Programy zarządzania talentami jako narzędzia rozwoju kadry

advertisement
Zarządzanie talentami w grupie
wiekowej 50+ w polskich
organizacjach
Tomasz Ingram
Katedra Przedsiębiorczości i
Zarządzania Innowacyjnego
Historia – 15 lat, brak ugruntowanej
pozycji w naukach o zarządzaniu
Fundamenty: ZZL, ZTO
- Nienaukowość (wynikająca z
praktyki);
- Brak zainteresowania ze strony
wpływowych badaczy;
Zarządzanie
talentami – nowe
pojęcie, stare
podstawy
Źródła: lata 80-te
i high potentials
Praktyka – dedykowane programy;
funkcja nieciągła
Talent…
Charakterystyki (kompetencje,
postawy, twórczość)
Zachowania (dostosowanie,
tworzenie różnicy,
demonstrowanie, osiąganie,
wzmacnianie, motywacja,
inspirowanie…)
Obiekt zainteresowania
(organizacja, efektywność,
rozwój, zaangażowanie,
wzrost, cele)
Programy zarządzania talentami
Brak
istotnych
różnic
pomiędzy
praktykami
ZT i ZZL
Best
practice
Logiczne
Układ
następstwo,
funkcjonalny
brak celu
Starzejące się społeczeństwo
Problemy i pytanie:
• Organizacje nie są przygotowane do radzenia sobie
z brakiem młodych pracowników i dużą liczbą osób
w grupie 50+;
• Programy zarządzania talentami są adresowane
(zarówno w teorii jak i w praktyce) do osób
młodych;
• Jak tworzyć programy zarządzania talentami, by
były odpowiednie z perspektywy oczekiwań i
możliwości pracowników 50+?
Prowadzone badania:
• Teoria ugruntowana – wytyczne K. Charmaz;
• 3 przedsiębiorstwa 1000+;
• Respondenci: osoby odpowiedzialne za kształt
programów ZT w organizacji, uczestnicy
programów;
• Czas realizacji: wrzesień 2011 – wrzesień 2012;
• liczne spotkania z przedstawicielami, rozmowy
telefoniczne, analiza dokumentacji projektów;
Wyniki badań – pierwsza wersja
modelu
Pracownicy
Uwarunkowania
(definicja talent, kultura
organizacyjna, strategia
organizacji, historia
organizacji, zadania i
obowiązki, procesy zzl,
grupy wpływu, kondycja
ekonomiczna, procesy,
koniunktura, konkurencja,
kultura)
(talenty, 50+,
pozostali)
Efekty:
Programy
zarządzania
talentami (moduły,
adresaci, cele, cechy,
czas)
indywidualne i
organizacyjne
Program
Elementy/moduły:
- Identyfikacja
- Rekrutacja i selekcja
- Szkolenia
- Projekty
- Przesunięcia
międzyfunkcyjne
- Ocena
- Komunikacja
Adresaci
Cele
Cechy
Czas
Wnioski z badań:
• Wiele zmiennych – konieczność uproszczeń;
• Model – ujęcie konfiguracyjne (struktura,
strategia…)  wymusza to rezygnację z praktyk na
rzecz polityk/strategii;
• Związek z efektami może być niewielki;
• Brak odniesienia do pracowników 50+ - jak badać
50+?
• Konieczność wyboru perspektywy – ze względu na
strategię - organizacyjna
Model – wersja uproszczona:
Uwarunkowania organizacyjne:
struktura organizacyjna;
strategia organizacji;
kultura organizacji
wiek firmy;
krajowy/zagraniczny
charakter podmiotu; średni
wiek pracowników;
Polityka organizacji
względem pracowników
50+
Uwarunkowania
zewnętrzne:
- charakter otoczenia
(wrogość, złożoność,
dynamika)
H4
H2
Program zarządzania talentami
Charakterystyka
programów w formie 14
sprzeczności strategicznych
H6 (28 pytań) – wypracowane
w oparciu o badania
jakościowe;
H3
H5
H1
Wyniki organizacji
Próba operacjonalizacji (1)
• Badanie programów zarządzania talentami;
• Badanie wyników organizacji;
• Badanie uwarunkowań organizacyjnych:
– Badanie strategii organizacji;
– Badanie struktury organizacji;
– Badanie historii organizacji;
– Badanie kultury organizacyjnej;
– Badanie strategii względem pracowników 50+;
• Badanie otoczenia organizacji.
Próba operacjonalizacji (2) - PROGRAM
• W pierwszej kolejności uporządkowanie;
• Opracowanie statystyczne wyników badań;
• Włączenie pomniejszonej liczby pytań do finalnej
wersji kwestionariusza.
Próba operacjonalizacji (3) - WYNIKI
• Antoncić i Hisrich, 2003, narzędzie wielokrotnie sprawdzone w dużych
organizacjach, skala 5-cio stopniowa;
1. Proszę wskazać jaki był przeciętny roczny wzrost zatrudnienia w ostatnich 3
latach w Państwa przedsiębiorstwie:
2. Proszę wskazać jaki był przeciętny roczny wzrost sprzedaży ogółem w
ostatnich 3 latach w Państwa przedsiębiorstwie:
3. Proszę wskazać jaka była dynamika udziału w rynku (wielkość sprzedaży) w
ostatnich 3 latach w Państwa przedsiębiorstwie:
4. Proszę wskazać jaka była średnia rentowność sprzedaży (ROS=zysk netto/
