3.1 ceny netto podane w Załączniku nr 3 do Warunków przetargowych nie ulegną podwyższeniu
przez okres trwania umowy;
3.2 akceptujemy termin realizacji zamówienia określony w Warunkach przetargowych;
3.3 akceptujemy warunki płatności określone we Wzorze umowy, stanowiącym Załącznik
nr 6;
4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni liczony
od terminu składania ofert zakreślonego zapisami Warunków przetargowych.
5. Oświadczamy, iż zawarty w Warunkach przetargowych wzór umowy (Załącznik nr 6) został przez
nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy
na określonych w nim warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
6. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, iż załączone do oferty dokumenty opisują stan
faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert.
7. Ofertę niniejszą składamy na … zapisanych i kolejno ponumerowanych stronach (od nr ….
do nr ….).
8. Wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty:
1) ………………………………………..
2) ………………………………………..
3) ………………………………………..
………………………………………
/miejscowość i data/
………………………………………………………….........………………………
/podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu Uczestnika przetargu/
(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)
Załącznik nr 3 do Formularza oferty
(wzór)
Specyfikacja oferowanego przedmiotu zamówienia
Część 1 – Dostawa cukru białego kryształ
1) Specyfikacja cenowa:
Lp.
Przedmiot umowy
Ilość
(w kg)
Cena netto
za kg
(w zł)
Cena brutto za
kg
(w zł)
Stawka
podatku
VAT (%)
Wartość
brutto
(w zł)
1
2
3
4
5
6
7= (3x4)+kwota
podatku VAT
1. Nazwa: .........................................
Producent: ....................................
Nazwa na fakturze: .......................
1 200 kg
2) Specyfikacja przedmiotowa:
Wymagania minimalne Zamawiającego
Lp.
1.
2.
Dostawa 1 200 kg cukru białego kryształu o jakości
co
najmniej
kategorii
II,
zgodnego
z normą PN-A-74850:1996
Opakowanie jednostkowe: 1 kg
Opakowania jednostkowe powinny zabezpieczać
produkt przed zniszczeniem i zanieczyszczeniem,
powinny być czyste, bez obcych zapachów i
uszkodzeń mechanicznych.
Opakowanie jednostkowe winno zawierać co
najmniej:
Charakterystyka
proponowanego przez
Wykonawcę produktu
Uwagi
TAK / NIE * )
TAK / NIE * )
nazwę produktu
nazwę i adres producenta
masę netto
wykaz składników
termin przydatności do spożycia
oraz inne informacje zgodnie z aktualnie
obowiązującym prawem
Opakowanie zbiorcze: 10 kg
3.
Nie dopuszcza się opakowań zanieczyszczonych i
uszkodzeniami mechanicznymi
Termin przydatności do spożycia nie krótszy niż 6
4.
m-cy od daty dostawy do Zamawiającego
*)
- niepotrzebne skreślić
a)
b)
c)
d)
e)
f)
……………………………..
/Miejscowość i data/
TAK / NIE * )
TAK / NIE * )
....................... miesięcy
……………………......................................................……………
/podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu Uczestnika przetargu/
(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)
Część 2 –Dostawa herbaty czarnej ekspresowej
1) Specyfikacja cenowa:
Lp.
Przedmiot umowy
Ilość
opakowań
Cena netto
za op.
(w zł)
1
2
3
4
1. Nazwa: .........................................
Producent: ....................................
Wielkość opakowania: 1 op. = 100 szt.
Nazwa na fakturze: .......................
Cena brutto za Stawka
op.
podatku
(w zł)
VAT (%)
5
6
Wartość
brutto
(w zł)
7= (3x4)+kwota
podatku VAT
450 op.
2) Specyfikacja przedmiotowa:
Lp.
Wymagania minimalne Zamawiającego
Dostawa 450 opakowań po 100 szt. herbaty czarnej
ekspresowej zgodnej z normą PN-ISO 6078,
Opakowanie jednostkowe – herbata pakowana w
pojedyncze torebki (zaopatrzone
w zawieszkę ułatwiającą zaparzanie oraz usuwanie
z naczynia) o masie min. 1,5 g
o różnych kształtach (np. trójkątne, piramidki,
okrągłe, prostokątne) po 100 szt. w pudełku lub
torebce foliowej, wykonane z materiałów
dopuszczonych do kontaktu z żywnością.
Opakowania zbiorcze ( à 100 szt.) powinno
zabezpieczać produkt przed zniszczeniem i
2.
zanieczyszczeniem, Powinny być czyste, bez
obcych zapachów i uszkodzeń mechanicznych.
Opakowanie zbiorcze j.w. powinno zawierać co
najmniej:
a) nazwę produktu
b) nazwę i adres producenta
c) masę netto
d) wykaz składników
e) termin przydatności do spożycia
f) oraz inne informacje zgodnie z aktualnie
obowiązującym prawem
termin przydatności do spożycia nie krótszy niż 6
3.
m-cy od daty dostawy do Zamawiającego
*)
- niepotrzebne skreślić
1.
……………………………..
/Miejscowość i data/
Charakterystyka
proponowanego przez
Wykonawcę produktu
Uwagi
TAK / NIE * )
TAK / NIE * )
masa netto pojedynczej
torebki herbaty ............. g
TAK / NIE * )
....................... miesięcy
……………………......................................................……………
/podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu Uczestnika przetargu/
(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)
Część 3 – Dostawa kawy naturalnej mielonej
1) Specyfikacja cenowa:
Lp.
Przedmiot umowy
Ilość
(w kg)
Cena netto
za kg.
(w zł)
1
2
3
4
1. Nazwa: .........................................
Producent: ....................................
Nazwa na fakturze: .......................
Cena brutto za Stawka
kg.
podatku
(w zł)
VAT (%)
5
6
Wartość
brutto
(w zł)
7= (3x4)+kwota
podatku VAT
280 kg
2) Specyfikacja przedmiotowa:
Lp.
Wymagania minimalne Zamawiającego
Dostawa 280 kg kawy naturalnej mielonej
palonej, zgodnej z normą PN-93/A-76100, typu:
Tchibo Family, Maxwell House, Jacobs itp.
Kawa - owoce i nasiona rośliny rodzaju
botanicznego Coffea najczęściej uprawianych
gatunków oraz produktów z tych owoców i
nasion o różnym stopniu przetworzenia i na
różnych etapach użytkowania, przeznaczonych
do konsumpcji.
2.
Pod pojęciem:
1) Kawa mielona – Zamawiający rozumie
produkt otrzymany przez zmielenie kawy
palonej,
2) Kawa palona – Zamawiający rozumie produkt
otrzymany przez zmielenie kawy zielonej).
Opakowanie jednostkowe – kawa pakowana
próżniowo w paczki o masie netto max. 500
gram; Opakowania jednostkowe powinny
zabezpieczać produkt przed zniszczeniem i
zanieczyszczeniem, powinny być czyste, bez
obcych zapachów i uszkodzeń mechanicznych.
Opakowanie jednostkowe winno zawierać co
3.
najmniej:
a) nazwę produktu
b) nazwę i adres producenta
c) masę netto
d) termin przydatności do spożycia
e) oraz inne informacje zgodnie z aktualnie
obowiązującym prawem.
Opakowania zbiorcze - pudła kartonowe o masie
do 10 kg
4.
Nie dopuszcza się pudeł zanieczyszczonych, z
załamaniami, zagięciami i innymi uszkodzeniami
mechanicznymi.
Termin przydatności do spożycia nie krótszy niż 6
5.
m-cy od daty dostawy do Zamawiającego.
*)
- niepotrzebne skreślić
1.
……………………………..
/Miejscowość i data/
Charakterystyka
proponowanego przez
Wykonawcę produktu
Uwagi
TAK / NIE * )
TAK / NIE * )
TAK / NIE * )
masa netto: .................... g
TAK / NIE * )
TAK / NIE * )
....................... miesięcy
……………………......................................................……………
/podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu Uczestnika przetargu/
(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)
Część 4 – Dostawa kawy rozpuszczalnej
1) Specyfikacja cenowa:
Lp.
Przedmiot umowy
Ilość
(w kg)
Cena netto
za kg
(w zł)
1
2
3
4
1. Nazwa: .........................................
Producent: ....................................
Nazwa na fakturze: .......................