przychody ze sprzedaży) w ostatnich 3 latach w Państwa przedsiębiorstwie:
5. Proszę wskazać jaka była średnia rentowność kapitału własnego (ROE=zysk
netto/ kapitał własny) w ostatnich 3 latach w Państwa przedsiębiorstwie:
6. Proszę wskazać jaka była zyskowność Państwa przedsiębiorstwa w ostatnich
3 latach w porównaniu z liczącymi się konkurentami:
Próba operacjonalizacji (4) - Uwarunkowania
• STRATEGIA
• Z opracowania prof. W. Dyducha, Sprzeczności w
twórczej strategii, np.:
Dokonywanie innowacji strategicznych bazuje na
kreowaniu pełnych wyobrażeń nowych idei
Dokonywanie innowacji strategicznych opiera się na
odkrywaniu idei w otaczającej rzeczywistości
• ... (8 stwierdzeń, przetestowane w książce
profesorskiej, skala 7 punktowa)
Próba operacjonalizacji (5) - Uwarunkowania
• STRUKTURA – obecnie tłumaczone, Oldham i Hackman, 1981; skala 5 punktów
Organization size
– The number of full time employees
Number of hierarchical levels
– Total number of levels in the hierarchy of organization
Formalization
–
–
–
–
–
The organization has a very large number of written rules and procedures;
A „rules and procedures” manual exists and is readily available within this organization;
There is a complete written job description for most jobs in the organization;
The organization keeps a written document of nearly everyone’s job performance;
There is a formal orientation program for most new members of the organization.
Centralization
– This organization can be characterized as highly centralized;
– Only a few people at the upper levels of this organization are involved in making
decisions about the organization’s relationships with other organizations.
Próba operacjonalizacji (6) - Uwarunkowania
• Historia organizacji (do pytań metryczkowych)
1. Ile lat ma Pani/Pana organizacja: … (wiek w latach)
2. Czy firma ma rodowód krajowy? (T/N)
3.W którym z podanych przedziałów mieści się średni
wiek pracowników w organizacji:
a. 18-30 b. 31-40 c. 41-50 d. 51-60 e. 61+
Próba operacjonalizacji (7) - Uwarunkowania
• Kultura organizacyjna: Vitell, Paolillo, Thomas
[2003] – badanie Indywidualizmu, dynamizmu
konfucjańskiego, męskości, dystansu władzy,
unikania niepewności - 21 pytań; przetestowane; w
trakcie translacji – pytanie, czy nie zrezygnować
Próba operacjonalizacji (8) - Uwarunkowania
• Strategia względem pracowników 50+;
• Na podstawie: Taylor, Walker, 1998;
Próba operacjonalizacji (9) - Uwarunkowania
• Otoczenie organizacji:
1. Do you perceive the political/regulatory
environment to have become more favorable or
hostile? (1 – more favorable; 7 – more hostile);
2. Have your sector changed dramaticaly in the last
three years? (1 – least amount of change 7 – highest
amount of change);
3. Have your sector become more complex? (1 – least
complex; 7- highly complex).
Próba operacjonalizacji (10) - Metryczka
1. Czy firma posiada lub posiadała program zarządzania
talentami lub inny ukierunkowany na rozwój wybranej grupy
pracowników? (T/N)
2. Szacunkowo, jaki procent pracowników firmy stanowią osoby
w wieku 50 lat i więcej?
a. 0-20%; b. 21-40%; c. 41-60% d. 61-80% e. 81-100%
3. Rodzaj działalności:
a. Produkcja; b. Usługi;
c. Handel; d. Mieszana
4. Stanowisko osoby udzielającej wywiadu
a. kierownicze wyższego szczebla
b. kierownicze średniego szczebla
Zarys metodyki
Zakres czasowy: lipiec-wrzesień br.
Zakres terytorialny: Polska
Metoda przeprowadzenia badania : CATI lub wywiad
tradycyjny kwestionariuszowy
Podmiot prowadzący: (prawdopodobnie) Biostat
Dobór próby – losowy z dużych organizacji; wielkość –
min. 200 przedsiębiorstw – docelowo – 300+,
losowane z listy 2000 RP lub spośród GAZEL BIZNESU;
Narzędzia: SPSS ver. 20.0; Mplus; STATA, ver. 12
Narzędzia statystyczne
•
•
•
•
•
•
Statystyki opisowe;
Alpha Cronbach;
Analizy korelacji;
Analiza czynnikowa (eksploracyjna);
Analizy regresji;
Modelowanie równań strukturalnych – nie mam w
tym zakresie doświadczenia;
• Inne?
• Dziękuję za uwagę!
Tomasz Ingram
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach,
Katedra Przedsiębiorczości i Zarządzania
Innowacyjnego
[email protected]
502-590-969
Download
Random flashcards
bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

2+2=?

2 Cards jogaf85537

Create flashcards