Cena brutto za Stawka
kg
podatku
(w zł)
VAT (%)
5
6
Wartość
brutto
(w zł)
7= (3x4)+kwota
podatku VAT
60 kg
2) Specyfikacja przedmiotowa:
Lp.
Wymagania minimalne Zamawiającego
Dostawa 60 kg kawy rozpuszczalnej, zgodnej z
normą PN-94019, typu: Tchibo Family, Maxwell
House, Jacobs itp.
Opakowanie jednostkowe – kawa pakowana
próżniowo w paczki lub opakowania szklane o
masie netto max. 500 gram;
Opakowania jednostkowe powinny zabezpieczać
produkt przed zniszczeniem i zanieczyszczeniem,
powinny być czyste, bez obcych zapachów i
uszkodzeń mechanicznych.
2.
Opakowanie jednostkowe winno zawierać co
najmniej:
a) nazwę produktu
b) nazwę i adres producenta
c) masę netto
d) termin przydatności do spożycia
e) oraz inne informacje zgodnie z aktualnie
obowiązującym prawem
Opakowania zbiorcze - pudła kartonowe o masie do
5 kg
3.
Nie dopuszcza się pudeł zanieczyszczonych, z
załamaniami, zagięciami i innymi uszkodzeniami
mechanicznymi.
Termin przydatności do spożycia nie krótszy niż 6
4.
m-cy od daty dostawy do Zamawiającego
*)
- niepotrzebne skreślić
1.
……………………………..
/Miejscowość i data/
Charakterystyka
proponowanego przez
Wykonawcę produktu
Uwagi
TAK / NIE * )
TAK / NIE * )
masa netto: .................... g
TAK / NIE * )
TAK / NIE * )
....................... miesięcy
……………………......................................................……………
/podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu Uczestnika przetargu/
(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)
Część 5 – Dostawa kawy naturalnej ziarnistej
1) Specyfikacja cenowa:
Lp.
Przedmiot umowy
Ilość
(w kg)
Cena netto
za kg
(w zł)
1
2
3
4
1. Nazwa: .........................................
Producent: ....................................
Nazwa na fakturze: .......................
Cena brutto za Stawka
kg
podatku
(w zł)
VAT (%)
5
6
Wartość
brutto
(w zł)
7= (3x4)+kwota
podatku VAT
85 kg
2) Specyfikacja przedmiotowa:
Lp.
Wymagania minimalne Zamawiającego
Dostawa 85 kg kawy naturalnej ziarnistej palonej,
mieszanka kaw Arabica i Robusta, zgodnej z normą
1.
PN-93/A-76100, typu np. Italia Cafe itp., do
ekspresu ciśnieniowego Saeco Royal Classic
Kawa - owoce i nasiona rośliny rodzaju
botanicznego Coffea najczęściej uprawianych
gatunków oraz produktów z tych owoców i nasion
2.
o różnym stopniu przetworzenia i na różnych
etapach użytkowania, przeznaczonych do
konsumpcji.
Opakowanie jednostkowe – kawa pakowana
próżniowo w paczki o masie netto max. 1000 gram;
Opakowania jednostkowe powinny zabezpieczać
produkt przed zniszczeniem i zanieczyszczeniem,
powinny być czyste, bez obcych zapachów i
uszkodzeń mechanicznych.
Opakowanie jednostkowe winno zawierać co
3.
najmniej:
a) nazwę produktu
b) nazwę i adres producenta
c) masę netto
d) wykaz składników
e) termin przydatności do spożycia
f) oraz inne informacje zgodnie z aktualnie
obowiązującym prawem.
Opakowania zbiorcze - pudła kartonowe o masie do
10 kg.
4.
Nie dopuszcza się pudeł zanieczyszczonych, z
załamaniami, zagięciami i innymi uszkodzeniami
mechanicznymi.
Termin przydatności do spożycia nie krótszy niż 6
5.
m-cy od daty dostawy do Zamawiającego.
*)
- niepotrzebne skreślić
……………………………..
/Miejscowość i data/
Charakterystyka
proponowanego przez
Wykonawcę produktu
Uwagi
TAK / NIE * )
TAK / NIE * )
TAK / NIE * )
masa netto: .................... g
TAK / NIE * )
TAK / NIE *
....................... miesięcy
……………………......................................................……………
/podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu Uczestnika przetargu/
(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)
Część 6 – Dostawa kawy naturalnej ziarnistej 100% Arabica
1) Specyfikacja cenowa:
Lp.
Przedmiot umowy
Ilość
(w kg)
Cena netto
za kg
(w zł)
1
2
3
4
1. Nazwa: .........................................
Producent: ....................................
Nazwa na fakturze: .......................
Cena brutto za Stawka
kg
podatku
(w zł)
VAT (%)
5
6
Wartość
brutto
(w zł)
7= (3x4)+kwota
podatku VAT
27 kg
2) Specyfikacja przedmiotowa:
Lp.
Wymagania minimalne Zamawiającego
Dostawa 27 kg kawy naturalnej ziarnistej palonej
100% Arabica, zgodnej z normą PN-93/A-76100,
do ekspresu ciśnieniowego Saeco Incanto
Kawa - owoce i nasiona rośliny rodzaju
botanicznego Coffea najczęściej uprawianych
gatunków oraz produktów z tych owoców i nasion
2.
o różnym stopniu przetworzenia i na różnych
etapach użytkowania, przeznaczonych do
konsumpcji.
Opakowanie jednostkowe – kawa pakowana
próżniowo w paczki o masie netto max. 1000 gram;
Opakowania jednostkowe powinny zabezpieczać
produkt przed zniszczeniem i zanieczyszczeniem,
powinny być czyste, bez obcych zapachów i
uszkodzeń mechanicznych.
Opakowanie jednostkowe winno zawierać co
3.
najmniej:
a) nazwę produktu
b) nazwę i adres producenta
c) masę netto
d) wykaz składników
e) termin przydatności do spożycia
f) oraz inne informacje zgodnie z aktualnie
obowiązującym prawem.
Termin przydatności do spożycia nie krótszy niż 6
4.
m-cy od daty dostawy do Zamawiającego
*)
- niepotrzebne skreślić
1.
……………………………..
/Miejscowość i data/
Charakterystyka
proponowanego przez
Wykonawcę produktu
Uwagi
TAK / NIE * )
TAK / NIE * )
TAK / NIE * )
masa netto: .................... g
TAK / NIE * )
....................... miesięcy
……………………......................................................……………
/podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu Uczestnika przetargu/
(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)
Część 7 – Dostawa soku jabłkowego
1) Specyfikacja cenowa:
Lp.
Przedmiot umowy
Ilość
(w szt./l)
Cena netto
za szt./l
(w zł)
Cena brutto za
szt./l
(w zł)
Stawka
podatku
VAT (%)
Wartość brutto
(w zł)
1
2
3
4
5
6
7= (3x4)+kwota
podatku VAT
Nazwa: .........................................
Producent: ....................................
1.
Wielkość opakowania: 0,2 l
Nazwa na fakturze: .......................
38 000 szt.
Nazwa: .........................................
Producent: ....................................
2.
Wielkość opakowania: 1 l
Nazwa na fakturze: .......................
2 700 l
Razem:
2) Specyfikacja przedmiotowa:
Lp.
Wymagania minimalne Zamawiającego
Dostawa soku jabłkowego w ilościach:
1) dostawa 38 000 szt. soku jabłkowego w
1.
opakowaniach o pojemności 0,2 l,
2) dostawa 2 700 litrów soku jabłkowego w
opakowaniach o pojemności 1 l,
Sok jabłkowy o kaloryczności min. 45 kcal w 100
2.
ml produktu, zgodny z normami:
PN-ISO 8128-1:1997, PN-ISO 8128-2:1997
Opakowania jednostkowe - kartony
wielowarstwowe powlekane, termozgrzewalne typu
TETRA PAK o pojemności: 0,2 l; 1 l wykonane z
materiałów opakowaniowych przeznaczonych do
kontaktu z żywnością.
Opakowania jednostkowe powinny zabezpieczać
produkt przed zniszczeniem i zanieczyszczeniem,
powinny być czyste, bez obcych zapachów i
uszkodzeń mechanicznych.
3.
Opakowanie jednostkowe winno zawierać co
najmniej:
a) nazwę produktu
b) nazwę i adres producenta
c) masę netto
d) wykaz składników
e) termin przydatności do spożycia
f) oraz inne informacje zgodnie z aktualnie
obowiązującym prawem.
Opakowania zbiorcze:
4.1) opakowanie zbiorcze od 24 do 36 szt. dla soku
4.
jabłkowego w opakowaniach pojemności 0,2 l,
4.2) opakowanie zbiorcze od 6 do 12 szt. dla soku
jabłkowego w opakowaniach pojemności 1 l,
Termin przydatności do spożycia nie krótszy niż 3
5.
m-ce od daty dostawy do Zamawiającego.
*)
- niepotrzebne skreślić
……………………………..
/Miejscowość i data/
Charakterystyka
proponowanego przez
Wykonawcę produktu
Uwagi
TAK / NIE * )
TAK / NIE * )
.............. kcal w 100 ml
TAK / NIE * )
TAK / NIE * )
TAK / NIE * )
....................... miesięcy
……………………......................................................……………
/podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu Uczestnika przetargu/
(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)
Część 8 – Dostawa śmietanki do kawy
1) Specyfikacja cenowa:
Lp.
Przedmiot umowy
Ilość
opakowań
(w szt.)
1
2
3
1. Nazwa: .........................................
Producent: ....................................
Rodzaj: proszek
Wielkość opakowania: .................
Nazwa na fakturze: .......................
*)
- niepotrzebne skreślić
Cena netto za Cena brutto za Stawka
szt.
szt.
podatku
(w zł)
(w zł)
VAT (%)
4
5
6
Wartość
brutto
(w zł)
7= (3x4)+kwota
podatku VAT
37 000 szt.
2) Specyfikacja przedmiotowa:
Lp.
Wymagania minimalne Zamawiającego
1.
Dostawa 37 000 szt. śmietanki do kawy w proszku
Opakowania jednostkowe:dostawa śmietanki do
kawy w proszku w opakowaniu jednorazowym o
pojemności min. 3 gramy, oddzielnie pakowane
Opakowania jednostkowe powinny zabezpieczać
produkt przed zniszczeniem i zanieczyszczeniem,
powinny być czyste, bez obcych zapachów i
uszkodzeń mechanicznych.
Opakowanie jednostkowe winno zawierać co
2.
najmniej:
a) nazwę produktu
b) nazwę i adres producenta
c) masę netto
d) wykaz składników
e) termin przydatności do spożycia
f) oraz inne informacje zgodnie z aktualnie
obowiązującym prawem.
Opakowania zbiorcze: śmietanka do kawy w
3.
proszku pakowana po 80-100 szt.
Termin przydatności do spożycia nie krótszy niż: 6
4.
m-cy od daty dostawy do Zamawiającego –
śmietanki w proszku
*)
- niepotrzebne skreślić
……………………………..
/Miejscowość i data/
Charakterystyka
proponowanego przez
Wykonawcę produktu
Uwagi
TAK / NIE * )
śmietanka w postaci .................................
TAK / NIE * )
masa netto: .................... g
TAK / NIE * )
opakowanie zbiorcze
..................... szt.
TAK / NIE * )
....................... miesięcy
……………………......................................................……………
/podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu Uczestnika przetargu/
(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)
Część 9 – Dostawa wody niegazowanej
1) Specyfikacja cenowa:
Lp.
Przedmiot umowy
Ilość
wl
Cena netto za l
(w zł)
Cena brutto
za l
(w zł)
Stawka
podatku
VAT (%)
Wartość
brutto
(w zł)
1
2
3
4
5
6
7= (3x4)+kwota
podatku VAT
1. Nazwa: .........................................
Producent: ....................................
Nazwa na fakturze: .......................
500 l
2. Nazwa: .........................................
Producent: ....................................
Nazwa na fakturze: .......................
1 200 l
2) Specyfikacja przedmiotowa:
Lp.
Wymagania minimalne Zamawiającego
Dostawa wody niegazowanej, słabo
zmineralizowanej, naturalnej wody źródlanej:
a) o pojemności od 5 do 6 l w ilości 500 l,
b) o pojemności 1,5 l w ilości 1 200 l,
1.
spełniającej wymagania określone w
Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia
31.03.2011 r. (Dz. U. z 2011, Nr 85, poz. 466)
w sprawie naturalnych wód mineralnych,
naturalnych wód źródlanych i wód stołowych.
Opakowania jednostkowe o pojemności –
1,5l i 5 l do 6 l.
1) Opakowania jednostkowe powinny
zabezpieczać produkt przed zniszczeniem
i zanieczyszczeniem, powinny być czyste, bez
obcych zapachów i uszkodzeń mechanicznych.
Opakowanie jednostkowe winno zawierać co
najmniej:
2.
a) nazwę produktu
b) nazwę i adres producenta
c) masę netto
d) nazwę źródła, z którego woda pochodzi
e) wykaz składników mineralnych
f) termin przydatności do spożycia
g) oraz inne informacje zgodnie z aktualnie
obowiązującym prawem.
Dostawa wody klarownej, bez osadu na dnie
3.
butelki, o neutralnym zapachu i smaku.
Woda dostarczana w bezzwrotnych
4.
opakowaniach – butelkach plastikowych typu
PET.
Termin przydatności do spożycia nie krótszy
5.
niż: 6 m-cy od daty dostawy do
Zamawiającego.
*)
- niepotrzebne skreślić
……………………………..
/Miejscowość i data/
Charakterystyka
proponowanego przez
Wykonawcę produktu
Uwagi
TAK / NIE * )
TAK / NIE * )
Opakowanie jednostkowe o
pojemności: ................ l
TAK / NIE * )
TAK / NIE * )
TAK / NIE * )
....................... miesięcy
……………………......................................................……………
/podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu Uczestnika przetargu/
(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)
Załącznik nr 4
(wzór)
………………………………………
/pieczęć nagłówkowa Uczestnika przetargu/ Uczestników przetargu/
Regionalne Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa w Białymstoku
ul. M. Skłodowskiej-Curie 23
15-950 Białystok
Oświadczenie
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Ja/My niżej podpisany:
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
działając w imieniu i na rzecz:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………........
/nazwa (firma), dokładny adres Uczestnika przetargu/
przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę artykułów
spożywczych” ZP/KC-26/2016 oświadczam/-y, że reprezentowany przeze mnie/nas Uczestnik
przetargu, składający ofertę w przedmiotowym postępowaniu spełnia warunki udziału
w postępowaniu, tj.:
1) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
2) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
3) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
…………………………………..
/miejscowość i data/
............…………………………………………………………………
/podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu Uczestnika przetargu/
(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)
Załącznik nr 5
(wzór)
………………………………………..………........
/pieczęć nagłówkowa Uczestnika przetargu/ Uczestników przetargu/
Regionalne Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa w Białymstoku
ul. M. Skłodowskiej-Curie 23
15-950 Białystok
Oświadczenie dotyczące tajemnicy przedsiębiorstwa*
Ja/My, niżej podpisany/-i:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
działając w imieniu i na rzecz:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
/nazwa (firma), dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców/
przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę artykułów
spożywczych”, nr ZP/KC-26/2016 oświadczamy, że:
1) utajnione przez naszą firmę dane zawarte w załączniku nr .... do oferty** / na stronach ...... oferty**,
dotyczące informacji: technicznych*, technologicznych*, handlowych*, organizacyjnych* nie są
powszechnie dostępne tzn. nie są publikowane w materiałach drukowanych bądź w internecie, w
związku
z
tym
stanowią
tajemnicę
przedsiębiorstwa
w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
(Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 z późn. zm.);
2) utajnienie tych danych nie ma na celu utrudnienia uczciwej konkurencji w przedmiotowym
zamówieniu publicznym oraz nie dotyczy informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych [Dz. U. z 2013 r., poz. 907
z późn. zm.].
3) do niniejszego oświadczenia dołączamy informację, w której wykazujemy, iż zastrzeżone
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
…………………………………..
/miejscowość i data/
............………………………………………………………………………
/podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu Uczestnika przetargu/
(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)
* Uczestnik przetargu dołącza powyższe informacje do oferty jeżeli dotyczy
** Uczestnik przetargu wypełnia odpowiednio
Download